Cập nhật:  GMT+7
WOG6pT1AN2Uubm7DmuG7uGtP4bqnb2Vh4bu4WeG7s303QOG7s2dA4bubKEBPbcOz4bq5w6JA4buzZ0Bv4bqnxINrQG/hu483QMOp4buRLkA44buD4bq5w6JAxJHDqMOpQG/huqVh4bq7QG/huqXhu4vhuqdAb+G6p8SDb0DhurnDosOz4bufQOG6peG6p+G6t8OpWC/huqU9WVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4bqkYS444bu4WUvhuqXhuq0uQOG7ueG7g+G6ucOiQOG7s303QOG7s2dA4bubKEDhuqQoQOG6uGfhuqdA4bq54bql4bqn4bqvw7NAw6kw4buf4buwQDnDo8OpQOG7myhAbiHhurnDokA34bq9QMOp4buRLuG7sEDDqeG7kS5A4bub4buZLuG7sEA34bq9QOG6ucOt4bqnQMOp4buRLkBv4bq7QDnEg+G6uUBtMW9Ab+G6u+G7rEDhurjDosOz4bufQDfDrUDhu6M84bufQG0uQGXDtEBsw7PDoW/hu7BAbilvQGXEqUA5MW9A4bubKEDhurnDojNrQMOy4bq5w6JAN+G7jzdANmdAbynhuqdA4bqkKEDDguG6py7hurnDouG7sEBFKOG6u0Dhu7Uu4bqn4buwQOG7nsOj4bq5QOG7syHhuqfhu7BA4bu1LuG6u0Dhu7Nb4bq5w6Lhu7BA4buzfTdAxJAp4bq54bus4bus4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlP4bqlYeG6u0BPbcOz4bq5w6JAbzDDqUDhu7fhu5VANiHhurtAxJDhuqXhuq1Ab+G7keG7ieG6ucOiQE/huqXDteG7n0Dhu5t74bq5QEzDs+G7hTdAw6Lhuqcu4buwQDjhurtAPOG6ueG6pUDhuqXhu5HEqeG6ucOiQDfDtS5AbT7hurnhuqVAIWtAb+G6pTFrQDfhur1Ab23hu483QE8w4bufQOG7s303LeG7ueG7g+G6ucOiQOG6uC7DqUA54bqnQGzDsy5Aw6LhuqfGoS5AxJHhuqXDs0Dhu5vhu5U3QDlm4bq5w6JANlvhurnDokDhu7N9N0Dhu7NnQOG7myhA4buzfTdAT23Ds+G6ucOiQOG7s2fhu7BAxJHEg29A4bql4buJa0Dhu5vDrOG6p0DhuqVn4bqnQG/hu49Aw6Lhuqfhur1AZcOj4bq5QDnEg+G6uUDDqeG7lTdAJuG7rCMjI8OpQMSpQOG7s303QOG7s2dA4bq5w6PhurlAb+G7mUDhurnDoijhu59AJD0tJCQvO+G7sEA3ITdAb2LhurnhuqVA4buzfTdA4buzZ0Dhu5soQOG7s303QE9tw7PhurnDokDhu7NnQDfhur1Aw6nhu5Eu4buwQMOp4buRLkDhu5vhu5ku4buwQDfhur1A4bq5w63huqdAw6nhu5EuQG/hurtAOcSD4bq5QG0xb0Bv4bq7QOG7myhAbTzhuqdAbSE3QDfhur1AOOG7g+G6ucOiQFZr4bqlaEA24bqnxIPhurlAJCMtJiNAw6nDqS8kKkDDouG6p+G7i+G7sEA34bq9QOG6ucOt4bqnQG9tw6PhurlAPSMjQMOpw6kvJCpAw6Lhuqfhu4tX4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlN4bqnw6PhurnDokDEkeG6pcOzQOG7m+G7lTdA4bua4bqn4bqxb0Dhu7N9N+G7sEBPMOG7n0Dhu7N9N0A34bq9QMOp4buRLkDhu5vhu5ku4buwQMOp4buRLkBv4bq74buwQDfhur1A4bq5w63huqdAw6nhu5EuQG0xb0Bv4bq7QOG7myhAOOG7g+G6ucOiQFZr4bqlaEA24bqnxIPhurlAJiMtPSMjQMOpw6kvJCpAw6Lhuqfhu4vhu7BAN+G6vUDhurnDreG6p0BvbcOj4bq5QD0kI0DDqcOpLyQqQMOi4bqn4buLV+G7rEBPbeG6u+G6ucOiQMOp4buRLkA44buD4bq5w6JAN+G6vUDEkeG6pTxA4bq5e+G6ucOiQOG7ozzhu59AbS5AZeG7hTfhu7BAbsOhb0Dhu5soQMOi4bqn4bq9QMOi4bqnM29Aw6kp4bq54bql4busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFnhurjDosOz4bufQDfDrUDhu6M84bufQG0uQGXDtEBsw7PDoW/hu7BAbilvQGXEqUA5MW9A4bubKEDhurnDojNrQMOy4bq5w6JAN+G7jzdANmdAbynhuqdANyE3QG9i4bq54bql4buoQOG6pChAw4Lhuqcu4bq5w6Lhu7BARSjhurtA4bu1LuG6p+G7sEDhu57Do+G6uUDhu7Mh4bqn4buwQOG7tS7hurtA4buzW+G6ucOi4buwQOG7s303QMSQKeG6ueG7sEBP4bqlIeG6p0DhurjDosOz4bufw6Phurnhu7BAT8Oz4bufw6PhurlATMOzLuG6ucOi4buwQOG6pMOqLkDhu7PhuqnhurnhuqXhu6xA4bu1POG6ueG6pUA2IeG6u0A3MWtAOWdAbcO14bqnQG3hurtAb+G6peG6p8Oj4bq5QG8u4bqnQDcxa0A94busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFnhurjDouG6uyjhuqdAbS7hu7BAOOG6u0A84bq54bqlQOG6peG7kcSp4bq5w6JAN8O1LkDDouG6p+G6vUDDqeG7jS5ATzDhu59A4bq4LsOpQOG6ucOj4bq5QMSR4bqlw7NA4bub4buVN0Dhurguw6lAT23Ds+G6ucOiQOG7s2fhu7BATzDhu59A4bq4w6LDs+G7n8Oj4bq5QOG7myhA4bq4LsOpQOG7s2dAN+G6vUDDqeG7kS5AbSjhurtA4bubKEA44buD4bq5w6Lhu7BAN+G7jzdANmdAN+G6vUDDqeG7kS5Ab+G6u0A5xIPhurlAbTFvQG/hurvhu6xAT23hurvhurnDokDDqeG7kS5AOOG7g+G6ucOiQDfhur1AxJHhuqU8QOG6uXvhurnDokDhu6M84bufQG0uQGXhu4U34buwQG7DoW9A4bubKEDDouG6p+G6vUDDouG6pzNvQMOpKeG6ueG6peG7rEDhu7Uxa0A5Z0Btw7XhuqdAbeG6u0Bv4bql4bqnw6PhurlAby7huqdAOOG6u0DDqeG7kS5AZcOs4bq5QDcxa0A94busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFnhu7fhu5VANiHhurtAN+G6peG6p0Bv4bqnxINvQDchN0DEkeG6pcOzQOG7m+G7lTdA4bq5w6Io4bufQOG7myhAOcOjw6lAJD0vO+G7qEBL4bql4bqtLkBPMOG7n0Dhu7N9N0Dhu7NnQOG6ueG6peG6p+G6r8OzQMOpMOG7n+G7sEA5w6PDqUDhu5soQG4h4bq5w6JAN+G6vUDDqeG7kS7hu7BAw6nhu5EuQOG7m+G7mS7hu7BAN+G6vUDhurnDreG6p0DDqeG7kS5Ab+G6u0A5xIPhurlAbTFvQG/hurtA4bubKEBtPOG6p0BtITdAN+G6vUA44buD4bq5w6Lhu6xAw4Lhuqfhur1A4bq54bqlw6Dhu7BAb23hurvhurnDokA3w63hurlAOOG7g+G6ucOiQDfhur1AxJHhuqU8QOG6uXvhurnDokDhu6M84bufQG0uQGXhu4U34buwQG7DoW9A4bubKEDDouG6p+G6vUDDouG6pzNvQMOpKeG6ueG6peG7rEDhurjhuqXhuqfhurFvQDlnQG/huqUxa0DhurnhuqUxb0AkJS0kP0A5Z0Dhu7Xhu6pANy7hurtA4bq54bqlMW9AJCwtJSRAOWdA4bu14buwQDfhur1A4bq5w63huqdAb23Do+G6uUAlJEA5Z0Dhu7Xhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WUvhuqXhuq0uQOG7ueG7g+G6ucOiQOG7s303QOG7s2dA4bubKEBv4bqlw7VAOeG7g0DhuqQoQOG6uGfhuqdA4bq54bql4bqn4bqvw7NAw6kw4buf4buwQDnDo8OpQOG7myhAbiHhurnDokA34bq9QMOp4buRLuG7sEDDqeG7kS5A4bub4buZLuG7sEA34bq9QOG6ucOt4bqnQMOp4buRLkBv4bq7QDnEg+G6uUBtMW9Ab+G6u0Dhu5soQG084bqnQG0hN0A34bq9QDjhu4PhurnDouG7sEBt4bqnw6PhurnDokA3ITdAb2LhurnhuqVAOWbhurnDokA2W+G6ucOiQDfhur1Aw6nhu5EuQG0o4bq7QOG7myhAbTzhuqdAbSE3QDfhur1AOOG7g+G6ucOi4busQMOC4bqn4bq9QOG6ueG6pcOg4buwQG9t4bq74bq5w6JAN8Ot4bq5QDjhu4PhurnDokA34bq9QMSR4bqlPEDhurl74bq5w6JA4bujPOG7n0BtLkBl4buFN+G7sEBuw6FvQOG7myhAw6Lhuqfhur1Aw6Lhuqczb0DDqSnhurnhuqXhu6xA4bq44bql4bqn4bqxb0A5Z0Bv4bqlMWtA4bq54bqlMW9AJCotJDpAOWdA4bu14buqQDcu4bq7QOG6ueG6pTFvQCUjLSUlQDlnQOG7teG7sEA34bq9QOG6ucOt4bqnQG9tw6PhurlAJSVAOWdA4bu14busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFnhu7UhN0BvYuG6ueG6pUBv4buZQE/huqUu4bq54bqlQOG6pOG6vS5AOcSD4bq5QE/huqXhu5kuQE/huqXhuqfDo+G6uS3huqTDs8SD4buwQGvhuqXhuq0uQOG7s303QOG6ueG6peG6p+G6r8OzQMOpMOG7n+G7sEA34bq9QMOp4buRLkBtKOG6u0Dhu5soQG084bqnQG0hN0A34bq9QDjhu4PhurnDouG7sEA34buPN0A2Z0A34bq9QMOp4buRLkDhu5vhu5ku4buwQMOp4buRLkBv4bq74buqQGvhuqXhuq0uQOG6uC7DqUA34bq9QMOpMOG7n+G7sEA34bql4bqn4bqvw7NAb+G7heG6p0Dhu5soQG/hu4XhuqdAN+G6vUDDqeG7kS5AbSjhurtAbTzhuqdAbSE3QOG7myhAN+G6vUDhurnDreG6p0A34bq9QDjhu4PhurnDouG7sEDhurnDoijhu59AN+G6vUDDqeG7kS5AbSjhurtA4bubKEA44buD4bq5w6JA4bubKOG6p0DhurnDreG6p+G7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZw4Lhuqfhur1ATzDhu59A4bq4LsOpQDcxa0AkLSXhu7BAb23hurvhurnDokA3w63hurlAOOG7g+G6ucOiQDfhur1AxJHhuqU8QOG6uXvhurnDokDhu6M84bufQG0uQGXhu4U34buwQG7DoW9A4bubKEDDouG6p+G6vUDDouG6pzNvQMOpKeG6ueG6peG7rEDhurjhuqXhuqfhurFvQDlnQG/huqUxa0DhurnhuqUxb0AkKi0kOkA5Z0Dhu7Xhu6pANy7hurtA4bq54bqlMW9AJSMtJSVAOWdA4bu14buwQDfhur1A4bq5w63huqdAb23Do+G6uUAlJUA5Z0Dhu7Xhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WeG7tSE3QG9i4bq54bql4buwQG/huqUo4bq54bqlQGvhuqXhu4VAb+G7mUDhu7koQOG6uCDhurnDokA5xIPhurlA4buz4bqp4bq54bqlQE/huqXDszPhurlA4bq54bql4bqn4bqvw7NAw6kw4buf4buwQDfhuqXhuqfhuq/Ds0Bv4buF4bqnQOG7myhAOcOjw6lAN+G6vUDDqeG7kS5AbSjhurtA4bubKEA44buD4bq5w6JAbTzhuqdAbSE34buwQDfhu483QDZnQDfhur1Aw6nhu5EuQOG7m+G7mS7hu7BAw6nhu5EuQG/hurvhu6pA4bq5w6Io4bufQDfhur1Aw6nhu5EuQG0o4bq7QOG7myhAOOG7g+G6ucOiQOG7myjhuqdA4bq5w63huqfhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WcOC4bqn4bq9QE8w4bufQOG6uC7DqUA3MWtAJC0l4buwQG9t4bq74bq5w6JAN8Ot4bq5QDjhu4PhurnDokA34bq9QMSR4bqlPEDhurl74bq5w6JA4bujPOG7n0BtLkBl4buFN+G7sEBuw6FvQOG7myhAw6Lhuqfhur1Aw6Lhuqczb0DDqSnhurnhuqXhu6xA4bq44bql4bqn4bqxb0A5Z0Bv4bqlMWtA4bq54bqlMW9AJCotJDpAOWdA4bu14buqQDcu4bq7QOG6ueG6pTFvQCU9LSUqQDlnQOG7teG7sEBr4bql4bqtLkDhu7N9N0A34bq9QOG6ucOt4bqnQG9tw6PhurlAJSpAOWdA4bu14busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFnEkOG6pcOzQOG7m+G7lTdATzDhu59A4bq4w6LDs+G7n8Oj4bq5QOG7myhA4bq4LsOpQOG7s2dAN+G6vUDDqTDhu5/hu7BAN+G6peG6p+G6r8OzQG/hu4XhuqdA4bubKEA5w6PDqUA34bq9QMOp4buRLkBtKOG6u0Dhu5soQG084bqnQG0hN0A34bq9QDjhu4PhurnDouG7sEA34buPN0A2Z0A34bq9QMOp4buRLkDhu5vhu5ku4buwQMOp4buRLkBv4bq74buqQOG6ucOiKOG7n0A34bq9QMOp4buRLkBtKOG6u0Dhu5soQDjhu4PhurnDokDhu5so4bqnQOG6ucOt4bqn4busQMOC4bqn4bq9QE8w4bufQOG6uC7DqUA3MWtAJC0l4buwQG9t4bq74bq5w6JAN8Ot4bq5QDjhu4PhurnDokA34bq9QMSR4bqlPEDhurl74bq5w6JA4bujPOG7n0BtLkBl4buFN+G7sEBuw6FvQOG7myhAw6Lhuqfhur1Aw6Lhuqczb0DDqSnhurnhuqXhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WU8w4bufQOG6uMOiw7Phu5/Do+G6uUDhurnhuqXhuqfhurFvQDlnQG/huqUxa0DhurnhuqUxb0AkIy0kJUA5Z0Dhu7Xhu6pANy7hurtA4bq54bqlMW9AJDotJSNAOWdA4bu14buwQDfhur1A4bq5w63huqdAb23Do+G6uUAlI0A5Z0Dhu7Xhu6xA4bq4LsOpQOG7s2dA4bq54bql4bqn4bqxb0A5Z0Bv4bqlMWtA4bq54bqlMW9AJCotJDpAOWdA4bu14buqQDcu4bq7QOG6ueG6pTFvQCUjLSUlQDlnQOG7teG7sEA34bq9QOG6ucOt4bqnQG9tw6PhurlAJSVAOWdA4bu14busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hrdMOzb+G6peG6u23hu7hZT+G6pWHhurtAT0/hu6Lhu5rhurhYL2tZ

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trên 6.600 trường hợp lập biên bản vi phạm ATGT

Trên 6.600 trường hợp lập biên bản vi phạm ATGT
2020-08-20 17:12:22

PTĐT - Từ ngày 15/7 đến 14/8, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến phát hiện và lập biên bản gần 6.500 trường hợp vi phạm ATGT đường bộ,...

“Dân vân khéo thì việc gì cũng thành công”

“Dân vân khéo thì việc gì cũng thành công”
2020-08-20 16:02:18

PTĐT - Nhắc đến chị Nguyễn Thị Kim Thanh – Chi hội trưởng chi hội phụ nữ của khu 22 xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba nhiều người dân ở đây đều biết. Chị sinh ra trong một gia đình có...

Đồng hành phòng chống dịch COVID-19

Đồng hành phòng chống dịch COVID-19
2020-08-20 15:43:58

PTĐT- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 6 khu, cụm công nghiệp đang hoạt động đó là: Khu Công nghiệp Thụy Vân, Trung Hà, Phú Hà, Cẩm Khê và cụm công nghiệp Bạch Hạc, Đồng Lạng. Do...

Sáng đường quê, yên bình thôn xóm

Sáng đường quê, yên bình thôn xóm
2020-08-20 14:41:56

PTĐT - Năm 2016, Công an huyện Đoan Hùng đã tham mưu với Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện triển khai xây dựng...

Lệnh báo động số I trên sông Thao

Lệnh báo động số I trên sông Thao
2020-08-20 09:45:16

PTĐT - Vào hồi 7 giờ ngày 20/8, tại Trạm Thủy văn Phú Thọ trên sông Thao mực nước đã lên tới 17,52m, dự kiến tiếp tục lên.

Khắc phục tình trạng điện yếu tại xã Thục Luyện

Khắc phục tình trạng điện yếu tại xã Thục Luyện
2020-08-20 07:55:00

PTĐT - Ngay sau ý kiến phản ánh về tình trạng điện không tốt, Điện lực Thanh Sơn đã đi kiểm tra hệ thống điện, có biện pháp khắc phục kịp thời để người dân có điện ổn định phục...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long