Cập nhật:  GMT+7
pÊủùẴIwỚỚõúỔếẾỜIẦúq,ỹẴù,ÓùẴỈùỚSỎÌẼùÍỠớùỜƠÔẾùIýÌÊùỦĐùẤCÍùỦyùỚxÌẼùỚÕÍớùẴỈùÌỎẾùÂSÕẾùủữùẤÓù.p/ÊủqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúqpẾÍẼùỚƠẴõú//ẴờẲwỊỔÊỢỜÊỊờỦÌ/ÂẦỚHỜỊỔ/ÌẦŨỚ/ũụứự/ứvÂứụữụửủưỜủửưvvvIủờGỔẼúù/qpỔqếÊẦỊùếƠỢÌẼùỜẢÍù!ÚùẲxỊùàÊỀùỜSỐÌẼùếÊQỨùỦỷÌùẻỢNẴùẼẾwớùÌẼyỨùủv/ủủớù,ỹẴù,ÓùẴỈùỚSỎÌẼùÍỠớùỜƠÔẾùIýÌÊùỦĐùẤCÍùỦyùỚxÌẼùỚÕÍớùÌÊẾEỜùẤOùỦỠÌẼùÌỞẾùẴỈùÌỎẾùÂSÕẾùủữùẤÓù.ờùếƠỢÌẼù,ÓùỦyùãwÍù,ÓùÍSwùÂMÌẼờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúq!ÚùẲxỊùẴÊẾùỜẾDỜùÌẼyỨùỦyùẤCÍùủv/ủủỗùẹÊỀwùếẢỨù,ỹẴù,ÓùÌẼyỨùÌỹÌẼớùỚxÌẼùỚÕÍùẴỈùÌỎẾùẴỈùỚSỎÌẼùÍỠùỦyùỚSỎÌẼùÍỠùÌÊẨớùẤCÍùHÊMÌẼùÍSwờù3ẾỈùÌÊẨờùêxÌẼùỚÕÍùỦyùẤCÍùỜƠÔẾùIýÌÊờùãÊẾEỜùẤÓùỜÊÃỔùÌÊÃỜùủữ-ũủùẤÓù.ớùẴỈùÌỎẾùÂSÕẾùủữùẤÓù.ờùãÊẾEỜùẤÓùẴwỊùÌÊÃỜùũử-ưụùẤÓù.ớùẴỈùÌỎẾùỜƠCÌùưụùẤÓù.ờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúqẹÊỀwù(MÌẼù,ỹẴù,ÓùẴỈùÍSwùỦyẾùÌỎẾớùỚxÌẼùỚÕÍùẴỈùÌỎẾùẴỈùỚSỎÌẼùÍỠùỦyùỚSỎÌẼùÍỠùÌÊẨớùỜƠSwùẴÊẾĐỢùẼẾỳÍùÍẢỨùỜƠÔẾùÌỹÌẼờù3ẾỈù(MÌẼùãwÍùẴÃỔùũ-ườù(CÍùỜƠÔẾùIýÌÊờùãÊẾEỜùẤÓùỜÊÃỔùÌÊÃỜùũụ-ũưùẤÓù.ớùẴỈùÌỎẾùỜƠCÌùũưùẤÓù.ơùƠẾCÌẼùỦỠÌẼùÌỞẾùẴỈùÌỎẾùÂSÕẾùũụùẤÓù.ờùãÊẾEỜùẤÓùẴwỊùÌÊÃỜùũự-ũvùẤÓù.ờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúqếÊQùẤMù4yùãÓẾùẴỈùÍSwùỦyẾùÌỎẾớùỚxÌẼùỚÕÍùẴỈùÌỎẾùẴỈùỚSỎÌẼùÍỠùỦyùỚSỎÌẼùÍỠùÌÊẨớùỜƠSwùẴÊẾĐỢùẼẾỳÍùÍẢỨùỜƠÔẾùÌỹÌẼờù3ẾỈù(MÌẼùãwÍùẴÃỔùũ-ườù(CÍùỜƠÔẾùIýÌÊờùãÊẾEỜùẤÓùỜÊÃỔùÌÊÃỜùũũ-ũứùẤÓù.ờùãÊẾEỜùẤÓùẴwỊùÌÊÃỜùũự-ũữùẤÓù.ớùẴỈùÌỎẾùỜƠCÌùũữùẤÓù.ờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúq.xẴùỜỄÌÊùỜUùếÊwÌÊù4ỈwùẤDÌùếÊUwùếÊẾCÌ-4ỢDùẴỈùÍSwùỦyẾùÌỎẾớùỚxÌẼùỚÕÍùẴỈùỚSỎÌẼùÍỠùỦyùỚSỎÌẼùÍỠùÌÊẨùƠỳẾùƠxẴớùỜƠSwùẴÊẾĐỢùẼẾỳÍùÍẢỨùỜƠÔẾùÌỹÌẼờù3ẾỈùÌÊẨờùãÊẾEỜùẤÓùỜÊÃỔùÌÊÃỜùũũ-ũừùẤÓù.ờùãÊẾEỜùẤÓùẴwỊùÌÊÃỜùũự-ũvùẤÓù.ớùẴỈùÌỎẾùỜƠCÌùũvùẤÓù.ờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúq.xẴùỜỄÌÊớùỜÊyÌÊùỔÊNùỜUù(yùãẠÌẼùẤDÌù,ỆÌÊùếÊỢẮÌùÌẼyỨùÌỹÌẼớùẴÊẾĐỢùỜNẾùỦyùẤCÍùẴỈùÍSwùƠyỊùỦyùÂMÌẼùỦyẾùÌỎẾờù3ẾỈù(MÌẼù,ỹẴùẴÃỔùũ-ườùãÊẾEỜùẤÓùỜÊÃỔùÌÊÃỜùũư-ũựùẤÓù.ờùãÊẾEỜùẤÓùẴwỊùÌÊÃỜùũữ-ưủùẤÓù.ớùẴỈùÌỎẾùỜƠCÌùưũùẤÓù.ờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúqếẢỨùãẼỢỨCÌùÌẼyỨùÌỹÌẼớùẴÊẾĐỢùỜNẾùỦyùẤCÍùẴỈùÍSwùƠyỊùỦyùÂMÌẼùỦyẾùÌỎẾờù3ẾỈùÌÊẨờùãÊẾEỜùẤÓùỜÊÃỔùÌÊÃỜùủv-ũũùẤÓù.ớùẴỈùÌỎẾùỜƠCÌùũũùẤÓù.ờùãÊẾEỜùẤÓùẴwỊùÌÊÃỜùũữ-ưủùẤÓù.ờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔ,ỊÂỨúqãwÍù,ÓùẴỈùÍSwùƠyỊùỦyùÂMÌẼùỦyẾùÌỎẾớùƠẾCÌẼùÍẾĐÌùếẢỨùãwÍù,ÓùẴÊẾĐỢùỜNẾùỦyùỜNẾùẴỈùÍSwùƠyỊùƠỳẾùƠxẴùỦyùẴỈùÌỎẾùẴỈùÂMÌẼờù3ẾỈù(MÌẼù,ỹẴùẤDÌù(MÌẼùẴÃỔùũ-ườùếƠỊÌẼùẴỎÌùÂMÌẼùẴỈùHÊỳùÌỷÌẼùƯỳỨùƠwùINẴớùỚẬỜùỦyùẼẾỈùẼẾẮỜùÍýÌÊờùãÊẾEỜùẤÓùỜÊÃỔùÌÊÃỜùũư-ũựùẤÓù.ớùẴỈùÌỎẾùỜƠCÌùũựùẤÓù.ờùãÊẾEỜùẤÓùẴwỊùÌÊÃỜùưụ-ưưùẤÓù.ớùẴỈùÌỎẾùỜƠCÌùưưùẤÓù.ờp/ỔqpỔùẴIwỚỚõúỔWỢỜÊỊƠúqếÊẦỊùếếkĩãp/Ổq

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long