Cập nhật:  GMT+7
4bunSXfhu69ETcOBVFThu53hu61Rw63DjVVNw4nhu63FqVvhuqzDmuG7r0Thu67hu6/huqVAcuG7r1vDgEThu69UQOG7r1VJ4buQT0jhu69Dw4DDk+G7r1Xhu4pPSeG7r1VT4bqiT0jhu69U4buqROG7r0xJw5XDieG7r0TFqMOB4buvw63hu5ZPSOG7r1VJ4buST0jhu6/DrVPDmk5R4bunL0l3xanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG7p8ONTkjhu69UU0Thu53hu60vL0R1Q8OBw5NRScOaVUnDk3VXTy/EkMOJVExVw5NRL0/DiVhUL3h2w712L8O9QcSQw7124bu1eUHhu7N5VXfhu7d5eeG7tXZNd3VLUUjhu63hu68vxanhu6dRxanDreG7lk9I4buvVUnhu5JPSOG7r+G6pUDhu68iw5NPw4FNxJDhu6/DrVPDmk5R4buvTEnhu5BPSOG7r0Thu4xP4buvVVPDjeG7gsOa4buvREnhu6pPSOG7r0TFqMOB4buvXeG6reG7jeG6oyItd0Hhu69VU8OTT0jhu694w73hu69Iw43hu6Lhu69Sw5rDgeG7r1fhuqDhu69MSeG7kE9I4buvQ+G7iOG7r1Thu5JV4buvVVPDk09I4buvw73hu69PSOG6oMOddeG7ryDhuqTDneG7r03huqDhu69VSeG7kE9I4buvVcONT+G7r0Xhu6jhu55E4buvQ8OAROG7r1RA4buvRMWow4Hhu6/huqdJ4bqg4buvw61T4bqwT0jhu68t4buv4buQT0jhu69pw4nDgU/hu69dw5NPTcOJw53hu69F4buow4Hhu69Tw4Hhu69PSOG6oMOd4buv4bu3L3d24buvTcON4bq+T+G7r1LDmsOBT+G7r1Xhu5zDjeG7r1Thu6pE4buvTEnDlcOJ4buvRMWow4Hhu69PSeG6oOG7r03Egk9J4buvReG6osOT4buv4bqlQHXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanDrVPDk09I4buvVUnhu5BPSOG7r0PDgMOTdOG7r0PDgEThu69UQOG7r2nDicOBT+G7r13Dk09Nw4nDneG7r0RJw5Phu69Dw43hu4BV4buvVUnhur5OcuG7r+G7rV3DgEThu69D4bqgw43hu69Mw43hu4RO4buvVVPDgeG7r1Thu6pE4buvTEnDlcOJ4buvREnDk+G7r1VJ4bqmw53hu69O4buOw43hu69EScSo4buvVOG7kuG7r0TFqMOB4buvw63hu5ZPSOG7r1VJ4buST0jhu69F4buGw5rhu6/hu5ZP4buvReG7iE9JdeG7r8SRT0jhu6/huqbDneG7r0XEguG7r0xJ4buQT0jhu69D4buI4buvVOG7klXhu69VU8OTT0jhu69J4buaT+G7r8O94buvT0jhuqDDneG7r1LDmsOBdOG7r0xJ4buQT0jhu69Ew5Lhu69VU8ON4buCw5rhu69ESeG7qk9I4buvXeG6reG7jeG6oyItd0Hhu69VU8OTT0jhu694w73hu69Iw43hu6Lhu69X4bqg4buv4buQT0jhu6/huqbDneG7r0xJ4buQT0jhu69E4bqsT+G7r0nDgcOd4buvQ8Oa4buUROG7r1FJw4PDjeG7r1Thu67hu6/EkOG7pk9I4buvSeG7guG7r1VJ4buST0jhu69JxqDhu69VU+G7nuG7r1VJ4bug4buvTOG7hOG7r1Xhu7Dhu69MScON4buvT0nhuqhR4buvV8ON4buCT3Xhu69pw4BPSOG7r0/DgcOddOG7r8Ot4buWT0jhu69VSeG7kk9I4buvT8OSw43hu69X4bucw43hu69V4buQw43hu69T4bq2T0jhu6/hu5BPSOG7r+G6psOd4buvRMODTuG7r1VJ4bqmw53hu69Vw5rDneG7glXhu69X4buiw4114but4bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpw61J4buQT0jhu69Vw41P4buvVVPhur5P4buvReG7qOG7nkThu69F4buow4Hhu69Tw4Hhu69MSeG7kE9I4buvTeG6pMOa4buvVMOBw5rhu69MScON4buvw63hu5ZPSOG7r1VJ4buST0jhu6/DrVPDmk5R4buvVcOaw53hur5P4buvQ+G7kuG7r+G7kE9I4buvVMOK4buvVOG7nE7hu69Sw5rDgcOd4buvVVPhu6Dhu69N4bqiw43hu69EScON4buAT+G7r8SQ4buIREnhu69X4bqoT+G7r0Xhu5RPSOG7r1VTw4FPSeG7r0Thu67hu69X4bqg4buvTsOa4buST+G7r1VJw4FO4buvSMONw4Hhu69X4bqgw5Phu69Ew5rhu5RE4buvVVPDgU9J4buvTcOa4bqoT+G7r1VJ4buq4buvScOBw43hu69X4bucw43hu6/hu6pPSOG7r0Thu67hu69Xw43hur5P4buvRcODT0jhu68i4bqkT+G7r0RJxajhu68t4buv4buQT0jhu6/hurPDk8OJ4buvW8ONxJDDiU/hu69X4bqgw5Phu69PSOG6oMOd4buvd+G7sy93duG7r1Xhu5zDjXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxald4bukT0jhu69PSOG6oMOddOG7r0zhur5PSeG7r13huqfhuqfhu69F4buow4Hhu69Vw41P4buvZknDkuG7r8Ot4buWT0jhu69VSeG7kk9I4buv4bqlQOG7r+G6pcONTMOJ4buvZsOJT0TDieG7r0TDkuG7r0zhu4BV4buvUsOaw4Phu69Z4bq4VeG7r09IScON4buCTuG7r+G6pE7hu69Vw4xPSeG7r1fhu5zDjeG7r1fDjVPDmlThu69pI2hpLV3Dk+G7jS144buvSOG6pMOd4buvQ+G7gk9J4buvV8ON4bq+TuG7r0Xhu6jhu6JPSOG7r0nhu5Dhu69J4bqmUeG7r0ThuqZR4buvXeG6reG7jeG6oyItd0F14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpw61Jw4nDk+G7r0zhu4Dhu69Jw5PhuqJESXThu69mScOS4buvw63hu5ZPSOG7r1VJ4buST0jhu6/huqVA4buv4bqlw41Mw4nhu69mw4lPRMOJ4buvVMOK4buvRMOS4buvRMOa4buUROG7r1VTw4FPSeG7r03DmuG6qE/hu69X4bucw43hu6/hu6pPSOG7r0Thu67hu69Xw43hur5P4buvREnDk+G7r1fhu4jhu69VU8OM4buvZknDkuG7r8Ot4buWT0jhu69VSeG7kk9I4buvRMWow4Hhu69Fw4NPSOG7ryLhuqRP4buvREnFqOG7ry3hu69D4bqg4buv4bq1w4FOw4FNw4Hhu6/huqHDgVNTw41U4buvVeG6osON4buvVUnhuqBPSeG7r1FJ4buS4buvacOBTVXhu6/DosOBTMOJ4buvVVPDk09I4buvT0jhuqDDneG7r+G7uS93dnXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanDrUnDicOT4buvTOG7gFXhu69Sw5rDg+G7r1VJ4bquTuG7r8SQ4buM4buvTuG7nMON4buvReG7qOG7nkThu69d4bqn4bqn4buvROG7kE9I4buvQ+G7knThu6/hu6pPSOG7r0Thu67hu69Xw43hur5P4buvW8ONxJDDiU/hu69ExajDgeG7r0XDg09I4buvIuG6pE/hu69EScWo4buvRcOBT0jhu69Iw43huqBPSeG7r+G7qMOa4buvVUnhu4Dhu6/hu7Phu7fhu5/hu69V4bu44buvTeG7guG7r8WoT0jhu69J4buU4buvVMOT4buvV+G7nMON4buvw7134buf4buvRMWow4Hhu6/DreG7lk9I4buvVUnhu5JPSOG7r8OtU8OaTlF04buvVVPDk09I4buvTEnDjeG7r1Xhu7jhu69N4buC4buvT+G6oMOd4buvV+G7nMON4buvRMOAROG7r0Thu67hu69VU8ON4buvT1bhu69N4bqg4buv4bu14bu14buvV+G7nMON4buveXjhu5914bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RI8OaVUnDk1Phu63FqcOtScOJw5Phu6/DrcOtw7Xhu43huqfhu6cvUcWp

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long