Cập nhật:  GMT+7
w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7DgOG6o+G6vFjhurDDjMOJ4buS4bqww5Thu5LDieG7oOG6sMONSlHhu7PhurDDjOG7kDtD4bqw4bu04buS4buM4bu24bqw4buIJeG7rFDDlMOBL+G7kOG6ssOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWMSRxKhD4buK4bquw4Dhu4dRReG7kuG6sMOdQ+G7tuG6sFDEkCjhurDDlOG7kuG7uFjhurDhu57EkOG7oOG6sMOU4buSw4nhu6DhurDhu4gl4busUMOU4bqw4buQ4bu2KE/hu7Thu7PhurBQw5ThurpQ4bqww4zhu5Dhu7Yo4buMUOG6sOG7kFJD4bqww4zhu5Dhu4Thu7ThurDDjcWo4bu04bqw4bu04buQxJBQ4buQ4bqw4bugV+G6sFBOUOG6sMOd4buE4bu04bqw4bu04buk4bu04bqww4zhu5BR4bqww43DklDhu5DhurBQ4buQ4buCUOG6sOG7tOG7kuG7jOG7tuG6sOG7iCXhu6xQw5Thu7PhurDDjUpR4bqwWOG7kOG7lOG7tcOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buT4buQxKhR4bqw4bqvw5lQw5ThurAo4buz4bqww43hurxY4bqww4zDieG7kuG6sCzhu5bhurBQw5RU4bu04buz4bqw4bu04buYUOG7kOG6sOG7kMSQUOG7s+G6sMOMUuG6sMOMw5lQw5ThurDhu4ojUMOU4bqww5Thu5LDieG7kuG6sOG7iMWow4zhu7PhurDhu57hu67hu5LhurDhu7Thu5Lhu4zhu7bhu7PhurDhu7Thu5BDUOG7kOG6sFDhu5Dhu5LDkuG7tOG7s+G6sMOU4buSw4nhu5LhurDhu6Lhu5BE4bu04buz4bqw4bugROG7tOG6sOG7ikXhurDhu4rEkCjhu7PhurDhu7TDnSbhurDhu4jhu6zhu6Dhu7PhurDDjOG7kOG7pFDDlOG6sOG7suG7tijhurBQ4buQJeG7rsOM4bqw4bu04buQRlDhurDhu6Lhu5JQ4buQ4buz4bqww5Thu5LDieG7oOG6sOG7iEPhu7bhu7PhurBY4buQU1DDlOG6sMONw5JQ4buQ4bqw4bu04buS4bug4bqw4bugRcOM4buQ4bu14bqw4buFw5RRxJDhu5LhurDDnUPhu7PhurBQ4buQ4buSw5Phu7bhurBQw5Thu5Dhu5JOUOG6sMOMKuG7tuG6sMOM4buQUeG6sOG7tOG7kOG7hCjhurAs4buSw5LDjOG6sOG6ulDhurDDjeG6vFjhurDDjMOJ4buS4bqw4bu04buQJeG7rFDDlOG6sCHhu7YoTlDhurDDjFLhurDhu7Thu5Dhu4zhurBY4buQU1DDlOG6sMONw5JQ4buQ4bqw4bu2UMOU4bqw4bu04buQJeG6sOG7ikXhurDhu4rEkCjhu7PhurDDneG7tsWo4bu04buz4bqw4bu04buQQ1Dhu5DhurBZ4bu2w4lQ4buz4bqw4bu04buQP8OM4bqwWeG7tsOJUOG7s+G6sFjhu5DGr+G7kuG7s+G6sOG7tOG7ksOTUOG6sOG7nuG7ksOS4bu04bqw4bu04bu2KE9Q4buz4bqww43EkFDDlOG6sFnhu7ZDUMOU4buz4bqw4buQR+G7tuG6sOG7oMOZUOG7tcOBWMOAw4Hhu7RDw43hu57EqOG6sOG7suG7tCjhu57EqOG7seG6ruG7oEPDncOU4buSUHnhurRYIeG6sEPhu7bhu7RR4bquw4DDgeG7tMOdw4DDgeG7tOG7isOAw4Hhu5Lhu6DDlOG6sOG7suG7tCjhu57EqOG7seG6rsOM4bu2w53hu7JRw5154bqwWFHhu5JQ4bu0xKjDneG6ruG6sOG7kOG7slhDw4zEqOG7seG6ruG6pOG6ruG6sOG7ssOdw4zhu7Hhuq7hu5Dhu7Thu7RYeS8v4bu04buSUOG7tOG7tsOMUVDhu57hu5JQxKjhu7XDjFHhu6Dhu7UsUC/hu4fhu5LDjcOdQ8OdKC/hu5Lhu6BDw5TEqOG7si/hurThurYv4bq04bq24bqy4bq2L+G6suG6ti9Qw5RDKOG6tMOCL8ONQ1jDjEPhu5Lhu7Xhu5xYw5Thuq7hurAs4buyWEPDjMSo4bux4bqu4bqk4bqu4bqww41Rw53hu4rEqMOd4bux4bqu4bqy4bqu4bqw4bucWeG7tsSow50o4bqy4bq24bqk4bqm4bqq4bqm4bq04bqy4bq0QuG6rOG6qOG6suG7seG6ruG6suG6quG6suG6rsOAw4Ev4bu04buKw4DDgS/hu7TDncOAw4Hhu7TDncOAw4Hhu7Thu4rDgMOBWMOA4buHUUXhu5LhurDDnUPhu7bhurBQxJAo4bqww5Thu5Lhu7hY4bqw4buexJDhu6DhurDDlOG7ksOJ4bug4bqw4buIJeG7rFDDlOG6sOG7kOG7tihP4bu04buz4bqwUMOU4bq6UOG6sMOM4buQ4bu2KOG7jFDhurDhu5BSQ+G6sMOM4buQ4buE4bu04bqww43FqOG7tOG6sOG7tOG7kMSQUOG7kOG6sOG7oFfhurBQTlDhurDDneG7hOG7tOG6sOG7tOG7pOG7tOG6sMOM4buQUeG6sMONw5JQ4buQ4bqwUOG7kOG7glDhurDhu7Thu5Lhu4zhu7bhurDhu4gl4busUMOU4buz4bqww41KUeG6sFjhu5Dhu5TDgS/hu7Thu4rDgMOBL+G7tMOdw4DDgS/hu7RDw43hu57EqMOAw4FYw4Dhu5Phu7Yo4bqwLEco4buz4bqw4bu0w51RUMOU4bqww43hurxY4bqww4zDieG7kuG6sMOMUuG6sMOM4buQKkPhurDhu6DFqOG7tOG6sOG7niXhu65Qw5ThurDDlFHhu5Lhu7TDneG7klDhurDhu6Dhur7DjOG6sOG7ikDhurDDjFLhurDhu7REw4zhurDhu4ojUMOU4bqww4zhu5Dhu6RQw5ThurBRISjhurDhu5BSQ+G6sFDhu5AlUMOU4bqw4bueReG7kuG6sMOU4buCKOG6sMONw5JQ4buQ4bqww40l4buw4bu24bqww4zGr+G7s+G6sCzhu5ThurAsRyjhurBQ4buQO1DDlOG6sFDDlCXhu6zhu5LhurDDjeG7luG6sMOd4buk4buS4bqw4bueUUVQ4bqw4bu04bu2KE9Q4bqww5Thu5JEWOG6sOG7kFHhur7DjOG6sMONJeG7sOG7tuG6sMOMxq/hurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sFBOUOG6sOG7ikBQw5Thu7XhurDhu4Xhu5A7UMOU4bqwUMOUJeG7rOG7kuG6sOG7suG7tijhurDhu7Thu5BHUOG6sFDhur5Qw5ThurDDjCRQw5ThurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sFBOUOG6sOG6ulDhurDDjeG6vFjhurDDjMOJ4buS4bu14bqw4buF4buQO1DDlOG6sFDDlCXhu6zhu5LhurDhu7REUeG6sMONUlDhu7PhurDhu7Thu5Lhu4zhu7bhurDhu5jhu7ThurDhu6Lhu5DDmVDDlOG6sMON4bq8WOG6sMOMw4nhu5LhurDhu7Lhu6RQw5Thu7PhurDDjeG6vFjhurDDjMOJ4buS4bqw4bug4bu24buk4buS4bqw4bugxJDhurBY4buQw4nhu5LhurBQ4buE4bu24bqww4zhu5Dhu5hQ4bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Bz4buw4buS4bqww43DklDhu5DhurBQ4buQ4buCUOG6sOG7tOG7kuG7jOG7tuG6sOG7iCXhu6xQw5Thu7PhurDDjeG6vFjhurDDjMOJ4buS4bqw4buyTeG6sOG7nsSQ4bug4bqww5Thu5LDieG7oOG6sFnhu7ZE4bqw4bu0w53hu5RQ4buQ4bqw4buI4bumUMOU4bqw4buQUkPhurDDlOG7nuG7tiHhu5Lhu7ThurAsxJDhurDDlOG7ksOJ4bug4bqw4buIJeG7rFDDlOG6sOG7kOG7tihP4bu04bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Bz4buw4buS4bqwUMOUJeG7rOG7kuG6sMONSlHhurBY4buQ4buU4buz4bqww43hurxY4bqww4zDieG7kuG6sFDDlOG6ulDhurDDlOG7nuG7tiHhu5Lhu7ThurDDjOG7kOG7tijhu4xQ4bqw4buQUkPhurDhu7Thu5DEkFDhu5DhurDhu57hu5JY4buS4bu04buz4bqw4bugxajhu7ThurDhu7TDnVFQw5ThurBQ4buQO1DDlOG6sFDDlOG7tihOUOG6sFDhu5Dhu4JQ4bqww5Thu4Io4bqww41KUeG6sFjhu5Dhu5Thu7XDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgOG7hSXhu7DDjOG6sEpY4bqww43hurxY4bqww4zDieG7kuG6sMOMUuG6sOG7tOG7kOG7jOG6sMOM4buQO0PhurAs4buSTuG7oOG6sOG7kFRQw5Thu7PhurAs4buSTuG7oOG6sFjhu5BP4bqwWeG7tsOJUOG7s+G6sOG7ouG7kMOJUOG6sOG7tOG7kk9Qw5Thu7XhurDhuq/hurxY4bqww43hurxY4bqww4zDieG7kuG6sFDDlFHEkOG7kuG6sOG7ikPhurDDjFLhurDhu7Thu5Dhu4zhurDDjOG7kDtD4bqw4bugI1DhurBQ4buQVOG7tOG6sCzEkOG6sCxP4bu04bqw4buy4buC4bu24bqww41U4bqw4buI4buk4bu04bu1w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Bz4buw4buS4bqw4buQw5LhurDhu7Thu5Lhu6DhurDhu6BFw4zhu5Dhu7PhurDDjeG6vFjhurDDjMOJ4buS4bqww4xS4bqw4bu0RMOM4bqw4buKI1DDlOG6sOG7kEXhurBQ4buQQ1Dhu5DhurDDjOG7kFHhu57EqOG7suG7tMSow51R4bue4bqw4bu0w51RUMOU4bqw4bugROG7tuG7s+G6sMOU4buSw4nhu6DhurDDjcOSUOG7kOG6sCHhu6rhurAsO0PhurDhu6BFw4zhu5DhurDhu6BE4bu24buz4bqw4bu04buQ4buS4buM4bu24bqwUOG6ulDDlOG6sOG7oEXDjOG7kOG6sCzEkFDhu5Dhu7PhurDhu7RD4buS4bqww43hu5JPUOG6sOG7oEXDjOG7kOG6sOG7oEThu7bhurBQ4bq4UeG6sCzEkOG6sFDhu5Dhu6bhu5LhurDhu6BE4bu24bqww4zhu6rhurDhu7Thu5Lhu6Dhu7XDgS9Yw4DDgVjDgOG7geG7kOG7kuG6sMON4buW4bqw4bu04buQ4buEWOG6sOG7ouG7kOG7sFjhu7PhurDhu4hDKOG6sOG7iuG7gijhurDhu7Thu5BGUOG6sOG7ouG7klDhu5DhurDhu7RUQ+G7s+G6sMOUUeG7tuG7tOG7s+G6sMOMUuG6sOG7tOG7kOG7jOG6sOG7nuG7hCjhurDDjeG6vFjhurDDjMOJ4buS4bqwSljhurBQJeG7sMOM4bqw4bu24bukUMOU4buz4bqww43hurjhurDhu4jhurxY4bqwLMSQUeG6sMOM4buQ4buo4bqw4buIQ+G7tuG6sMOMJFDDlOG6sMOMUuG6sOG7tETDjOG6sOG7iiNQw5ThurDhu7Thu6Thu7Thu7XhurDEkVHhur7DjOG6sOG7ouG7kOG7kuG6sOG7iEPhu7bhurBQ4buQKsOM4bqw4bui4buQ4buwWOG7s+G6sFDhu5Aqw4zhurDhu7RDKOG6sMOM4buQ4buCUOG7s+G6sFDGr+G7kuG6sOG7kEXDjOG7kOG6sOG7tOG7kOG7lOG6sOG7nuG7hCjhurDhu55E4bqww43hurxY4bqww4zDieG7kuG6sMOMRFDhurDDlOG7kkdY4bqww5Thu4JQ4bqw4bueROG7s+G6sOG7kOG7quG6sFBSUMOU4bqww53hu6bhu5LhurBEWOG6sOG7nk5Q4bqww4zhu5Dhu6jhurDhu4hD4bu24bu14bqw4buT4buQxKhR4bqw4buT4buT


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chế độ ăn cho người bệnh lao xương

Chế độ ăn cho người bệnh lao xương
2024-07-25 08:52:00

Để rút ngắn thời gian chữa trị, ngoài việc tuân thủ theo đúng phác đồ của bác sĩ, người bệnh lao xương cần duy trì một chế độ dinh dưỡng hợp lý nhằm nâng cao khả năng miễn...

Chữa ung thư bằng bông cải xanh

Chữa ung thư bằng bông cải xanh
2010-10-22 08:08:00

Thuộc rau họ cải và là thứ rau xanh quen thuộc của mọi gia đình, bông cải xanh từ lâu đã được coi là thần dược để phòng và chữa các loại bệnh ung thư.

Dưa hấu giúp giảm nguy cơ tim mạch

Dưa hấu giúp giảm nguy cơ tim mạch
2010-10-21 09:30:00

Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng chất axit amin L-citrulline, có rất nhiều trong những trái dưa hấu, có thể giúp giảm nguy cơ bị bệnh cao huyết áp – một trong những...

Giúp trẻ ngủ ngon giấc

Giúp trẻ ngủ ngon giấc
2010-10-21 08:24:00

Cũng như người lớn, giờ đi ngủ là khoảng thời gian rất quan trọng đối với trẻ. Một giấc ngủ ngon, sâu và đủ giờ sẽ giúp trẻ khỏe khoắn hơn vào sáng hôm sau.

Gương sen chữa tiểu đường

Gương sen chữa tiểu đường
2010-10-20 14:42:00

Ngoài hỗ trợ chữa tiểu đường, gương sen còn giúp khắc phục các chứng băng huyết, rong huyết, đi ngoài ra máu...

Lưu ý dinh dưỡng mùa thu

Lưu ý dinh dưỡng mùa thu
2010-10-20 09:22:00

Vào mùa thu, việc chú trọng ẩm thực để điều dưỡng tim phổi, thông qua vận động tiếp tục duy trì năng lượng, tăng cường thể chất, đồng thời đừng quên bảo vệ cho làn da của mình.

Trị bệnh bằng tắm

Trị bệnh bằng tắm
2010-10-20 07:54:00

Hầu hết chúng ta nghĩ rằng tắm chỉ là một hoạt động để làm sạch cơ thể. Nhưng một nghiên cứu thực hiện tại Anh cho thấy, bệnh nhân tiểu đường trải qua nửa giờ ngâm mình trong...

Đậu đỏ chữa... bệnh

Đậu đỏ chữa... bệnh
2010-10-19 13:33:00

Sản phụ thiếu sữa, người tiểu khó, đi tiểu ra máu, hoặc bị nổi mày đay khi trời lạnh... có thể cải thiện các chứng bệnh này bằng đậu đỏ.

Sử dụng hợp lý thực phẩm

Sử dụng hợp lý thực phẩm
2010-10-19 07:52:00

Quả thật trà xanh rất bổ ích có chứa các chất chống oxy. Nó ngăn cản các tế bào tránh khỏi tác động của các gốc tự do và ngăn ngừa chứng viêm mạch máu.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long