Cập nhật:  GMT+7
4bu5w5XhurDEgknhu5zhuqpZWeG7qcODVsO0w5TDneG7nOG7isODQWLhurxWxILhu6LhurzDncSC4buaPMSC4buew5RP4buixILDgsOCxILhu57DieG7osSCw53DlUPhu57DlcSC4buc4buEVsSC4bqhVeG7nuG7jsSCw4zhu6BD4buexILhu57hu45D4buew5XEgnTEgsOdTcSCw53hu5Thu57DleG7uS/DleG6sEHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQeG7ucOU4bui4buOxIJZWEnhu6nDgy8vScO9SOG6quG7oFbDleG7ssOdw5Xhu6DDvTrhu54vw43hu4pZ4buaw53hu6BWL+G7nuG7ijtZL+G6tuG6ruG6tuG6rC/hurThuqjDjeG6tuG6sOG6pOG6tuG6tOG6suG6rMOd4bqw4bqm4bqw4bqs4bqm4bqo4buc4bqww73GoFbhu47Dg8SCL0Hhu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQcOjRMOUxILDjcOUT+G7nsSC4bucReG7nsOVxILDjEThu6DEgsO14busxIJ0xILDnU3EgsOd4bq84bue4buOxILDleG7oOG6qsSCScOV4bu0ScSC4buiJeG7nuG7jsSC4buaPMSC4buew5RP4buixILhu57hu45DLsSCw53DlUPhu57DlcSC4buc4buEVsSC4bqhVeG7nuG7jsSCw4zhu6BD4buexILhu57hu45D4buew5XEgnTEgsOdTcSCw53hu5Thu57DlcO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWY+G7iuG6qsONw4NBw7LDtMOjw7TEgi3EguG7h+G7jkMuxILhurDhurQv4bqmecSC4bqhVeG7nuG7jsSCw4zhu6BD4buexILhu57hu45D4buew5XEgnTEgsOdTcSCw53hu5Thu57DlcSCw53hu6bEgknDlSRJxILhu47hurxWxILhu6LhurzDncSC4buaPMSC4buew5RP4buixILDgsOCxILhu57DieG7osSCw53DlUPhu57DlcSC4buc4buEVsSC4bu14bqw4bq0L+G6pi/hurDhuqjhuqTDgi3hurDhurQv4bqmL+G6tuG6ruG6tuG6ruG7t8O94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0HhuqMqxIJI4buy4bumw5TEguG7juG6vFbEguG7ouG6vMOdxIJJUMSCw4xEw5TEgsONw5RP4buexILhu5xF4buew5XEgsOMROG7oMSCw7Xhu6zEgnTEgsOdTXjEguG6v8OUTOG7nsSCw4zhu6BD4buexILhur/huqrhu6DEgsOM4buk4bue4buOxILDneG7lOG7nsOVeMSCSUJJxILDjMOZ4bue4buOxIJJw5Xhu5DEguG7h+G7juG7si5M4buexILhuqHDlUDEgsOd4buYScOVecSCw7LDlVDEguG6ocOVQMSCw53hu5hJw5XEguG6oVXhu57hu47EgsOM4bugQ+G7nsSC4bue4buOQ+G7nsOVxIJ0xILDnU3EgsOd4buU4buew5V4xILhuqHDlUDEgsOd4buYScOVecSCw7LDlVDEgknDlUDEgsOd4buYScOVxILhuqFV4bue4buOxILDjOG7oEPhu57EgknGr8SCWeG7rMSCw51YKknEgsOdw5Xhu7Lhu6RJxIJJ4bu24bue4buOxIJJQuG7nsSCSOG7pMSCSVXhu57hu47EgsOM4bugQ+G7nnnEgsOM4bugQ+G7nsSCOsOUTOG7nsSCSUJJxILDjMav4buexII64buYw73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQeG7ucOU4bui4buOxIJZWEnhu6nDgy8vScO9SOG6quG7oFbDleG7ssOdw5Xhu6DDvTrhu54vw43hu4pZ4buaw53hu6BWL+G7nuG7ijtZL+G6tuG6ruG6tuG6rC/hurThuqjDjeG6tuG6sOG6pOG6tuG6tOG6suG6rMOd4bqw4bqm4bqw4bqs4bqm4bqo4buc4bq2w73GoFbhu47Dg8SCL0Hhu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQcOjRMOUxILDjcOUT+G7nsSC4bucReG7nsOVxILDjEThu6DEguG6v8Oj4bq/w6PEgsOd4buU4buew5XEgsOd4bq84bue4buOxIJJ4buqxILDncOVw5TEgsOM4buy4bqqxIJJw5Xhu6DEguG6ocOj4bqhw7XEgsOgT+G7nsOVxII6w5RP4buexILDjOG6qsSC4buaw5Xhu6DhuqrEgsOd4buU4buew5Xhu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQcO0RMOUxIJI4buy4bumw5TEguG7juG6vFbEguG7ouG6vMOdecSCSUJJxILDjETDlMSCSMOUw5Phu7LEgsOMRcSCSeG7tuG7nuG7jsSC4buew5Xhuqrhu7LEglXhu57EguG7nETDlMSCw51Y4buyLk7hu57EgsOdw5XDmuG7nuG7jsSCOkrEgjrhuqrhu57hu47EgsOdWOG7oOG7nuG7jsSC4bqo4bqwxILhu57DieG7osSCLOG7gC7EgsONKuG7nuG7jsSCOkPEgsOdWD3hu6zhu57hu47EgsOdw5VD4buew5XEgklA4bqqxILhuqFV4bue4buOxILDjOG7oEPhu57EgnHDlE/DncSC4buH4bqq4buiw73EguG6oeG7tuG7nuG7jsSCOuG7qMOUxIJZKsSCVsOVQsOdxILDnVjDlMOT4buexIJJQOG6qsSCSUJJxIJJ4buGVsSCSVXhu57hu47EgsOM4bugQ+G7nnnEguG6oVXhu57hu47EgsOM4bugQ+G7nsSC4bue4buOQ+G7nsOVxIJ0xILDnU3EgsOd4buU4buew5XEguG7nuG7jkMuxIJJQ+G7nuG7jsSCVsOVQsOdxILDnVjDlMOT4buexIJJxJDEgjpOxIJZw5rEguG7nD3hu7Dhu57hu47EgjpDxIJJw5Xhu4bDncSC4bucPeG7sOG7nuG7jsO9xIJjw5RP4buexILhu57huqouecSCSVXhu57hu47EgsOM4bugQ+G7nsSC4buH4buOQ+G7nsOVxILDnVgqScSCw53DlE1WxIJX4buyxJDhu57EguG7nCHEguG6tuG6psSCSVXhu57hu47EgsOM4bugQ+G7nsSCScavxIJZ4busecSCw51Y4bug4bue4buOxILDjFDEgklQxILhurbhuqTEgklV4bue4buOxILDjOG7oEPhu57EgknGr8SCWeG7rMSC4buaw5XDmsOUxILDlUPhu57DlcSCScOV4buQ4buew5XEgjpDxIJZKsSC4bue4buOw5XDlE9WeMSC4bqwxIJJVeG7nuG7jsSCw4zhu6BD4buexIJJxq/Eglnhu6zEgsON4bug4bqq4buew5XEguG7nuG7jsOVw5RPVsSC4bue4buO4bugQ8OUxILhu4fDlUPEguG7nj3hu6hJxII64buow5TEguG6pMO94bqkw4LhuqbEgsOM4bugQ+G7nsSCOsOUTOG7nsO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0HDtFjhu6Dhu57hu47EguG7nsOVP+G7nuG7jsSC4buew4nhu6LEglfhu7Lhuqp5xILhuqFV4bue4buOxILDjOG7oEPhu57EguG7h+G7jkPhu57DlcSCdMSCw51NxILDneG7lOG7nsOVxILDjEXEgsOd4buEVsSCw51Y4buy4bue4buOxIIs4buALsSCw40q4bue4buOxILDneG7psSCScOVJEnEgklV4bue4buOxILDjOG7oEPhu57EguG7nuG7jkMuxIJJQ+G7nuG7jsSCOj/hu57hu47EgjpD4bue4buOxII6TsSCScOV4buQ4buew5XEgsOdWOG7mHnEgsOdPcSCw5094bus4bue4buOxII6Q8SCw53hu6bEgknDlSRJeMSCScOV4bu0xILDnVhS4bue4buOxILDjOG7psOUxILhu6Lhu6jDlMSCOk7EguG7nuG7pMOUxILDjeG7suG7nuG7jnnEglbDlT3Gr+G7nuG7jsSCw53DlSRJxILDleG7oETDncSCw4zhu6Thu57hu47EglbDleG7tsSCw5Xhu7BWxII64buow5TEgsOM4bq8ScSCw53DleG7tsSCw5Xhu6BEw53EgsOM4buk4bue4buOxIJJQOG6qsSC4buH4buOQ+G7nsOVeMSCVsOVQsOdxILDleG7si7EgsOdw5rDncSCOuG6qsOUxILDnVhRxIJJQOG6qsSCw53hu6bEgknDlSRJxIJJVeG7nuG7jsSCw4zhu6BD4buexILDnVjhu6Dhu57hu47EgsOdw5Xhuqrhu6LEguG7jsOU4bqqxIJX4buyxJDhu57EguG7nCHEguG7h8OVQ8SC4buePeG7qEl5xILhu5rDlMOT4buixILDnVjhuqrEguG7jsOUQuG7osSCWULDnXnEgkjEkOG7oMSCOk/Eglfhu7IuTuG7nsSCOkPEguG7nOG7sMOUxILhu5BJw5XEgsOV4buwVsSCVsOVQlZ5xIJJw5Xhu5Dhu57DlcSCw4xC4bue4buOxIJJQOG6qsSCSULhu57Egkjhu6R5xII6w5RM4buexIJJw5UkScSCOkPEguG7nuG7jj3hu6rDlMSC4buc4bqq4bugxILDjOG7pOG7nuG7jnjEgsOdw5UqScSCw5XDlE/hu57EgsOdw5rDncSCSVXhu57hu47EgsOdQknEgsOd4buyLkzhu57EgsOdWOG7si5O4buexILhu47DlELhu6DEgsON4bu4ScSCw4zhu6BD4buexII6w5RM4buexIJJw5Xhu4ZWxILDlUPhu57DlcSCw53DmsOdxIJJw5VAxILDnVg9xq/hu57hu47EgklA4bqqxILDo8SQ4bue4buOecSCScOV4buQ4buew5XEgllCScOVxIJWw5VCVsSC4buc4buy4buEw53EgklA4bqqxILhu4fDlUPEguG7nj3hu6hJeMSCw53DlT3hu6rhu57hu47Egizhu7IuTOG7nsSCVsOVQsOdxILDjOG7pOG7nuG7jsSCSUJJxIJWw5Xhu6Dhu57hu47EgsOdWEPhu6DEgsOdw5XDlMSCw4zhu7LhuqrEgsOVQ+G7nsOVxILDjOG7pOG7nuG7jsSCSUJJw5XEguG7okThu57hu47EguKAnOG6v+G6quG7oMSCw4zhu6Thu57hu47EguG7jsOUU8OUecSC4buc4bqq4bugxILDjOG7pOG7nuG7jsSCWULhu57hu47EgsOdROG7oOKAncO9w73DvcO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0Hhu7nDlOG7ouG7jsSCWVhJ4bupw4MvL0nDvUjhuqrhu6BWw5Xhu7LDncOV4bugw7064bueL8ON4buKWeG7msOd4bugVi/hu57hu4o7WS/hurbhuq7hurbhuqwv4bq04bqow43hurbhurDhuqThurbhurThurLhuqzDneG6sOG6puG6sOG6rOG6puG6qOG7nOG6ssO9xqBW4buOw4PEgi9B4bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWw6Dhu6DDjS7Dg0HDo0TDlMSCw43DlE/hu57EguG7nEXhu57DlcSCw4xE4bugxILhur/Do+G6v8OjxILDneG7lOG7nsOVxILDneG6vOG7nuG7jsSCw6Dhurrhu57hu47EguG7msOV4buK4buexIJJw5Xhu6DEgklCScSCSULEguG7nsOV4buA4buexILDjEXEgklQxILDncOVQ+G7nsOVxILDneG7kEnDlcSCLOG7suG7hsOdxIJZ4bq4ScSCw51Y4bug4bue4buOxILDnVjDlMOT4buexILhu5rDleG6qsOUxILDncOVKknEgsOVw5RP4buexILhu4fhu47DleG7mMSCV+G7si5Nw53EguG6pEgvw6DhuqFjLcO04bq/w6Phu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQeG6oeG7tuG7nuG7jsSCOuG7qMOUxILDjFDEguG6oVXhu57hu47EgsOM4bugQ+G7nsSC4bue4buOQ+G7nsOVxILDneG7kEnDlcSCSSpJxILDncOV4bqq4buixILhu47DlOG6qsSCSUJJxILDleG7oETDncSCw4zhu6Thu57hu47EgixFxILDleG7pMOUxILDnSXEgsOdw5XDlE/hu57EguG7nsOVPXfEguG7l+G7nuG7jsSCw5Xhu6TEguG7okLDlMSC4buG4buixIJJVeG7nuG7jsSCw4zhu6BD4buexII64buow5TEglnDmsSCw53DlE7hu57EgsOdWEzhu57EguG6sOG6ruG6rsSCw51Yw5RP4buyxILDjMOZ4bue4buOL+G7nsOJ4buieMSC4bucw5RM4buexILDneG7uEnEgsOdJcSC4buew4nhu6LEguG6tuG6ruG6sMOCxILDjE3hu57EguG6tuG6ruG6tuG6rnnEguG6sOG6ruG6ruG7scSCw4zhu6BD4buexII6w5RM4buexIJA4bue4buOxILDleG7pMSC4bui4buy4bqqxILDncOVSsSCw6BjdMO0xILDneG6vOG7nuG7jsSCScOV4bugxILhu57hu4494buqw5TEguG7nuG7jsOVw6jhu6DEgklQxILDleG7oEPhu57EgknEkOG7nsOVxILhu5rDlVDEguG7msOVw4nhu57Egjrhu6jDlMSCWcOaxILDncOUTuG7nsSCw51YTOG7nsSC4bq0xILDnTzEgsOMw5nhu57hu454xIJJQknEgsOV4bugRMOdxILDjOG7pOG7nuG7jsSCLEXEgsOV4bukw5R5xILDnSXEgsOdw5XDlE/hu57EgsON4bugxIJJQknEgknhu4ZWecSCSUJJxILhu57hu45D4buew5XEglbDlULDncSCw4zhu6Thu57hu47EgsOMPeG7sEnEguG6sOG6ruG6ruG7scSCw4zhu6BD4buexII6w5RM4buexILDncOV4bqq4buixILhu47DlOG6qsSCw5U94bus4bue4buOxIIk4bue4buOw73hu7kvVkHhu7lWxIJJ4buc4bqqWVnhu6nDg1bDoOG7oMONLsODQeG7h8OV4buA4buexILDjeG7mFbEguG7nkMuecSC4bq/w6Phur/Do8SCw53hu5Thu57DlcSCw53hurzhu57hu47Egknhu6rEgsOdw5XDlMSCw4zhu7LhuqrEgknDleG7oMSC4bqhw6PhuqHDtcSCw6BP4buew5XEgjrDlE/hu57EgsOM4bqqxILhu5rDleG7oOG6qsSCw53hu5Thu57DlcSCOkPEgsOd4bq84bue4buOxIJI4bq64bue4buOxILhu5rDleG7iuG7nsSCScOV4bugxILhurDEgsOd4buEVsSCw53DlcOTxII6Q8SC4bqyxIJJQsSC4buew5Xhu4Dhu57Egjrhu5LEgsOMRcSCSVDEgsOdw5VD4buew5XEgsOd4buQScOVxIIs4buy4buGw53EglnhurhJxILDnVjhu6Dhu57hu47EgsOdWMOUw5Phu57EguG7msOV4bqqw5TEgsOdw5UqScSCw5XDlE/hu57EguG7h+G7jsOV4buYxIJX4buyLk3DncSC4bqkSC/DoOG6oWMtw7Thur/Do8SCOk7EgklV4bue4buOxILDnUJJxII64buE4buexILDjOG7pOG7nuG7jsSC4bueP8SC4bqh4buHceG6oeG6v8OjxILDncOV4buqw5TEguG7mijEgsOMRi7EguG7okThu57DlcSC4bqh4buHYy1jw6NjxILDjOG7hsOdxILhu5494buoScSCOkPEglbDleG7oOG7nuG7jsSCw51YQ+G7oMSCw53DlcOUxILDjOG7suG6qsSC4oCcYsOUU8OUxII6w5RPScSC4buePeG7qEl5xILDjMSQ4buixII6w5RPScSC4buew5VD4oCdxILDnVjhu6Dhu57hu47EguG7nj/EguG6oeG7h3HhuqHhur/Do8SC4buOw5ThuqrDlMSCw4zhu6BE4buexILhurbhuq7hurDhuq4t4bq24bqu4bq24bqueMSC4bqhVeG7nuG7jsSCw4zhu6BD4buexILhu4fhu45D4buew5XEgnTEgsOdTcSCw53hurzhu57hu47EguG7jsOU4buGLsSCScOVJOG7nuG7jsSC4buew5Xhu4Thu57EgknDleG7oMSCw4LEgklC4buexIJI4bukxIJJVeG7nuG7jsSCw4zhu6BD4buexII6Q8SCw4zhu6BD4buexII6w5RM4buexILDjEXEgklQxILDjFDhu57hu47EguG7jlBWxIJJw5Xhu6DEglkqxIJWw5VCw53EgsOdWMOUw5Phu57EgklA4bqqxILDneG7psSCScOVJEnEguG6oVXhu57hu47EgsOM4bugQ+G7nsO94bu5L1ZB4bu5VsSCSeG7nOG6qllZ4bupw4NWe+G7ssOdw5Xhu6BYw4NBw7TDleG6quG7nsOVxILhu4fhu47huqrhu7kvVkE=

Thanh Nga

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gửi trẻ ngày Hè

Gửi trẻ ngày Hè
2024-07-13 08:39:00

baophutho.vn Hè là thời điểm nghỉ ngơi của học sinh và giáo viên các bậc học nói chung, bậc học mầm non (MN) nói riêng. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi...

Mưu sinh ngày nắng nóng

Mưu sinh ngày nắng nóng
2020-07-14 08:27:39

PTĐT - Nắng nóng gay gắt thời điểm này khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Nhưng nắng nóng cũng là cơ hội mưu sinh cho một số ngành nghề. Với người lao động ở những ngành nghề ấy...

Yên Lập quan tâm, chăm sóc người có công

Yên Lập quan tâm, chăm sóc người có công
2020-07-14 08:02:38

PTĐT - Dù là huyện miền núi, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Lập luôn xác định chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có...

Nhiều hoạt động hướng về người lao động

Nhiều hoạt động hướng về người lao động
2020-07-14 07:30:02

PTĐT- Những năm qua, hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động đã trở thành cao trào, tạo sức lan tỏa sâu rộng, ghi dấu ấn đậm nét trong công tác...

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ kiểm lâm

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ kiểm lâm
2020-07-13 11:38:34

PTĐT - Ngày 13/7, Chi cục kiểm lâm tỉnh phối hợp với Báo Phú Thọ tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Hạt kiểm lâm ở...

Trao 101 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó

Trao 101 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó
2020-07-11 14:40:26

PTĐT - Ngày 11/7, hội CTĐ thành phố Việt Trì phối hợp với Công ty cổ phần Tập Đoàn Thời Gian Vàng tổ chức trao 101 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn...

Ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam

Ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam
2020-07-11 14:37:13

PTĐT - Ngày 11/7, BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam; tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long