Cập nhật:  GMT+7
YcO04bq34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3fhu7Lhu5Hhu7Phu6Phu4nEg8OhSWNw4bqvV8O04bu34bqv4buyw7Rz4bqvw7XDqnfhuq/hu5/DquG7s+G6r+G7neG6qOG6r+G7oeG7kcOz4buf4bqv4bqr4bqn4bqv4buh4bq54buf4bqv4buhw7Vkw4Lhuq9JY3Dhuq/DrcO04buT4bqvw41jw63DtOG6r+G7n8SR4buhw7Xhuq874buRw7Phu7Phuq/hu6Bi4bufYS/DtOG6t8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Fh4buR4bufw7Xhuq/DvXnDrV3Egy8vw602aWJwd8O04bu14buzw7RwNuG6tuG7oS/DrOG7icO94bud4buzcHcv4buh4buJ4bqyw70v4bqz4bq34bqz4bqlL8Oi4bqrw6zhurfhurfhuq3huqXDouG6t+G6seG7s+G6t+G6reG6reG6reG6q+G6q+G7o+G6tzbhu5t3w7XEg+G6ry/DoWEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu4rhu6Xhu6HDteG6r8Otw7Thu5Phuq87w4Dhuq8u4bu14buH4buh4bqvw43DtOG6oOG7seG7ocO14bqvLeG6r+G7ssWp4buhw7Xhuq9J4buRbeG7oeG6r+G7s2Z34bqvSWNw4bqvV8O04bu34bqv4buyw7Rz4bqv4buzw6rhu6HDteG6r8O14buR4buDw4Lhuq/hu53DtOG7ieG7oeG6r8Otw7Rw4bqv4bq3w6Lhuq/DrWPDreG6r+G7ocO04buH4buh4bqvw61x4bqv4buzw7Rk4buhw7Thuq/hu7Phu5PDrcO04bqv4bq04bu14buD4buz4bqvw73hurvDreG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/DrWPDreG6r3fDtHDhu6HDteG6r+G7s3lkcOG6r+G7s8O04buR4bqv4buL4bu1YuG6r+G6p+G6r+G7s8O0Y+G7ocO14bqv4buL4buF4bu14bqv4buh4bq54buf4bqv4bqz4bqx4bqz4bq3NmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6HDjcO04buRb+G7teG6r+G6s+G6ty/huqc14bqvSWNw4bqvV8O04bu34bqv4buyw7Rz4bqv4buzxanhuq/DrcO04bqiw63huq/DtcOqd+G6r+G7n8Oq4buz4bqv4buhw7Thu4fhu6Hhuq/hu53huqjhuq/hu6Hhu5HDs+G7n+G6r+G6q+G6p+G6r+G7oeG6ueG7n+G6r+G7ocO1ZMOC4bqvSWNw4bqvw63DtOG7k+G6r8ONY8Otw7Thuq/hu5/EkeG7ocO14bqvO+G7kcOz4buz4bqv4bugYuG7n+G6rzjhurPhurcv4bqnL+G6t+G6q+G6s+G6pS3huq/hurPhurcv4bqnL+G6s+G6seG6s+G6tzk2YS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDoWHhu5Hhu5/DteG6r8O9ecOtXcSDLy/DrTZpYnB3w7Thu7Xhu7PDtHA24bq24buhL8Os4buJw73hu53hu7Nwdy/hu6Hhu4nhurLDvS/hurPhurfhurPhuqUvw6LhuqvDrOG6t+G6t+G6reG6pcOi4bq34bqx4buz4bq34bqt4bqt4bqt4bqr4bqr4buj4bqzNuG7m3fDtcSD4bqvL8OhYS93w6Fhd+G6r8Ot4bujYsO9w71dxIN3SXDDrMOCxIPDocONw7Thu5Hhuq/DtOG7p+G7keG6r8OU4bun4buR4bqv4bugw7Rk4bqvaWNw4bqvSWNw4bqvV8O04bu34bqv4buyw7Rz4bqv4buLw6nhuq/hu7N5YnDhuq/DrcO04bqi4buhw7Xhuq/hu6HDtGbhu6Hhuq/hu4vEkeG7s+G6r8O14buRZeG7keG6r0Lhuq/DleG7kWXhu5Hhuq9pY3Dhuq/DrcO04buT4bqv4buz4buX4buhw7Thuq9Xw7Thu7fhuq/hu7LDtHPhuq/hu6Phu4Xhu6Hhuq/hu7PDtOG6ouG6ry7hu5Dhuq/hu6Hhurnhu5/huq/hurPhurHhurPhurfhuq/DrcO0cOG6r8OtY8Ot4bqv4buhw7Rx4buf4bqv4buzY8Ot4bqvw7Xhu5FlNmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0lww6zDgsSDw6Hhu7LEkeG7keG6r2nhu7XFqeG7keG6r8O1w6p34bqv4bufw6rhu7M14bqvw61jw63huq/hu7PDtG7huq/DtMOz4bqv4buhw7ThurDhu6HDteG6r+G7ocO14bqg4bux4buR4bqv4bujZOG7n+G6r2ljcOG6r1fDtOG7t+G6r+G7ssO0c+G6r+G7i8Op4bqvw63hu7nhu6HDteG6r8O64buh4bqv4bujxJHhu5Hhuq/hu7N54bu1w4Jv4buh4bqv4buzw7TDueG7ocO14bqv4bq2a+G6r+G6tmLhu6HDteG6r+G6q+G6p+G6r+G7oeG6ueG7n+G6r2ljcOG6r8Otw7Thu5Phuq/DrWPDrcO04bqv4bufxJHhu6HDteG6rzvhu5HDs+G7s+G6r+G7oGLhu5804bqv4budw7Thur/hu6HDteG6r+G7i+G7leG7ocO04bqv4buhw7ThurDhu6HDteG6r+G7i3Hhu6HDteG6r8O1cXfhuq/hu7Nw4bqv4buj4bur4buh4bqvw63DgWLhuq9JY3Dhuq9Xw7Thu7fhuq/hu7LDtHPhuq/hu7N5cOG7ocO14bqvw63DuuG7ocO14bqv4buzY8Ot4bqv4buzw7TDuuG7ocO14bqv4buz4buR4buhNeG6r+G7s+G7tcOCbeG7oeG6r+G7s3nhu7XDgm/hu6E14bqvd8O0QcOt4bqv4bq2QeG6r+G7neG7lXfhuq/hu7PDtOG7seG7keG6r+G7ocO04buRw7Phu5/huq/hurZB4bqvw63DtOG7k+G7ocO04bqv4buzeeG7leG6r8Otw4Fi4bqv4buz4buX4buhw7Q14bqvw63DgWLhuq/hu4vhu4Phu7Phuq/hu6HhuqDhu6vDrTThuq/DrcO04buRYuG6r8O9a+G6r8Otw7Thu7XDgsOz4buh4bqv4buL4bux4buRNeG6r8Otw7Thu7XDgsOz4buh4bqv4buhw7XDtG814bqv4buhw7ThurDhu6HDteG6r+G7neG7keG7ocO04bqv4buhw7XDtOG7kcOz4buf4bqvw7RwxJHhu7Phuq/hu4vhu6fhu6HDteG6r+G7i8Oy4bqv4buh4buH4buhw7Xhuq/DrWJw4bqvw63DtOG7g+G7s+G6r+G7o+G6oOG7reG7ocO1NeG6r8O04buRw7Phu7Xhuq944bu1ZeG6r+G7s+G7tcOCbeG7oeG6r+G7s3nhu7XDgm/hu6Hhuq/hu7N5beG7oeG6r0ljcOG6r1fDtOG7t+G6r+G7ssO0czZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8OhYeG7keG7n8O14bqvw715w61dxIMvL8OtNmlicHfDtOG7teG7s8O0cDbhurbhu6Evw6zhu4nDveG7neG7s3B3L+G7oeG7ieG6ssO9L+G6s+G6t+G6s+G6pS/DouG6q8Os4bq34bq34bqt4bqlw6LhurfhurHhu7Phurfhuq3huq3huq3huqvhuqvhu6PhurU24bubd8O1xIPhuq8vw6FhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Ohw43DtOG7keG6r8O04bun4buR4bqvw5Thu6fhu5Hhuq/hu6DDtGThuq9pY3Dhuq9JY3Dhuq9Xw7Thu7fhuq/hu7LDtHPhuq/hu7N5YnDhuq/hu7PDquG7ocO14bqv4bud4bqo4bqv4buh4buRw7Phu5/huq/DrcO04bqg4bup4buhw7Xhuq/igJw74buZ4bqvw73EguG6r+G7ocO1w7Thu5HDs3fhuq9JY3Dhuq/DrcO04buT4oCd4bqvw63DtHDhuq/hurPhuq/DrWPhuq/hu6HDtOG7h+G7oTZhL3fDoWF34bqvw63hu6Niw73DvV3Eg3dJcMOsw4LEg8Oh4bugw7Thu4fhu6Hhuq/DrOG7lXfhuq/hu6Fkw4I14bqvw43DtOG7keG6r8O04bun4buR4bqvw5Thu6fhu5Hhuq/hu6DDtGThuq9pY3Dhuq9JY3Dhuq9Xw7Thu7fhuq/hu7LDtHPhuq/hu4vDqeG6r+G7s3licOG6r8Otw7ThuqLhu6HDteG6r+G7ocO0ZuG7oeG6r8Otw7Rw4bqv4bqz4bql4bqv4buzY8Ot4bqvd8O0Z+G7n+G6r+G7i8SR4buz4bqvw5Xhu5Fl4buR4bqvaWNw4bqvw63DtOG7k+G6r+G7s+G7l+G7ocO04bqvV8O04bu34bqv4buyw7Rz4bqv4buj4buF4buh4bqv4buzw7ThuqLhuq8u4buQ4bqv4buh4bq54buf4bqv4bqz4bqx4bqz4bq3NOG6r+G7s8Oq4buhw7Xhuq/hu5zhuqjhuq/hu6Hhu5HDs+G7n+G6r8Otw7ThuqDhu6nhu6HDteG6r+KAnDvhu5nhuq/DvcSC4bqv4buhw7XDtOG7kcOzd+G6r0ljcOG6r8Otw7Thu5PigJ3huq/DrcO0cOG6r+G6s+G6r8OtY+G6r+G7ocO04buH4buhNOG6r+G7ncO04buJ4buh4bqv4buzw7ThuqDhu6/hu6HDteG6r+G6p+G6r+G7s2Z34bqv4buzw7TDsuG6r+G6tmThuq/hurfDouG6r8OtY+G6r+G7ocO04buH4buh4bqvw61x4bqv4buzw7Rk4buhw7Thuq/hu7Phu5PDrcO04bqv4bq04bu14buD4buz4bqvw73hurvDreG6r+G7s3lw4buhw7Xhuq/DrWPDreG6r3fDtHDhu6HDteG6r+G7s3lkcOG6r+G7s8O04buR4bqv4buL4bu1YuG6r+G6p+G6r+G7s8O0Y+G7ocO14bqv4buL4buF4bu14bqv4buh4bq54buf4bqv4bqz4bqx4bqz4bq3NmEvd8OhYXfhuq/DreG7o2LDvcO9XcSDd0Lhu7Xhu7PDtHB5xIPDoeG7ssO0YuG7ocO04bqv4buh4buRbeG7oWEvd8Oh

Thanh niên

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Cầu nối” những nghĩa cử cao đẹp

“Cầu nối” những nghĩa cử cao đẹp
2024-06-24 08:23:00

baophutho.vn Sinh thời, Bác Hồ căn dặn các thế hệ cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ (CTĐ) “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo...

Chuyện ghi ở “điểm nóng”

Chuyện ghi ở “điểm nóng”
2021-06-21 06:36:16

baophutho.vn Trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19, bên cạnh những y, bác sĩ, LLVT trên tuyến đầu chống dịch, thì chúng tôi - những “chiến sĩ thông tin”...

Cạnh tranh thông tin - Nhanh nhưng phải đúng

Cạnh tranh thông tin - Nhanh nhưng phải đúng
2021-06-21 06:34:07

baophutho.vn Thông tin là sự phản ánh sự vật, sự việc, hiện tượng của thế giới khách quan, các hoạt động của con người trong đời sống xã hội. Điều cơ bản là...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long