Cập nhật:  GMT+7
SeG7tk1L4bukP+G7kDg4w4lKNeG7ueG7uDk/xq9Kw43hu4vhu5zhu6RL4buLW0vFqFY7S+G7uTdhO+G7tEvhu4tbSzvhu5w74bu0SzsuO+G7tEvhu7Thu5Dhuq1L4bu04bucOeG7gks74bu24bu4WDlLxahbS+G7pOG7kCxLO+G7tlI5Szk34buuO0tPw5RLxahbS+G7iUkv4bu2TcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw41J4bu4OuG7tEs4N+G7pMOJSi8v4buk4buEw5nhu5AsNeG7tmE54bu2LOG7hMOiOy/hu6bGrzgmOSw1LzvGr+G6pTgvTkxOw5Uvw5PDlOG7psOTTOG7jkxNTMOUOU3hu45Nw5RMw5Q/TeG7hCo14bu0Sksvw41JLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu5nGr+G7kOG7pkrDjeG7ieG7tiRLOHtLOeG7uOG7kEtBw4JLM0vhu5nhu5hLclvhu7hLw6Lhu5hLauG7mEtyUDvhu7RL4bukLkvhu7Thu7jhu5JLOTc9SznhurFLw5UtTUxLw6Iw4bu4Szrhuq/hu6RL4buWO+G7tkvhu7bEgzM74bu0Szvhu7Rh4bqtS+G7pCBL4bu0UeG6rUvhu7bhu5Thu7hL4buk4buQLEvFqFY7SzdSOUvhu6Thu5AsS8Woe+G7uEvDojDhu7hL4bukIEs54bu2WUvhu6QsO0s74bu0xIMx4bu4Sybhu7bhu7hLOeG7uFY1S+G6p8Oh4bukSzk34bq34bukSznhu7hWNUvDojDhu7hL4buSO+G7tks74bucO+G7tOG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu7nhu7bGryxL4bu5N2E74bu0SzlROkvEqeG6t0vDmeG7kixL4buh4bu2QEs5xIMyO+G7tEvhu7nhu7bhuqPhuq1Lw6Lhu5o7S+G7s2F74bukS+G7tOG7uOG7kOG7gks74bu04buY4bqtS03hu4wv4buO4buCS+G7i+G7nOG7pEvhu4tbS8Oi4buYS+G7uTdhO+G7tEvhu4tbSznhu7hWNUs54bqh4bukS+G7pC5LO+G7nDvhu7RLOy474bu04buCS+G7pC5LOyDhu7hLO+G7nDvhu7RLOy474bu0S+G7tOG7kOG6rUvhu7Thu5w5S8OiMOG7uEs74bu24bu4WDlLxahbS+G7pOG7kCxLO+G7tlI5SzXhu7ZdS8OZ4bu4VjtLT8OSLU/hu45LxahbS+G7ieG7gkvhu6QuSzsg4bu4Szk34buuO0tP4buOS8WoW0vhu4nhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4bu54bqxS+G7ueG7tuG7kDvhu7ZL4buZLuG7kEvFqFY7S+G7s2Hhu5Y74bu0S+G7uTc9S+G7pC5LO+G7nDvhu7RLOy474bu0S8Oi4buYSzvhu5w74bu0SzsuO+G7tEvhu7Thu5Dhuq1L4bu04bucOeG7gkvhu6QuSzsg4bu4S8Wo4bue4bukS8OZ4bu4WDlL4bu04buQ4bqtS+G7tOG7nDlLw6Iw4bu4SztXO0s74bu24bu4WDlLxahbS+G7pOG7kCxLO+G7tlI5SzXhu7ZdS8OZ4bu4VjtLT8OSLU/DlUvFqFtL4buJ4buCS+G7pC5LOyDhu7hLOTfhu647S0/DlEvFqFtL4buJ4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjWpbS1U6SznEgyA74bu0S8Woe+G7uEs54bu2UjVLO+G7tlI5Szk3LDvhu7RLO+G7tOG7mOG6rUs14bu2XUvDmeG7uFY7S8OTTC3DksOS4bq64buES+G7ueG7tjHhu7hL4bu04bu44buQO0vhu6QuSzvhu7bhu7hYOUvFqFtLOTfhu647S0/DkkvFqFtL4buJSznhurFLTUwtTcOVS+G7tOG7uDHhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu5nGr+G7kOG7pkrDjeG7ieG7tiRLOHtLOeG7uOG7kEtBw4JLM0vhu5nhu5hLclvhu7hLw6Lhu5hLauG7mEtyUDvhu7RL4bukLkvhu7Thu7jhu5JLOTc9SznhurFLw5UtTUxLw6Iw4bu4Szrhuq/hu6RL4buWO+G7tkvhu7bEgzM74bu0Szvhu7Rh4bqtS+G7pCBL4bu0UeG6rUvhu7bhu5Thu7hL4buk4buQLEvFqFY7SzdSOUvhu6Thu5AsS8Woe+G7uEvDojDhu7hL4bukIEs54bu2WUvhu6QsO0s74bu0xIMx4bu4Sybhu7bhu7hLOeG7uFY1S+G6p8Oh4bukSzk34bq34bukSznhu7hWNUvDojDhu7hL4buSO+G7tks74bucO+G7tOG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43EqSxL4buWO+G7tkvhu7bEgzM74bu0S+G7pOG6o+G7kEs74bucO+G7tEs7Ljvhu7RL4bu04buQ4bqtS+G7tOG7nDlLw6Lhu5hLO+G7nDvhu7RLOy474bu0S8Wo4bue4bukS8OZ4bu4WDlL4bu04buQ4bqtS+G7tOG7nDlL4bukLksm4bu24buWSzvhu5o74bu0Sybhu6gsS+G7puG7mOG7uEs5Nyw74bu0Szvhu7bhu7hXYUs74bu04buY4bqtSzkw4bu4SyZWOUvhu7YyNUvDojDhu7hLxahbS1U6Sybhu7Y+O+G7tEsm4bu2QEvhu7Thu7jhu5Y6Sznhu7ZSNUvDouG7mEvhu7Thu7guS+G7uVHhuq1LcuG7kDpL4bu0UeG6rUvhu7bhu7hYYUvhuq874bu0SzXhu7YgO0s54bu2XeG7uEs64buUO+G7tks74buuO0s74bu24bu4V2FLO+G7tGHhuq1L4bukIEvhuqfhu5bhuq1LN+G7kEvhu6Thu7bhu5Lhuq1LO11Lw6Lhu5hL4bu2KeG7kEvhu7Ys4buUO0szSybhu7ZhS8Oi4bq34bukS+G7plE7S+G7pMSDS+G7pixLO+G7tmFL4bukU2FLOOG6s0vhu6bhuqE74bu0S8Wo4bu4WDtLOeG7mjvhu7RL4buk4buQLEvDouG7mEs74bu0YeG6rUvhu6QgS+G7pOG7kCxL4buk4bu24buS4bqtSzfhurE74bu0SzNL4buk4buS4bukSybhu7ZhS8Oi4bq34bukS+G7i+G7nOG7pEvDouG7mEvhu7k3YTvhu7RL4bu5N2E74bu0S+G7i1vhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONcuG7tCzhu5jhu7hLN+G7kOG7gks74bucO+G7tEs7Ljvhu7RL4bukITtL4bukLks54bu2WUvhu7RR4bqtSzkjO+G7tks5N+G7lDvhu7RLOlI5SzvEgzDhu6Thu4JLJuG7uFg5Szjhuq/hu6Thu4JLxahbOUs2YWJL4bumLEs4e+G7pEs74bu24bu4WDlLxah74bu4S8OiMOG7uEvhu6QgSznhu7ZZSzvhu7TEgzHhu7hLJuG7tuG7uEs54bu4VjVL4bqnw6Hhu6RLP1FhS8OiMOG7uEs7VztLO+G7tuG7uFg5S8WoW0vhu6Thu5As4buES+G7iVI1S8WoW0s34bqj4bu4SzcsSznhu7bhu7jhu647Sznhu5Dhu7hL4bumLEs74bucO+G7tEs7Ljvhu7RLP+G7mEvhu6RSNUtN4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjeG7ueG6sUs74bu04buY4bqtS03hu44tTcOUL+G7juG7gks74bucO+G7tEs7Ljvhu7RL4bu04buQ4bqtS+G7tOG7nDnhu4JL4bukLks7IOG7uEvFqOG7nuG7pEvDmeG7uFg5S+G7tOG7kOG6rUvhu7Thu5w5S+G7pC5LJuG7tuG7lks74buaO+G7tEvhu7Thu7jhu5BLOeG7mjvhu7RLM0vhu4vhu5zhu6RL4buLW+G7hEvhu4nhu5Lhu6RLOSQ74bu2S+G7uTdhO+G7tEvhu4tbSzvhu5w74bu0SzsuO+G7tEvhu6QhO0vhu6QuSybhu7bhu5ZLO+G7mjvhu7RLJuG7qCxL4bum4buY4bu4Szk3LDvhu7RLO+G7tuG7uFdhSzvhu7Thu5jhuq1LOTDhu7jhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsONxKnhurdLw5nhu5IsSznhu7Yx4bu4Sznhu7hWOUs74bu04buY4bqtS8Oi4buYS8Wo4buuOktN4buML+G7juG7gks14bu2QOG7kEvhu7lR4bqtS+G7i+G7nOG7pEvhu4tbS+G7pC5LOlHhuq3hu4JLO+G7tOG7mOG6rUs74bucO+G7tEs7Ljvhu7Thu4JL4bukLks7IOG7uEs74bucO+G7tEs7Ljvhu7RL4bu04buQ4bqtS+G7tOG7nDnhu4RL4buJ4bu24bu4V2FLOXvhu7hLw6Lhu5hLxajhu646S+G7pC5LOsSD4buQSzfhu5gsS8Oi4buYS+G7pj474bu0S8Oi4buY4bu4Szsg4bu44buES+G7uTcsO+G7tEvhu6QgO0vhu6Y+O+G7tEvhu6QuSybhu7bhu5ZLO+G7mjvhu7RL4bqn4buW4bqtSzfhu5BLP3vhu6Thu4JLOOG7qDnhu4JLOsSD4buQS8Wo4buSS8Oi4buYS+G7tOG7uC5L4bu04bu4VDlLOuG7lDvhu7bhu4RLcuG7tuG7uFg5S8WoW0vhu6Thu5AsSzvhu7ZSOUs54bqxS0/Dky1P4buOS8WoW0vhu4nhu4JL4bukLks7IOG7uEs5N+G7rjtLT+G7jkvFqFtL4buJ4buGSzfhu7jhu6474bu0S3Dhu5Dhu7hL4buJ4bu2UWEtauG7uFg7S+G7i+G7uOG7rjtLT00tT8OTS8WoW0vhu4nhu4RLcuG7tuG7uFg5S8WoW0s54bu2UjVLO+G7tlI5SznhurFLTsOTLU7hu45LxahbS+G7ieG7gkvhu6QuSzsg4bu4S+G7psSDMOG7uEtOT0vFqFtL4buJ4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjcO94bu2QOG7kEtqPjvhu7RL4buL4buc4bukS+G7i1tL4bukLks6UeG6reG7gks74bu04buY4bqtSzvhu5w74bu0SzsuO+G7tOG7gkvhu6QuSzsg4bu4Szvhu5w74bu0SzsuO+G7tEvhu7Thu5Dhuq1L4bu04bucOeG7hEvhu4nhu7bhu7hXYUs5e+G7uEvDouG7mEvFqOG7rjpL4bukLks6xIPhu5BLN+G7mCxLw6Lhu5hL4bumPjvhu7RLw6Lhu5jhu7hLOyDhu7jhu4JLN+G7uOG7rjvhu7RLw6LDoDvhu7RLO8Oh4bu4S8Wo4buuOkvhu6QuSzrEg+G7kEs34buYLEvDouG7mEvhu6Y+O+G7tEs34buW4bu4Szfhu5Lhu6Thu4RL4buT4bu4LktqPjvhu7RLcuG7kDpLxahWO0ty4buQOkvhu6RSNUtOLU/hu4RL4bu5Nyw74bu0S+G7pCA7S+G7pj474bu0S+G7pC5LJuG7tuG7lks74buaO+G7tEvhuqfhu5bhuq1LN+G7kEs/e+G7pOG7gks44buoOeG7gks6xIPhu5BLxajhu5JLw6Lhu5hL4bu04bu4Lkvhu7Thu7hUOUs64buUO+G7tuG7hEty4bu24bu4WDlLxahbS+G7pOG7kCxLO+G7tlI5SznhurFLT8OTLU/hu45LxahbS+G7ieG7gkvhu6QuSzsg4bu4Szk34buuO0tP4buOS8WoW0vhu4nhu4ZLOeG7tlI1Szvhu7ZSOUs54bqxS07hu4wtTsOUS8WoW0vhu4nhu4RJLzXDjUk1S+G7pD/hu5A4OMOJSjXhu4ss4bum4bqtSsON4bu54bu24bqjS8WoPkvhu5nhu5hLclvhu7hL4bukLks6UeG6reG7gks74bu04buY4bqtSzvhu5w74bu0SzsuO+G7tOG7gkvhu6QuSzsg4bu4Szvhu5w74bu0SzsuO+G7tEvhu7Thu5Dhuq1L4bu04bucOeG7hEvhu4nhu7bhu7hXYUs5e+G7uEvDouG7mEvFqOG7rjpL4bukLks6xIPhu5BLN+G7mCxLw6Lhu5hL4bumPjvhu7RLw6Lhu5jhu7hLOyDhu7jhu4RL4bu5Nyw74bu0S+G7pCA7S+G7pj474bu0S+G7pC5LJuG7tuG7lks74buaO+G7tEvhuqfhu5bhuq1LN+G7kEs/e+G7pOG7gks44buoOeG7gks6xIPhu5BLxajhu5JLw6Lhu5hL4bu04bu4Lkvhu7Thu7hUOUs64buUO+G7tuG7hEvhu5Phu7guS2o+O+G7tEty4buQOkvFqFY7S3Lhu5A6S+G7pFI1S04tT+G7hEty4bu24bu4WDlLxahbS+G7pOG7kCxLO+G7tlI5SznhurFLT+G7jC1Pw5VLxahbS+G7ieG7hks54bu2UjVLO+G7tlI5SznhurFLTuG7ji1Ow5RLxahbS+G7ieG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu4nhu5Lhu6RLOSQ74bu2SznhurFL4bu54bu24buQO+G7tkvhu5ku4buQS8WoVjtL4bu54bu24bqx4buQS+G7ueG7tuG7uOG7rjst4buZYVZL4bukLks6UeG6reG7gks74bu04buY4bqtSzvhu5w74bu0SzsuO+G7tEvDouG7mEs74bucO+G7tEs7Ljvhu7RL4bu04buQ4bqtS+G7tOG7nDnhu4JL4bukLks7IOG7uEvFqOG7nuG7pEvDmeG7uFg5S+G7tOG7kOG6rUvhu7Thu5w54buES+G7ieG7tuG7uFdhSzl74bu4S+G7pC5LOsSD4buQSzfhu5gsS8Oi4buYS+G7pj474bu0S8Oi4buY4bu4Szsg4bu44buCSzXhu7ZA4buQS3Lhu5A6S+G7pC5LOsSD4buQSzfhu5gsS8Oi4buYS+G7pj474bu0Szfhu5bhu7hLN+G7kuG7pOG7hEvhu5Phu7guS+G7uVHhuq1LcuG7kDpL4bukUjVLTi1P4buES+G7uTcsO+G7tEvhu6QgO0vhu6Y+O+G7tEvhu6QuSybhu7bhu5ZLO+G7mjvhu7RL4bqn4buW4bqtSzfhu5BLP3vhu6Thu4JLOOG7qDnhu4JLOsSD4buQS8Wo4buSS8Oi4buYS+G7tOG7uC5L4bu04bu4VDlLOuG7lDvhu7bhu4RLcuG7tuG7uFg5S8WoW0vhu6Thu5AsSzvhu7ZSOUs54bqxS0/Dki1Pw5VLxahbS+G7ieG7gkvhu6QuSzsg4bu4Szk34buuO0tPw5RLxahbS+G7ieG7hks54bu2UjVLO+G7tlI5SznhurFLTuG7jC1Ow5RLxahbS+G7ieG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu4nhu5Lhu6RLOSQ74bu24buCSznhu7bhu5g74bu2SzXhu7Z7SznhurFLauG7mEtyUDvhu7RLxahWO0vhu4sjO+G7tkvhu7nhu7ZhVDtL4bukLks6UeG6reG7gks74bu04buY4bqtSzvhu5w74bu04buGSzXhu7ZA4buQS+G7i+G7nOG7pEvhu6QuSzvhu5w74bu0SzsuO+G7tOG7gkvhu6QuSzsg4bu4Szvhu5w74bu0SzsuO+G7tEvhu7Thu5Dhuq1L4bu04bucOeG7hEvhu4nhu7bhu7hXYUs5e+G7uEvDouG7mEvFqOG7rjpL4bukLks6xIPhu5BLN+G7mCxLw6Lhu5hL4bumPjvhu7RLw6Lhu5jhu7hLOyDhu7jhu4RL4buT4bu4Lkvhu7lR4bqtS3Lhu5A6S+G7pFI1S04tT+G7hEvhu7k3LDvhu7RL4bukIDtL4bumPjvhu7RL4bukLksm4bu24buWSzvhu5o74bu0S+G6p+G7luG6rUs34buQSz974buk4buCSzjhu6g54buCSzrEg+G7kEvFqOG7kkvDouG7mEvhu7Thu7guS+G7tOG7uFQ5Szrhu5Q74bu24buES3Lhu7bhu7hYOUvFqFtL4buk4buQLEs74bu2Ujnhu4BLNeG7tkDhu5BL4buL4buc4bukS0/Dky1P4buOS8WoW0vhu4nhu4JL4bukLks7IOG7uEs5N+G7rjtLT+G7jkvFqFtL4buJ4buGSzXhu7ZA4buQS3Lhu5A6S09OLU/DkkvFqFtL4buJ4buES3Lhu7bhu7hYOUvFqFtLOeG7tlI1Szvhu7ZSOUs54bqxS07Dki1Ow5VLxahbS+G7ieG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNeG7iyzhu6bhuq1Kw43hu6Hhu7ZhS8Oi4bq34bukS+G7uVHhuq1LcuG7tGHhuq3hu647S+G7pC5LOsSD4buQSzfhu5gsS8Oi4buYS+G7pj474bu0S8Oi4buY4bu4Szsg4bu44buCS+G7pOG7tuG7uFdhSzl74bu4S+G7pC5LOsSD4buQSzfhu5gsS8Oi4buYSzfhu5bhu7hLN+G7kuG7pEvhu6QuS+G7pj474bu04buCS+G7pOG6oeG7pEvDmVtL4bukLks6xIPhu5BLw6LhurHhu5Dhu4JLOsSD4buQSzks4buES+G7k+G7uC5L4bu5UeG6rUty4buQOkvhu6RSNUtOLU/hu4RL4bu5Nyw74bu0S+G7pCA7S+G7pj474bu0S+G7pC5LJuG7tuG7lks74buaO+G7tEvhuqfhu5bhuq1LN+G7kEs/e+G7pOG7gks44buoOUvDouG7mEvhu7Thu7guS+G7tOG7uFQ5Szrhu5Q74bu24buES3Lhu7bhu7hYOUvFqFtL4buk4buQLEs74bu2UjlLOeG6sUtPTC1PT0vFqFtL4buJ4buCS+G7pC5LOyDhu7hLOTfhu647S09PS8WoW0vhu4nhu4ZLOeG7tlI1Szvhu7ZSOUs54bqxS05NLU7Dk0vFqFtL4buJ4buESS81w41JNUvhu6Q/4buQODjDiUo14buLLOG7puG6rUrDjXLhu5A6S+G7i1tL4bukLks6xIPhu5BLN+G7mCxLw6Lhu5hL4bumPjvhu7RLw6Lhu5jhu7hLOyDhu7jhu4JL4buk4bu24bu4V2FLOXvhu7hL4bukLks6xIPhu5BLN+G7mCxLw6Lhu5hL4bumPjvhu7RLN+G7luG7uEs34buS4buk4buCS+G7pOG6oeG7pEvDmVtL4bukLks6xIPhu5BLw6LhurHhu5Dhu4JLOsSD4buQSzks4buES+G7k+G7uC5L4bu5UeG6rUty4buQOkvhu6RSNUtOLU/hu4RL4bu5Nyw74bu0S+G7pCA7S+G7pj474bu0S+G7pC5LJuG7tuG7lks74buaO+G7tEvhuqfhu5bhuq1LN+G7kEs/e+G7pOG7gks44buoOUvDouG7mEvhu7Thu7guS+G7tOG7uFQ5Szrhu5Q74bu24buES3Lhu7bhu7hYOUvFqFtL4buk4buQLEs74bu2UjlLOeG6sUtPTS1Pw5NLxahbS+G7ieG7hks54bu2UjVLO+G7tlI5SznhurFLTsOTLU7hu45LxahbS+G7ieG7hEkvNcONSTVL4bukP+G7kDg4w4lKNcSRYTnhu7YsN0rDjeG7ueG7tsavLEvhu7nhu7nhuqbDgnJJLzXDjQ==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sôi động không khí trại hè thiếu nhi Đất Tổ

Sôi động không khí trại hè thiếu nhi Đất Tổ
2020-07-15 08:12:39

PTĐT - Đối với các thế hệ thiếu niên nhi đồng Đất Tổ, chương trình trại hè hằng năm do Tỉnh Đoàn Phú Thọ phối hợp với Hội sinh viên tỉnh tổ chức là dịp quý báu để học hỏi và...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long