Cập nhật:  GMT+7
4bueMsOZVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq8M+G6vcOhIVThu6DDs+G6oTJVYTLDqmp94bqhVeG6oTEyNlU6V+G6o1U7Mn1V4buL4buuOzsz4bqhIVXDoOG6qzNVO8OjVeG6vTIiVTsy4bq14bqhMVXhur0k4bq9VTtZVeG7izPhurnDquG6u1U74bqj4bq54bqj4bqh4buu4bueLzLDmeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bueM8OgMVXhurvhurk74buMVC8vO8agOuG7ruG6o2Uyw6rhur0y4bqjxqDhu4vhuqEvLCHhurth4bq94bqjZS/huqEh4buJ4bq7L+G7pMOZxajGry/DmcOZw5ksxq/DmuG7rOG7pMOZw5rDmuG6vcOZ4buww5rhu6zhu6rhu6bDocOZxqA5ZTFUVS/hu6Dhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGV3IeG7rixU4bug4buKM107VTpX4bqjVTsyfVU7VjtVw6HhuqNYM1Xhu4vhu647OzPhuqEhVTEz4bq/ZVVhNDsyVTLhuqNY4bq9VeG6veG6uTRV4bqhMuG6q1U74buD4buuVTtWO1Xhur19VTpX4bqjVcOgMyDhuqFVLDY7MuG7llUuZmM7VTozfeG6vVUufeG6oVXDoVdV4bq9fVU6V+G6o1Xhurzhu5ZVLiJV4bq9JOG6oVU74bqz4bqhMVU7VjtV4bq9fVU6V+G6o1U6NlXDoT1qVeG6oTIzIMOgVTvDo1Xhur0yIlUxM+G6v2VVw6HhuqNYM1U64bqxVeG6usOz4bq44bq6LXLhuqPhu4ot4bukVeG6oTHhu65qVeG6vTJiM1VhbFUuJcOqVTvhu4Phu65VOl3huqEyxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugclY7VeG7i+G7rjs7M+G6oSFV4bq9Mn1VMl1V4bq9M31lVeG6vTIh4bqjVWUyxIPhuqExVXLhuqLhu4p4cy3DmeG7rFXhuqF74bqhVeG6vSplVeG6veG6ucOq4bqhMVXhu4tX4bqjVeG7izNdO1Xhur1Y4bqjVeG6ueG7rlVlMlnhuqFVZ+G6oTFVw6AzIOG6oVUsNjsyVTsy4bq14bqhMVXDoVgzVeG6u2lV4bqhMj3huqFVOlnhuqFVZeG6ueG6o+G6vSEz4bqhVTvhu4Phu65V4buLM+G6ucOq4bq7VeG6usOz4bq44bq6LXLhuqPhu4ot4bukxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugdD1qVcOhV1VhfeG6vVXDocOqKuG6oVXhur3hurnhuqPhuqExVeG6oTEyM3vhuqFVO2fDqlXDoOG6qzNV4bqhMiThur1VLmZjO1Uu4buy4bqhMVXhur1ZM1Xhur3hurl74bqhVeG6vVhlVTsyNFXhuqDhu67hur3DquG6uSFV4bq74bq1VeG6ueG7rlXhuqExV2pVw5nDmi/DmcOZxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bugcuG6s+G6oTFV4bq94bq5NeG6oTJV4bqhMTIze+G6oVU7Z8OqVSzhuqNVO1Y7VeG6oTJXVWEy4bqj4buuVTLhuq87VeG6vTLDquG6pTtVw4rhuqEz4buLIeG6ueG6uzPhur1qVXLhuqPDocOhITEhVcOB4bqj4bqhLOG6o+G6oVXhu5zDinLDgeG7olU74buB4bqhMVVxXeG6oTJV4buLM13huqFV4bq64bq9VXHhu67hurnhur0y4bqjw6HhuqPDoCHhu4lV4bq9Mmk7VTIzXeG6ocag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG6oDLDo8OgVeG6oTEyM3vhuqFVO2fDqlUuw51VZTI94bqhVeG6vTQ7MlXhuqEyw6zhuqExVWUyWeG6oVVn4bqhMVXDoDMg4bqhVSw2OzJVO+G7g+G7rlU7VjtV4bqhMj3huqFV4buLM3vhuqFValXhur19VeG6vVgzVcOB4bqj4bqhLOG6o+G6oVVhMjNVLmPhur1VLDY7MlVy4bqi4buKeHMtw5nhu6xVLiXDqlXhur0ze+G6oVU64buB4bqhMVVlMlbhur1V4bq9WDNVw7PhuqEyxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bqgMsOjw6BV4bqhMTIze+G6oVU7Z8OqVS7DnVVlMlbhur1VMjNd4bqhVcOg4bql4bq9VeG6oTLDo8OgVeG6oTLhurFV4bqhMj3huqFV4buLM3vhuqFValXhur19VWEy4bqz4bqhMVU7w6NVLCTDqlUyM13DqlXDoT1qVeG6oTIzIMOgVeG7izPhurnDquG6u1XhurrDs+G6uOG6ui1y4bqj4buKLeG7pFXhu4tXVS7DnVXhuqEyM1vDqlXDoSXhuqFVO8OjVWF94bq9VcOpw6pZVcSpKOG6vVXhuqExMjNdw6BVRXLhurhVPcOgVeG6vTThuqEyxqBV4bq8w6pqVeG6oTIze+G6oeG7llVkVeG6oTLDrOG6oTFV4bqhMWZiM1XhuqFXalU7w6NV4bq7aVUxM+G7rlXhur3hu7LhuqExVTtWO1Xhur19VTpX4bqjVeG6vMag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG6vDIh4bqjVTtWO1XhuqEyV1VhMuG6o+G7rlUy4bqvO+G7llXhuqEyw6PDoFXhuqEyPeG6oVXhu4sze+G6oVVqVeG6vX1V4bqhV2pVLGZi4bqhMVXhuqEyZlUuw51VOjZVw6E9alXhuqEyMyDDoOG7llXhurvhuqPhuqExVWRVOyRlVS7huqVV4bq9MiRlVTLhuqnhuqHhu5ZV4bqhe+G6oVVhMuG6s+G6oTFV4bq9MiJVZTJW4bq9VTIzXeG6oVU64bu24bqhMVXEqSjhur1V4bqhMTIzXcOgVeG6vTLhurPhuqExVeG6vTJmYuG6oTHGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6B2M1bhuqNV4bq7ZlXDgSHhuqNV4bq64buJ4buuLMOhM+G6oTHhu5ZV4bq9MlfhuqEyVeG7izN74bqhVeG6oTLDo8OgVeG6oTEyM3vhuqFVO2fDquG7llU7MuG6o1Xhurnhu7bhuqExVTtWO1Xhur19VTpX4bqjVeG6vFVlMlbhur1VMjNd4bqhVWRV4bqhMsOs4bqhMVU7VlXhuqEyPeG6oVXhuqFXalUuw51V4bqhMuG7tsOgVcOg4buHO1Xhur0ze8OqVeG7i1fhuqNVO1Y7VTrhuqVVZTIq4bqhVTvhu4Phu65V4buLM+G6ucOq4bq7VeG6usOz4bq44bq6LXLhuqPhu4ot4bukVWEyM33huqFV4buLM+G6ucOq4bq7VWEy4bqz4bqhMVXhur0yIlXDoT1qVcOh4buu4bqhVeG6veG6ueG6o+G6oTFVO+G6qVXhur0yIsag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG6vDIh4bqjVTtWO1XhuqEyV1VhMuG6o+G7rlUy4bqvO+G7llXhu4szXTtVOlfhuqNVOzJ9VTtWO1XDoeG6o1gzVeG7i+G7rjs7M+G6oSFVMTPhur9lVWE0OzJVMuG6o1jhur1V4bq94bq5NFXhuqEy4bqrVTvhu4Phu65VO1Y7VeG6vX1VOlfhuqNVw6AzIOG6oVUsNjsy4buWVS5mYztVOjN94bq9VS594bqhVcOhV1Xhur19VTpX4bqjVeG6vOG7llUuIlXhur0k4bqhVTvhurPhuqExVTtWO1Xhur19VTpX4bqjVTo2VcOhPWpV4bqhMjMgw6BVO8OjVeG6vTIiVTEz4bq/ZVXDoeG6o1gzVTrhurFV4buLM+G6ucOq4bq7VeG6usOz4bq44bq6LXLhuqPhu4ot4bukVeG6oTHhu65qVeG6vTJiM1VhbFUuJcOqVTvhu4Phu65VOl3huqEy4buWVcOpw6rhu65VLsOjVeG6oTHhu7LhuqFVOzLhu7jhuqFV4bq7aVXDoT1qVcOh4buu4bqhVTvhu4Phu65V4buLM+G6ucOq4bq7VeG6oVdqxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bqgMsOjw6BV4bqhMTIze+G6oVU7Z8OqVeG6oTIk4bqhVcOgWOG6oTJVO1Y7MlXhur0zfWVVOyrhuqFV4bqhV2pVO8OjVeG6vTIiVTrhuqdV4bq7w6rhuqExVTsy4bqjVTtWO1Xhu4vhu647OzPhuqEhVWUyxIPhuqExVXLhuqLhu4p4cy3DmeG7rFUuZmM7VTskZVVlMihlVeG6vVgzVcOz4bqhMuG7llXhu4vhurXhuqFVw6DhuqszVTsyN1VhNDsyVTLhuqNY4bq9VWUyWeG6oVVn4bqhMVXDoDMg4bqhVSw2OzJVLuG6tTNV4buL4bqrM1Vl4bq54bqj4bq9ITPhuqFVMeG7rjPGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6ByVjtV4bqhMldVYTLhuqPhu65VMuG6rztVOzLhuqNVOjN94bq9VWUyVuG6vVUyM13huqFVw6DhuqszVTvDo1Xhur0yIlXhur1Y4bqjVeG6vTNb4bqhVS5bVTsy4bqjVeG7izNdO1XhuqExMjN74bqhVTtnw6pV4buLV1U6V+G6o1U7Mn1Vw6HhuqNYM1Xhu4vhu647OzPhuqEhVTvDo1Xhur0yIlVlMsSD4bqhMVU7MuG6teG6oTFV4bq9JOG6vVU7WVXhu4sz4bq5w6rhurtVO+G6o+G6ueG6o+G6oeG7ruG7llXDqcOq4buuVS7Do1VhMuG6s+G6oTFVOzI3VTpZ4bqjVeG7i11VO+G6o+G6oVXhuqExZmIzVeG6veG6uWbhuqs7VeG7izPhurnDquG6u1XhurrDs+G6uOG6ui1y4bqj4buKLeG7pFXhu4tXVTtWO1U6M33huqFV4bq9MiJVO+G7g+G7rlXhuqHDo+G7llXDoFdVO8SD4bqhVTsy4bq14bqhMVXDoVgzVeG7izPhurnDquG6u1U74bqj4bq54bqj4bqh4buuVTE9alU7WcOgVTvhur/DoFXhur0y4bqz4bqhMVXhur0yZmLhuqExVeG7i1dV4buLM+G6ucOq4bq7VTvhuqPhurnhuqPhuqHhu65Vw6DhuqszVcSpw6ok4bq9VTIzXeG6oVVkVS7huqXhuqExVeG7iyrhur3GoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6B2M1bhuqNV4bq7ZlXDgOG7rsOh4buuVcOA4buuM+G6oTPhu5ZV4bq94bq5ZmThuqExVeG6oTLDo8OgVeG6oTEyM3vhuqFVO2fDquG7llXhuqEyJOG6oVXDoFjhuqEyVTvhurPhuqExVeG6veG6uTXhuqEyVeG6oVdqVTsy4bqjVeG6vTIkalXhuqEyw6zhuqExVTtWVeG6oTI94bqhVTsy4bq14bqhMVXDoVgzVeG6u2lVw6E9alXhuqEyMyDDoFU74buD4buuVeG7izPhurnDquG6u1XhurrDs+G6uOG6ui1y4bqj4buKLeG7pFXDoOG6peG6vVU7VjsyVeG6vWlV4bqhMjN74bqhVS7DnVXhurtZ4bqhVeG6uzPhuqEyVeG6ueG7rlXhur19VTpX4bqjVeG6vFXhu4tXVS49alXDoVdV4bq9fVU6V+G6o1Xhur3hurk0VeG6oTLhuqtVOzLhurXhuqExVcOhWDNVO1Y7VeG6vX1VOlfhuqNVOjZVw6E9alXhuqEyMyDDoFU7w6NVYTJZVeG6oeG7suG6oTFV4bqhMj3huqFVOlnhuqFVZeG6ueG6o+G6vSEz4bqhxqDhu54vZeG7oOG7nmVVO8Oh4buu4bq74bq74buMVGVx4bqjLGpU4bug4bqgMsOs4bqhMVVl4bq54bqj4bq9ITPhuqFV4bqhV2rhu5ZV4buL4bq14bqhVTsl4bqhVeG6vTIzfeG6vVU7MuG6o1UxM+G7rjNVLuG6o1jhuqFVLiXDqlXhur0ze+G6oVXhur3hurnhuqPhuqExVeG7i8SD4bqhMVUuYjNVO+G7g+G7rlXhu4sz4bq5w6rhurtV4bq6w7PhurjhurotcuG6o+G7ii3hu6Thu5ZV4bq9MmZi4bqhMVVlMuG6p1U6M33huqFVZFXhur0k4bq9VTtZVTtWO1XDoeG6o1gzVeG7izPhurnDquG6u1U74bqj4bq54bqj4bqh4buuVeG7i1dV4bq9MmZi4bqhMVUuZmM7VTpZ4bqjVeG7i13hu5ZVLOG6o1Xhu4sqalU7MuG6v+G6oTFVYTLhurPhuqExVTvDo1VhMllV4bqh4buy4bqhMVXhur0y4buualUu4bqnM1Uy4bqj4bu4O1Uu4bql4bq9VTozfeG6ocag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oOG6oDEyM3vhuqFVO2fDqlXhuqEyJOG6oVXDoFjhuqEyVcOh4bqjWDNV4buL4buuOzsz4bqhIVU7w6NVYTJZVeG6oeG7suG6oTFVYTIzfeG6oVU7VjtV4bq9fVU6V+G6o1XhurxV4bqhMirhuqFVLDNd4bqhVeG7i1dV4bqhMuG7tMOgVcOg4buHO1Xhur0ze8OqVeG7i1fhuqNVO1Y7VeG6vX1VOlfhuqNVOjZVw6E9alXhuqEyMyDDoFUuZmM7VcSpIcOgVcOhV1U7w6NVMjNdw6pVw6nDqllVO+G7ruG6o1Uy4bqp4bqhVeG6veG6ueG6o+G6oTFV4buLM107VcOh4bqjWDNVOuG6sVXhu4sz4bq5w6rhurtV4bq6w7PhurjhurotcuG6o+G7ii3hu6RV4bq94bq54bqj4bqhMVXhur0yYjNVYWxVLiXDqlU74buD4buuVTsyw6pVYWxVZTJW4bq9VeG6veG6uTMi4bqhxqBVQTLhurPhuqExVTsyN1Xhu4sqauG7llXhu4vhu647OzPhuqEhVTvDo1Xhur0yIlUxM+G6v2VVO+G6qVXhur0yIlXhuqEyKuG6oVUsM13huqFVO1Y7VcOh4bqjWDNV4buLM+G6ucOq4bq7VTvhuqPhurnhuqPhuqHhu65VYTJWO8ag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRlceG6oyxqVOG7oHJWO1XhuqEyV1XhuqExMjN74bqhVTtnw6pVYTJA4bqhMVUuNuG6oTJVO1Y7VcOh4bqjWDNV4buL4buuOzsz4bqhIVXhur0yfVUyXVXDoOG6qzNVO8OjVeG6vTIiVS5mYztVZTJW4bq9VeG6veG6uTMi4bqhVeG6oTLhu7bDoFXhur1Y4bqjVeG6ueG7rlXhur19VTpX4bqjVeG6vFUuIlXhuqEx4buy4bqhVTsy4bu44bqhVeG6u2lV4bqhMj3huqFVOlnhuqFVO+G7g+G7rlVl4bq54bqj4bq9ITPhuqFV4buLV1Xhur1Y4bqjVeG6ueG7rlVhMlbhuqExVeG6vTIiVeG6oTLhu7bDoFXhu4tX4bqjVTtWO1Vl4bq54bqj4bq9ITPhuqFVMeG7rjPGoOG7ni9l4bug4bueZVU7w6Hhu67hurvhurvhu4xUZXHhuqMsalThu6B2M1bhuqNV4bq7ZlXDgOG7rjPhuqEzVTsy4bqjVeG6ueG7tuG6oTFVw6HhuqNYM1Xhu4vhu647OzPhuqEhVVThur1WO1Us4buH4bqhMVVhKGVUVeG6oVdqVeG6uz5VMTPhur9lVTJdVcOgMyDhuqFVLDY7MlU74bqj4bqhVeG6oTFmYjNVO8OjVWEyWVXhuqHhu7LhuqExVTsy4bq14bqhMVXDoVgzVTtWO1Uu4bql4bq9VTozfeG6oVXhu4tXVSzhuqNV4bq9fVU6V+G6o1XhurxVO8OjVeG6vTIiVeG6vcOi4bqhVeG6vVgzVcOhPcOqVTLhuqnhuqFV4bqhe+G6oVXhu4vhu647OzPhuqEhVTvDo1Xhur0yIlU7w6rhuqExVTskZVVhMllV4bqh4buy4bqhMVXDoDMg4bqhVSw2OzJVw6E9w6pVMuG6qeG6ocag4bueL2Xhu6Dhu55lVTvDoeG7ruG6u+G6u+G7jFRl4bq64bqjw6rhurk7IVThu6DhuqAxw6rDouG6oVXhurzhurzEqOG7iuG6oOG7ni9l4bug

Nguồn TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long