Cập nhật:  GMT+7
%C6%A0%22SQ%2A7%E1%BB%A8%C4%91%C4%91NPbE+e7%3AP%E1%BB%9A%E1%BB%A3%29Q8%E1%BB%AC%2AQ%E1%BB%AB+%E1%BB%AE+QH%C4%83Q%3F2%2A%22Q%E1%BB%A3%C3%A19%5DQ%25%E1%BB%B09%E1%BB%90Q%E1%BB%9F%40%C3%A9Q7%C4%839%5DQe39%22QB%22%E1%BA%B9QE%22%E1%BA%A1%C6%A0%2F%22S%E1%BB%9A%C6%A0bQ%2A7%E1%BB%A8%C4%91%C4%91NPb%E1%BB%A3a%26%C3%ACP%E1%BB%9A%C6%A0+8%5DQ%C4%91d%2ANP%2F%2F%2A%E1%BB%92%25%E1%BB%A8ab%22%C3%A9e%22a%E1%BB%92h9%2F%26%3A%C4%916eab%2F9%3Ai%C4%91%2FS%C6%AFU%C5%A8%2F%C3%9A%C6%AF%26RS%C5%A8SSS%C5%A8eS%E1%BB%A4%E1%BB%A4%C6%AF%C5%A8%C5%A87S%E1%BB%925b%5DPQ%2F%E1%BB%9A%C6%A0%2Fb%E1%BB%9A%C6%A0bQ%2A7%E1%BB%A8%C4%91%C4%91NPb%E1%BB%A3a%26%C3%ACP%E1%BB%9ABEpEQ-Q%E1%BB%9F%22+%3C%C3%A9QT%C6%AF%2F%C6%AF%E1%BB%90Qe%E1%BB%AC+Q%E1%BB%B9%22%E1%BB%B0Qe%22+Q%3F%E1%BB%B8%C3%A9Qh%E1%BB%B0Q7%C3%A9%C3%AC%3E9Qe%23bQE%E1%BB%A1EEQe39%22%E1%BB%90Q%C4%90%E1%BA%A9QHW9Q%22%C3%A1%E1%BB%A8Q-QE%22%7BQe%22%E1%BB%A8aQh%E1%BB%B0Q%E1%BB%A1%C3%A9Q72%2A%22Qe%E1%BA%B3Q%2A%22%E1%BB%87%2AQ%25%29Q8%E1%BB%AC%2AQ%E1%BB%AB+%E1%BB%AE+QH%C4%83Q%3F2%2A%22Q%E1%BB%A3%C3%A19%5DQ%25%E1%BB%B09%E1%BB%90Q%E1%BB%9F%40%C3%A9Q7%C4%839%5DQe39%22Q9W8QTRS%C6%AF%E1%BB%92%C6%A0%2Fb%E1%BB%9A%C6%A0bQ%2A7%E1%BB%A8%C4%91%C4%91NPb%E1%BB%A3a%26%C3%ACP%E1%BB%9A%C4%90%E1%BB%A8%C3%A9QUQ9%5D%E1%BB%B0%C3%ACQe%22+Q%3F%E1%BB%B8%C3%A9Q%C4%91%C4%83+Q9%E1%BA%B3+Qe%E1%BB%83QT%E1%BB%A6-T%C6%AF%2F%C6%AF%E1%BB%90Q%22%C3%A29QS%C3%9ARQHpHQ%3F%299Qe%E1%BB%83QSTQ%22%C3%A9%C3%AC%3E9%E1%BB%90Qe%22%E1%BB%B09%22%E1%BB%90Qe%222Qh%E1%BB%B0QUQ%2A%C3%A2Qc%C3%A9%E1%BB%A89%E1%BB%90Q%3F%C3%A29Qh2Q%2A%C3%AA%E1%BB%A8Qe39%22Q7%E1%BB%B0Qp%E1%BB%AE9%5DQ%C3%AA%C3%ACQ6%22%E1%BA%AF+Q%2A%E1%BB%AA%2AQ%E1%BB%A1a%E1%BB%A89%22Q9%5D%22+%3EbQe39%22%E1%BB%90Q%C4%90%E1%BA%A9Q%E1%BB%9F%C4%839%5DQe%22%E1%BB%81%C3%A29%5D%E1%BB%90Q%E1%BB%9F%C4%839%5DQ%E1%BB%A89Qe39%22Q%3FVQ%2A%E1%BA%AF9%5DQ%22+%299Q%2A%22aQ9%5D%E1%BB%81%E1%BA%A7+Q%22%E1%BB%B68Q8%E1%BA%B7Q9%22g9%5DQed%239Q%3F%E1%BB%B8%C3%A9Q%22%E1%BB%A8%C3%ACQh%E1%BB%B0Q%22%E1%BB%B8bQ%26%249Q%E1%BA%A9Q%2A%E1%BB%AEQTQ8%C4%839Q%25%C3%A19%5DQ%25%E1%BB%B09Qh%E1%BB%B0Q%2A%40%C3%A9Q7%C4%839%5D%E1%BB%92%C6%A0%2Fb%E1%BB%9A%C6%A0bQ%2A7%E1%BB%A8%C4%91%C4%91NPb%E1%BB%A3a%26%C3%ACP%E1%BB%9A%C6%A0+8%5DQ%C4%91d%2ANP%2F%2F%2A%E1%BB%92%25%E1%BB%A8ab%22%C3%A9e%22a%E1%BB%92h9%2F%26%3A%C4%916eab%2F9%3Ai%C4%91%2FS%C6%AFU%C5%A8%2F%C3%9A%C6%AF%26RS%C5%A8SSS%C5%A8eS%E1%BB%A4%E1%BB%A4%C6%AF%C5%A8%C5%A87T%E1%BB%925b%5DPQ%2F%E1%BB%9A%C6%A0%2Fb%E1%BB%9A%C6%A0bQ%2A7%E1%BB%A8%C4%91%C4%91NPb%E1%BB%A3a%26%C3%ACP%E1%BB%9A%E1%BB%B3%29eQe%22%E1%BA%B9%2AQ%5D+%E1%BB%AE+%E1%BB%90Q%E1%BB%A3%E1%BB%A89Qe%E1%BA%B3Q%2A%22%E1%BB%87%2AQ%3FVQed%E1%BB%A8aQ%5D+%E1%BB%AE+Q%E1%BB%B9%22%E1%BB%B8eQ%3F%E1%BA%B19%5DQ%3F%E1%BA%B7+Q9%E1%BB%A88Q8%C4%839Q%E1%BB%A3%C3%A19%5DQ%25%E1%BB%B09Q%2A%22aQ%E1%BB%9F%C4%839%5DQ%E1%BB%A89Qe39%22%C3%94Q%5D+%E1%BB%AE+Q%E1%BB%B9%221Q%2A%22aQe%22%E1%BB%B09%22Qb%22%E1%BA%AFQH+%3EeQEd1%C3%94Q%5D+%E1%BB%AE+Q%E1%BB%A3%E1%BB%A8%C3%95Q%22%C3%A9%C3%AC%3E9Qpa%E1%BB%A89Q%E1%BB%B1%E1%BA%BB9%5D%E1%BB%92Q%E1%BA%A8Q8%C4%839Q%E1%BB%9F%40%C3%A9Q7%C4%839%5DQ9%E1%BA%B7+Q%26%C3%A99%5DQ%3F%C4%83+Q9%E1%BB%A88%E1%BB%90Q%22%C3%A9%C3%AC%3E9QE%22%E1%BB%A89%22QE%22%C3%A9jQ%5D+%E1%BB%B09%22Q%5D+%E1%BB%AE+Q%E1%BB%B9%22%E1%BB%B8e%C3%94Q%22%C3%A9%C3%AC%3E9Q%E1%BB%B5%E1%BB%B68QE%22%E1%BB%A8aQ%5D+%E1%BB%B09%22Q%5D+%E1%BB%AE+Q%E1%BB%B9%221Qh%E1%BB%B0Qe%222Q%C3%ADVQB%22%E1%BA%B9QE%22%E1%BA%A1Q%3Fa%E1%BB%ACeQ%5D+%E1%BB%AE+Q%E1%BB%A3%E1%BB%A8%E1%BB%92Q%C6%AFQ9%E1%BA%B7+Q%26%C3%A99%5DQe%22+Q%3F%E1%BB%B8%C3%A9Q%2A%C3%A09Q7%E1%BB%AC+Q%5D%E1%BA%B18%C3%95Q%E1%BB%A3%C3%A19%5DQ%25%E1%BB%B09Q%3F%C4%83+Q9%E1%BB%A88-9g%E1%BB%90Q%3F%C4%83+Q9%E1%BB%A88%E1%BB%90Q%3F%C4%83+Q9g%E1%BB%90Q%3F%C3%A29Q9%E1%BB%A88%E1%BB%90Q%3F%C3%A29Q9g%C3%94Q8%C4%839Q%2A%40%C3%A9Q7%C4%839%5DQ%5D%E1%BA%B18Q%3F%C4%83+Q9g%E1%BB%90Q%3F%C3%A29Q9%E1%BB%A88%E1%BB%90Q%3F%C3%A29Q9gQh%E1%BB%B0Q%3F%C4%83+Q9%E1%BB%A88-Q9gQ%2A%E1%BA%BF9%5DQ%3FVQe18Q%3F%E1%BB%81%E1%BA%AD%2AQ9%22%E1%BB%B0Qh%C4%83Q%3F2%2A%22%E1%BB%92%C6%A0%2Fb%E1%BB%9A%C6%A0bQ%2A7%E1%BB%A8%C4%91%C4%91NPb%E1%BB%A3a%26%C3%ACP%E1%BB%9A%C6%A0+8%5DQ%C4%91d%2ANP%2F%2F%2A%E1%BB%92%25%E1%BB%A8ab%22%C3%A9e%22a%E1%BB%92h9%2F%26%3A%C4%916eab%2F9%3Ai%C4%91%2FS%C6%AFU%C5%A8%2F%C3%9A%C6%AF%26RS%C5%A8SSS%C5%A8eS%E1%BB%A4%E1%BB%A4%C6%AF%C5%A8%C5%A87U%E1%BB%925b%5DPQ%2F%E1%BB%9A%C6%A0%2Fb%E1%BB%9A%C6%A0bQ%2A7%E1%BB%A8%C4%91%C4%91NPb%E1%BB%A3a%26%C3%ACP%E1%BB%9Ap%E1%BB%B6%C3%ACQ7%E1%BB%B0Q%5D+%E1%BB%AE+Qe%22+Q%3F%E1%BB%B8%C3%A9Q%3F%E1%BB%81%E1%BA%AD%2AQe%E1%BA%B3Q%2A%22%E1%BB%87%2AQe%22%E1%BB%81%E1%BA%A79%5DQ9+%289Q9%22Y8Q%3F%E1%BB%AA9%22Q%5D+%E1%BB%AAQe%22%E1%BB%85%2AQ%2A%22%E1%BB%B8eQb%22a9%5DQed%E1%BB%B0aQe%22%7BQ%26%E1%BA%BD%2AQe%22%7BQe%22%E1%BB%A8aQc%C3%A9%409Q%2A%22%E1%BA%B99%5DQ%2A%C3%AA%E1%BB%A8Q%2A%E1%BB%AA%2AQ%22%C3%A9%C3%AC%3E9%E1%BB%90Qe%22%E1%BB%B09%22%E1%BB%90Qe%222Qh%E1%BB%B0Q%2A%E1%BB%AA%2AQ%3F%C3%A29Qh2Qed%289Q%3F2%E1%BB%A8Q%25%E1%BB%B09Qe39%22%C3%94Qe%E1%BB%83Q%3F%C3%A1Qb%22%E1%BB%AAeQ%22+%3E9%E1%BB%90Q%3F%E1%BB%B0aQe%E1%BB%ACa%E1%BB%90Q%25%E1%BA%B1+Q%26%E1%BB%81%E1%BA%AB9%5DQ7%E1%BB%85%2AQ7%E1%BB%81%E1%BA%AD9%5DQh%239Q%3F%E1%BA%B79%5DQh+%289Qe%E1%BB%B0+Q9W9%5DQ%2A%22aQe%22%7BQe%22%E1%BB%A8aQe%22%E1%BB%B09%22Qe0%2A%22Q%2A%E1%BB%A8aQ%2A%C3%AA%E1%BB%A8Qe39%22%E1%BB%92%C6%A0%2Fb%E1%BB%9A%C6%A0bQ%2A7%E1%BB%A8%C4%91%C4%91NPbl%C3%A9e%22adP%E1%BB%9AC%C3%A9%E1%BA%AF%2AQp%E1%BB%AC+%C6%A0%2Fb%E1%BB%9A

Quốc Đại

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cây vợt trẻ đón mùa giải thứ XX

Cây vợt trẻ đón mùa giải thứ XX
2019-09-28 07:35:17

PTĐT - Chỉ còn ít ngày nữa là giải Cây vợt trẻ Báo Phú Thọ lần thứ XX, cúp VNPT năm 2019 sẽ khởi tranh, VĐV của các đơn vị đang tích cực luyện tập để tham gia giải. Qua 19 mùa...

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu “dễ thở”

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu “dễ thở”
2019-09-26 15:24:09

PTĐT - Sau 2 năm xuất sắc giành ngôi Á quân tại VCK U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc năm 2018. Hàng triệu con tim người hâm mộ Việt Nam lại dành sự quan tâm rất lớn cho...

Man City 8-0 Watford: Ngày thăng hoa của nhà vua

Man City 8-0 Watford: Ngày thăng hoa của nhà vua
2019-09-22 06:09:33

Man City đã có chiến thắng đậm đà nhất tại Ngoại hạng Anh tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, khi nghiền nát đội khách Watford với tỷ số 8-0, trong đó có cú hat-trick của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long