Cập nhật:  GMT+7
4buh4bq84bulw7rhurJIdsagxqDhu4914buYw6rDiuG7mkjhuqR1cOG7scO6w43hurx4w7rhurrDinfDjMO6w4J54buaw7rhurrDisO9w4rDuuG6o+G6vOG6ouG7msO6M0/DisO64bq6w4rDvcON4bq6w7rDjeG6vHjDuuG6usOKd8OMw7rhurrDinfDjMO64bq04bug4bqyw7rDjeG6uuG6vETDusON4bq64bq8w4rEkOG7mMO64bua4buCw43hurzDusON4bu1ScO64bunw7nhu6fDueG7oS/hurzhu6Vw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cOG7ocOKSeG6usO6xqDhu5bhurLhu491Ly/hurLhu5vhurZ2w4zhu5jhurzhu5zhu5rhurzDjOG7m+G7pMONL+G6tOG6pMagR+G7msOM4buYL8ON4bqk4bumxqAv4bunw7nGsOG7qy/GsOG7r+G6tMWp4bul4buxxrDhu63hu6nhu6/hu5rhu6Xhu7HFqeG7r+G7r+G7q0jhu6Xhu5tG4buY4bq6dcO6L3Dhu6Hhu5hww6nDqiHDqsO6LcO6LOG6vMOKROG7nMO6w43hurp4xq/DuuG7peG7rS/hu6Xhu6XGocO64bq94buQw7rDoHbDjMO6w4JPw43hurrDui3DusOq4bq8UuG7jMON4bq6w7rhurbDisON4bq8w7rhu5PDumrhu7PDuuG6vE/DisO64buaw5PDuuG6suG6vFPhurLDuuG6tkPDukl54bqyw7ozT8OKw7rhurrDisO9w43hurrDusON4bq8eMO64bq6w4p3w4zDuuG6usOKd8OMw7rhurThu6DhurLDusON4bq64bq8RMO6w43hurrhurzDisSQ4buYw7rhu6MyLuG6o+G6o+G7n8O64bua4buCw43hurzDusON4bu1ScO64bunw7nhu6fDueG7m+G7oS/hu5hw4buh4buYw7rhurJIdsagxqDhu4914buYO8OM4bq0xq91cMOq4buWw4zDjeG6usO6xanDusON4bq6eMavw7rhurTDisOJw43DuuG6usOKdsO6M0/DisO64bq6w4rDvcON4bq6xqHDusaw4bunw7rDjeG6vHjDuuG6usOKd8OMw7rDglLDlOG6ssO6SFV2w7rhurLhurzEqMONw7rhu5pUw7rhurxPw4rDuuG6usOKw73DjeG6usO64bqy4bqi4buYw7rhurLhu4zDusag4buQw7rDgnnDisO64bq0w4rEkMONw7rhurLhurzDjMO64bq84buMw43DuuG7p+G7m8O5w7nDucO6w43hurx4w7rhurrDinfDjMO6Mi7huqPhuqPDuuG7muG7lsOMw43hurrDuuG7muG7gsON4bq8w7rDguG7s8O64bua4bq8dknDuuG6usOKdsO64bua4bq8w4rDuuG7kMO64burw7rDjeG6vOG7iknDusON4bq6eMON4bq84buVw7rhuqNMw43hurrDukjhuqBJw7rDjeG6uuG6vMOKxJDhu5jhu5fDuuG6suG6vOG7tcONw7rDjeG7nEzDisO64bua4bq84buiw7rGr+G7l8O64bqyTMON4bq6w7rDjeG6uuG6vMSQw7otw7pH4buuw7rhu5rhurzhu5zEguG7msO6LcO64bqy4buMw7pH4bq84bq+4buXw7pH4buuw7rhu5rhurzhu5zEguG7msO6LcO6w4LDisSQw43DuuG7msOa4buXw7rGoFPhurLDukfhurzDjOG6qMO64bukeMO64buaw5PDjeG6usO64bq8w5Thu5jhu5vDusOqecOKw7ozT8OKw7rhurrDisO9w43hurrDukjDg8ONw7rDjXjGr8ahw7rhu5jhurxS4buMw43hurrDuuG7mOG6vHfhu5jDuuG7muG7luG7gMON4bq8w7rhurrDisO9w43hurrDusOCUsOU4bqyw7rhurJ34bqyw7rDjeG6vHjDuuG6usOKd8OMw7rhu5rhurxV4bqyw7rhurzDisSQw43DuuG7muG6vEzDjeG6usO64buU4bucdsO64bq2eMOKw7rhurrDisO9w43hurrDuuG7muG6vuG6suG6vMO64bq8w5Thu5jGocO6SFV2w7rhurLhurzEqMONw7rhurJ34bqyw7pH4buuw7rDjeG7tcON4bq6w7rhu5jhurzhu57DuuG6vMOU4buYw7rhu6Thu47DisO64buaVMON4bq6w7rDgk3DisO64buaUsOUw43hurrGocO64bua4buW4buAw43hurzDusOCT8O6w43hurpSw5XDisO64bq8xKjhurLGocO6R0Phu5rDuuG6vMOU4buYw7rhurJ34bqyw7rhu5jhurxS4buMw43hurrDuuG7mOG6vHfhu5jDuuG6tHnGr8O64bq8xKjhurLDuuG7pHjDuuG7mOG6vFLhu4zDjeG6usO64buaw4rEkMONxqHDuuG6tOG7oMON4bq6w7rhurLhu6DDuuG6tHnGr8O64bq8xKjhurLDukh4ScO64bqy4bq8w4zDuuG6tnjDisO64bq6w4rDvcON4bq6w7rGoMOKw43hurzDusOCT8ON4bq6xqHDuuG7mnnDjMO64bq8U8ON4bq6w7rhu5rhurzhu6LDuuG6slHDjeG6usO6w43hurxSw7rhu5jhurx34buaw7rhurzhu5zGr8O6w4JSw5ThurLDuuG7muG6vsON4bq8w7rhurLhurxQw7rDgk/DjeG6usahw7rGoHfDjeG6usO64buaecOMw7rhurJQdsO6w43hurpSw5XDisO64bq8xKjhurLhu5vhu6Ev4buYcOG7oeG7mMO64bqySHbGoMag4buPdeG7mDvDjOG6tMavdXDhu6HDiknhurrDusag4buW4bqy4buPdS8v4bqy4bub4bq2dsOM4buY4bq84buc4bua4bq8w4zhu5vhu6TDjS/hurThuqTGoEfhu5rDjOG7mC/DjeG6pOG7psagL+G7p8O5xrDhu6svxrDhu6/hurTFqeG7peG7scaw4but4bup4buv4bua4bul4buxxanhu6/hu6/hu6tI4bun4bubRuG7mOG6unXDui9w4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5g7w4zhurTGr3Vww6FD4buaw7rhu5rhurzhu6LhurLDuuG6vE/DisO64bq6w4rDvcON4bq6xqHDujt2w43DuuG7msOTw7rhurLhurxT4bqyw7rDguG7s8O64bua4buWdsOMw7rhu7HDuuG6usOKw73DisO64bqj4bq84bqi4buaxqHDuuG7pcO5w7rhurrDisO9w4rDuuG6o+G6vOG7gMahw7rhu6Xhu6XDuuG6usOKw73DisO6O3bGocO64bulxrDDuuG6usOKw73DisO6R+G6vOG7nMavQ8ONw7pH4bq84bq+4bqy4bq8w7rhurLhurzDjMO64bqyd+G6ssO64bqyd8O6w43hurzhuqDDjeG7l8O64bulw7rhurrDisO9w4rDuuG6o+G6vOG6ouG7msahw7rhu6fDuuG6usOKw73DisO64bqj4bq84buAxqHDusWpw7rhurrDisO9w4rDujt2w7rhu6R4w7rhu6nDuuG6usOKw73DisO6R+G6vOG7nMavQ8ONw7pH4bq84bq+4bqy4bq8w7rhurLhurzDjMO64bqyd+G6ssO64buaxILhu5jDuuG7muG6vEXhu5vDusOq4buWUsOVw43hurrDuix2w4zDusOCw4HDjeG6usO6LEzDjeG6usO6w43hurrhurzEkMO64bukeMO64bqjTMON4bq6w7pI4bqgScO6w6nhurzhu6LDusOq4bq8xKjDusOCeeG7msO64bq6w4rDvcOKw7rhuqPhurzhuqLhu5rDuuG7msSC4buYw7rhu5rhurxF4bubw7rhur124bucw7rhurxPw4rDuuG6usOKw73DjeG6usahw7rhurZ2w43DuuG7msOTw7rhurLhurxT4bqyxqHDuuG6vE/DisO6w4JOw43hurrDuuG6usOKd0nDukfhurzDvcOMw7rGoOG6qsO6SFV2w7rhurLhurzEqMONw7rDjeG6vMOZw43hurrDuuG6ulLhu4zDjeG6usO6SUHhu5rDuuG7msOKQuG7nMO64bq2w4pF4bucxqHDusWo4buc4bqi4buaw7rGoOG7t+G6ssO6w4J5w4rDuuG6tMOKxJDDjcO64bqy4bq8w4zDuuG7muG7gsON4bq8w7rhu5rhurx2ScO64bq6w4p2w7ozT8OKw7rhurrDisO9w43hurrDuuG6o+G6vHjDuuG6usOKd8OMw7oyLuG6o+G6o8O64buaw4x4w43DuuG7lOG7nE3hurLDusON4bu1ScO64bunw7nhu6fhu6XDusOCUsOU4bqyw7rhu5rDk8O64bqy4bq8U+G6ssO64buaecOKw7rhuqPhurrhurzEkMO6VsON4bub4buhL+G7mHDhu6Hhu5jDuuG6skh2xqDGoOG7j3Xhu5hW4buc4bua4bq8w4zhu5Z1cOG6o+G6uuG7nMavQsONw7pWw43hu6Ev4buYcA==

Nguyên An

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long