Cập nhật:  GMT+7
deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aww7rhu4Hhu4RMS+G7guG7qVHhu6Dhu7lM4bupUeG7hEbhu6lCUuG7teG7qeG7ouG7hMOBRuG7qVHhu4TGr+G6qOG7qVDGr+G7qeG6qOG7hOG6slHhu6nEqOG7pMagS+G7guG7qeG7sOG7ueG7qeG6qE3hu6lX4bupS+G7guG7hMOM4bu14bupUeG7hEbhurpR4bupUeG7hMav4bqodS/hu4Thu7HDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6dUZK4buC4bupUOG7oOG6qOG7lcawLy/huqhx4bqs4bu1TOG7ouG7hFJR4buETHHhu7BLL+G6qkNQ4buIUUzhu6IvS0Phu6xQL+G7reG7q+G7rcO9L3bhu7Phuqrhu63hu6t4duG7q3fhu61R4buxeeG7scO9d+G7scSo4buxceG7iuG7ouG7gsaw4bupL8O64bqxw4BL4buE4bupQkFM4bup4bqxfeG6sX3hu6lRw41L4buE4bup4buC4bqiS+G7qeG6rEbhur5L4bup4bqo4buMS+G7guG7qVHhu6BIS+G7hOG7qWbhu6BSS+G7guG7qVHhurZK4bupQkbhurxS4bup4buI4buERuG6vkvhu6nhu67hu7Xhu6lRQUbhu6k+4buMS+G7guG7qVFW4bupfUbDikvhu6nEqMav4bqo4bup4buB4buEU+G7qWbhu4RPcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDuuG7gWZ9ZuG7qS3hu6lm4buExq/huqjhu6nhu4RGw4pL4bupxKjhu5ZG4bup4bqqQVbhu6nhuqjDmuG7teG7qTzhu7fhuqjhu6k5w5Xhu5/hu6lm4buERuG7qUJS4bu14bup4buI4buEQ0vhu6lR4buE4buk4buaS+G7guG7qcSo4bu54bupQsOUS+G7guG7qcSoxq/huqjhu6nhu6Lhu4Thu7dR4bupUeG7oEbhur5L4bup4buw4bu54bupxKjhu7nhu6nhuqxGw4pL4bup4bui4buE4bu34bui4bup4bueUuG7tUvhu6lR4bugT0vhu4Lhu6lC4bq+4bup4buu4bq2VuG7qeG6qsavS+G7guG7qeG6qExL4bupS+G7guG7pOG7lkbhu6lK4buURnDhu6lR4buERuG7qUJS4bu14bupVuG6uFLhu6lL4buk4buU4bqo4bup4bui4buEw4FG4bupQuG7pMag4bqo4bupUUbhurpL4bup4buE4bu5S+G7hOG7qVHhu4Thu6Thu5ZL4buC4bup4buuUlbhurhLcOG7qcSoRuG6uEvhu6lRVeG6qOG7qeG7hOG7uUvhu4Lhu6lL4buC4bu5VnDhu6nhu6Lhu4Thu6Thu5hL4buC4bup4bqo4buE4bq2SuG7qeKAnMSo4bqyVuG7qeG6qOG7t0bhu6lCxJDhu6Jw4bup4bqqxJDhu6Lhu6nhuqjhu7dG4bup4buu4bqyUuKAnXDhu6nigJzEqOG6slbhu6nhuqjhu7dG4bupUUfhuqjhu4Thu6nhuqjGr+G6qOG7qULhuqRW4bupxKhURuG7qVFG4bq4UuG7qeG6qMav4bqo4oCdcOG7qUvhu4ThurZL4bup4bugw5RL4buC4bup4buw4bu54bupxKjhu7VL4bupUcOT4bu14bupS+G7hOG7qkvhu4Lhu6nhu7BGw4rhuqjhu6nEqOG7uUrhu6lR4buOUeG7qVHhu4Thu4xL4buC4bup4bueUuG7teG7qeG6rEbhur5S4bup4bqq4buk4buYS+G7guG7qUvhu4Thu6pL4buC4bupQkbhur5L4bup4buESEvhu4Thu6lRRuG6uEvhu6lRRuG6ukvhu6lRRuG6uFLhu6nhuqxG4bq+UuG7qVHhu4RG4bupQlLhu7Xhu6nEqOG7uUrhu6lR4buEQ0zhu6nEqOG7lkbhu6k84bu34bqocOG7qUvhu4Thu6pL4buC4bupS+G6oErhu6nhu55S4bu1cOG7qeG6sX3hurF94bupUcONS+G7hOG7qULDgOG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6lCw5RL4buC4bup4buw4bu54bup4bqo4buEw43hu6lCQUzhu6lR4buQ4bup4bqo4buE4bum4bqo4bupUeG7hMav4bqo4bup4buERsOKS+G7qeG6qE3hu6nhu4RGw4pS4bup4bueUsOB4bup4bqo4bu34bqo4bup4bui4buETEvhu4Lhu6lR4bug4bu5TOG7qVHhu4RG4bupQlLhu7Xhu6lW4bq4UuG7qUvhu6Thu5Thuqhw4bupQsOVS+G7guG7qVHhu4Thu5ZG4bupUeG7oFJW4bq8S+G7qVHDgUbhu6lR4buE4buMS+G7guG7qUJGw4rhu6Lhu6nigJxL4buC4buk4buWRuG7qcSo4bu1TOG7qULDlEvhu4Lhu6nEqOG7ueG7qeG7sOG7jkvhu6nhu55SV3Dhu6nhu5BL4bupQklL4buE4bup4buwRsOK4bqo4bupxKjhu7lKcOG7qeG6qOG7hOG6oErhu6nEqEzhu6lC4buWRuG7qVDhu45L4buC4bup4bqow5rhu7Xhu6lL4buC4buk4buWRuG7qcSo4bu1TOG7qULDlEvhu4Lhu6nEqOG7ueG7qeG6qOG7hEjhu7Xhu6nhu4jhu4RN4bu14bupUeG7hOG7uUvhu4Thu6nhuqjhu4xL4buC4bup4bqow5rhu7Xhu6lKT0bhu6nhuqpM4bu1S+G7hOG7qUvhu4Lhu4RGw4rhu6LigJ1xdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6ZuG7oExL4buC4bup4bqo4buMS+G7guG7qVHhu7fhuqjhu6lR4buERuG7qUJS4bu1cOG7qeG7iOG7hENL4bupUeG7hOG7pOG7mkvhu4Lhu6nhuqjDmuG7teG7qVHhu5Dhu6nhuqjhu4Thu6bhuqjhu6k+4buMS+G7guG7qUJM4bu5S3Dhu6nhu7BGw4rhuqjhu6nhu6Lhu4Thu7dR4bup4buERsOKS3Dhu6nhuqxG4bq+UuG7qeG6quG7pOG7mEvhu4Jw4bupS+G7hOG6tkvhu6nhu6DDlEvhu4Lhu6lCRuG6vkvhu6nhu4RIS+G7hOG7qVFG4bq4S+G7qVFG4bq6S+G7qULhu6TGoOG6qOG7qeG7rkNK4bupxKjhu7nhu6lKw5RR4bupUeG7oExL4buC4bupS+G7hOG7qkvhu4Lhu6lL4buERsOKSuG7qeG7sFXhu6nhu55S4bu1S+G7qVHhu6BPS+G7guG7qeG7hOG7uUvhu4Lhu6lC4bq0UnDhu6lC4bukxqDhuqjhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuqjhurLhu6Lhu6k+4buMS+G7guG7qUJM4bu5S+G7qVHhu6BMS+G7guG7qVHDjUvhu4Thu6nhuqpSVuG7qVHhu6BIcOG7qVHhu5Dhu6nhuqjhu4Thu6bhuqjhu6lQ4buMRuG7qUvhu5BGcOG7qcSoRuG6uEvhu6lRVeG6qHDhu6lC4bq8UuG7qeG7iOG7hOG6ouG7ouG7qVHhu6BMS+G7guG7qeG6qOG7t+G6qOG7qUJJ4bu14bup4bui4buE4buk4buYS+G7gnDhu6lL4buC4bu5S+G7hHDhu6nhuqjhu5jhu6nhu55S4bu1S3Dhu6lC4buYS+G7qeG7sElw4bup4bqqTOG7tUvhu4Thu6lL4buC4buERsOK4buiceG7qT7huqBL4bup4bqo4bum4bup4buw4bu5TOG7qUpV4bqo4bupUUbhurhScOG7qUvhu4RGw4pK4bup4buwVeG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6lR4bugRuG6vkvhu6nhu4hGS+G7hOG7qVHhurrhu6kt4bup4buuw4Dhu6nhu4TDlEbhu6nhuqjDmuG7teG7qVHDjUvhu4Thu6lR4bugTEvhu4Lhu6lRxahL4buC4bup4buCRuG7tUbhu6lCTEFLcOG7qeG6sX3hurF94bupUcONS+G7hOG7qVHhu5Dhu6nhuqjhu4Thu6bhuqhw4bup4bui4buE4bu3UeG7qULDlEvhu4Lhu6nhu6Lhu4RMS+G7guG7qVHhu6Dhu7lM4bupUeG7hEbhu6lCUuG7teG7qeG7sOG7lEbhu6lL4buE4buqS+G7guG7qeG6qOG7hOG7pOG7mEvhu4Lhu6lR4bugSEvhu4Rw4bupS8OURuG7qeG6qlJL4buC4bup4buI4buE4bu34bqo4bupS+G7hOG7tVJxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6OeG7uUvhu4Lhu6lL4bqgSnDhu6nhurF94bqxfeG7qVHDjUvhu4Thu6lC4bq8UuG7qeG6qOG7hMON4bupQkFMcOG7qVHhu5Dhu6nhuqjhu4Thu6bhuqjhu6nhu4TDlEbhu6lL4buC4buESeG7qeG7iFfhu6nhu4JG4bu1TOG7qeG7pOG7lOG6qOG7qVHhu4RG4bupQlLhu7Xhu6nhu4JG4buq4bu14bup4bqxfeG6sX3hu6lRw41L4buE4bup4buw4buURuG7qeG6sX3hurF94bup4bqo4bu34bqo4bup4buEUlbDiktw4bupUeG7hOG7uUvhu4Rw4bupUeG7hEnhu6Hhu6k+4buMS+G7guG7qUJM4bu5S+G7qUvhu4Lhu7lL4buE4buh4bupPuG7jEvhu4Lhu6lCTOG7uUvhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuq/hu4RS4bupPuG7jEvhu4Lhu6lL4buC4buERsOK4bui4buh4bup4bqo4bu34bqo4bup4bqo4buMS+G7guG7qUJM4bu5S+G7qeG6qOG7mOG7qVDhu5rhu6lR4bugxq/huqjhu6lR4buEUsOU4bqo4buh4bupQuG6pFbhu6lKQUvhu4Thu6nhu7BGw4rhuqjhu6nigJw5T+G6qOG7qVHDguG7ouG7qeG7sOG7ueG7qcSo4bu5SuG7qVHhu4RDTOG7qVHhu6Thu6lR4buk4buaS+G7gnDhu6lCQUzhu6lC4bum4bqocOG7qeG7ouG7hExL4buC4bup4bqo4bu34bqo4buE4bupOcOV4bupPuG7hEfhu6nhurdGS+G7hOKAneG7qVHhu6BMS+G7guG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6lL4buE4bq2S3Dhu6nhu7BG4bq4S+G7qeG6qOG7hOG7puG6qHDhu6nEqOG7tUzhu6lCw5RL4buCceG7qWbhu4TGr+G6qOG7qVHhurrhu6nhuqjhu4RM4bupUeG7hOG6slZw4bupUOG7tVLhu6lK4buSRuG7qcSo4bq0S+G7qVHhu5Dhu6nhuqjhu4Thu6bhuqjhu6nhuqxG4bq+UuG7qeG6quG7pOG7mEvhu4Lhu6lCTOG7uUvhu6nhu7BG4bq4S3Dhu6nhuqjhu4xL4buC4bupS+G7hOG6tktw4bup4buwRuG6uEvhu6nhuqjhu4Thu6bhuqhw4bupxKjhu7VM4bupQsOUS+G7guG7qVFG4bq4UuG7qeG6rEbhur5S4bupUeG7hEbhu6lCUuG7teG7qcSo4bu5SuG7qVHhu4RDTOG7qcSo4buWRuG7qTzhu7fhuqjhu6lR4buESOG7qeG7ouG7hExL4buC4bupUeG7oOG7uUzhu6lR4buERuG7qUJS4bu14bupUeG7oExL4buC4bup4bqo4buMS+G7guG7qUvhu4ThurZLcOG7qeG7sEbhurhL4bup4bqo4buE4bum4bqocOG7qcSo4bu1TOG7qULDlEvhu4Lhu6lC4bukxqDhuqjhu6nhuqrhurJW4bupxKjhurhL4bupSkFL4buE4bupSsOJcOG7qUJG4bq+S+G7qeG7hEhL4buE4bupUUbhurhL4bupUUbhurpL4bup4buuUuG6slHhu6nhu4RGw4pL4bupS+G7guG7uVbhu6nhuqjhu7lL4buC4bupS+G7hEbhurxS4bupUeG7oOG6uEvhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nEqMOMS+G7hOG7qeG7sMav4bqocXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDumZSVuG7qUvhu4RG4bq4S+G7qeG7sOG6pkvhu6nhuqhOS+G7qUvhu4Thu6pL4buC4bupS+G7mEZw4bupS+G7hOG7qkvhu4Lhu6nEqFPhuqjhu6nhu6Lhu4RMS+G7guG7qVHhu6Dhu7lM4bupUeG7hEbhu6lCUuG7teG7qeG6qOG7hOG7pOG7teG7qUpBS+G7hHDhu6nhuqjhu4Thu6Thu7Xhu6lQ4bq2UuG7qeG7oMOUS+G7gnDhu6lC4bq8UuG7qeG7iOG7hOG6ouG7onDhu6lLw5RG4bup4bqqUkvhu4Lhu6lR4buERuG7qUJS4bu14bup4bqoTkvhu6lL4buC4buEw6hM4bupS+G7uUtw4bup4buESEvhu4Thu6lR4buE4bum4bqo4bupUeG7hEbhu6lCUuG7teG7qeG6qOG7hOG7pOG7teG7qeG7ouG7hExL4buC4bup4bui4buEU3Dhu6nhu4RGw4pS4bup4bueUsOB4bup4bqo4buE4buk4bu14bup4bqo4bu1THHhu6luRsOK4bqo4bup4buIRuG6vkrhu6lR4bug4bu1cOG7qULhu4xL4bupQuG7juG6qHDhu6lR4buQS+G7guG7qeG7iOG6ulFw4bup4bui4buE4bu3UeG7qeG7hEbDiktw4bupS+G7hOG6tkvhu6nhu6DDlEvhu4Lhu6lCRuG6vkvhu6nhu4RIS+G7hOG7qeG7muG7qUrDlFHhu6lQ4buO4bupQknhu7Xhu6nhu6Lhu4Thu6Thu5hL4buCcOG7qUvhu4Lhu7lL4buEcOG7qeG6qOG7mOG7qVDhu5rhu6nhuqhOS+G7qeG6qOG7hMOCSnF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7p1Rkrhu4Lhu6lQ4bug4bqo4buVxrAvL+G6qHHhuqzhu7VM4bui4buEUlHhu4RMceG7sEsv4bqqQ1Dhu4hRTOG7oi9LQ+G7rFAv4but4bur4butw70vduG7s+G6quG7reG7q3h24burd+G7rVHhu7F54buxw7134buxxKjhu61x4buK4bui4buCxrDhu6kvw7p1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7o5RsOKS+G7qUvhu7VWcOG7qUvhu4RG4bq8UuG7qULhu5hL4bup4buwSeG7qeG7ruG6tlbhu6nhuqrGr0vhu4Lhu6lCRuG6vkvhu6nhu4RIS+G7hOG7qVFG4bq4S+G7qVFG4bq6S+G7qUrhu5RG4bup4bqo4buEw43hu6lC4bq+4bupUVJW4bq4S+G7qeG6quG7pOG7mEvhu4Jw4bup4bqo4buE4bum4bup4bqo4buE4buk4bu14bup4bui4buEw4FG4bupQuG6vuG7qUpPRuG7qUvhu4Lhu6Thu5ZG4bupS0xG4bupUeG7hENM4bupSuG7ueG7qeG7hE/huqjhu6lRw4Lhu6Jw4bup4bui4buE4bqyS+G7qULhurJS4bup4buw4bu54bup4buw4bukxqBR4bupxKjhurhLceG7qT5US+G7guG7qeG7sOG7lEbhu6lCTXDhu6nhu55S4bu1S+G7qUtGw4pK4bup4buw4bq84bupQkbhur5L4bup4buESEvhu4Thu6lRRuG6uEvhu6lRRuG6ukvhu6lR4bugTEvhu4Lhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lC4buYS+G7qeG7sEnhu6nhu4RGw4pL4bup4buw4bqmS+G7qeG6qOG7hOG7pOG7teG7qeG7oMOS4bup4bug4bu5S+G7gnDhu6lL4buERuG6vFLhu6lC4buYS+G7qeG7sEnhu6lR4buEw4JK4bup4bqo4buER+G7qeG6qE5L4bupS+G7hOG6tErhu6nEqOG6pkvhu6nhu4JG4buq4bu14bupQkbhur5L4bup4buESEvhu4Thu6nhu7Dhu5RG4bupS+G7guG7pOG7lkbhu6nhuqhN4bupUeG7hOG7uUvhu4Thu6lRR+G6qOG7hHDhu6nhuqpM4bup4buww4JWcOG7qeG6qE3hu6lC4buYS+G7qeG7sEnhu6lCxIJR4bup4bug4bu14bupVuG6uFLhu6nhuqjhurRS4bup4bueUuG7t+G7qeG6qOG7tUzhu6nhuqjhu4RM4bupQkbhur5L4bup4buESEvhu4Rw4bup4bqo4bum4bupS+G7guG7hMOM4bupQkbhur5L4bup4buESEvhu4Thu6lR4buESOG7qeG7ouG7hMOBRuG7qVFM4bu5S+G7qeG6qkbDiktw4bup4bui4buEw4FG4bupxKhG4bq4S+G7qVFV4bqo4bupQkFR4bupQuG7pMag4bqo4bup4bqq4bu1S+G7hOG7qeG7hEbDilLhu6nhuqjhu4RG4bq6S+G7qVDDjOG7qVHhu4RG4bupQlLhu7Vw4bupS+G7hOG7pEvhu4Lhu6lR4buExq/huqjhu6lR4bq64bup4bqow5rhu7Xhu6nhu6Lhu4RMS+G7guG7qVHhu6Dhu7lM4bupUeG7hEbhu6lCUuG7teG7qeG6qOG7hEzhu6lR4buE4bqyVnDhu6nhuqhN4bupUeG7hOG6vuG7qeG6qE3hu6lCRuG6vkvhu6nhu4RIS+G7hOG7qVFM4bu5S+G7qeG6qkbDikvhu6lL4buE4bukS+G7guG7qeG6qMOZS+G7guG7qeG6qE3hu6lCRuG6vkvhu6nhu4RIS+G7hOG7qVHFqEvhu4Lhu6lKxIJRcOG7qeG7iOG7hOG7jEvhu4Lhu6lL4buE4bqyUeG7qVHhu4RG4bq6UeG7qeG7ouG7hMOBRuG7qVFM4bu5S+G7qeG6qkbDiktw4bupQkbhur5L4bup4buESEvhu4Thu6nhu4jhu4Thu4xL4buC4bup4bui4buEw4FG4bupxKjhu7nhu6lRR+G6qOG7hOG7qcSow5lWcOG7qcSo4bu54bup4bui4buEROG7ouG7qeG6qMOUS+G7guG7qVHhurJR4bup4bqow4Hhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuqrhu7VL4buE4bup4buERsOKUuG7qVHhu4RG4bupQlLhu7Xhu6nhu7Dhu7nhu6nhu4RIS+G7hOG7qVHhu4Thu6bhuqjhu6nhu4jhu4RDS+G7qVHhu4Thu6Thu5pL4buC4bup4buE4bu1VuG7qVHhu4Thu7lL4buE4bupUUfhuqjhu4Rx4bupPk3hu6lL4buE4buqS+G7guG7qUJG4bq+S+G7qeG7hEhL4buE4bupUUbhurhL4bupUUbhurpL4bup4bqsRuG6vlLhu6nhuqrhu6Thu5hL4buCcOG7qeG7iOG7hENL4bupUeG7hOG7pOG7mkvhu4Lhu6nhu65MS+G7guG7qeG7iOG7hOG7jEvhu4Lhu6lL4buE4bq2S+G7qeG7oMOUS+G7guG7qULhu6TGoOG6qOG7qeG7sEjhu6lC4buYS+G7qeG7sEnhu6nhu4jhu4Thu4xL4buC4bup4buu4bq2VuG7qeG6qsavS+G7guG7qULhu6TGoOG6qOG7qeG7iOG6uuG7qeG7hExB4bqo4buE4bupS+G7hOG6tkvhu6nhu6DDlEvhu4Lhu6nhuqzhu7lG4bup4bqsw4FLcOG7qeG7hEzEguG6qOG7qUJG4bq+S+G7qeG7hEhL4buE4bupUUbhurhL4bupUUbhurpL4bup4buI4buE4buMS+G7guG7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG6qOG7hOG6slFw4bup4buI4buE4buMS+G7guG7qULhu6TGoOG6qOG7qVHDguG7ouG7qVHhu4Thur7hu6nEqOG7tUzhu6lCw5RL4buC4bup4bqs4bq0UuG7qeG6qOG7hE9L4bup4buCRuG7lEbhu6lR4buERsOKUnDhu6lCRuG6vkvhu6nhu4RIS+G7hOG7qeG7iOG7hE3hu6nEqOG7uUrhu6lR4buEQ0xxcXHhu6l9RuG6vFLhu6lL4bu5VuG7qcSo4bu5SuG7qeG7gkbDgUrhu6lR4bu34bqo4bup4bqqVUvhu4Jw4bupV+G7qUvhu4Lhu4TDjOG7teG7qeG6qMOa4bu14bup4buwRsOK4bqo4bup4bqsRuG6vlLhu6nhuqrhu6Thu5hL4buC4bupQkbhur5L4bup4buESEvhu4Thu6lRRuG6uEvhu6lRRuG6ukvhu6nhu6DhurJR4bupS+G7hEbhurxScXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDujzhu6Thu5Thuqjhu6nhu7Dhu7lM4bup4buCRuG7tUbhu6lCTEFL4bup4but4bur4but4buxLeG7reG7q+G7rXfhu6nEqOG7ueG7qeG7gkbhu7VG4bupQkxBS+G7qeG6qOG7tUzhu6lCRuG6vkrhu6lC4bqkVuG7qUvhu4Thu7VL4buE4bupUUbhurpL4bupUeG7oEhL4buE4bup4bqo4buMS+G7guG7qUvhu4Lhu4RGw4rhu6Lhu6nhu4RN4bu1cOG7qeG7hEbDikvhu6lCQUbhu6nhu4RN4bu14bupQuG6slHhu6lL4buk4buU4bqocOG7qeG7sEjhu6nhu7DDglZw4bupSlXhuqjhu6lRRuG6uFLhu6nhuqjDmuG7teG7qeG7ouG7hExL4buC4bupUeG7oOG7uUzhu6lR4buERuG7qUJS4bu14bupQuG7pMag4bqo4bup4bqxfeG6sX3hu6lRw41L4buE4bup4buu4bu34bqo4bupQklL4buE4bupxKjhu7nhu6nigJw+4bqzbj7hurF94bup4buB4buEU+G7qWbhu4RP4bup4bui4buE4bu3UeG7qeG7hFJW4bupUeG7oFJW4bq8S+G7qVHhu4Thu45L4buC4bupQkzhu7lL4bup4buI4bq6UXDhu6lC4buQRuG7qUrhu5RGcOG7qVDhu7dL4buC4bupUUFMcOG7qeG7gk3hu6Lhu6nhu6Lhu4ThurRL4bup4buu4bq2VuG7qeG6qsavS+G7guG7qVHDjUvhu4Thu6nhu4Hhu4RT4bupZuG7hE/hu6nhu6Lhu4Thu7dR4bupUeG7oEbhur5L4bupS+G7hOG7tUvhu4Rw4bup4bqs4bq8S+G7qeG7sOG7qkvhu4LigJ1x4bupZsWo4bupSlXhuqjhu6lRRuG6uFLhu6lL4bu5VnDhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuqjhurLhu6Lhu6k+4buMS+G7guG7qUJM4bu5S+G7qVHhu6BMS+G7guG7qVHDjUvhu4Thu6lQw4nhu6nhuqhV4bupUeG7hOG6vuG7qeG7hE3hu7Xhu6lR4buE4bu5S+G7hOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG7ouG7hExL4buC4bupUeG7oOG7uUzhu6lR4buERuG7qUJS4bu14bup4bui4buEVOG7qeG7hMag4buicOG7qVHhu6BPS+G7guG7qVHhurZK4bup4buw4bqmS+G7qcSo4bu54bup4bqo4bu34bqo4bup4bui4buETEvhu4Lhu6lR4bug4bu5TOG7qeKAnOG6seG7tUzhu6lCw5RL4buC4bup4buCRsOTRuKAnXDhu6nigJzhurHhu7VM4bupQsOUS+G7guG7qVDhu7dL4buC4bupUUFM4oCdcOG7qeKAnDhGw5NG4bup4buwRsOK4bqo4bupS+G7pOG7lOG6qHDhu6lCw4FK4bup4buwRsOK4bqo4bupS+G7hOG7ueKAnXDhu6nhu6Lhu4Thu7dR4bup4buEUlbhu6lQ4bu3S+G7guG7qeG7iEbhurpLcOG7qeG6qMOBRuG7qVFG4bq6S+G7qeG7iOG7suG7qVHhu4RSw4JRcOG7qVFH4bqo4buE4bup4bqoxq/huqjhu6nhu4RP4bqo4bupUcOC4buicOG7qUvhurZL4buC4bup4bqo4bu1TOG7qVHhu6BIS+G7hOG7qULDlOG7qeG6qOG7hFJW4bq4S+G7qUrhu4xLcOG7qVHhu7VW4bupS+G7guG7hOG6vHDhu6lR4bu34bqo4bup4bui4buETEvhu4Lhu6nEqOG7tUzhu6lCw5RL4buC4bup4bqo4buMS+G7guG7qUvhu4Lhu4RGw4rhu6JxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6dUZK4buC4bupUOG7oOG6qOG7lcawLy/huqhx4bqs4bu1TOG7ouG7hFJR4buETHHhu7BLL+G6qkNQ4buIUUzhu6IvS0Phu6xQL+G7reG7q+G7rcO9L3bhu7Phuqrhu63hu6t4duG7q3fhu61R4buxeeG7scO9d+G7scSo4buvceG7iuG7ouG7gsaw4bupL8O6dS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6ZuG7oExL4buC4bupUeG7hOG7lkbhu6nhu4JG4bu1S+G7qVHhu5RGcOG7qeG6sX3hurF94bupUcONS+G7hOG7qVFG4bq64bui4bupUVXhuqjhu6lC4buQRuG7qUrhu5RG4bupS8OURuG7qeG6qlJL4buCcOG7qeG7ouG7hOG7pOG7mEvhu4Lhu6lR4buE4bum4bqo4bup4buETEFR4bupQsOUS+G7guG7qT7hu4xL4buC4bupQkzhu7lLcOG7qeG7hOG7pOG7lEvhu4Lhu6lKQUvhu4Thu6nhu7Dhurzhu6nhuqjhu5jhu6lQ4buacOG7qUvhurZL4buC4bup4bqo4bu1TOG7qUvhuqBL4buC4bupxKjGr+G6qOG7qeG7hExBUeG7qULDlEvhu4Lhu6nhuqjDmuG7teG7qULDlEbhu6lL4buCw5nhu6nhuqjhu7dL4bup4bqsw5Thu6k+4buMS+G7guG7qUJM4bu5S+G7qeG6qOG7mOG7qVDhu5rhu6lR4bugTEvhu4Lhu6nhuqpM4bu1S+G7hOG7qUvhu4Lhu4RGw4rhu6Jw4bupUeG7hMav4bqo4bup4buERsOKS+G7qVHhu45R4bup4bqo4buE4bum4bqo4bupS+G6oEvhu4Lhu6nhuqjhu4ThuqBK4bupxKhMcOG7qeG6rMOBTOG7qeG7sMOK4bup4bueUlbhurxL4bup4buw4bu54bupxKjGoEbhu6lH4bqo4buE4bup4buExqDhu6Lhu6nhu6Lhu4Thu7fhu6Jw4bup4bqo4buER0vhu4Thu6lC4bu3S+G7guG7qeG6qMOa4bu14bupS+G7guG7pOG7lkbhu6nEqOG7tUzhu6lCw5RL4buC4buh4bup4bui4buE4buORuG7qeG7hMag4bui4bup4buw4buURuG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG6qOG6suG7onDhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lL4buC4bu5S+G7hOG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qUvhuqBL4buC4bup4bqo4buEw43hu6lCQUxw4bupUeG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qeG7ouG7hExL4buC4bupUeG7oOG7uUzhu6lR4buERuG7qUJS4bu1cOG7qVHhuqBL4buC4bup4bqo4buk4buWS+G7guG7qeG7ouG7hOG7jkbhu6nhu4TGoOG7ouG7qeG7iEbhur5K4bupUeG7oOG7tXDhu6nhu4JG4bu3SuG7qVDhu7dR4bup4buwRsOK4bqo4bupUeG7hMav4bqo4bup4buERsOKS+G7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG6qOG7hOG6uuG7qULDlHDhu6nhuqjhu4RHS+G7hOG7qVDhu7fhuqjhu4Rw4bup4bqo4buE4bqgSuG7qcSoTOG7qeG6qOG7hEzhu6lL4buC4buk4buWRuG7qcSo4bu1TOG7qULDlEvhu4Lhu6lL4buE4buk4bup4buw4bqyS+G7qULhurzhu6lRRuG6vEvhu6nEqOG7pOG7mEvhu4Jw4bupUUbhurxL4bupUeG7hOG7pOG7mkvhu4Jw4bup4bqsw4FM4bup4buERuG6vkrhu6nhu67DgOG7qeG7hMOURnDhu6nhuqzDgUzhu6nhu4RG4bq+SuG7qVbhu6lR4bq6cXFx4bupUUFM4bupQsOUS+G7guG7qcSoxq/huqjhu6lC4bq+4bupS+G7guG7pOG7lkbhu6nEqOG7tUzhu6lCw5RL4buC4bupxKjhu7lK4bup4buwRsOK4bqo4bup4buE4bqgS+G7guG7qVDhu7VWcOG7qULDgUrhu6nhuqzDgUzhu6nhu55S4bu1S+G7qVHhurZK4bupQuG6ukvhu6nhu55SVuG6vEvhu6nEqMagRuG7qeG6qMOa4bu14bupS+G7guG7pOG7lkbhu6nEqOG7tUzhu6lCw5RL4buC4bupUcWo4bupQk3hu6lC4bqkVuG7qUpBS+G7hOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG7ouG7hExL4buC4bupUeG7oOG7uUzhu6lR4buERuG7qUJS4bu14bupVuG6uFLhu6lL4buk4buU4bqocXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDDun3hu45G4bup4buw4buURuG7qeG6qOG7t0vhu6nhuqzDlOG7qT7hu4xL4buC4bupQkzhu7lL4bupxKjhu7lK4bup4bqo4buMS+G7guG7qVHhu7fhuqjhu6lR4buERuG7qUJS4bu1cOG7qeG7ouG7hMOBRuG7qVHhu4TGr+G6qOG7qVDGr+G7qeG7guG6okvhu6nhuqxN4bup4buw4buURuG7qeG7ouG7hExL4buC4bupUeG7oOG7uUzhu6nhu5rhu6nhuqjhu5jhu6lQ4buacOG7qVHFqOG7qUJN4bupS+G6okrhu6nhuqzhuqJRcOG7qeG7ouG7hOG7t1Hhu6nhu4RGw4pL4bup4bqo4bu34bqo4bupQkbhur5L4bup4buESEvhu4Thu6lRRuG6uEvhu6lRRuG6ukvhu6nhuqjhurRL4bup4bui4buE4bu3UeG7qeG7hFJWcOG7qUvhu4ThurZL4bup4bugw5RL4buCcOG7qVFBTOG7qVDhu6bhuqjhu6lQ4buOS+G7guG7qeG6qOG7hEzhu6nhu6Lhu4RMS+G7guG7qVHhu6Dhu7lMcOG7qVHhu6Dhu7dL4buE4bupUUhL4buE4bupUeG7oEFL4buC4bup4bqsRuG6vlLhu6nhuqrhu6Thu5hL4buCcOG7qeG7iOG7hENL4bupUeG7hOG7pOG7mkvhu4Lhu6lCRuG6vkvhu6nhu4RIS+G7hOG7qeG7nlLhu7Xhu6nhuqzhu7dM4bup4bqo4bu3THDhu6nhuqjhurRL4bup4buu4bu34bqo4bupQklL4buE4bup4bugw5Lhu6nhuqjhu4xL4buC4bupUeG7t+G6qOG7qVHhu4RG4bupQlLhu7Vw4bup4buI4buEQ0vhu6lR4buE4buk4buaS+G7guG7qcSo4bu54bupUeG7oOG7t+G6qOG7hOG7qUvhu4RGw4pK4bup4bqow5rhu7Xhu6lKSEvhu4Rw4bupxKjhu7nhu6lRRuG6uFLhu6nhuqjhu4RS4bqkS+G7qeG7nlLhu7VL4bupUeG7oE9L4buC4bupQuG6vuG7qULhu7dL4buE4bup4buCRuG7t+G7qeG7hExBUeG7qULDlEvhu4Lhu6nhuqjDmuG7teG7qT7hu4xL4buC4bupQkzhu7lL4bup4bqo4buY4bupUOG7mnHhu6luRsOK4bqo4bupUeG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG7ouG7hExL4buC4bupUeG7oOG7uUzhu6lR4buERuG7qUJS4bu14bupVuG6uFLhu6lL4buk4buU4bqo4bup4bui4buEw4FG4bup4buC4bqiS+G7qeG7iOG6ulHhu6nhuqjhu4TEglHhu6nhuqjhu4TDieG7qeG7sOG7lEbhu6lR4buExq/huqjhu6nhu4RGw4pL4bupS+G7hEbDikrhu6nhu7BV4bup4bqo4buER0vhu4Thu6lR4bugSXDhu6nhuqjhu4RSVuG6uEvhu6lK4buMS+G7qeG6qMOa4bu14bup4bqo4buY4bup4bueUuG7tUtw4bupQuG7mEvhu6nhu7BJcOG7qeG6qkzhu7VL4buE4bupS+G7guG7hEbDiuG7onDhu6lL4buC4bu5S+G7hHDhu6lCSeG7teG7qeG7ouG7hOG7pOG7mEvhu4JxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6POG6uEvhu6nhuqhBS+G7hOG7qUJNcOG7qULhu5BG4bupSuG7lEbhu6lLw5RG4bup4bqqUkvhu4Jw4bup4buESEvhu4Thu6lR4buE4bum4bqocOG7qeG6rEbDikvhu6nhu6Lhu4Thu7fhu6Lhu6lR4buQ4bup4bqo4buE4bum4bqo4bup4bqo4bu34bqo4bup4bui4buETEvhu4Lhu6lR4bug4bu5TOG7qVHhu4RG4bupQlLhu7Xhu6Hhu6nhuqjhu4RT4bupUeG7oE9L4buC4bup4buwRsOK4bqo4bup4buuQ0rhu6nhu65EUeG7qULhu45G4bupUeG7pMagS+G7gnDhu6nhu4RIS+G7hOG7qVHhu4Thu6bhuqhw4bupUUbhurhS4bup4bqo4buEUuG6pEvhu6nhu4jhu4RDS+G7qVHhu4Thu6Thu5pL4buCcOG7qeG7nlJW4bupUeG7oEhL4buE4bup4bui4buE4bu3UeG7qeG7hEbDiktw4bup4buuQ0rhu6nhu65EUXDhu6nEqMav4bu14bup4bqo4buET0vhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lRw4Lhu6Lhu6lR4buE4bq+cOG7qeG6qOG7t+G7qUvhu4ThurZL4bupQuG6vOG7qUvhu4Lhu4RJ4bup4bqsRuG6vlLhu6nhuqrhu6Thu5hL4buCcOG7qeG7iOG7hENL4bupUeG7hOG7pOG7mkvhu4Jw4bupS+G7hOG6tkvhu6nhu6DDlEvhu4Jx4bupPk3hu6lL4buE4buk4bup4buww4JWcOG7qeG7ouG7hExL4buC4bupUeG7oOG7uUzhu6lR4buERuG7qUJS4bu14bupVuG6uFLhu6lL4buk4buU4bqo4bupSuG7lEbhu6lR4buExq/huqjhu6lQxq/hu6lCRuG7qeG7sOG7uUzhu6lR4buExq/huqjhu6nhuqjhu4ThurJRcOG7qUrhu5RG4bup4bqoTeG7qVfhu6lL4buC4buEw4zhu7Xhu6lR4buERuG6ulHhu6lR4buExq/huqhw4bup4buCTeG7ouG7qeG7ouG7hOG6tEvhu6lR4buMS+G7qeG7sEZL4buE4bup4bqo4bu3RuG7qeG7hOG7tVZw4bup4bqo4bu3RuG7qVHhu45RcOG7qULhuqRW4bupxKhURuG7qeG6qOG7t0bhu6nhu67hurJScOG7qeG6qOG7t0bhu6nEqEHhuqjhu6nhu4TDglJxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6OeG7ueG7qX3hu6bhuqjhu6nhu4dSw4FL4buCdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6ZsONS+G7hOG7qcOaVuG7qeG7sEbhurhLcOG7qcOsVuG7qeG7sEbhurhL4bupPD454bupZuG7kEvhu4Lhu6nhurF94bqxfeG7qW5Gw4pR4bup4bqz4bu1SnB1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7o+4buEw5rhu6lRSeG6qOG7hOG7qeG6sX3hurF94bupUcONS+G7hOG7qeG7geG7hFPhu6lm4buET3Uv4buiw7o=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ kiểm lâm

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ kiểm lâm
2020-07-13 11:38:34

PTĐT - Ngày 13/7, Chi cục kiểm lâm tỉnh phối hợp với Báo Phú Thọ tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Hạt kiểm lâm ở...

Trao 101 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó

Trao 101 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó
2020-07-11 14:40:26

PTĐT - Ngày 11/7, hội CTĐ thành phố Việt Trì phối hợp với Công ty cổ phần Tập Đoàn Thời Gian Vàng tổ chức trao 101 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn...

Ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam

Ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam
2020-07-11 14:37:13

PTĐT - Ngày 11/7, BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam; tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long