Cập nhật:  GMT+7
LOG7h1t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu6Dhu4Phu6Hhu4vhuqs+LuG6pOG6t+G7iXvhuq01e+G6p2t74buh4buH4bq9e+G7izd74bqt4bqxcHvhu4fhu4Phurtwe+G6p3Q1e+G7iTZwe8Os4buHa3vhuqnDs8Sp4buB4bqk4bq34buJe+G6rTV74bqna3vhu6Hhu4fhur174bqn4buHaHvhu4s3e+G6rWp74bqn4buH4bqxxKl74buh4buHw7rhu5HEqeG7gXvDrOG7h+G7g3vhu6k1e+G6p+G7hzjhu4kqe8Sp4buHw7rEqeG7gXvhuqdre+G7oeG7h+G6vXvhuq1qe+G7sXDhurHhu6F74buHcOG7rcOp4buhe+G7h2rhuqPhuqd74bqt4bqxcHvhu4fhu4Phurtwe+G6p3Q1e+G6peG6u8Sp4buHe+G7iTZwe8Os4buHa3vhuqnDs8Sp4buBJiYmLC/hu4dbLizhu5t74bqn4buLNeG7n+G7n+G7tD7hu5vhu4bhuqs14bqtPi7huqThurfhu4l74bqtNXvhuqdre+G7oeG7h+G6vXvhu4s3e+G6reG6sXB74buH4buD4bq7cHvhuqd0NXvhu4k2cHvDrOG7h2t74bqpw7PEqeG7gSwv4bubLizhu5su4bqk4bq34buJe+G6rTV74bqna3vhu6Hhu4fhur174bqn4buHaHvhu4s3e+G6rWp74bqn4buH4bqxxKl74buh4buHw7rhu5HEqeG7gXvDrOG7h+G7g3vhu6k1e+G6p+G7hzjhu4kqe8Sp4buHw7rEqeG7gXvhuqdre+G7oeG7h+G6vXvhuq1qe+G7sXDhurHhu6F74buHcOG7rcOp4buhe+G7h2rhuqPhuqd74bqt4bqxcHvhu4fhu4Phurtwe+G6p3Q1e+G6peG6u8Sp4buHe+G7iTZwe8Os4buHa3vhuqnDs8Sp4buBJiYmLOG7my7huqThurfhu4l74bqtNXvhu4s3e8Sp4buHxrDEqeG7gXvhu581xKnhu4F74buh4buHw7rhu5HEqeG7gXvhuq1qe+G7sXDhurHhu6F74buHcOG7rcOp4buhe+G6p2t74buJN3B74bufw6Dhuqd74buh4buHNeG7rXvhuqnDteG7g3vhu6Hhu6V74bqpbip74buh4buF4buJKnvEqeG6r3B74buf4bqz4buJe+G7qTd7xKnhu4c44buhe+G7iTdwe+G6reG6t8Spe+G7oeG7h+G6q2p74buh4buH4buZ4buDe+G7geG7gzXEqXvhu7Fw4bqx4buhe+G7h+G7g+G6u8Spe+G7oeG7o2XEqXvhuq01JiYmLOG7oTXhuqXhu4vhuqt74buf4buh4but4buL4bqr4bu0PuG7iTXhu6Phu4Hhu4PEqSRd4bub4buxezVw4buhaj4uLOG7oeG7oy4s4buh4bqtLizhu4Phu4nhu4F74buf4buj4bqn4bu0PuG7h+G7oeG7oeG7myQvL+G6pTVq4bub4buHcOG7oeG7h2om4bupxKkvauG7i+G6reG6rTXhu6E1L+G7q+G6q+G6peG7n+G7g+G7oeG6qy/hu59w4bqnLcOs4buHauG6qy3huq1q4buDLeG7n2rEqeG7gS9dfVt9LzAvW10xNOG6pDPhuqoiMjEgL1tdMTAiIn1dW10iW11f4bqlNeG7ieG6rTUmw63hu5vhu4E+Liwv4buh4bqtLiwv4buh4bujLiwv4buhNeG6peG7i+G6qy4s4bubLuG6pOG6t+G7iXvhuq01e+G6rWp7xKnhu4fhu4Phurlwe8Sp4buBcOG7rWXEqXvEqeG7h+G6r8SpKnvhu7E54bute+G7ozV74bufNXB7xKnhu4fhu4PDquG7iXvDrOG7r3vhu5/hu4PEqeG7h3vhu6Hhu6NyxKnhu4F7OuG7geG7g3DEqXvhu4vDuuG7kcSpKnvhu582xKl74bqn4buHayp74bufNsSpe+G7icOoajsqe+G6qcOz4buDe8Os4buH4buDe+G6p2t74buh4buH4bq9e+G7sTnhu6174bujNXvhuq1qe8Sp4buBcOG7rWXEqXvEqeG7h+G6r8Spe+G7oeG7h+G7g8OpcHvhu6nhu4Phu6E14buJ4buDxKl74bqme+G7h2rhuqPhuqd74bufxal74bqtc8Sp4buBe+G7oeG7h3DDsuG6p3vhuqdre+G7n+G7oeG6q+G7o2rhu4Phuq3hu597w6xianvhuq034buDJizhu5su4buwcOG6seG7oXvhu4dw4butw6nhu6F74buB4buDOeG7iXvhu6Hhu4Phur1we+G6p+G6t3B74buHauG6o+G6p3vhu4vhu4Phurvhu6F74buh4buD4bq9cHvhuqfhurdwe+G6p3XEqeG7gXvhu4s3e8Sp4buBcOG7rWXEqXvEqeG7h+G6r8Spe+G7geG6r+G7rXvhu6M1e+G6pzbhuqd74bupw6nhu6F74bql4bq34buJe+G6rTUme+G7osOy4buDe+G7i2o4xKl74bqpw7PEqeG7gXvhu4k2cHvhuq1qe+G6peG6u8Sp4buHe+G7iTZwe8Os4buHa3vhuqnDs8Sp4buBezrhu4fhuqvhu4lq4bub4buH4buD4buL4buDNTsqe+G6peG6u8Sp4buHe+G7gTXEqXvEqeG6o8Sp4buBKnvhu6Hhu4fhu4PDqXB74bup4buD4buhNeG7ieG7g8Spe8OMJizhu5suxKjhu4FqN+G7g3vhu6M1Knvhu4nhu4/hu6F74buh4bujZHvhuqVmxKnhu4d74buh4buHw7rhu5nEqeG7gXvDrOG7h+G7g3vhuqVne+G7qTV74bqn4buHOOG7iXvhu4k4xKnhu4d74bqndcSp4buBe+G6pWd74bql4bq34buJe+G6rTUqe8Sp4buHw7rEqeG7gXvEqcOpcHvhuqXhurfhu4l74bqtNXvhu7E54bute+G7ozV74bufNXB7w6zhu4fhu4N74bqn4buH4bqxxKl74buh4buHw7rhu5HEqeG7gXvhu6k1e+G6p+G7hzjhu4l74bqtcnvhu5d74buJw7nhuqd74bqp4buPe8Sp4buHY3vhu6Hhu4dme+G6qWt74bqna3vhu6Hhu4fhur174buLN3vhuq3hurFwe+G7h+G7g+G6u3B7w6zhu4XEqXvhuqk2anvhuqd0NXvhuqXhurvEqeG7h3vhu4k2cHvDrOG7h2t74bqpw7PEqeG7gSZ7w4zhu4fhu4N74bub4buHNuG7oXvhu4fhu4PhurvEqXvhu6Hhu6Nke+G6pWd74bql4bq34buJe+G6rTV7xKllxKl74bqpw7o1e+G6pWJ74bqp4buDe8Os4buHNuG7iXvhuqnhur174bqlNuG6p3vhu59pe+G7sTbhuqd74bqpZ8Sp4buHe8Sp4buBcOG7rWXEqXvEqeG7h+G6r8SpJnvhuqbhurfEqXvEqeG7h+G7k3vDrHl74buhZsSp4buHe+G7h3DDssSp4buBe+G7sXDhurHhu6F74buH4buD4bq7xKl74bqnNuG6p3vhu6nDqeG7oXvhuqXhurfhu4l74buxOeG7rXvhu6M1e+G7nzVwe+G7qTV74bqn4buHOOG7iXvhu4c14bute+G7oeG7p3vEqeG7h+G7g2XEqSp74buh4buH4buZ4buDe+G6qeG7g+G6veG7iXvhu7Fw4bqx4buhe+G7h+G7g+G6u8Spe+G7qTd74bqnNuG6p3vhu6Hhu6Phu4Phurtwe+G6p+G7h8O5xKnhu4F7w6zDqOG7iXvhu6Hhu4fhuqtqe8Sp4buHw7p74bufw7Lhu6Eqe+G7h2oqe+G7n8O1e+G7iXXhu4Mqe+G6p+G7hznhu6174buJNnB74buJdeG7gyp74bqn4buHOeG7rXvhu4k2cHvhu6PDocSp4buBKnvEqcOzxKl74bujNXvhu4k2cHvhu4dq4bqj4bqne+G6qeG7g3vhuqfhurdwe+G7m+G7h+G6r8Spe+G6qeG6q8SpJizhu5su4bugcuG7rXvhu6Hhu4fhuqtqe8Sp4buHxrDEqeG7gXvhuq3hurFwe+G7h+G7g+G6u3B74buL4bqv4buJe+G7nzfEqeG7gXvhu6k3e+G6peG6u8Sp4buHe+G7n8WpKnvhuqU24bqne+G7n2l74bqna3vhu6Hhu4fhur174bqn4buHanvhuqVie+G7sWLhu6F7xKnhu4Hhu4fhu4Phurvhu4l74bqp4bq9e+G6qWfEqeG7h3vhuqXhurvEqeG7hyZ7xKjDqXB74buLN3vEqeG7gXDhu61lxKl7xKnhu4fhuq/EqXvhu6Hhu4c3xKnhu4d74buJOOG6p+G7h3vhuq1qe8Sp4buH4buDw6rhu4l7w6zhu6974buf4buDxKnhu4d74buh4bujcsSp4buBKnvhuqVie+G7n8SRe+G6qcO64buV4bqne+G6p+G7h2p74buh4buHcMOy4bqne+G6qeG7g+G6uXB74buh4bujZ3vhu4Hhu4NwxKl74bufNsSpe+G7qTd74buh4buHcMOy4bqne+G7izfhu4l74bql4bq5xKl74buh4buHN8Sp4buHe+G7iTjhuqfhu4d74bqncsSp4buBe+G7qeG7k+G7g3vhuqfhu4fDqXvhuqnhu497w6HEqXvhu4Hhu4M3cHvhu6nhu4Phu6E14buJ4buDxKl74bqmJizhu5su4bqmbMSpe+G6pzbhuqd74buh4bujw7rhu5nEqeG7gXvhu4fhu5Xhu5t74bql4bq34buJe+G6rTV74bqtanvhu6Hhu4Phur1we+G6p+G6t3B74buHauG6o+G6p3vhu6PDsuG7g3vhu4tqOMSpe+G6qcOzxKnhu4F74buJNnAqe+G7oXLhu6174buh4buH4bqranvhu6Hhu6PDuuG7mcSp4buBe+G7h+G7leG7m3vhuqVie+G7n8SRe+G6qcO64buV4bqne+G6qeG7g+G6uXB74buh4bujZ3vhuqnhuqPhuqd74buH4buD4bq7cHvhu6Fy4bute+G7oeG7h+G6q2p7xKnhu4Fw4butZcSpe8Sp4buH4bqvxKkme+G7oOG7h+G6q2p74bug4buDxKl74buhw7nhuqc=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chế độ ăn cho người bệnh lao xương

Chế độ ăn cho người bệnh lao xương
2024-07-25 08:52:00

Để rút ngắn thời gian chữa trị, ngoài việc tuân thủ theo đúng phác đồ của bác sĩ, người bệnh lao xương cần duy trì một chế độ dinh dưỡng hợp lý nhằm nâng cao khả năng miễn...

Thực đơn theo… tâm trạng

Thực đơn theo… tâm trạng
2010-02-04 16:00:00

Thực phẩm không chỉ cung cấp calo và dưỡng chất nuôi cơ thể khoẻ mạnh mà còn giúp cải thiện tâm lý, làm giảm cảm giác mệt mỏi hay căng thẳng. Tuy nhiên, bạn đã biết lên “thực...

Những điều giản tiện nhưng bất lợi

Những điều giản tiện nhưng bất lợi
2010-02-04 09:21:00

hiều người thừa nhận rằng họ quá bận rộn để làm những điều biết chắc có lợi cho sức khỏe, như ăn uống đúng cách hay tập luyện đều đặn. Nhưng có thể bạn không nhận ra rằng có...

Trà xanh giúp cánh mày râu giảm số đo vòng hai

Trà xanh giúp cánh mày râu giảm số đo vòng hai
2010-02-04 08:56:00

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, trà xanh không chỉ tốt cho nữ giới mà còn có tác dụng duy trì vóc dáng cân đối cho nam giới, đặc biệt làm ổn định số đo vòng hai. Các...

Ẩm thực trị chứng mất ngủ

Ẩm thực trị chứng mất ngủ
2010-02-04 07:56:00

ác biện pháp điều trị chứng mất ngủ của y học cổ truyền bao gồm dược pháp, ẩm thực liệu pháp và phương pháp không dùng thuốc như châm cứu, tâm lý liệu pháp, dưỡng sinh, xoa bóp...

Tác dụng chữa bệnh từ hạt tiêu

Tác dụng chữa bệnh từ hạt tiêu
2010-02-03 16:06:00

heo y học cổ truyền, hạt tiêu có vị cay, đắng, nóng và nhiệt có độc, đi vào bốn kinh tỳ, vị, phế và đại tràng; có tác dụng giải độc, ôn trung, hạ khí, trị cảm hàn, tiêu đờm,...

Phòng ngừa ngộ độc thực phẩm

Phòng ngừa ngộ độc thực phẩm
2010-02-03 13:23:00

iệc đánh giá một trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm (NĐTP) không chỉ dựa vào các triệu chứng khi bệnh nhân đến viện mà còn cần quan tâm đến bệnh sử, tính chất thực phẩm,...

Vừng đen làm mượt da

Vừng đen làm mượt da
2010-02-03 10:04:00

ừng không chỉ giàu chất béo mà có đầy dủ các chất dinh dưỡng khác. Tỷ lệ protit trong hạt vừng cũng rất cao, cao hơn ngũ cốc và nhiều thực phẩm khác và là loại chất đạm thực...

Công ty CP Dược Vĩnh Phú:

Công ty CP Dược Vĩnh Phú:
2010-02-03 07:57:00

Hai sản phẩm đoạt giải thưởng sáng tạo kỹ thuật và Huy chương vàng chất lượng, an toàn vì sức khoẻ cộng đồng- Trong số nhiều sản phẩm mặt hàng được thu mua, sản xuất, bào chế,...

Ăn no - Gánh nặng cho tim

Ăn no - Gánh nặng cho tim
2010-02-03 07:49:00

học đã chứng minh sự phát sinh của bệnh động mạch vành tim liên quan mật thiết với việc ăn uống. Điều đặc biệt lưu ý đối với người đã mắc bệnh này là không ăn quá no, bữa tối...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long