Cập nhật:  GMT+7
LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IeG7s2p9cGs4an3hu4fhu4U2a31w4buDw7Jq4buHfeG6reG7g2t94buDbuG6rX3hu6Hhu4Vq4buDfXDhu5nhu4V9cOG7n8O54buVauG7hy4v4buDXSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4buCYjbhuql7IVDhu4Phu5Xhu4V94buH4buFNmp94bujcTZ94buJxanhuq194buJw7nhu5dq4buHfeG6rWFq4buDfeG7oTdwfeG7h+G7hTZrfXDhu4PDsmrhu4d9O+G6rOG7oOG7hlAsfeG6rMOyauG7h302an1w4buDOGrhu4N94bud4buD4buNfeG7quG7heG6vXB9UOG7n2d94bqrw6F9cOG7n+G7hcOqan3hu4vhu4M24buFfXDhu4PFqeG6rX3hu4Phu4Xhur1qfWrhu4Phu4XhurtxfeG7h+G7hWHhu4V94bud4buDN+G7nSZ94bqrw6Lhu699xKk5auG7g33huq3Dsmrhu4d9cDfhuq19cHHhu6/DqWp9cOG7n3Hhu6/hurtqfeG7q+G6u33hu4hx4bq1cH3hu7NqfXBrOGp94buH4buFNmt9cOG7g8OyauG7h33huqvDueG7lWrhu4d94bqnw7V9cDnhu4V94bqtN+G6rX1w4bufw7nhu5Vq4buHfeG7g27huq19auG7g+G6o8SpfWrhurFq4buHfeG6rTZrfWrhu4PhurVqfXDhu4Phu6Xhuq194bqt4buDa33hu4Nu4bqtfeG7oeG7hWrhu4N9cOG7n2tq4buHfeG7q+G7heG6veG6rX3huqthxKl94bqnYWt9cOG7n+G6tXB9cMWpfTZqfXBrOGp94buH4buFNmt9cOG7g8OyauG7h3074buzUOG7hlAsPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqw24budcOG7hWtqeyEu4buFxKnhu4d94bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu4XhuqxianBi4bufe33hu6Fw4buv4buJYuG7tnvhu7Hhu4Xhuqlw4buDJX1dW1tb4bud4butKn3hu4Ni4buF4buH4buDcCV9MjI14bud4butKnt94buh4buf4bqt4bu2ey8v4bqtP+G6pzZr4bud4buDcXDhu4NrP+G7q2ov4bqpYuG7oeG7i3Br4budL2pi4bux4buhLyIiMCAvXV1d4bqpIl0xIltdNXA0MyDhu4kyLcSp4buHLTUzXV0/w6zhu53hu4d7fTbhu4lw4bu2e+G7s2p9cGs4an3hu4fhu4U2a31w4buDw7Jq4buHfeG6reG7g2t94buDbuG6rX3hu6Hhu4Vq4buDfXDhu5nhu4V9cOG7n8O54buVauG7h3t94bux4buF4bqpcOG7g+G7tntdW1tbe33hu4Ni4buF4buH4buDcOG7tnsyMjV7fS8hLi/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6rDbhu51w4buFa2p7IeG6rDdqfeG6p8O1feG6qsO14buFfeG6rOG7oOG7hlB94oCTfVDhu5/hurVwfXDFqSZ94bqsw7Jq4buHfTZqfXDhu4M4auG7g33hu53hu4Phu4194buq4buF4bq9cH1Q4bufZ33hu4PDueG7mWrhu4d94bqp4bqlan3hu6vhu4Xhur3huq194bqt4buDbmp9xKnDun3huqdha33hu4Phu4XDqsSpfeG6qzlwfXDhu4XDqXF94bqt4buDccOian3huq3hu4NrfeG6rTfhuq19YsSpfeG7g27huq194buh4buFauG7gz8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4bqqOeG7hX1xdn3hu4jDqX3huqzDosSpfVDhu4Phu4XDqcSpfS194bqqw7Xhu4V9cOG7n8O5xqFq4buHfeG6qsO14buFfeG6rOG7oOG7hlB94oCTfVDhu5/hurVwfXDFqSZ94bqsw7Jq4buHfTZqfXDhu4M4auG7g33hu53hu4Phu4194buq4buF4bq9cH1Q4bufZ33huq3hu4NrfeG6p+G7heG6uXAlfeG7rDfhuq194bqraGrhu4N94bqtw7Jq4buHfXA34bqtfXBx4buvw6lqfXDhu59x4buv4bq7an3hu6vhurt94buIceG6tXB94buG4buFNmt9cOG7g8OyauG7h33huqvDueG7lWrhu4d94bqnw7V94buJOH3EqcO1cH1q4buD4buF4bq9xKl94burdH1w4bufbmrhu4d9cOG6scSpJn3hu61x4buvw6lqfeG7oXHhu41wfeG6rXU2feG6rWF9asOgxKl9asOpan1q4buHNuG7r31w4bunfWrhu4Phu6lq4buHfWrhu4c44buvfeG6q+G6s3EmfXDhu4M3auG7h33huqvhurNxfWrDoMSpfeG7g27huq0mfeG6qsO14buFfeG6rOG7oOG7hlB94oCTfVDhu5/hurVwfXDFqSZ94bqsw7Jq4buHfTZqfXDhu4M4auG7g33hu53hu4Phu4194bqrw6F94bud4buD4buN4buFfeG7g+G7l+G7nX3hu6vhu5nhu4V94bqtN+G6rX1q4buDOH1w4bufw7nhu5Vq4buHfXDDtH3huq3hu4Phu6Xhuq19cHHhu6/DqWp9cOG7n3Hhu6/hurtqfWrhu4drOeG7hX3hu4vhu4NsNn3huq3hu4NrfeG6rTfhuq19YsSpfeG7g27huq194buh4buFauG7gz99UOG7p33huqtsJn1q4bqxauG7h33huq02a31q4buD4bq1an1w4buD4bul4bqtfeG6reG7g2t94bqtN+G6rX1ixKl94buL4buD4buFfXDhu4M2xKl94buH4buFNn3hu4fhu4U2a31w4buDw7Jq4buHJn3hu4ds4budfeG7neG7g+G6s2p94bqrYcSpfeG6p2FrfeG7s1Dhu4ZQP33huqbDqWp94bqtOWrhu4N94bqrbCZ94bqrw7Xhu4V94bqtw7pq4buHfXDDoGrhu4d94bqtw7nhu5Vq4buHfeG6rcOyauG7h31wN+G6rX1wceG6s2p9cOG7nzYmfeG7i+G7hcOqxKl94buhazdwfeG6q8OqfeG7rcawfeG7iXZ9auG7h+G7g+G7hcOpxKl94bqtN+G6rX1w4bufw7nhu5Vq4buHfeG7g+G7l+G7nX3huq3hu419cGdq4buDfeG7q+G7hX3hu53hu4M5xKl94bqrw6p9cDlrfeG7oeG7peG6rX3hu5/DoGp94bqrYn3hu6s4feG7iTZqfXBvNn1w4bufa2rhu4d94buDbuG6rX3hu6Hhu4Vq4buDPy4v4budIS7huqfhu4lr4bqt4buL4bujcWtwYn3huq3hu4k24buh4buh4bu2e3Dhu5/hu4Xhuq3hu4Phuqk2anshLuG6qeG7heG7q33huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G6rWtqcGJqcHshUOG7p33huqvhurNxfWrDoMSpfeG6q+G6uWp9ajbhu68mfeG6rMOyauG7h302an1Q4buDOGrhu4N94bud4buD4buNfeG7quG7heG6vXB9UOG7n2d94bqrw6F94bud4buDN3B94buD4buF4bq9aiZ94buJ4bq14budfeG6p+G7hcOpan3huqdhan3hu63GsH3hu4l2fTI/MjMyfXDhu5/DueG7lWrhu4d94buD4buX4budfeG7q+G7hX3hu53hu4M5xKl9cOG7n+G6tXB9cMWpfTZqfXBrOGp94buH4buFNmt9cOG7g8OyauG7hyZ9cDnEqX3hu4fhu4Xhu6l9MDR94butYn3Dsn1ww7ImfTMzIn3hu61ifcSpw7J9cMOyJn0gMDR94butYn3EqTfhu6994bqr4buF4bq9aiZ94butYn3huqs54budfeG6q+G7heG6vWomfTA/W1tbfeG7h+G7heG6t+G7r31w4buVfeG7ieG7hcOpan3hu6NxNmoqfXDDueG7meG6rX3hu4fhu4Xhurfhu6994bud4buDY+G7nX3hu4k34buFfeG7rWJ9MCI1fXDhu5/DueG7lWrhu4d94buD4buX4budJn3hu53hu4M5cH3hu4Phu5NqfTMmXX1waX3huqvhu49q4buHfXDhu4NxfWrDteG7nX1q4buH4bqxan3hu6E34bqt4buDfUrhu4M4fWrDueG7meG6rT8uL+G6qeG7heG7qyEu4bqp4buF4burfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bqta2pwYmpweyEuL+G6qeG7heG7qyEu4bqp4buF4burfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bqta2pwYmpweyFQ4bufa2rhu4d94bqrbCZ94buf4buFw6lq4buHfeG6q8O1fXBxw7Thu4V9cOG7p31dMn3igJN9IjImfeG6q8OhfeG7neG7gzdwfeG7g+G7heG6vWomfeG7ieG6teG7nX3huqfhu4XDqWp94bqnYWp94butxrB94buJdn1dPzM1Mn1w4bufw7nhu5Vq4buHfeG7g+G7l+G7nX3hu6vhu4V94bud4buDOcSpfXDhu5/hurVwfXDFqX02an1wazhqfeG7h+G7hTZrfXDhu4PDsmrhu4cmfXA5xKl94buH4buF4bupfSAxIH3hu61ifcSpw7J9cMOyJn3hu61ifeG7h+G6oWp9xKk34buvJn0iMDR94butYn3EqTfhu6994bqr4buF4bq9aiZ94butYn3huqs54budfeG6q+G7heG6vWomfTVbMX3hu4fhu4Xhurfhu699cOG7lX3hu4nhu4XDqWp94bujcTZqKn1ww7nhu5nhuq194buH4buF4bq34buvfeG7neG7g2Phu5194buJN+G7hX3hu61ifTE1fXDhu5/DueG7lWrhu4d94buD4buX4budJn3hu53hu4M5cH3hu4Phu5NqfTA0NH1w4buf4buF4bq9cX3huqvhu49q4buHfXDhu4NxfWrDteG7nX1q4buH4bqxan3hu6E34bqt4buDfUrhu4M4fWrDueG7meG6rSZ94bud4buDOXB94bqtYWrhu4N94bqtN2t9XTVdfXDhu5/DueG7lWrhu4d94buD4buX4budP33huqw34bqtfeG7gzhq4buDfeG7q+G7hX3hu6vhu4V94bud4buDOcSpfXDhurXhu519cOG7n3Fq4buHfeG7rcawfeG7iXZ94buH4buPxKklfeG7iuG7g8OyauG7h33huqvDteG7hX3EqcO6feG6p2FrfeG7g+G7hcOqxKkmfeG6reG7gznhu6994bujcTd9cOG7jeG6rX3huqvDtX3hu6Nx4buvfeG6q2hq4buDJn3huq3hu4PGoX3hu6NxN33hu6Hhu419auG7h8O54buV4buFfeG7o3Hhu6994bqraGrhu4MmfWrhu49q4buHfeG6q8O1feG6reG7j2rigKYuL+G6qeG7heG7qyEuL+G6p+G7iWvhuq3hu4vhu6Nxa3BiIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqw24budcOG7hWtqeyEu4buFxKnhu4d94bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu4XhuqxianBi4bufe33hu6Fw4buv4buJYuG7tnvhu7Hhu4Xhuqlw4buDJX1dW1tb4bud4butKn3hu4Ni4buF4buH4buDcCV9MTAg4bud4butKnt94buh4buf4bqt4bu2ey8v4bqtP+G6pzZr4bud4buDcXDhu4NrP+G7q2ov4bqpYuG7oeG7i3Br4budL2pi4bux4buhLyIiMCAvXV1d4bqpIl0xIlsgW3AiNFs14buJIC3EqeG7hy01MjAwP8Os4bud4buHe3024buJcOG7tnvhu7NqfXBrOGp94buH4buFNmt9cOG7g8OyauG7h33huq3hu4NrfeG7g27huq194buh4buFauG7g31w4buZ4buFfXDhu5/DueG7lWrhu4d7feG7seG7heG6qXDhu4Phu7Z7XVtbW3t94buDYuG7heG7h+G7g3Dhu7Z7MTAge30vIS4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqw24budcOG7hWtqeyHEqMO1cH3huqdxw7Thu4V9cHHhu6/DqWp9cOG7n3Hhu6/hurtqfeG7neG7g8O0feG6p+G7heG6uWp94bud4buDN+G7nX3hu4lx4bq1cH3hu6vhurt94buIceG6tXB94buG4buFNmt9cOG7g8OyauG7h33huqvDueG7lWrhu4d94bqnw7V9cDnhu4V9UOG7n8O54buVauG7h31Q4buC4bqs4bugfeG7quG6sWp94bqs4buTJn1w4buDOGrhu4N94bud4buD4buNfeG7quG7heG6vXB9UOG7n2c/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IeG6psOpan3huq05auG7g33huqtsJn3hu6vhu5nhu4V94bqt4buD4bul4bqtfWrDoGrhu4cmfWrhu4Phu4Xhur3EqX3hu6t0feG6rXU2fcSpZ2rhu4MmfeG6qsO14buFfeG6rOG7oOG7hlB94oCTfVDhu5/hurVwfXDFqX3huqzDsmrhu4d9Nmp9cOG7gzhq4buDfeG7neG7g+G7jX3huq3Dumrhu4d9cGbhuq3hu4N94bqtxanhuq194bqrw6Lhu699xKk5auG7g33huq3Dsmrhu4d9cDfhuq19cHHhu6/DqWp9cOG7n3Hhu6/hurtqfeG7neG7g8O0feG6p+G7heG6uWp94bud4buDN+G7nX3hu4lx4bq1cH3hu6vhurt9cOG7n+G6tXB9cMWpfeG7s1Dhu4ZQfeG7qzh94buIceG6tXB94buG4buFNmt9cOG7g8OyauG7h33huqvDueG7lWrhu4d94bqnw7V9cDnhu4V94bqtN+G6rX1q4buDOH1w4bufw7nhu5Vq4buHP31Q4buf4buFw6pqfeG7i+G7gzbhu4V9cOG7p31q4buHOOG7r31dIC8zLyJbIiImfeG6q+G6uWp9ajbhu68mfeG6qsO14buFfeG6rOG7oOG7hlB94oCTfVDhu5/hurVwfXDFqSZ94bqsw7Jq4buHfTZqfXDhu4M4auG7g33hu53hu4Phu4194bqrw6F9cMO0feG6reG7g+G7peG6rX3huqvDueG7l+G6rX1ww7Rq4buHfeG7oeG7jX0wMH3huqdxw7Thu4V9cHHhu6/DqWp9cOG7n3Hhu6/hurtqJn3hu53hu4PDtH3huqfhu4XhurlqfeG7neG7gzfhu5194buJceG6tXB94bur4bq7fVBQ4buzUOG7hlB9cDnhu4V94bqtN+G6rX3hu4vhu4NxfeG6qeG6sWp94bqtw7kmfXDhu5/DueG7lWrhu4d94buDbuG6rX1w4bufw6lqfeG6q2g2feG6pzhqfXDhu4M4auG7g33hu53hu4Phu4194buq4buF4bq9cH1Q4bufZ33hu6vhu5nhu4V9cOG7n8Opan1dW31q4buH4buDZ2p94buJw7nhu5dwfWrhu4fDueG7leG7hX1w4buDNsSpfeG7h+G7hTY/fVDhu59rauG7h33huqtsJn1w4bufbmrhu4d9cOG6scSpfeG7iTh9cHHhu6/DqWp9cOG7n3Hhu6/hurtqfeG6reG7g2t94bqtN+G6rX3huqvhu43hu4V9cMO54buXauG7hyV94buG4buFN2t94bur4buFw6lqJn3hu4Nu4bqtfeG7oeG7hWrhu4N94bqtN+G6rX1w4bufw7nhu5Vq4buHfVDhu4XDqnF94buDbuG6rSZ9UOG7guG6rOG7oCZ9UOG7guG7nFA/fUrDteG7hX3huqlxauG7h31wceG7r8Opan1w4bufceG7r+G6u2p94bqt4buDdX3hu6/hurlxfeG7q+G6u31wZ2rhu4N94buDZ2rhu4N9cDbhu4V9ajlqfeG7h+G7hTZrfXDhu4PDsmrhu4cmfeG6rTfhuq19asO14buFfeG6qXFq4buHfeG6reG7k33huqdhan3hu4hx4bq1cH3hu4bhu4U2a31w4buDw7Jq4buHfeG6q8O54buVauG7h33huqfDtSZ94buD4bq9fXDhu4Phu41q4buHfeG6p+G7hcOqan3huqc3a33hu4Phu4Xhur1xfeG6q8O54buVauG7h33huqfDtSZ94bujceG7r31w4bqh4bqtfXDhu4M2xKl94buH4buFNn3hu4fhu4U2a31w4buDw7Jq4buHJn3hu4Phu4Xhur1xfeG7ieG6vWrhu4N9auG7h8O54buV4buFfeG7i+G7hcOqxKl94buhazdwfeG7h+G7hTZrfXDhu4PDsmrhu4figKYuL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4bqsw7Jq4buHfTZqfXDhu4M4auG7g33hu53hu4Phu4194buq4buF4bq9cH1Q4bufZ33huq3Dumrhu4d94bud4buD4buN4buFfeG7g+G7l+G7nX3hu6vhu5nhu4V94bqtN+G6rX3huq3hu5N94bujcTZqfeG6pzdrfeG6reG7g2Z9cOG7n3Hhu6/hurtqfXDhu4PDsmrhu4d94but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h300M33hu4nDueG7l3B9cOG7hWomfeG6pzjhu4V94bud4buDN3B94buhbGrhu4cmfeG6q8OgauG7h31wYeG7hX1q4buD4bqjxKl9cHHhu6/DqWp9cOG7n3Hhu6/hurtqfeG7neG7g8O0feG6p+G7heG6uWp94buH4buFN2t94bqpdOG6rX3hu53hu4M34budfeG7iXHhurVwJn3hu4nDqWp9N2p94buDOGrhu4N94bur4buFfXB0fXDhurXhu5194bqr4buF4bq7cX3hu4vhu4Phu4XDqmp94butYn3hu4k5auG7h33hu4k34bqt4buDJn3huqs3auG7g33hu6vDs2rhu4cmfeG6q3E2feG7rWJ9cOG7nzfhu4V94bud4buDY+G7nT8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4buq4buZ4buFfeG6rTfhuq194buDZ2rhu4N9cOG7g+G7peG6rX1wceG7r8Opan1w4bufceG7r+G6u2p94bud4buDa2rhu4d94bud4buDcn1q4buDw7l9cHHhu6/DqWp9cOG7n3Hhu6/hurtqfXDhu5/FqeG6rX1w4buF4bq54budJn1w4buDw7Jq4buHfeG7o3E2feG7oeG7ieG7heG6qWJ9cOG7n8Opan3hu4Phur19cOG7g+G7jWrhu4d9xKk34buvfXBmauG7gyZ9cMO0feG6reG7g+G7peG6rX3huq3hu4Phu5Phu4V9cOG7n2194bqt4buD4buT4buFJn1ww6Nq4buHfeG7o3E4feG7i+G7g+G7hX1w4bufYX3hu4nhu5Xhu4V94bqrcmrhu4d94bqt4bqxcX3hu4Nv4buFJn3hu4fhu4U3a33hu6vhu4XDqWomfeG7g27huq194buh4buFauG7g33huq034bqtfWrhu4M4fXDhu5/DueG7lWrhu4d94bqrw6F94bqrw7nhu5fhuq19auG6sWrhu4d94bqtNmt9auG7g+G6tWp9cOG7g+G7peG6rX3hu4Phu5NqfeG7q+G6u31QUOG7s1Dhu4ZQfeG6q8O54buVauG7h33huqfDtSZ9cOG7nzdq4buDfeG6q8OqfeG7rWHhu6994bufNn3huq034bqtfeG7q3R9UErhu4ZQJn3hu6vhu4V94bud4buDOcSpfeG7h+G7hTZrfXDhu4PDsmrhu4d9cOG7n2tq4buHfeG7ieG7pTZ9cHHDtOG7hX3hu4Nu4bqtfeG7oeG7hWrhu4M/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IULEqX3hu4I4fVDhu59xauG7h33hu4rhu4XDqWp94oCTfeG7g27huq194buh4buFauG7g33hu4nhu5nhu519NOG7szEmfVDhu5/DueG7lWrhu4d9UOG7guG6rOG7oH3hu6rhurFqfeG6rOG7k33huq3hu4NrfeG6p+G7heG6uXAlfVDhu4PDsmrhu4d94bujcTZ94bqnccO04buFfXBx4buvw6lqfXDhu59x4buv4bq7an1w4bufxanhuq19cOG7heG6ueG7nX3huq11Nn3huqzhu6Dhu4ZQJn1ixKl94burOH3huq034bqtfeG6pzlqfXDhu59rauG7h31w4bufw7nhu5Vq4buHfeG6q8O54buX4bqtfeG7h+G7hTZrfeG7icO5cSZ9cOG7n2F94buJ4buV4buFfeG6rTfhuq194bqt4bqxcX3hu4Nv4buFfeG7ieG7hcOpan3hu6NxNmp94bqr4bq5an3hu4nDrWrhu4N94burxanhuq194buH4buFNmt9cOG7g8OyauG7h33huqvDueG7lWrhu4d94bqnw7V94burOH3huqvDueG7l+G6rX3hu4PDueG7mWrhu4d94bqp4bqlan3hu4vDrX1qw6Bq4buHfXDhu4M2xKl94buH4buFNn3hu4fhu4U2a31w4buDw7Jq4buHfTZqfXBrOGomfeG7ocawfeG6qXRq4buHfcSpw7p94bqnYWt94buD4buFw6rEqX3huqtyauG7h33huq034bqt4buDP33huqzhu4NyauG7h31ixKl94bqrw7nhu5fhuq194bqtcWrhu4d94bqt4bq34budfWrhu4Phu4XhurtxfXDhu4PDsmrhu4d9cOG7hWp94bqnw7R9ZuG6reG7g33hu6vhurt94bqtN+G6reG7g33hu63GsH3hu4l2feG6rTfhuq19cGdq4buDfeG7g3Hhu41q4buHfeG7i+G7g+G7hX3huq1sfVBK4buGUH3hu61h4buvfeG7nzYmfXDFqX3hu4fhu4U34bqtfeG6reG7g+G6t+G7nX3hu4M4auG7g31q4buH4buD4buFw6nEqX3huq034bqtfeG7o3Hhu699cOG6oeG6rX3hu4fhu4U2a31w4buDw7Jq4buHfeG6q8O54buVauG7h33huqfDtT8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqsNuG7nXDhu4VranshLuG7hcSp4buHfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74buF4bqsYmpwYuG7n3t94buhcOG7r+G7iWLhu7Z74bux4buF4bqpcOG7gyV9XVtbW+G7neG7rSp94buDYuG7heG7h+G7g3AlfTIyM+G7neG7rSp7feG7oeG7n+G6reG7tnsvL+G6rT/huqc2a+G7neG7g3Fw4buDaz/hu6tqL+G6qWLhu6Hhu4twa+G7nS9qYuG7seG7oS8iIjAgL11dXeG6qSJdMSJbIDRwNSAxMuG7iSAtxKnhu4ctNTIzMj/DrOG7neG7h3t9NuG7iXDhu7Z74buzan1wazhqfeG7h+G7hTZrfXDhu4PDsmrhu4d94bqt4buDa33hu4Nu4bqtfeG7oeG7hWrhu4N9cOG7meG7hX1w4bufw7nhu5Vq4buHe33hu7Hhu4Xhuqlw4buD4bu2e11bW1t7feG7g2Lhu4Xhu4fhu4Nw4bu2ezIyM3t9LyEuL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqsNuG7nXDhu4VranshUHHhu6/DqWp9cOG7n3Hhu6/hurtqJn3hu53hu4PDtH3huqfhu4XhurlqfeG7neG7gzfhu5194buJceG6tXB9cOG7g8OyauG7h33hu6NxNn3hu4NnauG7g31w4buD4bul4bqtfeG7g2/hu4V94oCTfeG6qzfhu5194bur4bq7feG7iHHhurVwfeG7huG7hTZrfXDhu4PDsmrhu4d94bqrw7nhu5Vq4buHfeG6p8O1feG7h+G7hXLhu5194bqtN+G6rX1ixKl94buDbuG6rX3hu6Hhu4Vq4buDfeG7g+G7hcOqcX3hu5/Ds33hu6s4fWrhu4Phu5l94buJ4bqxcX3hu4Phu5NqPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFQ4bufxanhuq19cOG7heG6ueG7nX1w4buDNsSpfeG7h+G7hTZ9cHHhu6/DqWp9cOG7n3Hhu6/hurtqJn3hu53hu4PDtH3huqfhu4XhurlqfeG7neG7gzfhu5194buJceG6tXB9cDnhu4V94bqtN+G6rX1w4bufw7nhu5Vq4buHfeG7g27huq0mfVDhu4Phu4XhurlxfXA3feG7nOG7g3Nq4buHfeG6qsOgauG7h33hu4rhu4NrNn3igJN94buc4buDbH3huqrDteG7hX1w4bufw7nGoWrhu4d94bqqw7Xhu4V94bqs4bug4buGUH3igJN9UOG7n+G6tXB9cMWpJn3huqzDsmrhu4d9Nmp9cOG7gzhq4buDfeG7neG7g+G7jX3hu6rhu4Xhur1wfVDhu59nfeG6reG7g2t94bqn4buF4bq5cCV9xKjDtXB94buh4buNfeG7ieG7keG7hX3hu6vhu4V94bud4buDOcSpfeG6reG7g3V94buv4bq5cX3hu4Nu4bqtfeG7oeG7hWrhu4N94buDNuG7r33EqeG6oeG6rX3hu53hu4Nh4buFfeG7iTglfeG7iuG7g8OyauG7h33huqvDteG7hX3EqcO6feG6p2FrfeG7g+G7hcOqxKkmfeG7i+G7g8OyauG7h33hu4nhuqHhu5194buHw7nhu5Nq4buHfeG6reG7g+G7heG6uXF94buD4bq1cSZ94buL4buDw7Jq4buHfeG7h+G6oWp94bqn4buFw6pqfeG7oeG7jSZ94buL4buDw7Jq4buHfeG6rWx94buH4buF4bq34buvfXDhu5V94bqrw6Bq4buHfeG7i3Z94butYn3huq3hu4NrfWrhu4fDueG7leG7hX1w4bunfeG6q3V9XTB9cHHDtOG7hX3huqvhurlqfeG6qcO54buZ4buFfV0yfXBxw7Thu4V94bqr4buF4bq7cX3hu4vhu4Phu4XDqmp94butYn3EqcOyfXDDsiZ94butYn3hu4fhuqFqfcSpN+G7ryZ9auG7h8O54buV4buFfXDhu6d94bqrdX1dMn1wccO04buFfeG6q+G6uWp9XTR9cHHDtOG7hX3huqvhu4XhurtxfeG7i+G7g+G7hcOqan3hu61ifcSpw7J9cMOyfeG6rWx94bqpcWrhu4d9cGbhuq3hu4N94bqtbH3hu4k2auG7g31w4bunfTFbfeG6rcSpIH1w4bufxqF94buJw6lqP33hu6pnfeG7q+G6teG7ryZ94buL4buDw7Jq4buHfeG6reG7g2l9cHHhu6/DqWp9cOG7n3Hhu6/hurtqfeG6reG7g2t94bqtN+G6rX1ixKl94buDbuG6rX3hu6Hhu4Vq4buDJn3huq3hu4NyauG7h31ww7Lhu4V94bqtbWp94bud4buD4buN4buFfeG7g+G7l+G7nX3huq3hu4PDo3B94bqt4buDZX3hu6vhu5nhu4V94bqtN+G6rX1q4buDOH1w4bufw7nhu5Vq4buHfXBx4buvw6lqfXDhu59x4buv4bq7aiZ94buL4buDceG7r+G6uWp94bqtN2t94bqtN+G6rX3huqfhurXhuq194bud4buDdH3hu4Nx4buvauG7g33hu4vhu4PDsmrhu4d94buH4buFNmt94bud4buDw7nhu5Nq4buHfXDhu4Xhur1qfeG6reG7g2t9auG7h8O54buV4buFfeG6reG7g8O5Nn3huqt1fXBxw7Thu4UmfeG6reG7g8O5Nn3huqt1feG6q+G7heG6u3F94buL4buF4bq9an1w4buDYmt94bujceG7r33huqtoauG7g33huqvhu4XhurtxfeG7i+G7g+G7hcOqaj994buK4buD4buFfXDhu4M2xKl94buH4buFNn3hu4fhu4U2a31w4buDw7Jq4buHfeG7g8Oh4buvfeG6q8O14buFfcSpw7p94bqnYWt94buD4buFw6rEqSZ94bqr4buFfeG6q3Jq4buHfeG7iThqfeG6q8O54buVauG7hyZ94bqt4buD4bq34budfeG7gzhq4buDfeG7neG7gzfhu5194buJceG6tXB94buL4buD4buFfXDhu4M2xKl94buH4buFNn3hu4fhu4U2a31w4buDw7Jq4buHfeG6q8OqfeG6p2FrfeG7q+G6vX3hu6Hhu6Xhuq194buL4buDb2ImfXBmauG7g33EqTlq4buHfeG6rXU2fcSpZ2rhu4N94burOH1q4buHw7nhu5Xhu4V94buL4buDN+G6rT8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4buq4buZ4buFfeG7ocWpfeG6reG7g3V94bqrw7Vq4buHfeG7neG7g+G7jeG7hX3hu4Phu5fhu5194buH4buF4bupNn3hu4nFqeG6rX3hu4nDueG7l2rhu4d94bqsw7Jq4buHfTZqfeG7qzh9auG7hzhq4buDfeG7huG7hTdrfeG6qXThuq19cOG7n2tq4buHfeG7q+G7heG6veG6rX1ww7R94bqt4buD4bul4bqtfXBx4buvw6lqfXDhu59x4buv4bq7an3hu53hu4M34budfeG7iXHhurVwfeG7q+G6u33hu7NQ4buGUH3huqvDoX1wOWt94bqrw7nhu5fhuq194buhxal94bqt4buDceG7r8Oqan3huqfhu4XhurlqfXBm4bqt4buDfeG6rcWp4bqtfXDhu59rauG7h33huq034bqtfWrhu4M4fXDhu5/DueG7lWrhu4c/feG7gm7huq194buh4buFauG7g33huqvDoX3huqnhurNqfeG7g2dq4buDfXDhu4M4auG7g312fXDhu4Phu6Xhuq19cMWpfeG7h+G7hTfhuq194bqt4buD4bq34budfeG7gzhq4buDfeG7neG7gzfhu5194buJceG6tXB94buL4buD4buFfXDhu4M2xKl94buH4buFNn3hu4fhu4U2a31w4buDw7Jq4buHKn3hu4ds4budfeG7neG7g+G6s2p94but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h33EqcOy4buFfXDhu5/DueG7lWrhu4d94buH4buFNmt9cOG7g8OyauG7h31w4buf4bq1cH1wxakmfTZqfXBrOGomfeG7q8Ogan3EqeG7hWrhu4MmfXDhu4PhurFqfXDhu4Phu4Xhur1qPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53hu7NxcOG7g2vhu597IeG7qsOtauG7g33hu4I4Li/hu50h

Vĩnh Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thú chơi lan sau thời “bão giá”

Thú chơi lan sau thời “bão giá”
2022-10-25 15:07:00

baophutho.vn Lan là loài hoa vương giả, đẹp đến mê hồn và thú chơi lan vì thế cũng được nhiều người yêu thích, duy trì từ nhiều đời nay. Tuy nhiên, sau một...

Chung tay bảo vệ môi trường

Chung tay bảo vệ môi trường
2022-10-24 08:43:00

baophutho.vn Thời gian qua, cùng với các cấp, các ngành trên địa bàn, lực lượng Công an huyện Thanh Sơn với vai làm trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long