Cập nhật:  GMT+7
4bqv4bub4bqp4bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uSThu53huqB0b+G6peG6sUvhu4XhuqDhuqfhuqvhuqdu4bux4bud4bqn4bqg4bqy4buzw7rGoeG6p2vhur3DuuG6p+G7ueG7m+G6ruG6p8O64bqs4bqnw4DhurvDusah4bqnJMOB4bqiw7rGoeG6p0DhuqLhu7Fs4bqvL+G7m+G6qeG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6seG6r+G7nXXGoeG6p8OAw4FsNOG6pS8vbOG6oWvhurvDueG7ueG7m+G6ouG6oOG7m8O54bqh4bqow7ovbW/DgHPhuqDDueG7uS/Dum/huqrDgC/huqnhurnhuqtiL2Phurlt4bqr4bqpxJHhuqvhuq1j4bqp4bqg4bqpxJFk4bqp4bqp4bq5dOG6qeG6oXLhu7nGoeG6peG6py/hurHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7ueG7mm/hurtt4bql4bqx4bu4JE4k4bqnLeG6p0zhu5vhu53hu5HhuqLhuqfhuqnhuq0txJHDoOG6p0zhu6vDusah4bqn4bq7w7rhuqfhuqBww7rhu5vhuqfhu7jhu5vDg+G6pyThu5vFqeG6p+G6oOG7m+G7q8O6xqHhuqfhuqDhu53DuuG6p27hu4fhuqdr4buF4bqg4bqnbuG6suG7s2zhuqfhuqvhuqdu4bux4bud4bqn4bqg4bqy4buzw7rGoeG6p3TDquG6pyTDgeG6snjDusah4bqnJOG7m+G7oeG6p+G7muG7neG7kcO64bqn4bqow6rhuqfhu7jhu5vhurvDuuG6pz7hu4PDuuG6p1ThurLhu7PDusah4bqnbuG7keG6ouG6p+G6oMOBw4PhuqfhuqDhur/hu53huqfhu5vhuqJD4buTw7rhuqdO4bq/4bud4bqnJMOCw6DhuqfhuqBww7rhu5vhuqck4bub4bq94bud4bqnw5rGoeG6okPDtcO64bqn4bqo4buR4bqn4bubw6rDuuG7m+G6p+G6qOG7neG6p2vhuqLhu6vDuuG6p2vhur3DuuG6p8O6xqHhurLDveG7neG6oeG6oeG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurEk4bubb8O54bqnbuG7pcOg4bqnw7rGocOqQ+G6p+G6q8SR4bqhZOG6oeG6q+G6reG6qeG6ucOg4bqn4bu44bub4bunw7rGoeG6p2zhu4HDuuG7m+G6p8OA4bq94bqg4bqn4bub4bufw7rhu5vhuqfDgOG6pOG6p8OjTOG7q8O6xqHhuqfhurvDuuG6p+G6oHDDuuG7m8SD4bqnw7rhu5vhu4nDuuG6p27hurLhu7Ns4bqnbnjDuuG6p+G6oMOB4bufw7rhu5vhuqdr4bq9w7nhuqds4bqw4bq74bqnbOG7m+G7oeG6p+G7msOq4bqnJOG7m+G7oeG6p+G7msOg4bqnPcOa4bqn4bqp4bq5w6nhuqvhuqfhuqDhu5vhurLDvcO6xqHhuqfhuqDDgcOD4bqn4bqg4bq/4bud4bqnQuG7h+G6p07hu6vDusah4bqnVHHDuuG7m8Og4bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqnJOG7m+G6u8O64bub4bqnS+G6u+G6p+G6qOG7keG6p+G6qOG7neG7k2zhuqds4bub4buh4bqn4bqow6rhuqfhuqvhuqfDusah4bqyw73hu53huqfhu7nhu5vhuq7huqfDuuG6rOG6p3Phu5vhur1s4bqnbuG7h+G6p2vhu6Hhuqfhuqvhuqdu4bux4bud4bqn4bqg4bqy4buzw7rGoeG6pyTDgeG6snjDusah4bqnJOG7m+G7oeG6p+G7muG7neG7kcO64bqnw6M9w5rhuqfhuqnhurllw6nEg+G6p+G6qMOq4bqn4bu44bub4bq7w7rhuqc+4buDw7rhuqdU4bqy4buzw7rGoeG6p8OjPcOa4bqn4bqp4bq5ZcSRxIPhuqdt4bqu4bqnbXfDoOG6p3TDguG6u+G6p2vhur3DuuG6p8OA4bq7w7rGoeG6pyTDgeG6osO6xqHhuqdA4bqi4buxbOG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu5S8O5bUPhuqXhurFA4bqi4bq94bqn4bqgw4Hhu5/DuuG7m+G6p27hu53hu5HhuqLhuqfhuqDDgeG6u8Og4bqndOG6pGzhuqd04bqy4buzw7rGoeG6p2zhu6vDusah4bqn4bq7w7rhuqdC4bq9bOG6p27hu6HDuuG7m8Og4bqn4bua4bud4buRw7rhuqfhuqjDquG6p1ThurLhu7PDusah4bqnbOG7peG6p0HhuqJvw7rhuqd14buv4bqg4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqn4bu54bub4bqu4bqnw7rhuqzhuqfhuqDDtcO64bqndMOq4bqn4bua4bq/w7rhu5vhuqdB4bqi4buxbOG6p+G6oOG7oWzhu5vhuqc+4bud4buT4bqg4bqnw5rhurt14bqnbuG6u8O6xqHhuqd0w6p14bqn4buDw7rhuqfhuqjDquG6p8OA4budw7rhu5vhuqfDgOG7scO6xqHhuqfhuqDhur/hu53huqfhuqBww7rhu5vhuqdA4bqi4buBw7rGoeG6p07hu6vDusahw6Dhuqckw4HhuqLDusah4bqnQOG6ouG7sWzhuqHhuqdL4budw7ThuqDhuqfDusah4bqyw73hu53huqfDusOqQ+G6p27hurvDusah4bqnbOG7peG6p8O64bub4bqi4bqnbOG7i+G6ouG6p3XhuqLhurvhuqfhu7nhu5vhuq7huqfDuuG6rMOg4bqna+G6vcO64bqnbOG7m8O54bqnbOG6vWzhuqdu4buvw7rGoeG6p3Xhur/hu53huqdtw6114bqn4bu14bqnJMOB4bqiw7rGoeG6p0DhuqLhu7Fs4bqh4bqnVOG6suG7s8O6xqHhuqdu4buH4bqnxqHhu53hurvDueG6p2zhu5vDueG6p+G7muG7neG7kcO64bqn4bqg4budw7Thu7nhuqds4buJw7rhuqfDuuG7m+G6rMO6xqHhuqfDusah4bqyw73hu53huqfhu7nhu5vhuq7huqfDuuG6rOG6p27hurvDusah4bqndMOqdeG6p+G6oMOBw7nDusah4bqnbOG6vWzhuqfDuuG7m8Oq4bqn4bubw6rDusahw6DhuqdB4bqi4bq9w7rhuqdz4bq7w4HhurvDuXNv4bqnbuG7meG6p23huq7huqdtd8Og4bqna+G6vcO64bqndMOsQ+G6p+G6oOG7neG7kcO64bqnbOG7m+G7neG6u+G6p8O64bub4bq74bqi4bqh4bqvL+G7ueG6seG6r+G7ueG6p2x04bq7w4DDgDThuqXhu7lLw7ltQ+G6peG6sT3hurvhuqLhuqdz4bub4bud4bqnbeG6ruG6p2134bqnbuG6suG7s2zhuqfhu5rDquG6pyThu5vhu6Hhuqfhu5rhuqfhuqjDquG6p+G6q+G6p8O6xqHhurLDveG7neG6p+G7ueG7m+G6ruG6p8O64bqs4bqnc+G7m+G6vWzhuqdu4buR4bqi4bqndMOq4bqnw7rhu5vDrcO64bqn4bqo4budw7XDuuG6p2zhurDhurvhuqdB4bqi4bq9w7rhuqdz4bq7w4HhurvDuXNv4bqn4bu14bqn4bub4bqiQ+G7k8O64bqnJOG6u3XhuqfDmuG7q8O6xqHDoOG6p+G6oHDDuuG7m+G6p+G7uOG7m8OD4bqnJOG7m8Wp4bqh4bqnw5rGocOqQ+G6p8SR4bqh4bqp4bqp4bqh4bqr4bqt4bqpw6nDoOG6p+G7muG7neG7kcO64bqn4bqow6rhuqdU4bqy4buzw7rGoeG6p27hu4fhuqdu4bqy4bq74bqnYuG6p2zhu6vhuqfGoeG6veG7neG6p8O6w6pD4bqn4bqo4bqy4buz4bqg4bqna+G7ncO1w7rhuqfDgOG6u8O6xqHhuqckw4HhuqLDusah4bqnQOG6ouG7sWzhuqdu4buZ4bqna+G6vcO64bqnbOG7m8O54bqn4bua4bq/w7rhu5vhuqfhuqh54bud4bqnxqHhu53hur3huqfhuqnhuqfhuqjhur/DuuG6p8O64bubw63DuuG6p23DrcO64bqn4bqg4buT4bqnw6Nz4bubw7nhu4HDusah4bqnYmLhuqfhuqDDgeG7neG7k+G6ouG6p27hu63DusahxIPhuqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqxTOG7m+G7oeG6p+G7muG6p2zhu5vDueG6p2vhu53DtOG6oGHhuqfhuqVT4bub4bud4bqnw4DhurvDusah4bqnbsO0w7rhuqckw4HhuqLDusah4bqnQOG6ouG7sWzDoOG6p+G6oOG7q+G7neG6p3Phu5vhu6vDusah4bqnbuG6suG7s2zhuqdu4bqy4bq74bqnbuG7neG6p3TDqnXhuqfDuuG7m+G6suG6p3TDveG7neG6p+G7m+G6tOG6u+G6p+G7m8Oyw7rhuqds4bqw4bq74bqn4bua4bud4buRw7rhuqfhuqjDquG6p1ThurLhu7PDusah4bqndcOq4bqnbuG6suG7s2zhuqdr4bq9w7rhuqds4bubw7nhuqd14buv4bqg4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqn4bqgw7XDuuG6p+G7muG6v8O64bub4bqh4bqnw5rGoeG6u0PhuqfDgOG6u+G6ouG6p27hu6XDoOG6p2zhu6Xhuqdi4bqnw7rGoeG6ssO94bud4bqnJMOB4bqiw7rGoeG6p0DhuqLhu7Fs4bqnw4DhurvDusah4bqnQm914bqndWfhuqDhuqfhuqjDquG6p2vDqsO64bqn4bqoeeG7neG6p+G7muG6v8O64bub4bqn4bqo4bud4buTbOG6p3XhuqLhurvhuqfhuqDhu6vhu53huqHhuqck4bubw6xD4bqn4bqo4buJQ8Og4bqn4bqg4bur4bud4bqnbuG7h+G6p2vGsOG6p+G6oMOB4buxw7rigJ3huqHhuq8v4bu54bqx4bqv4bu54bqnbHThurvDgMOANOG6peG7uUvDuW1D4bql4bqx4bua4bud4buTw7rhuqdMeOG6p0HhuqLhurvDuuG6p27hu53hu5HhuqLhuqfhuqDDgeG6u+G6p0zhu6vDusah4bqn4bq7w7rhuqfhuqBww7rhu5vhuqdu4bq7w7rGoeG6p+G6oOG7ncO04bu54bqn4bqg4bqubOG6p27hu53hu5HhuqLhuqfhuqDDgeG6u8Og4bqndMOqdeG6p8OB4bup4bqn4bqo4bqu4bqn4bqo4bud4buTbOG6p27hu5nhuqdC4bqm4bqndEThuqfhuqDhu5tvw7nhuqduw4PDusah4bqn4bu54bub4bq94bu54bqndOG6ouG7ieG6oOG6oeG6ry/hu7nhurHhuq/hu7nhuqdsdOG6u8OAw4A04bql4bu54bq64bqi4bqg4bubw7nDgeG6peG6sUvhu4HDueG6p8OaxqHFqWzhuq8v4bu54bqx

Bảo Ngọc

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Liên tiếp triệt phá nhiều ổ nhóm tín dụng đen

Liên tiếp triệt phá nhiều ổ nhóm tín dụng đen
2019-05-28 07:21:55

PTĐT - Trước tình trạng “tín dụng đen” nở rộ với lãi suất “cắt cổ” gây mất an ninh trật tự, Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự và công an các huyện, thị lập chuyên...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long