Cập nhật:  GMT+7
eE7DgEHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavb0/hu6zhu5JG4bu5ecSCw4FB4buU4bqq4buYQeG7kuG6pOG7mEHhu4bhurrhu65B4buUUE9B4bubT8So4busQeG7kE/hu4jhu65BPcOaT0Hhu4Thurjhu6xB4buU4buyw5rhu4Z4L07DgHl4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGr+G6pUbhurThu4Lhu7l5bOG7ruG6tEHEgsOBQeG7lOG6quG7mEElw4kqQeG7guG7uOG7lE1BPeG6pEHhu6zhu6rhu7Lhu6bhu5RNQeG7rE7huqThu5RO4buxQcOzO0Hhu4DhurThu5RB4bq5TuG6pEHhu5Thu7LDmuG7hkE94buIQeG6ueG7m+G6ueG6u+G6ueG6uUHhu5jhuqRB4busT+G7iOG7lEHhu6xOw4nhu5RB4buS4bqkQTbhurThu5RB4bubT8So4busQeG7kE/hu4jhu65B4bus4buq4buu4buUTUHhu7JV4buUTeG7sUHhu4ThuqhB4buExqDhu5RNQT3hurRPQeG7rOG7quG7mkHhu4ZVQeG7qOG7ruG6tOG7lEHhu6xO4bq04buYQeG7mOG7suG7rkFO4bqm4busQeG7lE7DieG7lEE94buIQeG7hOG7ssOZ4buUTUHhu5JQT0Hhu4ZOw5Phu5ROQeG7sMOC4buGTkHhu4ZO4buWQTnhuqzhu5RNQT3huqRB4bq5TuG6pEHhu5Thu7LDmuG7hkE94buIQeG7huG7oOG7lE1B4busw4Lhu4ZB4bq54bub4bq54bq74bq54bq54buxQeG7lE7DieG7lEHhu6xQQeG7qOG7ruG6tOG7lEHhu6zhu6rhu5zhu5RNQeG7hOG7suG6tEHhu4Thu7LDmeG7lE1B4buSUE9B4buGTsOT4buUTkHhu7DDguG7hk5B4buE4buK4buUQT3Dmk9B4buA4bqkQeG7huG7luG7lEHhu5BP4buI4buuQeG7gOG6pOG7lkHhu6ZB4buU4buyw5rhu4ZB4buUTeG7luG6pE/hu614xq95eOG7rOG6tOG7gOG7kkZB4buw4busKuG7kkbDuuG7ueG7mOG6tOG7qk1P4buU4bup4bqgxq8lQeG6tOG7ruG7rOG7luG7uXl44bus4buqeXjhu6zhu4J5eE/hu5hNQeG7sOG7quG7hsO64bu5TuG7rOG7rMav4bupLy/hu4DhurThu5bGr07hu67hu6xO4buW4butPeG7lC/hu5bhu5Lhu4Lhu4LhurThu6zhurQvJEbhu4Dhu7BP4busRi/hu6xP4buULeG7rOG7ruG7hi3hu7Dhu64t4buQT0bhu5Qvw4DDgcOBN+G6tTYuw4E2OC4v4bqgw4HDgMOBL8OA4bqgL8OA4bqgxILhuqDDg+G6tcOB4bquYS7Dgy/DgOG6oMSC4bqyw4HDg8SCw4DhurbEguG6sOG6osODX+G7rOG7rOG7rU1PTOG7uXl4L+G7rOG7gnl4L+G7rOG7qnl44bus4buqeXjhu6zhu4J5eMaveWtOxqBBb05ZQeG7rOG7ssOa4buUTUFrTuG6puG7mEHDok/hurRBxJFOT8OM4buYQeG7rOG7quG6tOG7lkHhuqXhu67DieG7lEHhu4ZO4buyVeG7lE1BZeG6tOG7lkHhu4RS4buUTUE94bqkQTZD4buUTUHhu5BORuG7lEHhu4ZZ4bq0QW9OWUHhu6zhu7LDmuG7lE1BN07Dk+G7lE5Bxq9OWUHhu4ZO4buWQeG7hsOC4buGQeG7rOG6vMavQeG7rE5KQT3huqRB4buGw4JB4buUTsOJ4buUQeG7hlnhurRBw7UqQeG7gOG6tOG7lEHhurlO4bqkQeG7lOG7ssOa4buGQT3hu4hB4bq5TeG7ssOZT0Hhu5tPxKjhu6xB4bq54bq04buYQeG7pkHhu5Thu7LDmuG7hkHhu5RN4buW4bqkT3gvxq95eC/hu6zhu4J5eC/hu6zhu6p5eC/hu6zhurThu4Dhu5JGeXjGr3k3Tk/hu4jhu65B4buU4bq0KkHhuqDhuqIvw4DDgOG7sUHDsztB4buA4bq04buUQeG6uU7huqRB4buU4buyw5rhu4ZBPeG7iEHhu5RN4buyw5lPQeG7m0/EqOG7rEHhurnhurThu5hB4bumQeG7lOG7ssOa4buGQeG7lE3hu5bhuqRPQXbhurnhu5vhurnhurvhurnhurl3QeG7hOG6qEHhu5Lhu5bhu5RNQeG7rOG7quG7nOG7lE1B4busU0Hhu4ZO4bu04buGQeG7kktB4buQO0Hhu5RPxKjhu5hBxILDgUHhu5Thuqrhu5hB4buUTeG6pCpB4busTuG6pOG7lE5B4buS4bq8xq9BPeG6pEHhu4TGoOG7lEHhu5RO4bq84buUQeG6peG7rsOJ4buUQeG7hk7hu7JV4buUTUHhuqVRQTdOw5NBw6lP4buUTuG7rXjGr3lrTsagQTdOWUHhu6zhu4zhu4ZOQeG7lOG7ssOa4buGQeG6uU3hu64qS+G7lEFvTuG7jEE44buW4bq04buU4buxQeG7hsOC4buGQWtOxqBBb05ZQeG7rOG7ssOa4buUTUFv4buq4buyVeG7lE1B4bubw5Xhu5ROQW/hu6rhu5zhu5RN4buxQWtO4bqm4buYQcOiT+G6tEHEkU5Pw4zhu5hB4buE4bqoQeG7hOG7iuG7lEHhu4Lhu7hB4buGV+G7lE1BPcOaT0Hhu7Dhu7hBTcagxq9B4buYROG7rEHhu4ZZ4bq0QeG7hsOC4buGQeG7hOG6pk9B4buAT0rhu65B4buQT+G7iOG7rkHhu4DhuqThu5ZBPeG7iEHhu4Lhu7hB4bqlUk9B4buUTU7hu4xB4bq54bub4bq54bq74bq54bq5QeG7kuG6uuG7lEHhu6xO4bu0QeG7lE7hurjhu6zhu614xq954bq5TeG6tCpB4bus4bu2QeG7lE3huqQqQeG7quG6tEHhu4TDmU9B4bqg4bqiL8OAw4Avw4DhurLEguG6suG7sUE24bq04buUQeG7m0/EqOG7rEHhu5BP4buI4buuQW/hu6rhu67hu5RNQeG7slXhu5RNQeG7hOG6qEHhu4Thu7Lhu6Thu4ZB4buw4bu4QeG7qOG7ruG6tOG7lEHhu6zDieG7mEHhu4ZO4buOQeG7hOG6puG7lkHhu7DDguG7rEHhu7DhurThu5ZB4buGWeG6tEE3TllB4bus4buM4buGTkHhuqVRQTdOw5NBw6lP4buUTuG7rUHhurlN4bqkKkHDgOG6ti/hurAv4bqgw4HDgeG6tuG7sUFvTllB4bus4buyw5rhu5RNQTdOw5Phu5ROQcavTllB4buE4bqoQeG7kCZBbOG7rirhu4rhu6xB4buE4buM4buUTkHhu6xO4bqk4buUTkHhu5LhurzGr0HDtSpB4buA4bq04buUQeG6uU7huqRB4buU4buyw5rhu4ZBPeG7iEHhurnhu5vhurnhurvhurnhurlB4buESkHhu4ZYQeG7rE5KQU7GoOG6tEHhurlNTuG7jEHhu6jhu64q4buK4busQeG6ouG6rkHhu4ZZ4bq0QTZSQTdOw5Phu5ROQeG7rOG7quG7jOG7sUHhu4RR4buUTUHhu6xOw5lPQeG7kE7EkOG7lE1B4buE4buM4buUTkHhu6jhu67hurThu5RB4buET0rhu5hB4buUTuG6uOG7rEHhu6jhu67DguG7lEHhu4bhu5ZPQeG7rOG7quG7nOG7lE1BPeG6tE9B4bus4buq4buaQT3hu4xB4bus4buqw5NB4buGWeG6tEHhu4ZS4buUTUHhu4RR4buUTUHhu5tPxKjhu6xB4buQT+G7iOG7rkHhu4ZZ4bq0QTnhuqzhu5RNQT3huqRB4bq5TuG6pEHhu5Thu7LDmuG7hkHhu6zhurThu614xq954bub4buIQeG7mFLhu6xB4buwUEHhu5ROT8So4buYQT1YQeG7rOG7quG7luG7lE1B4busTsOZT0FNT+G6tOG7lEHhu6zDmk/hu7FBa07GoEE3TllB4bus4buM4buGTkHhu5Thu7LDmuG7hkHhurlN4buuKkvhu5RBb07hu4xBOOG7luG6tOG7lEEqw4zhu65B4buG4bq64buuQcO1KkHhu4DhurThu5RB4bq5TuG6pEHhu5Thu7LDmuG7hkHhurnhu5vhurnhurvhurnhurlB4buS4bqk4buYQeG7rFDhu6xB4buG4bug4buUTUHhu6zDguG7hkHhu6zhu64qw4zhu5RB4bus4buq4buuKuG7iOG7lEHhu4RKQeG7gOG6pEHhu4bhu5bhu5RB4buCV0Hhu6ZB4buUVU9B4buEw4nhu65B4buGw53hu5RNQeG7hOG7suG7pOG7hkHhu6xO4bug4buUTUHhu6xP4buUQeG7hOG6uipB4buEWUE94buIQU7EqEHhu6xOUOG7lE1B4buGTsOT4buUTkHhu7DDguG7hk5B4buGWeG6tEHhurlO4bqkQeG7lOG7ssOa4buG4buxQeG7hOG7iOG7rkHhu4bhuqzhu5hB4busTuG6uCpB4buw4bu4QeG7qOG7ruG6tOG7lEHhu6zDieG7mEHhu4ZZ4bq0QTnhuqzhu5RN4buxQeG6uU7huqRB4buU4buyw5rhu4ZB4bus4bq04buteMaveWtOxqBBb05ZQeG7rOG7ssOa4buUTUFrTuG6puG7mEHDok/hurRBxJFOT8OM4buYQeG7hOG7iEHhu5RNTuG7jEHhu4bDguG7hkHhu4bDguG7lEHhu4BS4buxQeG7lE7DieG7lEE9T8OM4buUQeG7hlnhurRBw7UqQeG7gOG6tOG7lEHGr07DguG7rEFO4buuKkE94bq0T0Hhu6zhu6rhu5pB4buGWeG6tEHhu5jDkuG7lE7hu7FB4busT+G7isavQeG7rFjhu4ZB4buEU09B4buYw5pPQcavTuG7slXhu5RNQeG7rE7hu7Thu4ZBPeG6vOG7lEHhu4RS4buUTeG7sUHhu5DDjOG7rkFN4bucT0Hhu4DhuqRB4buG4buW4buUQeG7kE/hu4jhu65B4buA4bqk4buWQU7hu7LDmuG7lE1BPeG7iEHhu4Thurjhu6xB4buU4buyw5rhu4bhu614xq95w7M7QeG7gOG6tOG7lEHhurlO4bqkQeG7lOG7ssOa4buGQT3hu4hB4bq54bub4bq54bq74bq54bq5QeG7kE7hu6Dhu5RNQeG7hk7hu45B4buEVeG7lEHhu6xO4buu4bq64buUQeG7kuG6pEHhu4ZVQeG7qOG7ruG6tOG7lEE94bq84buUQeG7hFLhu5RNQeG7gOG6pEHhu4bhu5bhu5RBTuG7ssOa4buUTUE94buIQW9TQeG7qOG7rlDhu4ZB4buY4bqkQeG7huG7muG7lEHhu4bGoEHhu5RNTsOV4bq0QT1YQU5UQeG7rOG7quG7pEHhu4DhuqRB4buG4buW4buUQU7hu5rhurRB4buUTuG6vMavQT3huqThu5ZB4buU4buyw5rhu4ZB4buw4bumQeG7rOG6pk9B4buY4bqkQT3hur7hu5RBTU8jQU3DkuG7lEHhu4Thu7Lhu6Thu4ZB4buA4bqs4buUQeG7sELhu5RB4buCw4nhu5RB4busUuG7hkHhu5tPxKjhu6xB4bq54bq04buY4buteMavecO1KkHhu4DhurThu5RB4bq5TuG6pEHhu5Thu7LDmuG7hkE94buIQeG6ueG7m+G6ueG6u+G6ueG6uUHhu4bhurrhu5RB4buGTlZB4bus4buq4buc4buUTUHhu4Thu4rhu5RB4buEw5lPQeG7sFDhu5RNQT3huqrhu5RBTsag4bq04buxQeG7huG7oOG7lE1B4busw4Lhu4ZB4buC4bqmKkHhu6xP4buK4buUTUHhu5tPxKjhu6zhu7FB4buEROG7hkHhu4BPxKjhu6xB4buEUE9BPcOaT0Hhu6xO4buKQU7EqEHhu6zhu6pJQeG7lE5D4buYQeG7lOG7ruG7oE9B4buC4buyxajhu5RNQT3huqRBxq9Ow4Lhu6xBTuG7ripB4bus4buq4buuKuG7iOG7lEHhu6xOUOG7lE1B4buCw4nhu5RB4busUuG7hkHhu6zhu6rhu5bhu5RNQeG7hlLhu5RNQeG7hFHhu5RNQeG7kE/hu4jhu65B4buA4bqk4buW4buteMaveWtOxqBBb05ZQeG7rOG7ssOa4buUTUHhu4bDneG7lE1B4buS4buy4buuQSZBw7UqQeG7gOG6tOG7lEHhu4bhurrhu5RB4bus4bq8xq9B4bus4buq4buu4buUTUHhu4Thu4hBJeG7ruG6uOG7rEHhu5ROI+G7lE1B4buGTsOT4buUTkHhu7DDguG7hk5B4bus4bqq4buUTUHhu4bhu7LDmeG7lE1B4buG4bug4buUTUHhu6zDguG7hkHhu4Dhuqzhu5ZBTlJB4buUTiPhu5RNQeG7kuG7pE9Bw5Phu4ZOQeG7rE5P4buK4busQeG7rE7hu7jhu4ZB4buGWeG6tEHhu4bhu6Dhu5RNQeG7gsOJ4buUQeG7m0/EqOG7rEHhurnhurThu5hB4bus4bqmT0Hhu5Thu7LDmuG7hkHhu7Dhu6ZB4bus4bqmT+G7sUHhu6xO4buuQU5W4busQeG7hsOC4buGQeG7lE3hu65R4buUQeG7kuG7uOG7hkHhu4ZZ4bq0QeG7kE/hu4jhu65B4buA4bqk4buWQeG7rOG7quG7luG7lE1B4buGw4Lhu4ZB4buSw5Xhu5ROQT3hu7jhu4ZB4bus4buq4buc4buUTUHhu6zDieG7mEHhu5RO4buyQeG7qOG7ruG6rOG7lEHhu5Im4buxQeG7kE7hu5bhurRBTuG7nOG7hkHhu4bhu6Dhu5RNQeG7lE1OxKjigKZ4xq954bq5TsOJ4buUQeG7guG7jMavQeG7lOG6pCrhu7FB4buYUuG7rEHhu7BQQeG7rOG6vMavQeG7rE5KQT3huqRB4buGw4JB4buUTsOJ4buUQeG7hlnhurRBw7M7QeG7gOG6tOG7lEHhurlO4bqkQeG7lOG7ssOa4buGQeG6ueG7m+G6ueG6u+G6ueG6uUHhu4ThuqhB4buE4buy4buk4buGQeG7rEThu5RNQeG7rE7hu7Lhu6bhu5RNQeG6peG7rsOJ4buUQeG7hk7hu7JV4buUTUFl4bq04buWQeG7hFLhu5RNQeG7hlnhurRBN05ZQeG7rOG7jOG7hk5B4buU4buyw5rhu4ZBPeG6pEE2Q+G7lE1B4buQTkbhu5RB4buGWeG6tEFvTllB4bus4buyw5rhu5RNQeG7hk7hu5ZB4buUTiPhu5RNQeG7rE7huqThu5ROQeG7rMOT4buGTkEl4buu4bq44busQeG7sELhu4ZB4buGWeG6tEHhu5jDkuG7lE7hu61Bb05G4buWQTdOT+G7lE7Gr07hu67hu6094buU


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

POWERED BY
Việt Long