Cập nhật:  GMT+7
xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp24bupw6PhuqDhu4p3w4zDlEV3w5rhu4rDksOMd8OZ4buUw5LDjXfDmeG7iuG7hMOSd8ON4buK4bqiw5N34bq44buURXfDmcOM4buIRcOMd0XDjOG7ouG7infDjeG6oMOT4bq6xrAvw4x54bupxrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592U8Oj4bq64bqgw4l24bupw6PhuqDhu4p3w43huqDDk+G6unfDmcOM4buod0/Dg3fDjMOURXfDmuG7isOSw4x3T+G7nlN3eXl3w5nEqMOSw4x3ReG7oHdTw4zhuqLDmXfDjOG7ikbDknfDjMagU3fDmcOM4buwd0XhuqJ3w5LDjOG6rMOSd0XFqMOSw413w5nDg+G7indOw4zhu4zhuq7DknfDjeG6oMOT4bq6d+G6ruG7jHfDmeG7nuG7infhu7l4eHfDmVXhu4pG4bukd+G6uOG7lsOSw413ReG7qOG6oHfDk8agw5l3w43hu4rhuqLDk3fhurjhu5RFd8OS4buGw5J3dlnDleG7inZ3w5nhu4rhu4TDkndFw4zhu6TGoEV3w714d8OZVeG7ikbhu6R34bq44buWw5LDjcO5xrAvU+G7qcawU+G7qeG6qcONw4Phu7R3w73hu7MveXnDundF4bquw5LDjHfDmuG6osOZd+G6uOG7iuG7hOG7pHfDmVXhuqB3w5nGoOG7indTw4zEgsOTd1nhu4R3w5lVQsOZd8OZVndU4buk4bquw5J3T+G7tndO4buKw5LDjHfDmeG7gndZw4N3RcOM4busRXdZxq934bunaCB54bu3xal3RcOM4buMd8SQ4buK4buCw5l34bq44bqwd8SQ4bqyw5l3VOG7pOG6rnfDmeG6oMOSw4134bqpw43hu6Thu7RIw5J34buLw4zDg8OSw4x34bqn4buk4bqsw5J3WcODd+G6qcON4buk4bu0SMOSd+G7i1Xhu7Dhu6DDksONd+G6o+G7iuG6oMOSw4134bunw5rhu4rDksOMd3nDgMOA4buzw7p3w4zDlEV3w5lV4buw4bugw5LDjXdo4buL4buLw6N34bqn4buGd+G6p1Dhu4rDundow4zhu6Z34buT4buGw5LFqXfhurjhuqDDksONd8OZw4xWRXfDjOG7ikbDknfDjMODw5LDjHdZ4buKd8OZ4buUw5LDjXfDmeG7iuG7hMOSd8OJ4buM4bqgw5LDjHfDksONw4zhu4pGU8O5xrDDmeG6oMSQT+G6unfDmsOZ4bu0T+G6uuG7n3bDk+G6oFXDjeG7isOSdMO9U+G7snfhuqDhu6TDmeG7jHbhu6nGsMOZVeG7qcaww5nDieG7qcaw4buKw5PDjXfDmlVF4bufdsOMw5nDmVN0Ly/EkOG6oOG7jFPDjOG7pMOZw4zhu4zDuVnDki/hu4xPw4nDieG6oMOZ4bqgL8Od4bq6xJDDmuG7isOZ4bq6L+G6oMOSLcOS4buKw5LDjC1U4buk4buMRS1Tw4zhu4zDksONL8O9eHl4L3nDvS95w73hu7fDveG7tSDhu7nhu7XDveG7s8O9L3nDveG7t8OAeOG7tcO94buz4buzw4HDvXnDgV8i4bqg4buKw7lNU8ONduG7qcawL8OZw4nhu6nGsC/DmVXhu6nGsMOZVeG7qcaww5nDieG7qcawU+G7qeG6p+G7pOG6rMOSd+G6uOG6oMOSw413TuG7tndZw4Phu4x3xJDhu4rhu4bDknfEkOG6rsOSd8SQ4bqyw5l3VOG7pOG6rnfDmeG6oMOSw413WeG7hHfDjMODw5LDjHdZ4buKd8OZ4buUw5LDjXfDmeG7iuG7hMOSw7l3P8OSw4x0dyR34bqt4bqgd+G7k+G7hsOSw7nGsC/DmcOJ4bupxrAvw5lV4bupxrAvw5nhuqDEkE/hurrhu6nGsFPhu6lp4buk4bqgd+G6uOG7iuG7hOG7pHfDmVXhuqDDunfDmVXhu4zDksONd8OSw4xYw5LDjXdP4bqqw5J3RcOM4bui4buKd8ON4bqgw5Phurp3w5lV4buGw5J3w5PEgsOSw43DunfDjOG6oOG7infDjMOURXfDmuG7isOSw4x3w5LDg+G7tHfDmcSow5LDjHdF4bugd8SQ4buK4buCw5l34bq44buwUEV3w4zGoFN3w5nDjOG7sHfhurjhu4pGw5J3w5lXd0XDjOG7rOG6oHfDmcOD4buKd0/hu4pG4bukd0XhuqJ3w5LDjOG6rMOSd1Thu6ThuqDDknfDmVXDlMOSw413WcODd8Oa4buUd8OZw4Phu4p3TsOM4buM4bquw5J3ReG7qOG6oHfDjeG7iuG6osOTd+G6uOG7lEV3ReG7mMOSw413w5nhu7R3ReG7mndTw4zhuqrDkndRd+G7i2h3w6Mg4bqtd8OZxILhu4p3w5PGoMOZd8OSw43huqzDknfDjMODw5LDjXfDrOG7isOSw43huqBT4buMVeG6usO5d+G7i1Xhu4zDksONd+G6uOG7jndFw5XDkndF4buOd8OTxqDDmXfDmcOD4buKd07DjOG7jOG6rsOSd8OZVcOVd0XDjOG7ouG7infhu4vDjOG7iuG7hsOSd+G6p+G7jMOSw413IuG6osOZdyLGoHdZ4bue4buKd8ON4buK4bqid8OZVUp34bqu4buMd0/Dg3fhu7l4eHfDmVXhu4pG4bukd+G6uOG7lsOSw413RcWow5LDjXdF4bqiRXfDmcOD4buKd0/hu4pG4bukd8OZw4zhu5jDksONd8OZ4buKw5J3WeG7hHdOw4zhuqJFw4x3w4zDg8OSw43DucawU+G7qSDhuq53w7134bq44bqwd09CU3fDmeG7rEV3w5nDjOG6oOG7tHfhurjhu5rhu4p3w5rhu5R3w5NCw5l3TsOMQ+G7pHdF4buo4bqgd8OMxqBTd8OZw4zhu7B3WcODd8OZxKjDk3dF4bqiRcOMd0/hu4rhu4bDkndPxIJFw7p3RcOM4bqgw5l3WeG7nuG7infDkuG7ikVOw5LhuqDDk+G6undF4buo4bqgd+G6usOTd8ON4bqi4buKd8OSxILDknfDksOM4bqsw5LDuXdp4buk4bqgd8OZVcOVd0XDjOG7pOG7tEbDksO6d8SQ4buK4buCw5l3WUp3w43hu4rhuqLDk3fhurjhu5RFd8OZVeG6vndV4bqow5l3w5Phu6Thu5TDkndP4bqo4bu0d0/EguG7ind2w5nDg+G7infDmuG6rsOSdsO6d+G6p+G7pOG6rMOSd1nDg3fhuqPhu4rhuqDDksONd8OZw4zhu5TDksONd8OSw4zhuqjDmXdV4bqgd8ON4buK4bqid8O9eHfDmVXhu4pG4bukd+G6uOG7lsOSw43DunfDkuG7guG7pHdOw4zhu5jDksONd8Oa4buAd8OM4buo4bu0d8OMxqBTd8OZw4zhu7DDucawU+G7qcOs4bqg4bukd8OSw4zhu4rhu4Thu6R3T+G6qsOSd8OZw4zhu7Dhu6LDksONd0/hu7BQw5LDjcO6d8Oa4buUd8OZ4buK4buEw5J3w5PDg3fDksSCw5J3w5LDjOG6rMOSd1PDjOG6ruG7infDmVXhuq53T8ODd3lBw7rhu7d3w5lV4buKRuG7pHfhurjhu5bDksONw7l3w6zhuqLDksONd3nhu7kveXnDunfhuqfhu6ThuqzDkndZw4N34bqj4buK4bqgw5LDjXfDjMOKw5J3w43DglN3WUp3w43hu4rhuqLDk3fhurjhu5RFd8OZxILhu4p3VOG7pOG6osOSd0XDg3dTw4zhu4Z3IOG6osOZd+G7i+G7sOG7oMOSw4134bunU8OM4buw4bugw5LDjXdBw7p34buLaHfhu4vhu6Thu7R3w6PDleG6oMWpw7l34bqlw4zhu4p3w5rhu5R3w5nhu4rhu4TDkndZ4buu4bqgd+G6uOG7sFBFd8OZVeG6oOG7jHdFw4zhu4x3w4zhuqDhu4p3RULhu6R3w4zDlEV3w5rhu4rDksOMd0Xhu6rDksONd0/Dg3dP4bumRXdF4bqiRXfDmVXhu4rDksOMd8Oa4bqiw5l3QlN3WcOD4buMd8SQ4bqyw5l3VOG7pOG6rnfDmeG6oMOSw43DucawU+G7qcO1xq93WeG7ikZFd+G6uOG6oMOSw4134bq44buwUEV3IOG7mMOSw4134bqgw5J3aMOM4bumd+G7k+G7hsOSd+G7sld3T+G7tnfDmcOM4bq64buMd1PDjOG6olN3T+G7pELDmcO5d+G7i8OM4bq64buMd8O1w5Lhurrhu7JTVeG6usOaw5o=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gây án mạng vì người yêu ’dứt tình'

Gây án mạng vì người yêu ’dứt tình'
2009-11-23 08:39:00

Bị cáo Lê Quốc Hân. Ảnh: CANDThấy Linh đòi cắt đứt quan hệ tình cảm, Hân dùng dao đâm cô nhiều nhát cho đến khi nạn nhân quỵ xuống.TAND tỉnh Long An vừa đưa vụ án Lư Quốc Hân...

Việt Trì: Tai nạn giao thông liên hoàn

Việt Trì: Tai nạn giao thông liên hoàn
2009-11-23 07:29:00

- Khoảng 9h sáng, ngày 21-11, tại khu vực dốc Vân Cơ, đường Hùng Vương (TP Việt Trì) đã xảy ra một vụ TNGT liên hoàn giữa 3 xe ô tô và 1 xe máy. Tuy nhiên, không có thiệt hại về người.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long