Cập nhật:  GMT+7
c+G7huG7qcWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5rhu4Phu4Lhu6Dhu4rhuqrhu6d0KOG7t0rFqeG7ikrhu7fEqMWp4buWxanDo8O9esO9w4zhu4bhu57hu6DDvcSoxanhu4Dhuq7hu6zFqeG7oOG7huG7guG6uuG7oMWp4buG4bu34buCxanEqOG6osSo4buAxanEqOG6uMWp4buo4bq4xanhuqZKxKjFqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqeG7qOG7tcWp4bug4bu14buCxanhu57hu7nEqHMv4buG4bupdHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d0c+G7guG7iOG7gMWp4bue4bui4bqm4buT4bunLy/huqbhu6HhuqTDvUrhu5rhu4ZQ4bug4buGSuG7oeG7qMSoL+G6rOG6quG7nsOM4bugSuG7mi/EqOG6quG7quG7ni/hu6vhu6vGsOG7qy/hu6nhu6vhu6vhuqzhu6vGsHnGsOG7q8awxrDhu6Dhu6l44bur4bupd8aw4buK4bup4buhw43hu5rhu4Dhu6fFqS90KeG7ucSo4buGxanhu57hu7Phu6DFqeG6puG7hsOSxKjhu4DFqeG6pOG7t0rFqeG6qOG7jsSo4buAxanhu6BQ4bq2xKjFqeG7oOG7osO9xanhu6Dhu6JFxKjFqeG6qMOa4buYxKjhu4DFqeG7muG7hsOSxanDneG7iuG7iMO94bug4bus4bufxanDo8O9esO9w4zhu4bhu57hu6DDvcSoxanEqOG7huG6oOG7iMWpxKjhu4DDgcSoxanEqOG7hsavxKjhu4DFqcSo4buAw5rhu5jhu4LFqeG6pOG7guG6vFDFqeG7oEbEqOG7hsWp4bucUOG7s8Wpw4zhu4bhu4Thuqbhu4bFqcSo4buA4bu14busxanhu68v4bup4buhxalx4bu4xKjhu4bhu53FqcOdNcOqL+G7g+G7g25s4bqxcnMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaN+G6qsO94bqs4bundMOq4buG4buz4bugxanhuqThu4LhurxQxanhu6Dhu6JKxKjhu4DFqeG6plDhu47huqbFqeG7huG7juG7gsWp4bqo4bu14buIxanEqOG7gOG7teG7rMWp4bupxrAv4bupxanhu6jhu5Lhu4LFqSnhu4ZUxanhu6BH4bqm4buGxak34buO4buCxanhuqjhu4zEqOG7gMWp4bqm4buG4bquUMWpP1DFqSnhu4bDveG7ouG7iuG6quG7nsWp4bqv4buC4bqm4buG4bqq4buK4bufxanhu4PDlcSo4buAxanhu6Dhu4bDksSo4buAxanDo8O9esO9w4zhu4bhu57hu6DDvcSoxanDo8O94bue4bue4bus4buILeG6o0rhu4jDveG7ouG7oMWp4buDSsOMw73hu6zhuqrhu6jFqeG6puG7hkrFqeG6pOG7gsOJ4bugxanhu6Dhu4bhu4Lhurrhu6DFqeG7huG7t+G7gsWpw4zhu4LEqOG7hsWp4bugw4nFqeG6rErFqeG7oEbEqOG7hsWp4bug4bui4bu3xKjhu4DFqeG6pOG6sOG7oMWpw5XEqMWp4buWxanEqMOa4buS4bqmxanEqOG7teG7rMWp4buG4buM4buCxanhu6BQ4bq2xKjFqeG7oOG7osOa4buS4bqmxanhuqZLxanhu6Dhu4bhurzFqeG7ikXEqMWp4bug4buS4buCxanhu6st4buxxanhu6BYxanhu4Xhu4c84buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Thu4Phu4bDk8So4buAxanhuqbhu7NKxanhuqThu7NKxanhuqbhu4bhu4TFqeG6qMOa4buU4bqmxanhuqjDgcSo4buAxanhu6Dhu7nhu4LFqeG7oOG7okXEqMWp4buq4bqq4bqk4bue4buC4bug4bqqxanhuqZUw73FqWzDgcSoxanhu5rhu4ZMxKjhu4DFqeG7g8OVxKjhu4DFqeG7oOG7hsOSxKjhu4DFqcOjw716w73DjOG7huG7nuG7oMO9xKjFqeG6pkvFqeG6qErhu7fEqOG7ncWp4oCcKeG7s+G6psWp4buG4bu1xKjhu4bFqeG6qOG7jsSo4buAxanhuqThu7dKxanhu4rhu6bhuqbFqeG6plTDvcWpxKjhu4bGr8So4buAxanhu5rhu4bhurbEqMWp4bugxajFqcOM4buGVMSo4buAxanhuqTDksWp4bqoQcWp4bqsw4LEqMWp4bqow4nEqMWpxKjhu4bhu4LhurhQxanhu6Dhu4bDmuG7kMSo4buAxanhu6hKxKjhu4DFqeG6puG7hkrFqeG6puG7s+G6psWpxKjhu4bhuq7EqMWp4buo4buCRcSoxanhu6Dhu4bhu6bhuqbFqeG7oOG7huG7gsWp4bua4buG4buz4buaxanhu4pQ4bqy4bugxanhu6jhu7XFqeG6rOG6rsSoxanhu6Dhu4bDmuG7mMSo4buA4bufxanDjOG7hkrhu7nEqOG7gMWp4bup4buh4buxxrDGsMWp4bqm4buQxanhu57hu5bFqcOM4buCxKjhu4bFqeG6rErDvcSo4buGxanhuqRHxanhu4bDmsWp4buG4bu34buC4bufxanhu4bhu5DEqMWp4bupxrDGsMWp4bug4buiUMSo4buAxanhu6Dhuq7hu4jFqeG7iFDDvcWp4buew4Dhu4jFqeG7qOG7tcWpxKjhu4Dhuq7EqMWp4buG4bu1xKjhu4DFqeG6pEfFqeG7oOG6sMSoxanhuqbDk8So4buA4bufxanDjOG7hkrhu7nEqOG7gMWp4buvxrDGsMWp4buw4bqqxanhuqbhu7nEqOG7hsWp4bue4buz4bugxanhuqRHxanhuqjDkuG7oMWp4bqm4buG4buz4bus4buh4buncy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3ThurHhu4Dhu7Xhu6zFqeG7qcawL+G7qeG7n8Wp4buDw5XEqOG7gMWp4bug4buGw5LEqOG7gMWpw6PDo8O94bue4bue4bus4buILeG6o0rhu4jDveG7ouG7oMWp4buDSsOMw73hu6zhuqrhu6jFqeG7oFDhu6xFxKjFqeG6pMOSxanhuqbhu7PhuqbFqeG7iuG7puG6psWp4buKw5rhu5TEqOG7gMWpw73EqMWpxKjhu4LEqOG7hsWp4bucUMOS4bqmxanhu4Dhu4LDvcWp4bqoQcWp4bqo4bqy4buaxanhu6DDvcSoxanhuq7hu4jFqeG7iMOaUMWp4bqo4bu5SsWp4bqm4buG4buExKjhu4bFqeG7oOG7t+G7gsWp4bucUMOS4bqmxanhu4Dhu4LDvcWp4buD4buiUMSo4buAxanhu7LFqcSo4bu14bus4buhcy/hu5p0c+G7msWp4bqm4buKw73hu57hu57hu5Phu6fhu5ooSuG6rOG7rOG7p3Thu4Phu6JKxKjhu4DFqeG6pOG7teG7gsWp4bua4buG4buz4bugxanhuqThu4LhurxQxanhu6Dhu7fhu4LFqeG6plDhu47huqbFqeG7hk3hu5rFqeG7oOG7ouG7puG6psWp4bugUOG7rMOJxKjFqeG7qOG7kuG7gsWp4buKQcSo4buGxanhuqjhu7dKxanhuqbhu7PhuqbFqcSow5rhu5LhuqbFqeG7oOG7hlDhu47huqbFqeG7g8OVxanhuqbhu4bDmeG6psWpN+G7guG6uuG7msWpw5rhu5LhuqbFqcO9xKjFqcSo4buCxKjhu4bFqeG7oOG6suG7msWp4bug4buG4bq8xalxKeG7h+G7g+G6t3Lhu5/FqeG7g8OVxKjhu4DFqeG7oOG7hsOSxKjhu4DFqeG7g0rDjMO94bus4bqq4buoxanhuqbhu7NKxanhuqRQ4buO4bqmxanhuqbhu7PhuqbFqeG7oMO94busxanhu55RxKjhu4DFqeG6pkvFqeG7qFXFqeG7oOG7osO9xKjhu4DFqeG6qEHFqeG7oEbhu4jFqeG6puG7s+G6puG7hsWp4bug4bui4bu1xanhu6Dhu6Lhu47EqMWp4buo4bu1SsWpxKjhu4ZL4buIxanhuqThu4LhurxQxanhu6BGxKjhu4bFqeG7qOG7kuG7gsWp4buIU+G6psWp4bqo4buE4bqm4buGxanhu4rhu7Xhu4jFqeG7nlDhu6zFqeG7rMOJUMWp4bug4bui4bqy4bugxanhu6Dhu6bFqeG7huG7gsOJxKjFqeG7muG7huG7s+G7muG7n8Wp4bua4buG4buzxanhu4ZK4bu34buCxanhuqbhu7PhuqbFqeG6puG7kMWp4bucUMO9xKjFqeG6puG7huG7hMSo4buGxanhu5rhu4ZUxanhu6jhu7XFqeG6puG7huG7gsOJ4buIxanhu5xQ4bus4bq4xKjhu6FzL+G7mnRz4buaxanhuqbhu4rDveG7nuG7nuG7k+G7p+G7mihK4bqs4bus4bundOG7g+G7huG6qkrFqcSo4buG4bu1xanhu4pBxKjhu4bFqeG6qOG7t0rFqcOjw716w73DjOG7huG7nuG7oMO9xKjhu5/FqeG6qOG6ruG7rMWp4buK4bu1xanhu4jhu47hu6DFqeG6ruG7iMWp4buIw5pQxanhuqjhu7lKxanhuqbhu4bhu4TEqOG7huG7ocWp4bqtxKjhu4DFqeG7sOG7s+G6psWpxKjhu4bhurLEqMWp4buG4buC4bq6xKjFqcOjw716w73DjOG7huG7nuG7oMO9xKjFqeG6qEHFqcOM4buGw5Phu4LFqeG7muG7hlPhuqbFqeG6qMOa4buU4bqmxanhu6Dhu6LhurLhu6DFqeG7oOG7psWp4buo4bu1xanEqMOa4buS4bqmxanEqOG7teG7rMWp4buexJDFqeG7oOG7gsOJ4buaxanhu6BT4bqmxanhu6Dhu6JQ4busxanhuqTDgOG7oMWp4bqm4buz4bqmxanhu5rhu4bhurbEqMWp4bugxajFqcOM4buGVMSo4buAxanhuqTDkuG7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4buaKErhuqzhu6zhu6d0KEXEqMWp4bqm4bu3xKjhu4bFqeG6qEvhu5/FqcOTxKjhu4DFqcOM4buGw4PEqOG7gMWp4bqoR8So4buGxanhu4rhu6bhuqbFqeG7isOa4buUxKjhu4DFqeG7gEbEqMWp4buA4buCxq/FqeG7hkzDvcWp4bqkRsSo4buGxanhu6Dhu4ZQ4buO4bqmxakp4buH4buD4bq3xanhu57EkMWp4bue4buS4buIxanhu4ZK4bu1xKjFqeG7oOG6sOG7oMWpxKjhu4bhu4Lhurrhu4jFqeG7qFPFqeG7oOG7t+G7gsWp4bucUMOS4bqmxanhu4Dhu4LDvcWp4buD4buiUMSo4buAxanhu7LFqcSo4bu14bus4buhL+G7oXMv4buadHPhu5rFqeG6puG7isO94bue4bue4buT4bun4bua4buHSlDhu6Lhuqbhuqrhu6d04buD4buG4bqqSsWp4buD4buDbmzhurFzL+G7mnQ=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dấu ấn của Việt Nam trong ASEAN

Dấu ấn của Việt Nam trong ASEAN
2022-01-08 19:32:00

baophutho.vn Từ khi chính thức gia nhập ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) vào ngày 28/7/1995, đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam trong...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long