Cập nhật:  GMT+7
ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcSR4buKw4LDquG6qOG7peG7j8OCw6rhu5XDvcOq4buv4bulasOqeGx4w7nDqnfEqXjhu6XDqnZweMOq4bqo4bul4buJeOG7pcOq4buZa3nhuq3DqsO54buN4buEw6p3w4nDrMOqduG6rnjDquG6qOG6usOq4buV4bul4buncuG6qsOq4buBL2lkL+G7peG7gcSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkWThu6d3w7nDquG6rOG6puG7leG6r+G6vS8v4buV4bqp4buZw6x5w4Lhu6Xhuqrhuqjhu6V54bqp4buAeC/hu5fhu5vhuqzhu6/huqh5w4IveOG7m+G7huG6rC/hu4fhur/hu4Phur8v4buFw63hu5dn4bq/Z2bhu4fhu4Phu4Hhuqjhu4Fo4buH4buH4buD4buHduG7geG6qeG7rcOCw7nhur3Dqi/EkWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu6Thu5vDrOG7l+G6vcSRPuG7peG7m3nDqj7huqbhuqp4w7nDquG6qOG7jXfDquG7luG6vMOq4buZ4buLecOq4buu4bulxanDquG6qMOJ4bq2eMO5w6o+4bulxJDhu4TDquG7gGx4w6oo4bqqw4Hhu5XDqsO54bunw6zhuq3DquG7pcOA4bunw6rhu4HDqsO54bun4bqww6p4w7nhu4nhu4TDquG7gS9p4bqtw6rhu4Dhu6nDquG6qOG6psWpw6rhuqjhuqbhuqp4w7nDquG6qOG7jXfDquG7i8OCw6rhuqjhu6Xhu4/DgsOqeOG7peG7p3PhuqjDqsah4bqu4bunw6rhurLDquG7r+G7pXlqeMO5w6rhu4Fo4bqtZsOqxqHhuqDDqjbhu7HDquG7mG3hu5XhuqfDquG7geG7geG7geG6reG7h8OqxqHhuqDDquG7ruG7p3jhu6XDqsagQXjDueG6rcOq4bqo4bqmcHjDquG7gEN4w7nDquG7meG7p3R4w6rDguG7pcWpw6zDqj7hu43hu4TDquG7mG3hu5XDquG6pOG6qsO1eMOqxqFqecOq4bukeeG7iXjDucOqPMOs4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkTzhurjhu5XDqsO54bunw73DqnfEqXjhu6XDqnjhu6Xhu4/huqjDquG7gEN4w7nDqsO5w7V4w6rhuqjhu413w6rhu4vDgsOq4bqo4bul4buPw4LDqnjhu6Xhu6dz4bqow6rGoeG6ruG7p8Oqd8SpeOG7pcOq4buV4buPw4LDqmctaMOqYuG7heG6vy1n4bq/4buvdy/DueG7p+G6sGPhuq3DqsO54bunw7ThuqjDquG7leG7j8OCw6rDreG6qcOq4buY4buLeMOq4buvxal44bulw6rDueG7p8O9w6p3xKl44bulw6rhu5Xhu4/DgsOqZ+G6rcOqw7nhu6fDtOG6qMOq4buV4buPw4LDqmnDquG6qOG6puG6ssOqdnB4w6rhu6/hu6V5anjDucOq4buB4bq/4bq/4buvd8Oq4bqoxal44bulw6rhuqjhurrDquG6qOG7jXfDquG7i8OCw6rhuqjhu6Xhu4/DgsOqeOG7peG7p3PhuqjDqsah4bqu4bun4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkeG7luG6vMOq4buZ4buLecOq4bqo4bqmeXjDucOq4buH4buFw6rDueG7p+G6sMOq4bqo4bqu4bunw6pi4bqo4bq6w6rhu4HDqsO54bun4bqww6p4w7nhu4nhu4TDquG7gS9pw6rGoXF4w6rhu4HDqsO54bun4bqww6p4w7nhu4nhu4TDquG7hy9pY+G6rcOq4buLw4LDquG6qOG7peG7j8OCw6p44bul4bunc+G6qMOqxqHhuq7hu6fDquG7l+G7p8Oq4buV4bul4bqq4buEdHjDquG6qOG7peG7m3nDquG7pcOJ4bqueMO5w6o+4buN4buEw6o+4buN4buEw6rhu5ht4buV4bqtw6p3w4Phu6fDqsO54bun4bqww6rGoeG7p8OqxqHDieG6tuG7lcOq4buBZi3hu4fhur/hu693w6rhu4Dhu4nDquG7lcO9w6rhu6/hu6Vqw6p4bHjDucOqd8SpeOG7pcOqdnB4w6rhuqjhu6Xhu4l44bulw6rhu5lreeG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJHGoHF4w6rhu4HDqsO54bun4bqww6p4w7nhu4nhu4TDquG7hy9p4bqtw6rhu4Dhu6nDquG6qOG6psWpw6rhuqjhu413w6rhu5lrecOq4bqyw6rhu6/hu6V5anjDucOq4buBw63huq3hu4fDqsah4bqgw6o24buxw6rhu5ht4buV4bqnw6rhu4Hhur9o4bqtacOqxqHhuqDDquG7ruG7p3jhu6XDqsagQXjDueG6rcOq4bqo4bqmcHjDquG7gEN4w7nDquG7meG7p3R4w6o24bupeOG7pcOq4buYbeG7lcOq4buY4bqgw6rhu4Dhu4nDquG7leG7i+G7leG7pcOq4bul4bqq4buEc3jDqsahannDquG7mMSp4buV4bulw6pWeXjDucOqNuG7scOq4buv4buleWp4w7nDquG7geG7h+G6v+G7r3fDquG7gHLDqsOC4bulxanDrMOqWMOsd+G6qcOqPOG6uOG7lcOqw7nhu6fDvcOqd8SpeOG7pcOqeOG7peG7j+G6qMOq4buAQ3jDucOqw7nDtXjDquG6qOG7jXfDquG7mWt5w6p3xKl44bulw6rhu5Xhu4/DgsOqacOqYmfhur8taGbhu693L8O54bun4bqwY+G6rcOqw7nhu6fDtOG6qMOq4buV4buPw4LDquG7geG6v+G6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJE2Q3jDucOqeMO54bqq4buEw6rhu6Xhu6d0d8Oq4bqo4bqmcHjDquG7mOG7p3R4w6rGoEF4w7nDquG6qOG6pnl4w7nDquG7h+G7hcOqw7nhu6fhurDDquG6qOG6ruG7p8OqYsO54bunw73DqnfEqXjhu6XDquG6qOG6usOq4buV4buPw4LDqmfDquG6qOG6puG6ssOqdnB44bqtw6rDueG7p8O04bqow6rhuqjhurrDquG7leG7j8OCw6ppw6rhuqjhuqbhurLDqnZweGPhuqXDqiHhu6XFqcOsw6rGoEF4w7nDquG7r+G7p3jhu6XDquG6qOG6quG7hHF4w6rhu4Hhur9n4bqt4bq/w6rGoeG6oMOq4buu4buneOG7pcOqxqBBeMO54bqnw6rDguG7pcWpw6zDquG7mG3hu5XDquG7gOG7scOq4bqo4bqq4buEcXjDquG7gWfhuq3hur/Dqsah4bqgw6o24buxw6rhu5ht4buV4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkeG7lnnDqmp44bulw6rhu6XDieG6snjDucOq4buVxJDDrMOq4buLw4LDquG6qOG7peG7j8OCw6p44bul4bunc+G6qMOqxqHhuq7hu6fhuq3DquG7mOG7p3R4w6rGoEF4w7nDquG7lcO9w6p3w4nDrMOq4buXQXjDucOqd8SpeOG7peG6rcOq4buv4bul4bqqw6rhu4Dhurzhu5XDquG7mG3hu5XDquG7mOG7p3R4w6rGoEF4w7nDqmLhu5nDrHnDqsO5w4B3w6rhu5Vqw6rhu4BDeMO5w6rhu5nhu6d0eMOq4bqk4bqqw7V4w6rGoWp5w6rhu6R54buJeMO5w6o8w6xjw6rhu5XDvcOqw7nhu6fDvcOqd8SpeOG7pcOq4buV4buPw4LDqmctaOG6rcOqw7nhu6fDtOG6qMOq4buV4buPw4LDqsOt4bqnw6rhuqzDvXjDucOq4buZ4bundHjDquG7lcOsecOq4buD4bqt4bq/LeG7heG6reG6v3fhuqfDquG7meG7p3R4w6rGoeG6oHjDucOqd8SpeOG7peG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJE24bupeOG7pcOq4buYbeG7lcOq4buY4bqgw6pi4buZw6x5w6rDucOAd8Oq4buVasOq4bul4bqq4buEc3jDqsahannDquG7mMSp4buV4bulw6pWeXjDucOqNuG7sWPDquG6qOG6usOq4bqs4buLeMO5w6rhu4EvaeG6rcOqw7nhu6fDvcOqd8SpeOG7pcOq4buXw7V4w6p2cHjDquG7leG7j8OCw6pnLWjhuq3DquG6rMOs4bqqw6rhuqhseMO5w6p2cHjDquG7leG7j8OCw6pp4bqtw6rDueG7p8O04bqow6rhu5Xhu4/DgsOq4buB4bq/4bqtw6rhuqzDvXjDucOq4buZ4bundHjDquG7lcOsecOq4bqo4bq6w6rhu4Phuq3hur8t4buF4bqt4bq/d+G6p8Oq4buZ4bundHjDqsah4bqgeMO5w6p3xKl44bul4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkeG7ruG7peG6qsOq4buA4bq84buVw6rDueG7p+G6vsOsw6rhu4Dhu4nDqljDrHfDquG7mOG7p3R4w6rGoEF4w7nDqmLhu5nDrHnDqsO5w4B3w6rhu5Vqw6rhu4BDeMO5w6rhu5nhu6d0eMOq4bqk4bqqw7V4w6rGoWp5w6o+4bqmw4nhurB4w7nDqjzDrGPhuq3DquG7gEN4w7nDquG7meG7p3R4w6rhuqjhurrDquG7mMaweOG7pcOqPuG7peG6qsO0eMOqxqFxeMOq4buU4buJw6pXw6zhuqrDqmLhu5nDrHnDqsO5w4B3w6rhu6Xhuqrhu4RzeMOqxqFqecOqIeG7pULDqijhuqpGY8Oq4buVw73DqsO54bunw73Dqj7hu43hu4TDqljDrHfDqnfEqXjhu6XDquG7leG7j8OCw6pnLWjhuq3DqsO54bunw7ThuqjDquG7leG7j8OCw6rDreG6rcOq4buZ4bundHjDqsah4bqgeMO5w6p3xKl44bul4bqnw6rhuqzDvXjDucOq4buZ4bundHjDquG7lcOsecOq4buH4bqt4bq/LeG7heG6reG6v3fhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRPnnhu4l4w6rhu5nhuqDDquG6qOG7ieG6qsOq4bqo4bul4bqq4buEcnjDquG7pXnEqeG6qMOqxqHhuqB4w7nDquG6qOG6pnB4w6rhu6/hu6XhuqrDquG7gOG6vOG7lcOqw7nhu6fhur7DrMOq4buA4buJw6pYw6x3w6rhu5jhu6d0eMOqxqBBeMO5w6pi4buZw6x5w6rDucOAd8Oq4buVasOq4buAQ3jDucOq4buZ4bundHjDquG6pOG6qsO1eMOqxqFqecOqPuG6psOJ4bqweMO5w6o8w6xjw6rhu5XDvcOqeMO54bqq4buEw6rhu5XEgsOq4buV4bul4bup4bqqw6rhuqjhu4vhu5XDqsah4bqgeMO5w6rhu5XDrHnDquG7lcSQw6zDqsO54bunw73DqsO54bunw7ThuqjDquG7gOG7icOqdsOB4buVw6rhu4J54buL4buE4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkeG6uVjDueG6quG7hMOq4buVxILDquG7lcOsecOq4buCauG7hMOq4bqmw6zDqnZFw6rhuqThuqrhu53huqjhuq3DquG6rMSp4bqow6p24bqyw6rGoeG7j+G6qMOq4bqyw6rhu5ht4buVw6rhu5jhuqDhuq3Dqj7huqbhuqp4w7nDquG7mOG6oOG6rcOqPuG7jeG7hMOqWMO54bqq4buEcHjhurtkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRPuG6pnl4w7nDquG7h+G7hcOqxqFxeMOq4buFacOqw7nhu6fhurDDquG6qOG7p3HDgsOq4bqo4bul4bubecOqYuG6qOG6usOq4buBw6rDueG7p+G6sMOqeMO54buJ4buEw6rhu4cvacOqxqFxeMOq4buBw6rDueG7p+G6sMOqeMO54buJ4buEw6rhu4MvaWPhuq3DquG7mWt5w6rhu5fhu6fDquG7leG7peG6quG7hHR4w6rhuqjhu6Xhu5t5w6rhu6XDieG6rnjDucOqPuG7jeG7hMOqPuG7jeG7hMOq4buYbeG7leG6rcOqd8OD4bunw6rDueG7p+G6sMOqxqHhu6fDqsahw4nhurbhu5XDquG7geG6vy3hu4Fm4buvd+G6rcOqxqHhu6fDquG7gOG7iXnDqsah4buP4bqow6p24buncnjDquG7leG7i+G7lcOq4bqo4bureOG7pcOqxqHDgHjDucOq4buZbnjDucOq4buYbeG7lcOq4buY4bqgw6rhu4Dhu4nDquG7mG3hu5XDqj7huqbhuqp4w7nDquG7mOG6oMOq4buA4buJw6rhuqzhuqrhu4TDquG7hHHhuqrDquG6qOG7peG7iXjhu6XDquG7i8OCw6rhuqjhu6Xhu4/DgsOqeOG7peG7p3PhuqjDqsah4bqu4bun4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkcagcXjDquG7gcOqw7nhu6fhurDDqnjDueG7ieG7hMOq4buDL2nhuq3DquG7gOG7qcOq4bqo4bqmxanDquG6qOG7jXfDquG7i8OCw6rhuqjhu6Xhu4/DgsOqeOG7peG7p3PhuqjDqsah4bqu4bunw6rhurLDquG7r+G7pXlqeMO5w6rhu4fhur/huq3hu4PDqsah4bqgw6o24buxw6rhu5ht4buV4bqnw6rhu4Hhur9m4bqt4buHw6rGoeG6oMOq4buu4buneOG7pcOqxqBBeMO54bqtw6rhuqjhuqZweMOqxqHhu4/huqjDqnbhu6dyeMOq4buv4bul4bqqw6rhu4Dhurzhu5XDqljDrHfDqsahw4B4w7nDquG7mW54w7nDquG7mG3hu5XDquG7mOG6oMOq4buA4buJw6o+4bulw6x44bulw6rhu6TDvcOs4bqpw6o84bq44buVw6rDueG7p8O9w6p3xKl44bulw6p44bul4buP4bqow6rhu4BDeMO5w6rDucO1eMOq4bqo4buNd8Oq4buLw4LDquG6qOG7peG7j8OCw6p44bul4bunc+G6qMOqxqHhuq7hu6fDqnfEqXjhu6XDquG7leG7j8OCw6pnw6pi4buF4bq/LWbhur/hu693L8O54bun4bqwY+G6rcOqw7nhu6fDtOG6qMOq4buV4buPw4LDqmnhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRPuG6pnl4w7nDquG7hWnDqsahcXjDqmjhu4fDqsO54bun4bqww6rhuqjhu6dxw4LDquG6qOG7peG7m3nDqmLhuqjhurrDquG7gcOqw7nhu6fhurDDqnjDueG7ieG7hMOq4buDL2nDqsahcXjDquG7gcOqw7nhu6fhurDDqnjDueG7ieG7hMOq4buFL2lj4bqtw6rhu4vDgsOq4bqo4bul4buPw4LDqnjhu6Xhu6dz4bqow6rGoeG6ruG7p8Oq4buX4bunw6rhu5Xhu6Xhuqrhu4R0eMOq4bqo4bul4bubecOq4bulw4nhuq54w7nDqj7hu43hu4TDqj7hu43hu4TDquG7mG3hu5Xhuq3DqnfDg+G7p8Oqw7nhu6fhurDDqsah4bunw6rGocOJ4bq24buVw6rhu4Hhur8t4buBZuG7r3fhuq3Dqsah4bunw6rhuqzhu43huqrDquG7gOG7iXnDqsah4buP4bqow6p24buncnjDquG7gOG7icOq4bqs4bqq4buEw6rhu4Rx4bqqw6rhuqjhu6Xhu4l44bulw6p34bqg4bqow6rhu4BDeMO5w6rhu4vDgsOq4bqo4bul4buPw4LhuqnDquG7lOG7j8OCw6rGoeG6oMOq4bqmxJDhu6fDquG6pnnDquG6qOG7peG7p3B4w6rhuqjDrOG7p8Oq4buV4buPw4LDquG7g+G6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJFYw7l54buJ4bunw6rhuqbDrOG6rcOq4bul4bunc3jDquG7l2rhu6fDquG7peG6oOG7p8Oq4bqoRMOqeOG7peG7p3PhuqjDqsah4bqu4bunw6p4w4Hhu6fDquG7gOG6ruG7p8Oq4buLw4LDquG6qOG7peG7j8OCw6p44bul4bunc+G6qMOqxqHhuq7hu6fDquG6qOG6pnB4w6rhu6/hu6XhuqrDquG7gOG6vOG7lcOq4buYbeG7lcOq4buY4bundHjDqsagQXjDucOq4buVw73DquG7gOG7qcOq4bqo4bqmxanDquG6qOG7jXfDqnZC4buVw6rhu4HDqsO54bun4bqww6rhurLDquG7r+G7pXlqeMO5w6rhu4Fo4bqtZsOqxqHhuqDDqjbhu7HDquG7mG3hu5XhuqfDquG7geG7geG7geG6reG7h8OqxqHhuqDDquG7ruG7p3jhu6XDqsagQXjDueG6rcOqeMO5w6zhu4TDquG6qOG6pnB4w6rhu4BDeMO5w6rhu5nhu6d0eMOqw4Lhu6XFqcOsw6o+4buN4buEw6rhu5ht4buVw6rhuqThuqrDtXjDqsahannDquG7pHnhu4l4w7nDqjzDrOG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJHhu5bhurzDquG7meG7i3nhuq3DquG7l3nDqmp44bulw6rhu6XDieG6snjDucOq4buVxJDDrMOq4buXauG7p8Oq4bul4bqg4bunw6rhuqhEw6p44bul4bunc+G6qMOqxqHhuq7hu6fDquG7r3HhuqjDquG7peG6tsOCw6rhu4Dhuq7hu6fDquG7i8OCw6rhuqjhu6Xhu4/DgsOqeOG7peG7p3PhuqjDqsah4bqu4bunw6rhu5XDvcOq4buv4bulasOqeGx4w7nDqnfEqXjhu6XDqnZweMOq4bqo4bul4buJeOG7pcOq4buZa3nhuq3DquG7l+G7p8Oq4buV4bul4bqq4buEdHjDquG7pcOJ4bqueMO5w6rhu4Byw6rDguG7pcWpw6zDqsah4buP4bqow6p24buncnjDquG7leG7i+G7lcOq4bqo4bureOG7pcOqxqHDgHjDucOq4buZbnjDucOq4buYbeG7lcOq4buY4bqgw6rhu4Dhu4nDquG7mG3hu5XDqj7huqbhuqp4w7nDquG7mOG6oOG6rcOq4bqo4bq6w6rhu4EvacOqxqFxeMOqxqFwd8Oq4buHL2nhuq3DquG7leG7i+G7lcOq4bqo4bureOG7pcOq4bqo4bq6w6o+4bulw6x44bulw6rhu6TDvcOsw6rGoXF4w6oo4bqqanjDucOqPuG6puG7qcOq4buVw73DqnfDicOsw6rhuqbhu4/huqjDquG6qHnDquG7gOG7icOq4buXQXjDucOq4buA4bqu4bunw6p2w4nhurZ4w7nDqnfDicOsw6rDguG7peG6osOq4buZ4buncXjDquG7h+G6v+G6vy3hu4Xhur/hur93dy/GoeG6tuG6qOG6rcOq4buVw73DqnjEguG7p8Oq4bqo4bqmcHjDqmbhur/hur93dy/GoeG6tuG6qOG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJE+4bqmeXjDucOqeMO54buJ4buEw6rhu4Dhu4nDqsahcHfDquG7gS9p4bqtw6rhu5Xhu4vhu5XDquG6qOG7q3jhu6Uv4bqo4bul4buJeOG7pcOqPuG7peG6usOsw6o+4bul4buncHjDquG7pOG6qnHhuq3Dqsag4buJw6pYw7J4w7nhuq3DqijhuqpqeMO5w6pYw6x3w6rhu5XDvcOqd8OJw6zDquG6qHnhuq3DquG7lcO9w6p4xILhu6fDqnfDicOsw6rhuqbhu4/huqjDquG6qHnDquG7gOG7icOq4buXQXjDucOq4buA4bqu4bunw6p2w4nhurZ4w7nDqnfDicOsw6rDguG7peG6osOq4buZ4buncXjDqmnhur8t4buBZuG6v3d3L8ah4bq24bqo4bqtw6rhu5XDvcOqeMSC4bunw6rhuqjhuqZweMOq4buBZuG6v3d3L8ah4bq24bqo4bqpw6o+4bqmeXjDucOqd8OJw6zDquG7l0F4w7nDquG7lcO9w6rhu6/hu6Vqw6p4bHjDucOq4buCauG7hMOq4bqmw6zDqnbDgeG7leG6rcOq4bqs4bud4bqow6rhu4Dhu4nDqsO54bunw73DqsO54bunw7ThuqjDqnfEqXjhu6XhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRPuG6usOq4buV4bul4buncuG6qsOq4buBL2nDqsahcXjDqmYvaeG6rcOq4buYbeG7lcOq4buY4bqgw6rhu5XDvcOqd8OJw6zDquG7gOG6usOs4bqtw6p3w4nDrMOq4bqoeeG6rcOq4buVw73DqnjEguG7p8Oqd8OJw6zDquG6puG7j+G6qMOq4bqoecOq4buA4buJw6rhu5dBeMO5w6rhu4Dhuq7hu6fDqnbDieG6tnjDucOqd8OJw6zDqsOC4bul4bqiw6rhu5nhu6dxeMOq4buH4bq/4bq/LeG7g2bhur93dy/GoeG6tuG6qOG6rcOq4buVw73DqnjEguG7p8Oq4bqo4bqmcHjDquG7heG6v+G6v3d3L8ah4bq24bqo4bqpw6o+4bqmeXjDucOqd8OJw6zDquG7l0F4w7nDquG7lcO9w6rhu6/hu6Vqw6p4bHjDucOq4buCauG7hMOq4bqmw6zDqnbDgeG7leG6rcOq4bqs4bud4bqow6rhu4Dhu4nDqsO54bunw73DqsO54bunw7ThuqjDqnfEqXjhu6XhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRWMO5eeG7ieG7p8Oq4bqmw6zhuq3DquG7l3nDqmp44bulw6rhu6XDieG6snjDucOq4buVxJDDrMOqw7nhu6fDvcOqd0PDrMOqPuG7jeG7hMOqWMOsd8Oq4bulecSp4bqow6rGoeG6oHjDucOqd8SpeOG7peG6rcOq4bqo4bq6w6rhu4HDqsahcXjDqsahcHfDquG7hy9p4bqtw6o+4buN4buEw6pYw7nhuqrhu4RweMOq4buA4buJw6pYw6x3w6rhu5jhuqDDqmLhu5nDrHnDqsO5w4B3w6rhu5Vqw6rhu6Xhuqrhu4RzeMOqxqFqecOqIeG7pULDqijhuqrDgeG7lWPDquG7lcO9w6p3w4nDrMOq4buA4bq6w6zhuq3DqnfDicOsw6rhuqh54bqtw6rhu5XDvcOqeMSC4bunw6p3w4nDrMOq4bqm4buP4bqow6rhuqh5w6rhu4Dhu4nDquG7l0F4w7nDquG7gOG6ruG7p8OqdsOJ4bq2eMO5w6p3w4nDrMOqw4Lhu6XhuqLDquG7meG7p3F4w6rhu4Hhur/hur8t4buH4bq/4bq/d3cvxqHhurbhuqjhuq3DquG6puG7p3B4w7nDquG7r+G7peG6qsOq4buA4bq84buVw6rhu5ht4buVw6o+4buN4buEw6pYw7nhuqrhu4RweMOq4buH4bq/4bq/LeG7g+G6v+G6v3d3L8ah4bq24bqo4bqtw6rhu5XDvcOqeMSC4bunw6rhuqjhuqZweMOq4buDZuG6v3d34bqpw6o+4bqmeXjDucOqd8OJw6zDquG7l0F4w7nDquG7lcO9w6rhu6/hu6Vqw6p4bHjDucOq4buCauG7hMOq4bqmw6zDqnbDgeG7leG6rcOq4bqs4bud4bqow6rhu4Dhu4nDqsO54bunw73DqsO54bunw7ThuqjDqnfEqXjhu6XhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRPuG7pcSQw6rGoUHDquG7pOG7icOqWOG6oOG7p+G6rcOq4buVw73DqnfDicOs4bqtw6p3w4nDrMOq4bqm4buJecOq4buA4buJw6rhu5dBeMO54bqtw6rhuqjhurrDquG7leG7peG7p3LhuqrDquG7gS3hu4MvacOq4buVw73DqnfDicOsw6rhuqh5w6rGoXF4w6rhuqbhu4/huqjDquG6qHnDquG7gOG6ruG7p8OqdsOJ4bq2eMO5w6p3w4nDrMOqw4Lhu6XhuqLDquG7meG7p3F4w6rhu4Fm4bq/LeG7h2bhur93dy/GoeG6tuG6qOG6qcOqPuG6pnl4w7nDqnfDicOsw6rhu5dBeMO5w6rhu5XDvcOq4buv4bulasOqeGx4w7nDquG7gmrhu4TDquG6psOsw6p2w4Hhu5Xhuq3DquG6rOG7neG6qMOq4buA4buJw6rDueG7p8O9w6rDueG7p8O04bqow6p3xKl44bul4bqpw6rhu5Thu4/DgsOqxqHhuqDDquG6psSQ4bunw6rhuqZ5w6rhuqjhu6Xhu6dweMOq4bqow6zhu6fDquG7l3nDqnfDicOsw6p24bqueMOq4buV4buPw4LDquG7gS3hu4fhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRPuG7peG6sOG7p8Oq4bqo4bunceG6qMOq4buV4buL4buVw6rhu6/hu6XhuqrDquG7gOG6vOG7lcOqeMO54buJ4buEw6rhu4Dhu4nDqsahcHfDquG7gS9p4bqlw6oh4bulxanDrMOqPuG7jeG7hMOq4buYbeG7lcOq4buY4bqgw6rhu5XDvcOqd8OJw6zDquG6puG7iXnDquG7gOG7icOq4buXQXjDucOq4bqmauG7p8Oq4bqm4buL4buV4bqtw6rhu5VE4buVw6rhu5nhuqDDquG7lcO9w6p3w4nDrMOq4buA4bq6w6zhuq3DqnfDicOsw6rhuqh54bqpw6rDmeG7p8O9w6p44bul4buj4bqpw6o+4bqmeXjDucOq4buVxIJ4w6rhu5dBeMO5w6rhu5XDvcOq4buv4bulasOqeGx4w7nDquG7gmrhu4TDquG6psOsw6p2w4Hhu5Xhuq3DquG6rOG7neG6qOG6rcOqd8OJw6zDqsah4buLw6rhu4Dhu4nDqsO54bunw73DqsO54bunw7ThuqjDqnfEqXjhu6XhuqnDqljhu6Xhu6dz4bqow6rGoeG6oMOq4bqo4bul4buPw4LDqnjhu6Xhu4/huqjDquG7h+G7hS3hu4dow6rGoeG6oMOq4buU4bqtw6rhu5XDrHnDqnjhu6Xhu4/huqjDquG7g+G6vy3hu4Phu4PDqsah4bqgw6rhu5Thuq3DquG7lcO9w6p4xILhu6fDquG6qOG6pnB4w6rhu4Phu4PDqsah4bqgw6rhu5ThuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRIeG7pcWpw6zDqsagQXjDucOq4buYbeG7lcOq4buY4bqgw6rhu5XDvcOqd8OJw6zDquG6puG7iXnDquG7gOG7icOq4buXQXjDucOq4bqmauG7p8Oq4bqm4buL4buV4bqtw6rhu5VE4buVw6rhu5nhuqDDquG7lcO9w6p3w4nDrMOq4buA4bq6w6zhuq3DqnfDicOsw6rhuqh54bqpw6op4buncHjDucOq4buV4buL4buVw6rhuqjhu6t44bulw6rGocOAeMO5w6rhu5lueMO5w6rhu4Dhu4nDquG7gOG7m3jDquG7meG7p3R4w6rhuqjhurrDquG7leG7peG7p3LhuqrDqnfDrOG7p8Oq4buVw73DqnfDicOsw6rhu4DhurrDrOG6rcOqd8OJw6zDquG6qHnhuq3DquG7lcO9w6p4xILhu6fDqnfDicOsw6rhuqbhu4/huqjDquG6qHnhuq3DqsO54bunw73DqsagQXjDucOq4buYbeG7lcOq4buV4buPw4LDquG7hy3hu4PhuqnDqj7huqZ5eMO5w6rhu5XEgnjDquG7l0F4w7nDquG7lcO9w6rhu6/hu6Vqw6p4bHjDucOq4buCauG7hMOq4bqmw6zDqnbDgeG7leG6rcOq4bqs4bud4bqow6rhu4Dhu4nDqsO54bunw73DqsO54bunw7ThuqjDqnfEqXjhu6XhuqnDqljhu6Xhu6dz4bqow6rGoeG6oMOq4bqo4bul4buPw4LDqnjhu6Xhu4/huqjDquG7h2ct4buHw63Dqsah4bqgw6rhu5Thuq3DquG7lcOsecOqeOG7peG7j+G6qMOq4buD4bq/LeG7g+G7g8OqxqHhuqDDquG7lOG6rcOq4buVw73DqnjEguG7p8Oq4bqo4bqmcHjDquG7g+G7g8OqxqHhuqDDquG7lOG6rcOq4bqm4buncHjDucOqxqHDgHjDucOq4buZbnjDucOq4buA4buJw6rhu4Dhu5t4w6rhu5nhu6d0eMOq4buHw60t4buD4buBw6rGoeG6oMOq4buU4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkT7hu6XEkMOqxqFBw6rhu6Thu4nDqljhuqDhu6fDquG7lcO9w6p3w4nDrMOq4bqm4buJecOq4buA4buJw6rhuqZq4bunw6rhuqbhu4vhu5XDquG7lcO9w6rhu5dBeMO54bqtw6rhu5VE4buVw6rhu5nhuqDDquG7lcO9w6p3w4nDrMOq4buA4bq6w6zhuq3DqnfDicOsw6rhuqh54bqnw6rhu5Xhu6Xhu6dy4bqqw6rhu5XDvcOqd8OJw6zDquG7gOG6usOs4bqtw6p3w4nDrMOq4bqoeeG6rcOq4buVw73DqnjEguG7p8Oqd8OJw6zDquG6puG7j+G6qMOq4bqoecOq4buA4buJw6rhu5dBeMO54bqtw6rDueG7p8O9w6p44bul4buj4bqpw6o+4bqmeXjDucOq4buVxIJ4w6rhu5dBeMO5w6rhu5XDvcOq4buv4bulasOqeGx4w7nDquG7gmrhu4TDquG6psOsw6p2w4Hhu5Xhuq3DquG6rOG7neG6qMOq4buA4buJw6rDueG7p8O9w6rDueG7p8O04bqow6p3xKl44bul4bqpw6pY4bul4bunc+G6qMOqxqHhuqDDquG6qOG7peG7j8OCw6p44bul4buP4bqow6rhu4dmLeG7h2nDqsah4bqgw6rhu5Thuq3DquG7lcOsecOqeOG7peG7j+G6qMOq4buHw60t4buD4buBw6rGoeG6oMOq4buU4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkeG7lOG7i+G7lcOq4bqo4bureOG7pcOq4bqo4bq6w6o+4bulw6x44bulw6rhu6TDvcOsLT7hu6XhurrDrMOqPuG7peG7p3B4w6rhu6Thuqpxw6rhu5XDvcOqd8OJw6zDquG7gOG6usOs4bqtw6p3w4nDrMOq4bqoeeG6rcOq4buVw73DqnjEguG7p8Oqd8OJw6zDquG6puG7j+G6qMOq4bqoeeG6rcOq4bqm4buncHjDucOqPuG7pcOseOG7pcOq4bukw73DrMOqxqFxeMOqKOG6qmp4w7nDqj7huqbhu6nDquG6qOG6usOq4buV4bul4buncuG6qsOq4buVw73DqnfDicOsw6rhuqh5w6rGoXF4w6rhuqbhu4/huqjDquG6qHnhuqnDqiHhu6XFqcOsw6rhu5ht4buVw6rDueG7p8O9w6rhu5ht4buVw6rGoXF4w6o+4buN4buEw6rhu5ht4buVw6rhu5Xhu4/DgsOq4buHLeG7g+G6rcOqw4Lhu6XFqcOsw6pYw6x3w6rDueG7p8O9w6o+4buN4buEw6rGoXF4w6o+4buN4buEw6pYw6x3w6rhu5Xhu4/DgsOq4buD4bqpw6o+4bqmeXjDucOq4buVxIJ4w6rhu5dBeMO5w6rhu5XDvcOq4buv4bulasOqeGx4w7nDquG7gmrhu4TDquG6psOsw6p2w4Hhu5Xhuq3DquG6rOG7neG6qOG6rcOqd8OJw6zDqsah4buLw6rhu4Dhu4nDqsO54bunw73DqsO54bunw7ThuqjDqnfEqXjhu6XhuqnDqljhu6Xhu6dz4bqow6rGoeG6oMOq4bqo4bul4buPw4LDqnjhu6Xhu4/huqjDquG7h2Yt4buHacOqxqHhuqDDquG7lOG6rcOq4buVw6x5w6p44bul4buP4bqow6rhu4fDrS3hu4Phu4fDqsah4bqgw6rhu5Thuq3DquG7lcO9w6p4xILhu6fDquG6qOG6pnB4w6rhu4Phu4fDqsah4bqgw6rhu5ThuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSR4buU4buL4buVw6rhuqjhu6t44bul4bqtw6rhuqjhu6Xhu4l44bulw6rDguG7pcOBw6rhuqjhurrDqsag4buJw6pYw7J4w7nDqsahcXjDquG7mMaweOG7pcOqPuG7peG6qsO0eOG6rcOqw4Lhu6XFqcOsw6rhu5ht4buVw6rhu5XDvcOqd8OJw6zDquG7gOG6usOs4bqtw6p3w4nDrMOq4bqoeeG6rcOq4buVw73DqnjEguG7p8Oqd8OJw6zDquG6puG7j+G6qMOq4bqoecOq4buA4buJw6rhuqZq4bunw6rhuqbhu4vhu5XDquG7lcO9w6rhu5dBeMO54bqtw6rDguG7pcWpw6zDqljDrHfDquG7lcO9w6p3w4nDrOG6rcOqd8OJw6zDquG7gOG6usOs4bqtw6rhu5XDvcOqeMSC4bunw6p3w4nDrMOq4bqoecOqxqFxeMOq4bqm4buP4bqow6rhuqh5w6rhu4Dhu4nDquG6pmrhu6fDquG6puG7i+G7lcOq4buVw73DquG7l0F4w7nhuq3DqsO54bunw73Dqj7hu43hu4TDqljDrHfDquG7leG7j8OCw6rhu4PhuqnDqj7huqZ5eMO5w6rhu5XEgnjDquG7l0F4w7nDquG7lcO9w6rhu6/hu6Vqw6p4bHjDucOq4buCauG7hMOq4bqmw6zDqnbDgeG7leG6rcOq4bqs4bud4bqo4bqtw6p3w4nDrMOqxqHhu4vDquG7gOG7icOqw7nhu6fDvcOqw7nhu6fDtOG6qMOqd8SpeOG7peG6qcOqWOG7peG7p3PhuqjDqsah4bqgw6rhuqjhu6Xhu4/DgsOqeOG7peG7j+G6qMOq4buHZi3hu4dpw6rGoeG6oMOq4buU4bqtw6rhu5XDrHnDqnjhu6Xhu4/huqjDquG7g+G6vy3hu4Phu4PDqsah4bqgw6rhu5Thuq3DquG7lcO9w6p4xILhu6fDquG6qOG6pnB4w6rhu4Phu4PDqsah4bqgw6rhu5ThuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSR4buu4bul4bqqw6rhu4Dhurzhu5XDqj7hu43hu4TDqljDueG6quG7hHB4w6rhu5XDvcOqd8OJw6zhuq3DqnfDicOsw6rhu4DhurrDrOG6rcOq4buVw73DqnjEguG7p8Oqd8OJw6zDquG6qHnDqsahcXjDquG6puG7j+G6qMOq4bqoecOq4buA4buJw6rhuqZq4bunw6rhuqbhu4vhu5XDquG7lcO9w6rhu5dBeMO54bqtw6rDueG7p8O9w6o+4buN4buEw6pYw6x3w6rhu5Xhu4/DgsOq4buD4bqpw6o+4bqmeXjDucOq4buVxIJ4w6rhu5dBeMO5w6rhu5XDvcOq4buv4bulasOqeGx4w7nDquG7gmrhu4TDquG6psOsw6p2w4Hhu5Xhuq3DquG6rOG7neG6qMOq4buA4buJw6rDueG7p8O9w6rDueG7p8O04bqow6p3xKl44bul4bqpw6pY4bul4bunc+G6qMOqxqHhuqDDquG6qOG7peG7j8OCw6p44bul4buP4bqow6rhu4fhur8t4buH4buDw6rGoeG6oMOq4buU4bqtw6rhu5XDrHnDqnjhu6Xhu4/huqjDquG7h2gt4buD4bq/w6rGoeG6oMOq4buU4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkeG7ruG7peG6qsOq4buA4bq84buVw6pYw6x3w6rhu5jhuqDDquG7lcO9w6p3w4nDrOG6rcOqd8OJw6zDquG7gOG6usOs4bqtw6rhu5XDvcOqeMSC4bunw6p3w4nDrMOq4bqoecOqxqFxeMOq4bqm4buP4bqow6rhuqh5w6rhu4Dhu4nDquG6pmrhu6fDquG6puG7i+G7lcOq4buVw73DquG7l0F4w7nhuq3DqsO54bunw73Dqj7hu43hu4TDqljDrHfDquG7leG7j8OCw6rhu4PhuqnDqj7huqZ5eMO5w6rhu5XEgnjDquG7l0F4w7nDquG7lcO9w6rhu6/hu6Vqw6p4bHjDucOq4buCauG7hMOq4bqmw6zDqnbDgeG7leG6rcOq4bqs4bud4bqow6rhu4Dhu4nDqsO54bunw73DqsO54bunw7ThuqjDqnfEqXjhu6XhuqnDqljhu6Xhu6dz4bqow6rGoeG6oMOq4bqo4bul4buPw4LDqnjhu6Xhu4/huqjDquG7h+G7hS3hu4dow6rGoeG6oMOq4buU4bqtw6rhu5XDrHnDqnjhu6Xhu4/huqjDquG7h8OtLeG7g+G7h8OqxqHhuqDDquG7lOG6rcOq4buVw73DqnjEguG7p8Oq4bqo4bqmcHjDquG7g+G7h8OqxqHhuqDDquG7lOG6qS/huqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOCw4zhuqrhuqjhu6V54bqm4bq9xJE+4bul4bubecOqPj44NlhkL8OCxJE=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới

Chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới
2020-07-31 16:04:45

PTĐT - Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc: Hồi 7 giờ ngày 31/7, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông...

“5 không 3 sạch” ở Xuân Viên

“5 không 3 sạch” ở Xuân Viên
2020-07-31 09:49:32

PTĐT - Với những cách làm hay, sáng tạo, các hội viên phụ nữ xã Xuân Viên (huyện Yên Lập) đã giúp cuộc vận động “5 không 3 sạch” thực sự đi vào cuộc sống. Hằng năm, 100% số gia...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long