Cập nhật:  GMT+7
eE7DgEHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavb0/hu6zhu5JG4bu5eS5u4bqnLjhB4bqgw4HDgOG6tuG7qUHhu4Phu5RNQWvhurThu6rhu5BB4bql4bq04buUTUFuRuG7lkHhu6zhu7hBTuG6pOG7lkE94buIQeG7hsOC4buGQeG7huG6uuG7rkHhu6xOWUHhurvhu5Iq4buYxq9P4buGQeG7m0/EqOG7rEHhurnhurThu5h4L07DgHl4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eXhP4buYTUHhu7Dhu6rhu4bDuuG7uS8v4buG4but4buA4bq04buWxq9O4buu4busTuG7luG7rT3hu5Qv4buCRuG7sOG7kOG7rOG7lsavL+G7lEYk4buwL8OA4bq24bqixIIvw4Phurbhu4Lhuq7DgOG6tsODw4PDgOG6tuG7rMOA4bquw4HhuqDDg+G6sOG7ksOA4butw5TGr03hu7lBL3lrTuG6tEHhu6zhu6rhurThu5ROQeG7gMag4buUTUFNTyPhurRBbOG7ruG6tOG7lE1B4bql4bqsT0E94bqkQeG7huG6uuG7rkHhu6xOWUHhurvhu5Iq4buYxq9P4buGQcOzLmHhu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucav4bqlRuG6tOG7guG7uXk34buuUE9B4buGV+G7lE1B4buEUk9B4bus4buuKkrhu5RB4bq74buSKuG7mMavT+G7hkHhu5tPxKjhu6xB4bq54bq04buYQeG7hOG6qEHhu5Dhu4rhu6xB4busTlbhu4ZBTuG6pOG7lE5B4bus4buqw5Lhu5ROQeG7hlnhurRB4buYw5Lhu5ROQeG7pkEubuG6py44QeG6oMOBw4DhurZB4buAQ+G7lE1B4busTuG6uOG7rEHhu4DhuqZPQeG7hMOC4buUTUHhu6xP4buK4buGQeG7rOG7quG7ssOa4buGQeG7hFJPQeG7rOG7ripK4buUQTfDguG7hkFvT0rhu65BPeG7slXhu5RNQeG7qOG7rlDhu4ZBLuG7quG6tOG7gEHhu6xOUOG7lE1B4buUTuG6uOG7rEF2w7MuYXdB4bumQeG7rOG7quG6vOG7lEHhu6zhu6rhurThu5ROQU7hu64qQeG7hk7hu7JV4buUTUHhu4RR4buUTeG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXk5Uk9B4bus4buuKkrhu5RB4bq74buSKuG7mMavT+G7hkHhu5tPxKjhu6xB4bq54bq04buYQeG7hEpB4busTuG7ruG6tEHhu7DhurThu65B4buS4buW4bqm4busQeG7sFbhu6xB4buS4buuw4nhu5RB4buS4buy4buuQeG7lE5P4buI4buuQeG7mOG6tCpB4buqWU/hu7FB4buw4bq04buuQeG7kE5PQeG7hOG6qEHhu5RUQeG7kuG7uOG7hkFNxahBTuG7muG6tEE94bqkQeG7rOG6puG7lkHhu6rhurRB4buUTk/hu4jhu65B4buGVUFOUk9B4bus4buq4buW4buUTUHhurLDgUHGr05W4busQeG7rE5PQeG7hOG6uOG7ruG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXlu4bq04buuQeG7rOG7quG6vOG7lEHhu4Thurjhu67hu7FBTuG7ruG6uOG7lEHhu5Lhu64qxKjhu5RBPU/DjOG7lEFr4bq04buq4buQQeG6peG6tOG7lE1Bbkbhu5ZB4buA4bqkKkHhu6zhu6JB4buw4bu4QeG7rE/hu4rhu4ZB4buU4buuUE/hu6lB4bu5b+G7oE9B4bus4bu4QU7huqThu5ZBPeG7iEHhu4bDguG7hkHhu4bhurrhu65B4busTllB4buGWeG6tEHhu5jDkuG7lE7hu7FB4buUTiPhu5RNQeG7lE3hu7LDmU9B4buE4bqoQeG7hlDhu5RNQU5P4buK4buUQU7hu4rhu6xB4buYw5Lhu5RO4buxQeG7hOG6qEHhu4ZOT+G7iuG7lEHhu4Thurjhu65B4buQT8OM4buUQeG7huG7ssOZ4buUTUE94bqkQeG7qOG7ruG6rEHhu4bhuqzhu5hB4bus4buq4buyw5rhu4ZB4buYUuG7rEHhu4RQT0Hhu6xOWUHhu5jhuqbhu5RO4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eW9O4bq44busQeG7gOG6pk9B4buS4buu4bug4buUQeG7hMOC4buUTUHhu6xP4buK4buGQeG7lE7hu7Lhu5RNQU7hu5xB4buGxqBB4busTkpB4buUTcOK4buUTUHhu4bhurThu5ZB4buE4bq64buuQeG7sOG6tOG7rkHhu5ROI+G7lE1BTcOSQeG7hOG6qEHhu6xOSkFOT8So4buUQT3huqRB4bus4bugT0Hhu5jhu65Q4buUQeG7huG6rOG7mEFV4buUQU7hu5xBPeG7iEHhu5ROI+G7lE1B4buGUOG7lE1BTk/hu4rhu5RB4bus4buuKsSo4busQT3DmU9B4bumQU1P4bqsT0Hhu4Thurjhu65B4buU4bqkKuG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXk3w4Lhu4ZB4buG4bq64buuQeG7rE5ZQeG7hOG6qEHhu4ZOVU9BTuG7iuG7rEHhu5jDkuG7lE5B4buUTuG7suG7lE1B4buEw4Lhu5RNQeG7rE/hu4rhu4ZBTuG7nEHhu5BOT+G7iuG7lEHhu5RN4buyw5lPQU7DieG7mEHhu5hSQeG7rE7hurjhu6xBPeG7nOG7lE3hu61Bb+G7oE9B4buQTuG7oOG7lE1B4busTkpB4buUxqBPQT1PxKjhu4ZBZU/DjOG7lEHhu4Thu5bhuqThu5RBNsag4buUTUHhu4TDgkHhu5tPxKjhu6xB4bq54bq04buYQXbhu5vhurXhurV3QeG7rFNB4buGTuG7tOG7hkHhu5JLQeG7hMag4buUQT3huqRB4buY4bu24buUTUHhu4bhu6Dhu5RNQeG7hFJPQeG7rOG7ripK4buUQeG7kuG6pEHhu4RW4buUTUFO4bq0KkHhu7DhurRP4butQTfDguG7hkHhu4Dhuqbhu5RBxq9O4bqsT0FO4buiT0Hhu5vhurXhurVB4buESkHhu4BP4buK4busQeG7hsOJ4buuQeG7rOG7quG6rEHhu5LDmU/hu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5b+G7oE9BTk9K4buuQeG7kuG6pEFs4buu4bq04buUTUHhuqXhuqxP4buxQcOpT+G7lE5B4bub4buyVeG7lE1B4buq4bq44busQeG7gOG7rlHhu5RB4buSVuG7hkHhu5ThuqQqQeG7lE7hu7Lhu5RNQeG7rOG7oE9B4busT+G7lEFO4bucQeG7sMONQT3hu7Lhu6Thu6xB4buo4buu4bq0QeG7kE7GoEHhu5BO4bqq4buUQeG7rMOJ4buYQeG7kiZBTuG7oOG7mEHhu5ThurQq4butQThXQeG7rE7hurjhu6xB4buA4bqmT0Hhu5RO4buy4buUTUHhu4bDguG7hkHhu4bhurrhu65B4busTllB4buGWeG6tEHhu6zhu6BPQeG7hOG6qEHhu5RUQeG7kuG7uOG7hkFO4buK4busQeG7mMOS4buUTuG7sUHhu6zhurzGr0Hhu6zhu6rhu67hu5RNQeG7huG6tOG7lkHhu4RSQeG7rOG7quG7luG7lE1B4buY4bucT0Hhu6zhu6rhurzhu5RB4buE4bq44buu4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eW/hu6BPQeG7rE/hu5RBTuG7nEHhu7DDjUHhu6zhu6rhu7Lhu6bhu5RNQeG7rE7huqThu5ROQU5V4buU4butQcOiT+G6rE9B4buE4bq44buuQeG7lOG6pCpB4buGw53hu5RNQeG7mOG7pkHhu6rhurRB4bus4buq4bq04buUTUHhu5jDmk9B4buGTuG7lkHhu4bhuqxB4buAxqDhu5RNQeG7hMOCQeG7m0/EqOG7rEHhurnhurThu5hB4buS4bq+4buUQeG7hk7DieG7rkEh4butQW/hu6BPQeG7lE1Ow5VBTU/huqxPQeG7hOG6uOG7rkHhu5ThuqQqQeG7quG6uOG7rEHhu5BOw4Lhu4ZBPcOaT0EubuG6py7hurlBN8Oza0E94bqkQS7hurXhurVBN+G7rsavQT3DkkFNT+G6rE9B4buU4bqkKkHhurvhu5Iq4buYxq9P4buGQeG7m0/EqOG7rEHhurnhurThu5hB4buGTuG7jkHhu4bGoEHhuqJB4buG4bq64buuQeG7rE5ZQeG7rOG7qsOM4buUQeG6oOG6okHhu6zhu65TT+G7sUHhu4bhu5rhu5RB4buS4bqmT0Hhu5LhuqRB4buG4bq64buuQeG7rE5ZQeG7rOG7qklB4buG4bua4buUQU7hurRPQU1P4bqsT0Hhu4Thurjhu65B4buwQsavQeG7rMOaT0Hhu7DDjUHhu5BOw4Lhu4bhu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5b07hu4pB4buUw4zhu5RB4bus4bugT0Hhu5BO4bug4buUTUHhu5RNTsOVQeG7kOG7iuG7rEHhu6jhu67huqxB4busTk9B4buE4bq44buuQeG7hlnhurRB4buGTlbhu5RNQeG7rOG7oE9B4bumQU1P4bqsT0Hhu5ThuqQqQeG7hsagQeG6rOG7lE5BTuG7suG7puG7lE1B4busw5pPQeG6oEFNT+G6rE9B4buE4bq44buuQeG7rMOaT0Hhu4TDiSrhu61B4bq74buSKuG7mMavT+G7hkHhu5tPxKjhu6xB4bq54bq04buYQT3hur7hu5RB4buww41Bxq9O4bqsT0Hhu4ZO4buuw4rhu5RB4buA4buMQeG7rE7hurzhu6xB4buwReG7lEHhu7DhuqThu5RNQeG7huG6rEHhu6zDieG7mEHhu5ImQeG7kuG6vuG7lEHhu6xOSkHhu5Lhu7jhu4ZB4buGTuG7lkFO4bq0T0FNT+G6rE9B4buE4bq44buuQeG7sELGr0Hhu6zDmk/hu63hu7l4L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l54bub4buIQcavTuG6uuG7lEHhu5jDkuG7lE7hu7FB4busT+G7iOG7lEHhu4Thuqbhu5ZBLuG7lE5BOeG7tOG7hkHhu5TGoE/hu6lB4bu5YeG7mEHhu6rhurjhu6xBPeG7rk9BPcOSQeG7hOG6qEHhu4bGoEHhu4Lhu4zGr0Hhu4Lhu7hBLm7huqcuOEHhuqJB4buS4bq64buU4butQeG6uU7hu7Lhu5RNQeG7mEThu6xB4buQTsOC4buGQUbhu5hB4buGw53hu5RNQeG7lE7hu7JB4buGw4Lhu4ZB4bq04buUTkFG4buYQeG7hOG7iOG7rkHhu4Dhu65R4buUQT3DkkHhu5Dhu4rhu6xB4buo4buu4bqsQU7hu6Dhu5hB4buU4bq0KkHhu7DhurThu65B4buUTiPhu5RNQeG7lFRB4buS4bu44buGQeG7hlnhurRB4buGTlbhu5RNQUbhu5hB4bus4bu2QeG7hOG6uuG7rkFNT+G6rE9B4busw5pPQU1Pw5nhu63hu7l4L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5b+G7quG7luG7lE1B4buQTk9B4buExqDhu7FBTuG7ruG6uOG7lEHhu5Lhu64qxKjhu5RBPU/DjOG7lEHhu4ZZ4bq0QeG6u+G7kirhu5jGr0/hu4ZBw7MuYUHhu6xOSkFOT8So4buUQeG7lE/hu4jhu5hBPeG7rk9B4buGTk/hu4rhu5RB4busTkLhu5RN4bupQeG7uTdOVuG7lE1B4bus4bugT0E94buuT0Hhu5jhu7bhu5RNQT3huqRBTuG6pE9B4buS4bua4buUTUE9w5pPQU7hu64qQeG7hk7hu7JV4buUTUHhu4RR4buUTUFNT+G6pOG7lE5B4buE4buy4buk4buG4butQeG7m0/EqOG7rEHhurnhurThu5hB4buS4bqkQeG7hFBPQeG7rE5ZQeG7hOG7suG7pOG7hkHhu6xTQeG7hk7hu7Thu4ZB4buq4bq44busQeG7rFDhu6zhu7FB4buE4bqoQeG7kE5P4buK4buUQeG7hk5W4buUTUHhu6zhu6BPQU1Exq9B4buQTsagQeG7kE7huqrhu5RB4buUTuG7suG7lE1B4buG4buuUE9B4buGV+G7lE1B4buGw4Lhu4ZB4buG4bq64buuQeG7rE5ZQeG7hlnhurRB4bus4bugT0Hhu4ThuqhB4buGTuG7tOG7lE1B4bus4buiQeG7gOG6rOG7lEHhu5LDleG7lE5B4buEVuG7lE1B4buSVuG7hkHhu4RKQeG7mOG6tOG7lE1BPeG7iEHhu4ZOT+G7iuG7lEHhu6xOQuG7lE3hu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5b+G7oE9B4buY4buuUOG7lEHhu4bhuqzhu5hBVeG7lEHhu6zhurjhu6xB4buG4bqsQeG7hsOC4buGQeG7hlLhu5RNQeG7sOG7uOG7sUHhu4bhuqzhu5hBVeG7lEHhu4bDguG7hkHhu4ZTQeG7hFLhu5RNQT1Pw4zhu5RBw7MuYeG7sUHhu4bhuqzhu5hBVeG7lEHhu4bDguG7hkHhu4bhurrhu65B4busTllB4buGWeG6tEHhu6zhu6BPQeG7hOG6qEFNxqDGr0HGr07hurrhu5RB4buS4bqk4buYQeG7lMOM4buUQeG7rE7huqThu5ROQeG7huG7oOG7lE1B4buU4bqkKuG7rUE5xqBB4buS4bqkQeG7gOG7ssOa4buGQeG7hOG6pEHhu4RKQeG7hk5W4buUTUHhu6zhu6BPQeG7rE/hu4rGr0Hhu6xY4buGQeG7rE/hu4rhu5RB4buSw4zhu5RB4bus4buq4buW4buUTUHhu6zhu7JV4buUTUHhu5LhurRP4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eW/hu6BPQeG7quG6uOG7rEFO4bqkT0Hhu5Lhu5rhu5RNQT3hu4hB4buGw4Lhu4ZB4buG4bq64buuQeG7rE5ZQeG7hlnhurRB4buYw5Lhu5RO4butQW/hu6BPQeG7lE1Ow5VBTuG7nEEl4bu04buUTUHhu4TDguG7lE1BTU/huqThu5ROQU7hu64qQeG7hk7hu7JV4buUTUHhu4RR4buUTUHhu7DhurThu65B4buUTiPhu5RNQU3DkkHhu4ThuqhB4busTkpBTk/EqOG7lOG7rUHhu5tPxKjhu6xB4bq54bq04buYQeG7quG6uOG7rEHhu5jhuqbhu5ROQT3huqRB4buGTlbhu5RNQeG7rOG7oE9BTk9K4buuQeG7quG7nkHhu7Dhu7Thu4ZB4buY4bqm4buUTkHhu4ZZ4bq0QeG7m0/EqOG7rEHhurnhurThu5hB4buUw4zhu5RB4buE4bqoQeG7hsagQeG7hFBPQeG7sMOC4buGTkHhu6xOw5Phu4ZOQU7hu6TGr+G7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXk3xqBB4busTkpBw7MuYUHhu5BO4bug4buUTUHhu4ZOVU9B4buESMavQeG7lE7hu7Lhu5RNQeG7qOG7ruG6tOG7lEHhu6zhu6rhu5zhu5RNQeG7kuG6pEHhu4ZOVuG7lE1B4bus4bugT0Hhu4Thuqbhu6xB4buQ4buK4busQeG7qOG7ruG6rEHhu4Thu4hB4buq4bq04buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGry7hu67hu6xO4buW4buq4bu5eW9ORuG7lkFvb+G7o+G7m+G6uXgvxq95

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm
2024-05-30 07:53:00

Rạng sáng 30/5, Olympiakos đã giành chức vô địch châu Âu đầu tiên cho Hy Lạp khi đánh bại Fiorentina 1-0 trong hiệp phụ, thuộc khuôn khổ trận chung kết Europa Conference League.

Hướng về đội tuyển Olympic Việt Nam

Hướng về đội tuyển Olympic Việt Nam
2018-08-29 15:24:50

PTĐT-Chỉ còn ít phút nữa là trận bán kết lịch sử của đội tuyển Olympic Việt Nam và Hàn Quốc sẽ diễn ra. Hòa theo hàng triệu người hâm mộ trên cả nước, các cổ động viên đất Tổ...

Quan tâm, phát triển các môn thể thao dân tộc

Quan tâm, phát triển các môn thể thao dân tộc
2018-08-29 07:42:20

PTĐT-Những năm qua, bên cạnh việc quan tâm, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng và các môn thể thao thành tích cao, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Khai mạc giải bơi, điền kinh năm 2018

Khai mạc giải bơi, điền kinh năm 2018
2018-08-28 14:55:17

PTĐT-Ngày 28-8, Sở Văn hóa, Thể thao, và Du lịch đã tổ chức khai mạc giải bơi, điền kinh tỉnh Phú Thọ năm 2018 nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, kỷ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long