Cập nhật:  GMT+7
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6teG7psO94bqrw7nhuqhv4bqrxIJ4xILhuqtv4bq24bun4bujw6Phuqtb4buh4buXxILhuqvhu6bhur/hu6XhuqtDbeG7p+G6q8O5w4Hhuqvhu5/DteG7p+G6q2/hu5/huq7hu6fhu6PhuqvDuuG7mcSC4bqr4bq+KuG7oOG6vsOT4bqzL+G7n2PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Dhu57hu43hur/Ds+G6qeG6tSbhuqLhuqThu7Vv4bqr4buleMSC4bqrw7J24buh4bqrxILhu5/hurThuqvhuqDhuq7hu4Hhuqvhu6Xhu4Phu6fhu5/huqtD4buH4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q2524buh4bqrb+G7heG7p+G7n+G6q8SC4bufxqHhuqvDueG6qG/huqtucuG6q27hu4fFqeG6q+G7peG7qeG7p+G6q8Oy4buZ4bun4bqrxIJr4bun4bqrb+G6tuG7p+G7o8Oj4bqrxajDuUXhu6XDgOG7oW/huqtb4buh4buXxILhuqvhu6bhur/hu6XhuqvDsmbhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4bufxqHhuqtD4bqk4bu5xILhuqvhuqDhuq7hur/huqtv4bqq4bq/4bqr4buF4buh4bqrbuG7geG7p+G6q8O64buZxILhuqvhur4q4bug4bq+w5PhuqtkYmPhur3Eg+G6qybhu5/EqcSC4bqrbuG7g+G7oeG6q8SC4bqi4bqk4bu1b+G6q+G7nuG7h+G7p+G6qyThuq52b8Oj4bqrw7J44buh4bqrbsaw4bun4buj4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7nsOZW+G6qz3hur/huqLDuuG6q+G7nuG6v+G7p+G7oy3Dg+G7jcWp4bqrQ23hu6fhuqtvxrDhuqvhuqDhuq5F4buV4bun4bqr4bun4bujbOG7p+G7o+G6q2/hur/FqeG6q8OyauG6ruG6q8OyxqHhuqvhu5/huqThu7Xhu6fhu6PhuqvEguG7teG7oeG6q8SC4bqia+G7p+G6q8SC4bqi4bq/4bun4buf4bqr4buf4bquReG6q2/hu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqvDsnfhu6fhu6Phuqvhu4DhuqtDa+G7p+G6q+G7n3jhu6HEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG6s+G7oeG7peG7o+G6q+G6v8O5xII34bqp4bqp4bqrw4PhuqJvN+G6qeG7n8SCxILDgOG6oS8vRERExIPDs+G6v+G7p+G7o2/FqeG7p+G7o8OD4bq/4bunxIND4bunL8OT4bq+JuG6vi9iL2RiY+G6vS9i4bq9L8SCxanDgF/hur3hurtiw6pfY8OpxJHDqcOpxJHDqmJiZV/hurliYsSQYi1jw6pfZGNfZeG6u19k4bq9ZMSDdcOA4buj4bqp4bqrROG7ocOzxILhu5834bqpw6liYsOAxJDhuqnhuqsv4bq14bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1xajDuUXhu6XDgOG7oW/huqtb4buh4buXxILhuqvhu6bhur/hu6XhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4bufxqHhuqtD4bqk4bu5xILhuqvhuqDhuq7hur/huqvhu6V4xILhuqvhu57hu4fhu6fhuqsk4bqudm/huqvhuqDhuq7hu4Hhuqvhu6Xhu4Phu6fhu5/huqvEguG7g+G7oeG6q+G6virhu6Dhur7Dk8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bue4buH4bun4buj4bqr4bun4buj4bufceG7p+G6q0/Dklvhuqtb4buh4buXxILhuqvhu6bhur/hu6XhuqvEguG7seG6q+G6ouG6v+G6q+G7gcOA4bqrw7Lhu4XFqeG6q0Phu5XhuqvDg3bhuqvDueG6pOG7ueG7p+G7o+G6q8ODxanhuqtD4bu14buh4bqrb+G7gW/huqvhu53hur/hu6fhuqvhu5/hu4nhu6Xhuqvhu6V44bqrxJDhuqbhuqvDuuG7oeG7peG6q2/hu5/hu6HhuqvEguG6ouG7k+G7p+G6q8O64buf4buB4bun4bqrw7Lhu4fhu6HhuqvDg+G7ieG7p+G6qz3hur/DuuG6v+G7p8OD4bq/4bqi4buhxIPhuqtO4buT4bun4bqrb+G7g+G7p+G7n+G6q8OyxrDDo+G6q+G7p+G7oeG7leG7peG6q8O64buf4bq/xanhuqvDuuG7n+G7gcSC4bqrxILhuqzhuqvhu5/hu4fhu6fhu6PhuqvEguG6ouG7oeG7l+G6ruG6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8Oz4buJ4bun4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q+G7p+G6pOG7tW/huqtvw4Lhu6fhu6PhuqvDsmbhuqvEguG7g8Wp4bqr4bqi4bq/4bqr4bun4buh4buV4bul4bqrxILhu6Hhu6fhuqvhuqLEqcSC4bqrw7nhu7Xhu6fhuqvDs+G7h+G7p+G7n+G6q2/hu5/FqeG6q8Wow7lF4bulw4Dhu6Fv4bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bul4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8SC4buf4bqq4bqrxILhu5/hu4Fv4buf4bqrw7LhuqThu7lv4bqrxJDhu43hu6XhuqvDueG7h+G6q+G7p+G7o+G7n+G7oeG7l8SC4bqr4bun4bujZuG6q+G7p+G7n8SpxILhuqvDusah4bqrxILhuqzhuqvDsmrhuq7huqvhu6Phu6Hhu4Xhu6HEg+G6q+G7nuG7h+G7p+G6qyThuq52b+G6q8Oy4bq/4bun4buj4bqrw7nhu4fhuqvDksOaW8OS4bqr4bq+KuG7oOG6vsOTw6Phuqvhu5/hu6vhuqtvw4Lhu6fhu6PhuqvDsmbhuqtl4bqrw7lq4bun4bqrw7Jn4bun4buj4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4buj4bqrQeG6q2/hu5/hu4nhuq7huqvDueG6sm/huqvDsnfhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q8ODQeG6q+G7n0Lhuq7huqvhu6V4xILhuqvDsnjhu6Hhuqvhu59x4bun4buf4bqrb8aw4bqr4bqixKnEguG6q+G7p+G7n+G7oeG7leG6ruG6q+G7p+G7o+G7r+G7oeG6q8OD4bq/xanhuqvDssOs4bun4buj4bqrb8Spw4DhuqvhuqDhuq52b+G6q8SC4buZxIPhuqvDknjhu6HhuqtuxrDhu6fhu6Phuqtv4bq04bq/4bqrxILhu59qReG6qz3hur/huqLDuuG6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrw7LhuqThu7lv4bqrw7Lhu4Hhu6fhu5/huqvhu6Phu6Hhu4Hhuqtv4bq/xanhuqtB4bqrxILhuqJr4bun4bqrw7LEqeG6ruG6q+G7p+G7h0XhuqvDueG7h+G6q8Oy4buh4buV4bqu4bqrw7Phu5vhuqvhu5/hu6HGoeG6rsOj4bqr4bun4buf4bqk4bun4buj4bqrxILhu6Hhu6fhu5/huqvEguG7n2rhu6fhuqtD4buH4bqrw4PhuqjhuqvDuuG7oeG7k+G7p+G6q2/huqThu7fhu6fhu6Phuqtv4bq04bq/4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q2/hu5/hu4fhu6fhu6PhuqvEguG6ouG6v+G7oeG6q+G7gcWp4bqrw7Lhu7HhuqtDbeG7p+G6q8O54buH4bqrw7nhu6Hhu5Xhuq7huqvEguG7n+G6rnZv4bqrw7JqReG6q8OyeOG7p+G7o+G6q8O54bqob+G6q8OyxqHhuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6Hhuqvhu5/hu4nhu6Xhuqvhu6V44bqrw4Phu4vhu6fhuqvDg+G7h+G7p+G7o+G6q8Oy4bqm4bun4buj4bqrw4Dhu59w4bq/4bqrw4Phur/huq7Eg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG7puG7n2vDgOG6q2/huq54b+G6q0Phu7Xhu6HhuqvDg+G6qOG6q8SQ4bquxKnEguG6q+G7n+G7oeG7l+G7p+G6q27EqcSC4bqr4bun4buj4bu34bqrb+G6tOG6v+G6q8OZ4bqk4buz4bun4buj4bqrIuG6ruG7ieG7p+G6qybhuqLhuqThu7fhu6fhu6PDo+G6q8Wow7lF4bulw4Dhu6Fv4bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bul4bqrxILhu7HhuqvhuqLhur/huqvDsmpF4bqr4buf4bqm4bun4buj4bqrw7rhu59B4buh4bqrQ+G7teG7oeG6q+G7pXjEguG6q8OyeOG7oeG6q+G7n3Hhu6fhu5/huqvDs+G7h+G7p+G6q8SC4bqi4buF4buhxIPhuqtb4buh4buXb+G6q8OD4buL4bun4bqrw4Phu4fhu6fhu6Phuqtv4buf4buz4buh4bqrw4Phu6nhu6fhu6PhuqvDgOG7n8Os4bun4buj4bqrQ+G7teG7oeG6q+G7nuG7h+G7p+G6qyThuq52b+G6q+G7p+G7o+G6v0XhuqvEguG6rOG6q+G7o+G7oULhur/huqvDg+G7ieG7p+G6q0Phu4fhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7g+G7oeG6q8SCZ+G7p+G7o+G6q8SCdm/huqvDuuG7n+G7oeG6q2/GsOG6q27GsOG7p+G7o+G6q+G7o+G7oeG6sMOA4bqrw7J44buh4bqrbsaw4bun4buj4bqrb+G6tOG6v+G6q2/hu5/hurDhu6fhu6PhuqvEguG6v+G6q8SC4buDxanhuqvhuqLhur/huqvDg+G6qOG6q+G7n+G6puG7p+G7o+G6q8O64bufQeG7ocSD4bqr4bum4buf4bqk4bun4buj4bqrQeG6q8OA4buf4bqk4buz4bun4buj4bqrw7Phu6Hhu5fhu6fhuqvDuuG7n+G7gW/Do+G6q0Phu6Hhu5dv4bqrxILhu6Hhu5nDgOG6q29r4bun4bqrxILhuqJr4bun4bqrw7LEqeG6ruG6q+G7pXjEguG6q2/hu4Fv4buf4bqrb0Hhu6Hhuqvhu6VB4bqrb8OC4bun4buj4bqrw7Jm4bqr4bulQeG6q+G6ouG6v+G6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6Phuqtv4buz4bqr4bufeOG7oeG6q8O54bu14bun4bqrb+G7n8Wp4bqr4bujZuG6q8O64bufeeG7p+G7o+G6q8O5d+G6q2/hurThur/huqtuxrDhu6fhu6PhuqvDsuG7geG6q2/hu5/hu4nhuq7huqvhu4DEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tVvhu5XhuqvDucOJ4bqrxILhu5/huq5F4buZxILDo+G6q1vhu6Hhu5fEguG6q+G7puG6v+G7peG6q8Oy4bq/4bun4buj4bqrw7nhu4fhuqvDsnjhu6HhuqtuxrDhu6fhu6PhuqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G6qOG6q+G7n+G6v0Xhuqvhu6fhu5/EqcSC4bqrxILhuqLhu5Phu6fhuqvDssSpxILhuqvhu6Dhu6fDs8Wp4bun4buNw4Phu6Hhur/huqvDuuG7n+G7oeG6q2/hu5/huqThur/huqvDssah4bqrxILhu5/hurThu6fhu6PhuqvDueG6pOG7teG7oeG6q27hu4fhu6fhuqvhu6fhu4fFqeG6q8SCcOG7p+G7n+G6q8Oy4buZ4bun4bqrxILhuqJr4bun4bqrbuG7geG7p+G6q8O64buZxILEg+G6qybhuq5F4bqrQ2tFw6PhuqvEguG6ouG6pOG7tW/huqvhu6fhu59C4bun4buj4bqr4bun4buj4buv4buh4bqrw4Phur/FqeG6q8SCxKnhu6fhuqtv4buv4bun4buj4bqrxILhu5/huqThu7nhu6fhu6Phuqvhu5/hu4Phu6fhu6Phuqvhu6fhu5/huqThuqvhu55E4bq/4bun4buj4bqrP+G7oS11xanDo+G6q8OZ4buN4buN4bqrKuG7jeG6ruG7p+G7o0TFqcWpw6Phuqvhu55E4bq/4bun4buj4bqr4bue4buN4buN4bqrT+G7n+G6v+G7p8Oj4bqr4buf4bq/ReG6q8Oyw61v4bqrbuG7oeG7l8SC4bqrw7nhu4fhuqsqxanhu6fhuqvhu57hu43huq7hu6fhu6Mt4bul4buh4bunw6Phuqtv4buBb+G6q29q4bqu4bqrxILhu5/hurThuqvhu4HFqeG6q8Oy4bux4bqrw7Jm4bqrw4Dhu5/hu4Xhu6Hhuqtv4bufcuG6ruG6q+G7gcOA4bqrw7nhuqhv4bqr4bqixKnEguG6q8O54bu14bun4bqr4bun4buj4bq/ReG6q8SC4bqs4bqrw7Jq4bqu4bqrxILhuqJr4bunxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVOxKnEguG6q8O54bu54buh4bqrw7Jq4bqu4bqrxILhu6Hhu5Phu6fhuqtv4bufxanhuqtb4buh4buXxILhuqvhu6bhur/hu6XhuqvEguG7teG7oeG6q+G7p+G7o+G6v0XhuqtB4bqrw4Dhu5/hurDEguG6q8SC4buf4bqm4bqr4bq7w6PhuqvDuuG7n+G7oeG6q+G7n+G7h+G7p+G7o+G6q8SC4buf4bq04bqrb+G6tOG6v+G6q2/hu5/hurDhu6fhu6PhuqvEguG6v+G6q8SC4bux4bqr4bqi4bq/4bqrw7nhurDhu6fhu6PhuqvEguG6sOG7p+G7o+G6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqvhu6V4xILhuqvEgnHhu6fhu5/huqvhu5/huq524bun4buj4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PhuqvEguG7n+G6tOG6q8SC4bqi4bqu4bun4buj4bqrw7l4xIPhuqsq4bqo4bqrxILhu5/hu6Hhu5nhuq7huqvDs+G6psSC4bqrw7rhu5/FqeG7gcSC4bqrb+G6tOG6v+G6q8OT4bquReG6q+G7pOG7g+G7p+G7n+G6q8OyZuG6q8SC4buDxanhuqvDsuG7oeG7leG6ruG6q8O64buh4buX4bun4bqrw7LGoeG6q27GsOG7p+G7o+G6q8Oy4buZ4bun4bqrb+G7n+G7ieG7p+G6q8OZ4buN4buN4bqrKuG7jeG6ruG7p+G7oy1ExanFqeG6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqtD4bup4bun4buj4bqrb8Sp4bulxIPhuqtA4bqrxILhuqThuqvEguG7n+G7meG6q8SC4bufxanhu4Xhu6Hhuqvhu6Xhu4Hhu6HDo+G6q+KAnOG7pOG7jcODw4Phu6Hhuqvhu57hu4fhu6fhuqsk4bqudm/igJ3huqvEguG6ruG7p+G7o+G6q2/hurDhuqvDg+G6sMSC4bqr4buf4buhxqHhu6Xhuqvhu5/GsG/huqvEguG6ruG7p+G7o+G6q8O54bqk4bu14buh4bqrTuG6tuG7oeG6qybhu6Hhu5nhu6fhuqvDk8OC4bun4bujxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUq4bq/4bqu4bqrbuG7h+G7p+G6q8SC4bufaOG7p+G7o8Oj4bqrw7J44buh4bqrbsaw4bun4buj4bqrb+G6tOG6v+G6q8Oa4buh4bul4bqr4bue4bq/w7otbuG6ruG7peG6q2/hu5/hu7Phu6HhuqvhuqLEqcSC4bqrw7rhu6Hhu6fhu5/huqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fhu6XhuqvDuuG7n+G7oeG6q8Oy4buh4buV4bqu4bqr4buf4bup4bq/4bqrb+G6qG/huqvEgnbEguG6q+G7p+G7n3LDgOG6q8OyeOG6q8SC4buf4buh4bqrw7LEqeG6rsSD4bqr4bue4buH4bun4bqrJOG6rnZv4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6Phuqtv4bufc+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqr4bun4buj4bqo4bqrw7pw4bun4bqrw7rhu5Hhuqvhu6Xhu4fhuqtv4bup4bun4bqrxIJ54bqrb+G7n+G6pm/huqvDgOG7n+G7heG7p+G6q2/hu6/hu6fhu6PhuqtD4bu14buh4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q8OA4buf4bqk4buz4bun4buj4bqr4buB4bun4bqrw7Lhur/huqvDs+G7g+G7p+G7o+G6q0Hhuqtk4bqrbuG7oeG7k+G7p8SD4bqrw5rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqtvxrDhuqvhu6Nx4bqr4bun4buj4buDb+G6q+G7p+G7n+G7oeG7k+G7p+G6q8O64buf4buh4bqrb+G7gW/huqtvauG6ruG6q8SC4buf4bq04bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bul4bqrxIJrw4DhuqvEguG6ouG6ruG7p+G7o+G6q8OA4bufxanhu6fhu6PhuqvEguG7seG6v+G6qyrFqeG7p+G6q+G7nuG7jeG6ruG7p+G7oy3hu6Xhu6Hhu6fDo+G6q+G7p+G7n+G6pOG7p+G7o+G6q8O64buf4buh4bqrxILhu6Hhu5Xhu6fhuqtD4buX4bqrxILhu4fhu6Hhuqvhu5/FqeG6v+G6q+G7p+G7h0Xhuqtv4buf4bq04bqrw7J44bun4buj4bqrw7nhurbhu6HhuqvDg+G7ieG6ruG6q8OyxqHhuqvDueG7h+G7peG6q27GsOG7p+G7o8Oj4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q+G7p+G7n+G7h+G6q8OSw5pbw5Lhuqvhur4q4bug4bq+w5PhuqvDsmbhuqtvxrDhuqvEguG7n+G7k+G7peG6q+G7pXjEguG6q8SC4buf4bqm4bqrQ8OC4bqrw7rhu59w4bqr4bqixKnEguG6q8O54bu54buh4bqr4buf4buD4buhxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurU94buf4bqwxILhuqtk4bq9w6PhuqvDssOs4bun4buj4bqrb8Spw4Dhuqtv4bq04bq/4bqrb2rhuq7huqvEguG7n+G6tOG6q8OyaMSC4bqr4buj4buh4buB4bqr4bun4bufxKnEguG6q2/hu5/hu4nhuq7huqvhu4DDo+G6qyrFqeG7p+G6q+G7nuG7jeG6ruG7p+G7oy3hu6Xhu6Hhu6fhuqvDsmbhuqvDueG7k+G7p+G6q8SC4buh4buZ4bun4bujxIPhuqsm4bqs4bqrb+G6sOG6q0NsReG6q27GsOG7p+G7o+G6q8Oy4buh4buX4bqu4bqr4bun4buj4buf4buXw6Phuqvhu6fhu6Phu6/hu6HhuqvDg+G6v8Wp4bqrw7Lhur/hu6fhu6PhuqvDuuG7n8Wp4buBb+G6q+G7gcWp4bqrJsWpxILEguG7jeG7p+G7n+G6v+G7peG6q8Oy4buB4bun4buf4bqrbuG7g+G7oeG6q8SCxanhu4fhu6fhuqtueOG6q+G7n+G7h+G7p+G7o+G6q8SC4buf4bq04bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bul4bqrw7LGoeG6q+G7nkThur/hu6fhu6Phuqs/4buhLXXFqeG6q25n4bun4buj4bqrxJDhuq524bun4buj4bqrw7J24buh4bqr4bulw63EguG6qybhu6Hhu5nhu6fhuqvDk8OC4bun4bujxIPhuqvDmuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q27hu7HhuqvDucOB4bqrb+G7s+G6q+G7n3jhu6HDo+G6q2/hu5/hu4nhu6fhuqvDg+G6sMSC4bqrw4N24bqrY+G6q2/hurThur/huqvhu57hu4fhu6fhuqsk4bqudm/huqvhu6Phu5/hu6Hhuqtu4buH4bun4bqrxILhu59o4bun4buj4bqrxILhu5/huqbhuqvDquG6q8SC4buD4buh4bqr4bq+KuG7oOG6vsOT4bqrbmnhu6fhu6Phuqtv4bqw4bqrw7l2w4DhuqtuxrDhu6fhu6Phuqtv4bufcOG7p+G7n+G6q8SQ4buBb8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bum4bufa+G7p+G6q+G6ouG6v+G6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6PhuqvDuuG7n8Wp4buF4bun4buj4bqrxILhuqJ24bun4buj4bqrw7l44bqr4bqi4but4bqrQeG6q8OA4bufcOG6v+G6q8SC4bqi4bqk4bu1b+G6q+G7n+G7h+G7p+G7o+G6q8SC4buf4bq0w6Phuqvhu57DmVvhuqs94bq/4bqiw7rhuqvhu57hur/hu6fhu6Mtw4Phu43FqeG6q8O5a8OA4bqrxILhuqZv4bqrw7LhuqThur/huqtbZ+G7p+G6qyThuq5F4buZxILhuqtD4buHxanhuqvEguG7n+G6v0XhuqvDkuG6pm/huqvhu57huq5FxIPhuqsq4bqo4bqrb8aw4bqr4bulw63EguG6q2/hurThur/huqvDsnjhu6HhuqvEguG6ouG6pEHhu6fhu6PhuqvFqMO5ReG7pcOA4buhb+G6q1vhu6Hhu5fEguG6q+G7puG6v+G7peG6q8OyZuG6q+G7o+G7oeG6sMOA4bqrb+G7gW/huqvDsnfhu6fhu6PhuqvDsnjhu6Hhuqtv4buf4buz4buh4bqrb+G7n8OtxILhuqtv4buf4buR4bqr4buf4buz4bunw6Phuqtv4buz4bqrw7J44bun4buj4bqr4buf4buz4bun4bqrQeG6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6PhuqvDgOG7n+G6v+G6q8OA4bufduG7oeG6q+G7n+G7ucOA4bqrw7LhuqThur/huqtuxrDhu6fhu6PhuqvDg+G6v+G7p+G7o+G6q8OA4bufauG7p+G6q8OD4buJ4bun4bqrw7J24buh4bqrw4Dhu5/huqThu7Phu6fhu6PEg+G6qybhuq5F4bqrQ2tFw6PhuqvEgnHhu6fhu5/huqvhu59x4bun4buf4bqrQ23hu6fhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q+G7pcSpReG6q8OD4buB4bun4buj4bqrw4PhurThur/huqvDsnbhu6HhuqtD4bu14buh4bqrw7J44buh4bqrbsaw4bun4buj4bqr4buBxanhuqvDsuG7seG6q8O64buf4buh4bqr4bue4buH4bun4bqrJOG6rnZv4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PhuqvEguG7n+G6tOG6q8O64buf4bqu4bqrQ+G6qG/huqvhuqDhuq7hu4HhuqvEgnbEguG6q0Phu4fhuqtv4buf4buz4buh4bqrw4DhuqLhu43Dg8OD4buh4bun4buj4bqrw7JqReG6q8OD4bqmb+G6q+G7peG7g+G7p+G7n8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bum4buj4bq/ReG6q8OD4bq/4bqu4bqr4buj4buh4bu34bqr4bun4buj4bufc8Oj4bqr4buk4buh4bun4buf4bqrW+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q8SC4buh4buZw4DhuqvEguG6sm/huqvDsuG6pOG7uW/huqtueeG6q8OD4bqu4bun4buj4bqrxILhu5/hur9F4bqrIuG6ruG7ieG7p+G6qybhuqLhuqThu7fhu6fhu6PhuqvDssah4bqrw7nhu4fhu6Xhuqvhu6Xhu7Xhu6Hhuqvhu6XDrcSC4bqrxILhuqJr4bun4bqr4bufw73huqvEguG6ouG7ueG6q8SCxKnhu6fhuqtv4buv4bun4bujxIPhuqvhu6bhu5/huqThu6fhu6PhuqvDuuG7n+G7oeG6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6Phuqvhu6fDveG6q8O54bqob+G6q2/hurThur/huqvEguG7n2pF4bqrxILhuqLhu6nhuqs94bq/4bqiw7rhuqvhu57hur/hu6fhu6Mtw4Phu43FqeG6q2/hu6nhu6fhuqtv4buf4bqk4bq/4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q+G7n+G6rkXhuqvDsuG6pOG7uW/huqvhu5/hu6Hhu5fhuq7huqvhuqDhuq7hu4XDo+G6q8SC4bq84bqrw4N24bqrw7Jm4bqrw7LhuqThu7lv4bqr4bun4buJ4bun4buj4bqrw7nhu5Phu6fhuqvEkS1i4bqrQeG6q8OA4buf4bqwxILhuqvDqWXEg+G6qybhu6Hhu5nDgOG6q8SC4bqyb+G6q8O54buH4bqr4buleMSC4bqrw4Dhu5/hur/huqvDsuG7geG7p+G7n+G6q8SC4bqi4bqob+G6q8Oz4buh4buX4bun4bqrb+G6tOG6v+G6q2/hu4Fv4bqrb2rhuq7huqvEguG7n+G6tOG6q+G7gcWp4bqrxILhuqJo4bun4buj4bqrw7rhu5/hu6Hhu5nhu6fhuqvEguG6ouG6ruG7p+G7o+G6q0Phu5fhuqsm4buh4buZ4bun4bqrw5PDguG7p+G7o+G6q8OA4buf4buF4buh4bqrbmfhu6fhu6PhuqvhuqLhur/huqtv4buF4bun4bqrw4Dhu5/hu4HhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrxILhu5/hu5nhuqtucuG6q8OyeOG7p+G7o8SD4bqrTsaw4bun4buj4bqrbmvEguG6q+G6ouG6v+G6q8SC4bu14buh4bqrw7LhurDhu6fhu6PhuqvDsuG7h+G6q25n4bun4buj4bqrxJDhuq524bun4buj4bqrb+G6tOG6v+G6q8OZ4buN4buN4bqrKuG7jeG6ruG7p+G7oy1ExanFqcOj4bqr4buj4buh4bqww4Dhuqtv4buf4buJ4bun4bqrw4PhurDEguG6q+G7p+G7h0XhuqvDs+G7m+G6q8Oz4buH4bun4buj4bqrw7LhuqThur/huqtuxrDhu6fhu6PhuqtD4buHxanhuqvDueG6pOG7teG7oeG6q8SC4bqiduG7p+G7o8SD4bqrT+G7gW/hu5/huqtu4buh4buXxILhuqvEkeG6q27hu4fhu6fhuqvDuuG7n+G7oeG6q8SC4bqia+G7p+G6q8OyxKnhuq7huqtv4bup4bun4bqrb+G7n+G6pOG6v+G6q8Oy4buh4bqrxILhu7Xhu6Hhuqvhu6V4xILhuqvhu6Phu6Hhu7fhuqvEguG7n+G7oeG6q8OyxKnhuq7huqvDsmbhuqvDgOG7n+G7heG7p+G6q+G7geG7p+G7n+G6q8Oy4bqw4bun4buj4bqrb+G6sm/huqvDs+G7oeG7l+G7p8SD4bqrw5rhu6Hhu6Xhuqvhu57hur/Dui1u4bqu4bul4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6Phuqvhu5954bqrw7Phur/hu6fhu5/huqvDueG7h+G6q+KAnOG7nOG7jeG6ouG7o+G6rsODxanhu6fhuqtv4bq04bq/4bqrw5otw5nhu43hur/hu6Phuq7hu43igJ3huqvDuuG7n+G7oeG6q+G7p+G7o+G7n+G7oeG7k+G7p+G6q2/huqbhuq7huqvhuqLEqcSC4bqr4bqi4but4bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bul4bqrw7LGoeG6q8Oy4bqk4bq/4bqr4bqi4bq/4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q8OA4buf4bqk4buz4bun4buj4bqr4buB4bun4bqrxILEqeG7p+G6q2/hu6/hu6fhu6PhuqvEguG6ouG6ruG7p+G7o+G6q8O5eOG6q8OyakXhuqvDg2hv4bqrbuG7j+G7p8SD4bqrTuG7k+G7p+G6q2/hu4Phu6fhu5/huqvDssaww6PhuqvDg+G6qOG6q0PhuqThu7nEguG6q8SC4bqieOG7oeG6q0Phu5XhuqvEguG7n8ah4bqrw7nhuqhv4bqrb8OC4bun4buj4bqr4buj4buh4bqww4Dhuqvhu57hu4fhu6fhuqsk4bqudm/huqtv4buf4buh4buZ4bul4bqrxILhu5/hu5nhuqvEguG7n+G6pOG7ueG7p+G7o+G6q8OA4bufxanhu6fhu6PhuqtB4bqrb+G7gW/huqvEgnHhu6fhu5/huqvhu5/huq524bun4buj4bqrxILhuqLhur/hu6fhu5/huqtv4bufxKnDgOG6q8SC4bq/ReG6q8Oy4buv4buhxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhu6Thu6vhu6Hhuqtv4buf4bquReG7l+G7p+G6q8Oz4bqk4bu34bun4buj4bqr4bun4buf4bqk4bqrw7Jm4bqrw7rhu5nEguG6q8SC4buf4bqwb+G6q+G6oOG6ruG7geG6q8OD4bu14bul4bqrQ+G7teG7oeG6q8Wow7lF4bulw4Dhu6Fv4bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bulxIPhuqtPauG6ruG6q8SC4buf4bq04bqrb+G6tOG6v+G6q2/hu5/hurDhu6fhu6PhuqvEguG6v+G6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrb+G7n3PhuqvDueG7j8OA4bqrQ+G7meG6q0Phu5XhuqvEguG7n8ah4bqr4bufceG7p+G7n+G6q0Phu4fhuqvDg+G6pm/huqtu4buV4bunw6Phuqvhu5/hu6vhuqtv4bup4bun4bqrbnLhuqvDuuG7j8Wp4bqrb2fhu6fhu6PhuqvDg+G6qOG6q2/hu59y4bqu4bqrw7Lhuqjhu6fhu6PhuqvEguG6ouG6pOG7tW/huqvhu6V4xILhuqvDsnbhu6HhuqvEguG7n+G6tOG6q2/hu5/hu7Phu6HhuqvhuqLEqcSC4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q8Oz4buh4buX4bunxIPhuqsm4buf4buZ4bqr4bun4buf4bqk4bun4bujw6PhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrZGLhuqvDgOG7n+G6sMSC4bqrb+G6rnbhu6HhuqvEguG6omvhu6fDo+G6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6Phuqvhu6fDveG6q8O54bqob+G6q2/hurThur/huqvDssWp4buH4bun4bqr4bqg4bqu4buJ4bun4bqr4buBxanhuqvDsuG7seG6q2/DguG7p+G7o+G6q8OyZuG6q8O64buf4buh4buZ4bun4bqr4bue4buH4bun4bqrJOG6rnZv4bqrw4Dhu5/hu4Xhu6HhuqvDueG6v8Wp4bqrw7Lhur/FqeG6q2/hu5924bun4buj4bqrw7LDgcSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1TmjEguG6q8OyauG6ruG6q8SC4bqs4bqrb+G6sOG6q8OD4bqwxILhuqvDgOG7n+G7g8SC4bqrxILhuq5F4buXxILhuqvDssO1w4DhuqvEguG7n+G7h+G7p+G7n+G6q27hu4fhu6fhuqtv4bq04bq/4bqr4buk4buh4bun4buf4bqrW+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q0HhuqvDgOG7n+G6sMSC4bqr4bq7YsOj4bqrxajDuUXhu6XDgOG7oW/huqtb4buh4buXxILhuqvhu6bhur/hu6XhuqvDsmbhuqvEguG6ouG7h+G7p+G6q8O54buT4bun4bqrw7rhu5/hu6HhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q2/hu6nhu6fhuqvhu6Nx4bqrw7LGoeG6q+G7pcSpxILEg+G6qyrhuqjhuqvhu6PGsMOA4bqr4bulw63EguG6q2/hurThur/huqtP4buv4bun4buj4bqrPeG7n+G6pOG7ueG7p+G7o+G6q8SC4buDxanhuqvhuqLhur/huqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q3DEguG6q8Oy4buhxqHhu6Xhuqvhu6fhu5/EqeG7p+G6q0Phu7Xhu6HhuqvDusOK4bqrxILhu5/huq5rxILhuqvDsuG7oeG7k+G6ruG6q8O54bquReG7l+G7p+G6q0Phu4fhuqvDg+G6qOG6q8O64buf4buBb+G6q27hu6Hhu5fEguG6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvEkOG6quG6q8O5w4nhuqtB4bqrb+G6qOG6q8O5ReG6q+G7n8O1w4DEg+G6q07hu5Phu6fhuqtv4buD4bun4buf4bqrw7LGsMOj4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q8OA4buf4bq/4bqrxJDhuq5F4buT4bun4bqrw4Dhu5/hu4HhuqvDueG7oeG7k+G7p+G6q8SC4bqyb+G6q2/hurThur/huqtv4buBb+G6q8SC4buh4buV4bun4bqrQ+G7l+G6q2/hu6/hu6fhu6Phuqtvw4Lhu6fhu6PhuqvDuuG7n+G7oeG7meG7p+G6q2/hu5/FqeG6q+G7n+G7h+G7p+G7o+G6q8SC4buf4bq04bqr4bue4buH4bun4bqrJOG6rnZv4bqrw7nhurDhu6fhu6PhuqvEguG6sOG7p+G7o+G6q8SC4bqi4bquReG6q2/hu4Xhu6fEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tT3hu5/hurDEguG6q+G6vcSRw6Phuqs94buf4buD4bul4bqrIuG6ruG7ieG7p+G6q+G7pOG7g+G7p+G7n+G6q27hu7HhuqvDucOB4bqr4buleMSC4bqrb+G7s+G6q+G7n3jhu6HhuqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8SC4bufxqHhuqvEgnbEguG6q+G7n+G7s+G7p+G6q8O64buf4buh4bqrbmfhu6fhu6PhuqtD4buHxanhuqvDs+G6psSC4bqrw7Lhu6HGoeG7peG6q8SC4bqs4bqrb+G6sOG6q8Oy4buB4bqrw4Dhu5/hu4PEguG6q+G7o8awb+G6q2/hurThur/huqtbZ+G7p+G6qyThuq5F4buZxILEg+G6qyZx4bun4buf4bqr4buf4bquduG7p+G7o+G6q8Oy4buB4bqr4buf4bux4bun4buj4bqrQeG6q+G7p+G7o+G6v0XhuqtD4bup4bun4buj4bqrw6nhu6XDqWLhuqtv4bq04bq/4bqr4bufa+G6ruG6q0Phu5fhuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6Hhuqvhu6bhu6Phu5/hu5fhuqvhur7hu6fhuqvDsmbhuqvDuuG7n+G7oeG7meG7p+G6q+G7peG7q+G7oeG6q+G7n0XhuqtD4bur4bun4buj4bqrb+G6tOG6v+G6q8Wow7lF4bulw4Dhu6Fv4bqrW+G7oeG7l8SC4bqr4bum4bq/4bul4bqrxILhu5/huqhv4bqrw4PhuqjhuqvEguG6ouG7r+G7oeG6q+G6oOG6ruG6v8SD4bqrJuG6osWp4bun4buj4bqrb+G7heG6q8SC4buf4bu34buh4bqr4buj4buh4bq/4bun4bqrw7Lhu4Hhuqtu4bq24bqr4buj4buh4bu34bqrw6nhuqvDgOG7n+G6sMSCw6PhuqvDsnjhu6HhuqtuxrDhu6fhu6Phuqtv4bq04bq/4bqrxILhu59qReG6qz3hur/huqLDuuG6q8OyZuG6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrxILhu5/GoeG6q8O54buH4bul4bqr4bun4buT4bun4bqrb+G7n+G6rkXhu5fhu6fhuqvEguG6ouG6pOG7tW/huqvDuuG7n+G6ruG7p+G7o+G6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqrw7J24buh4bqrw4Dhu5/huqThu7Phu6fhu6PEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSbhu5/EqcSC4bqrbuG7g+G7oeG6q2/hu5/huq7hu6fhu6Phuqtv4bqueG/huqtjLcSRw6PhuqvFqMO5ReG7pcOA4buhb+G6q1vhu6Hhu5fEguG6q+G7puG6v+G7peG6q8OyZuG6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrxILhu5/GoeG6q8SC4buh4buZ4bun4bqrxILhu7Xhu6HhuqvEguG6omvhu6fhuqtv4buf4bqu4bun4buj4bqrw7rhu5nEguG6q+G7p+G7n+G6pOG6q8O64bq44bqrQ+G7q+G7p+G7o8SD4bqrJuG6omvhu6fhuqvEguG6ouG6v+G7p+G7n+G6q+G7n+G6rkXhuqtv4buf4bqk4buz4bun4buj4bqrw7J34bun4buj4bqrw4Phu5HhuqvDueG7h+G6q2/hu7Phuqvhu5944buh4bqrb+G6rnbhu6Hhuqtv4bq24bun4buj4bqrw7LGoeG6q8SC4bufakXhuqvEguG6ouG7qeG6qz3hur/huqLDuuG6q+G7nuG6v+G7p+G7oy3Dg+G7jcWp4bqrw7rhu5nEguG6q8SC4buf4bqwb+G6q+G7pXjEguG6q8O64bq44bqr4bq+KuG7oOG6vsOT4bqrw7Lhu4Hhu6fhu6Phuqvhu6fhu5/hu7XEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgOG6vuG6rsSC4bufxanhuqLhuqnhurUm4buf4buNxanhuqvDkk8qW+G7puG6sy/DgOG6tQ==

Theo ĐCSVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm

Olympiakos đi vào lịch sử Cúp châu Âu sau 99 năm
2024-05-30 07:53:00

Rạng sáng 30/5, Olympiakos đã giành chức vô địch châu Âu đầu tiên cho Hy Lạp khi đánh bại Fiorentina 1-0 trong hiệp phụ, thuộc khuôn khổ trận chung kết Europa Conference League.

Hướng về đội tuyển Olympic Việt Nam

Hướng về đội tuyển Olympic Việt Nam
2018-08-29 15:24:50

PTĐT-Chỉ còn ít phút nữa là trận bán kết lịch sử của đội tuyển Olympic Việt Nam và Hàn Quốc sẽ diễn ra. Hòa theo hàng triệu người hâm mộ trên cả nước, các cổ động viên đất Tổ...

Quan tâm, phát triển các môn thể thao dân tộc

Quan tâm, phát triển các môn thể thao dân tộc
2018-08-29 07:42:20

PTĐT-Những năm qua, bên cạnh việc quan tâm, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng và các môn thể thao thành tích cao, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch...

Khai mạc giải bơi, điền kinh năm 2018

Khai mạc giải bơi, điền kinh năm 2018
2018-08-28 14:55:17

PTĐT-Ngày 28-8, Sở Văn hóa, Thể thao, và Du lịch đã tổ chức khai mạc giải bơi, điền kinh tỉnh Phú Thọ năm 2018 nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, kỷ...

Bayern 3-1 Hoffenheim: Toát mồ hôi giành 3 điểm

Bayern 3-1 Hoffenheim: Toát mồ hôi giành 3 điểm
2018-08-25 06:38:24

Được chơi trên sân nhà, có thực lực mạnh hơn, nhưng các cầu thủ Bayern Munich phải toát mồ hôi mới có chiến thắng trước đội khách Hoffenheim ở trận khai mạc mùa giải mới tại Bundesliga.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long