Cập nhật:  GMT+7
4buzw5LDg+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4buN4buMV+G7lknDgOG7tTlK4bqgxqDhuqpG4bqg4bq5LOG6oMOS4bug4buw4bqg4buEw4pX4bqgV8OS4bu4xajhu5rDk+G6oOG7luG6vuG7muG6oFfDkkDhuqDDqsOSw4pXduG6oG9YU0bhuqDDklXhu4zhuqDhu5TDkuG7ouG6puG6oHDhu5/hu7Mvw5LDg+G7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Xhu7Phu4zGoMOT4bqgVuG7rkbhu6fDgC8vRnfhu4Thuqbhu5zhu7DDklhXw5Lhu5x3KuG7mi9HSVbhu5RX4buc4buwL+G7mkkmVi/EgsSC4bqixIIvw4PDg8ODR8SCw4PhurThurbhuqLhuqLhuqJXw4PDgsSCw4PDguG6pOG7lsODd+G7mOG7sMOTw4DhuqAv4bu1w6BU4buaw5PhuqBGw5Lhu47huqA5w53hu4zhuqDhur3hu4zhu5rDkuG6oGHDkuG6vFjhuqAt4bqg4buTOuG6oCrhu4zEqOG7muG6oDlh4bqp4bqg4buN4buuWOG7msOT4bqg4bu44buk4buaw5PhuqDDoELhu5rDk3bhuqA54buO4bqgV8OS4bu44bqg4buN4buQ4buaw5LhuqDhu7Q6duG6oGHDkuG7tOG6oFfDlEbDkuG6oOG6qcOgw6rDoeG6oFfhu5Dhu5rDknbhuqDhu43hu67hu7jhu6jhu5rDk+G6oMOg4buc4bqo4bua4bqgw6A5b+G6qeG6oFfhu5Dhu5rDkuG6oEbDneG7msOT4bqgRuG6rEbhuqBXw5Lhuqjhu5rDkuG6oCrhu4zEqOG7muG6oMOg4buc4bqo4bua4bqgw6A5b+G6qeG6oFfDkuG6psag4bqgRz3huqDhu5Qs4bqgw5Lhu6Dhu7DhuqBX4bqq4buM4bqgSOG7jE3GoOG6oEbhur5Y4bqgV+G7kOG7msOS4bqgbsOSWeG6oOG7jcOS4bug4buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4bqpSeG6pkfDgOG7tcOy4bqmWOG6oOG6sHbhurbhuqDhu5rDk+G6qDrhuqDhu5bhuqjGoOG6oCrhu4xMRuG6oOG7lMOS4buG4bua4bqgV+G7ruG7uOG7pOG7msOTduG6oOG7msOTw5Lhu4zEqMag4bqgV1lGduG6oOG7lMOS4buc4bqm4bqgw5Lhu6BG4bqgKuG6qOG6oFfhu67huqxGw5LhuqDhu5rDkuG7jEzGoOG6oEbhuqbhu5x24bqgRsOS4buMS1jhuqDDg8ODL8ODduG6oFfhuqrhu4zhuqDDqsOS4bqo4bqgb1hTRuG6oMOSVeG7jHbhuqBvWFNG4bqgw5JV4buM4bqg4buUw5Lhu6LhuqbhuqBw4buf4bqgV8Oa4bqgRsOSQEbhuqA5SuG6oMag4bqqRuG6oOG6uSzhuqDDkuG7oOG7sOG6oOG7hMOKV+G6oFfDkuG7uMWo4buaw5PhuqDhu5bhur7hu5rhuqBXw5JA4bqgw6rDksOKV+G6oFfDkknhu5zhuqDDksOV4buaw5LhuqBXw5JARuG6oFfhu649RuG6oFfhu4xK4buw4bqg4buUSlfhuqDDksav4buw4bqgKuG7puG7jOG6oFfhu649RuG6oFdYOkrhu5p34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7Xhu43DkuG6psag4bqgRz3huqDhurks4bqgw5Lhu6Dhu7DhuqBX4bqq4buM4bqgSOG7jE3GoOG6oEbhur5Y4bqgbsOSWeG6oOG7jcOS4bug4bqgRuG7ouG6oEhU4buaw5PhuqBGw5Lhu47huqA5w53hu4zhuqDhur3hu4zhu5rDkuG6oGHDkuG6vFjhuqAt4bqg4buTOuG6oCrhu4zEqOG7muG6oDlh4bqp4bqg4buN4buuWOG7msOT4bqg4bu44buk4buaw5PhuqDDoELhu5rDk3bhuqA54buO4bqgV8OS4bu44bqg4buN4buQ4buaw5LhuqDhu7Q6duG6oGHDkuG7tOG6oFfDlEbDkuG6oOG6qcOgw6rDoeG6oFfhu5Dhu5rDknbhuqDhu43hu67hu7jhu6jhu5rDk+G6oMOg4buc4bqo4bua4bqgw6A5b+G6qeG6oFfhu5Dhu5rDkuG6oEbDneG7msOT4bqgRuG6rEbhuqBXw5Lhuqjhu5rDkuG6oCrhu4zEqOG7muG6oMOg4buc4bqo4bua4bqgw6A5b+G6qeG6oFfhu5Dhu5rDknfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7teG7jeG6quG7jOG6oOG7sMOS4buMxKjhu5rhuqDhu4RK4bqgxqDhuqpGduG6oG9YU0bhuqDDklXhu4zhuqBIQ+G6oOG7msOTw5JJ4bqgOeG6rOG7nOG6oEbhuqzhu5zhuqDDk+G7jELhu4zhuqBX4buuw5Xhu5rDknbhuqBX4buMSuG7sOG6oFfDklh24bqgRsOS4buQ4buaw5LhuqDhu5Y74bqgRz3huqBXw5JC4buc4bqgw6rDk8OSw5ThuqDhu6xYOkpX4bqgKkvhuqBGw5Lhu47hu5rDkuG6oFbhuqxGw5LhuqBX4bqo4buM4bqg4buUw5Lhu6LhuqZ24bqgV+G7jEvhu5rhuqBXTOG6oEhN4bqgw5LDmeG6oFfhu67Gr+G6oGHDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgV+G7rsOV4buaw5LhuqDhu7DDkuG7skbhuqDDklThu4zhuqAq4bqo4bqg4buww5LhuqxX4bqgV+G7ruG7jE3hu5rhuqDhu5Thu4zhu5rDkuG6oFdK4bqgLeG6oD9D4bqgw5JV4buM4buv4bqgRz3huqBXw5JC4buc4bqg4bq7WOG7gFfhuqBWJOG6puG6oEjDmuG7jHbhuqDhu4TDmuG6oFZY4buaw5PhuqDGoFVX4bqgVlPhuqBI4buMS1jhuqBG4bu04bqm4bqg4bq7WOG7gFfhuqDDoOG6vljhuqBX4bu44bqgRlLhu5rDk+G7r+G6oOG6u1jhu4BX4bqgw6Dhur5Y4bqgV+G7uOG6oFfDkknhu5zhuqDhu7DDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgV8OSQEbhuqBIU+G7jOG6oFfhuqxG4bqgRlLhu5rDk+G6oFfhu7jhu6/huqDhurtY4buAV+G6oMOg4bq+WOG6oFfhu7jhu6/huqDhurtY4buAV+G6oMOgw4pY4bqgV8OS4bq+WOG7r+G6oOG6u1jhu4BX4bqgw6Dhu4xM4bua4bqg4buWPUbhu6/huqDhurtY4buAV+G6oMOh4buc4bqm4buaw5LhuqDhu5rDk8OS4buMTOG7sOG7r+G6oOG6u1jhu4BX4bqg4buNw5JYSuG6oFfhu4zEqFjhuqBXw5Lhu7LhuqBIw4lG4bqg4buE4buMTFfhuqAq4bqo4bqg4bq7WOG7gFfhuqDhu43DkuG7jOG6oMOS4bqo4buaw5LhuqDhuqzhu5rhuqBH4bq84bua4bqgVj3hu6/huqDDoT3huqBXw5JC4buc4bqgw6rDk8OSw5ThuqDhu6xYOkpX4bqgKkvhuqBhw5Lhu7ThuqBX4buu4bu44buk4buaw5PhuqBI4bq+WOG6oFfhu7jhuqDDoT3huqDhuqzhu5rhuqA/4bq8OuG6oEc94buaw5PhuqBGUuG7msOT4bqgV+G7rsOV4buaw5LhuqBI4bu4xajhu5rDk+G6oOG7hFXhuqBG4bqm4buc4bqgV1NG4bqgOcSQRuG6oC3huqDDquG6psag4bqg4buww5Lhu47huqbhuqDDoFLhu5rDk+G6oMOT4buM4bqm4buM4bqgSOG7nOG6quG7muG6oMSC4bqixILDgy3EguG6osSC4bq24buv4bqgw6E94bqgV8OSQuG7nOG6oMOqw5PDksOU4bqg4busWDpKV+G6oFfDkuG7juG6oEjhu4xNxqDhuqDGoFVX4bqgVlPhuqBG4buk4bqgRsOSSnbhuqBGw5Lhu47hu5rDkuG6oFbhuqxGw5LhuqBIw4lG4bqgV8OSw53huqDhu7DDkuG6rFfhuqBX4buu4buMTeG7muG6oFfDkuG6qOG7msOS4bqg4buww5JT4bqgYeG6vuG7muG6oOG7jcOS4buk4bqgKuG6qOG6oEc94bqgV8OSQuG7nOG6oMOqw5PDksOU4bqg4busWDpKV+G6oOG7lCzhuqDDkuG7oOG7sOG6oOG7hMOKV+G6oFfDkuG7uMWo4buaw5PhuqDhu5bhur7hu5rhuqBXw5JA4bqgw6rDksOKV3bhuqBvWFNG4bqgw5JV4buM4bqg4buUw5Lhu6LhuqbhuqBw4bufd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1w6Hhu7jhu6bhu4zhuqBWPeG6oEjhu4xLWOG6oMOS4bqo4buaw5LhuqBG4bu04bqm4bqgbsOS4bui4bqgYcOS4bu04bqgV8OURsOS4bqg4buNw5Lhu7jFqOG7msOT4bqgV+G7rj1G4bqgb1hTRuG6oMOSVeG7jOG6oOG7jeG7ruG6vuG7muG6oOG7jcOS4bqm4buaw5LhuqDhur3hu4Lhu5p24bqgb1hTRuG6oMOSVeG7jOG6oFfhu4xK4bua4bqgw5Lhuqjhu5rDkuG6oOG7hOG7jE1Y4bqg4busWDpKV+G6oFfDklLhu5rDk+G6oOG7rFjhuqbhuqDhu4RT4bua4bqgw6rDk8OSw5ThuqDhu6xYOkpX4bqg4buaxKhY4bqgV+G7rsSo4bua4bqgKuG6qOG6oOG6u1jhu4BX4bqgViThuqbhuqBIw5rhu4x24bqg4buEw5rhuqBWWOG7msOT4bqgxqBVV+G6oFZT4bqgSOG7jEtY4bqgRuG7tOG6puG6oFfhuqzGoOG6oOG6u1jhu4BXd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1bsOS4bqsV+G6oOG7hOG7jE1Y4bqg4buESuG6oMag4bqqRuG6oOG7lCzhuqDDkuG7oOG7sHbhuqBhw5Lhu7ThuqBXw5RGw5LhuqBvWFNG4bqgw5JV4buM4bqg4buf4bu44buk4buaw5PhuqDDoMOV4buaw5LhuqDhuqlYTOG6oOG7msOSw4rhu5rhuqDGoOG6quG7msOS4but4bqg4bq5LOG6oMOS4bug4buw4bqg4buEw4pX4bqgV8OS4bu4xajhu5rDk+G6oOG7luG6vuG7muG6oFfDkkDhuqDDqsOSw4pXduG6oG9YU0bhuqDDklXhu4zhuqDhu5TDkuG7ouG6puG6oHDhu5/huqBIQ+G6oMOS4buc4bqo4bua4bqgV8OS4bqo4buaw5LhuqBX4buc4bqo4bua4bqg4buEVeG6oEbDkuG7uOG7pOG7msOT4bqgV+G7rsOV4buaw5LhuqBIS+G6oOG7ruG6puG6oCrhuqjhuqBXw5Lhuqjhu5rDkuG6oEZS4buaw5PhuqBXU1fhuqBIw4zhu7B34bqg4bq5LOG6oMOS4bug4buw4bqgSEPhuqBXw5JS4buaw5PhuqDhu6xY4bqm4bqgxqBVV+G6oOG6u1jhu4BX4bqgKuG6qOG6oOG7hFPhu5rhuqDDqsOTw5LDlOG6oOG7rFg6SlfhuqAq4bum4buM4bqgVj3huqBXw5JT4buaw5PhuqDhu5rDksOKV+G6oOG7rsOKV+G6oEbhuqbhu5x34bqgw6BN4bqgRuG6rEbhuqDDqsOTw5LDlOG6oOG7rFg6SlfhuqBI4buM4bqgKuG6qOG7nOG6oEZYVUbhuqBWU+G7msOTduG6oOG7msOT4bqmOuG6oFbhuqZY4bqg4bq5LOG6oMOS4bug4buwduG6oG9YU0bhuqDDklXhu4zhuqBIS+G6oOG7msOTw5LDlOG6oGHDkuG7juG7msOS4bqg4buww5Lhu7R24bqg4buNw5Lhu7ThuqBX4bu44bum4buaw5PhuqBhw5Lhu47hu5rDkuG6oOG7sMOS4bu0duG6oOG7kzrhuqDhu4Thuqbhu5rhuqDhu43DkuG7uMWo4buaw5PhuqAq4buy4bqgb1hTRuG6oMOSVeG7jHbhuqDhuqlV4buM4bqgSFThu5rDk+G6oMOh4bq84bua4bqgV1VGduG6oEbhuqxG4bqg4buTOuG6oOG7hOG6puG7muG6oEbhu7ThuqbhuqBvWFNG4bqgw5JV4buMduG6oEbhuqxG4bqgRsOK4buwduG6oEbhuqxG4bqg4buaw5Phuqjhu5rDknbhuqBG4bqsRuG6oMOg4buc4bqo4bua4bqgw6A5b+G6qXbhuqBG4bqsRuG6oCrDlOG6oEjhuqrhu4zhuqDhu4Thu4xNWOG6oOG7lMOS4buG4bua4bqgV+G7ruG7uOG7pOG7msOT4bqgV8Oa4bqgRsOSQEbhuqBX4buu4buMTeG7muG6oOG7lMOS4bqm4buM4bqgV8OSPUbhuqDDkuG7jEzhu5rhuqDhu5rDkuG6puG7msOS4bqgRsOS4bui4buaw5N24bqg4buUw5Thu7DhuqBXw5LFqOG7jOG6oEbhuqxG4bqg4bq7WOG7gFd24bqgw6rDk8OSw5ThuqDhu6xYOkpX4bqgKiPhuqbhuqBI4bu4xq9G4bqgV8OSUuG7msOT4bqg4busWOG6pnfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7A54bucRzrDgOG7tWHDkuG7tOG6oFfDlEbDkuG6oG9YU0bhuqDDklXhu4zhuqBG4bu24buaw5PhuqA6xKhY4bqgRuG6vljhu63huqBh4bqsRuG6oCrDlOG6oMOgOW/huqnhuqDhu4RF4buaw5PhuqBG4bqsRuG6oMOSw5Xhu5rDkuG6oFfDkkBG4bqg4buww5LDneG6oMOSxq/hu7B24bqgV8OSUuG7msOT4bqgV+G7jOG7muG6oEhK4bua4bqgRiThuqBX4buu4buM4bqgRkLhuqDhu5rhu7jhu6ZG4bqg4buUSlfhuqDhu6xYQuG6oEbhu7ThuqbhuqDhurks4bqgw5Lhu6Dhu7B24bqgV8OS4bu4xajhu5rDk+G6oD9YOsSo4bua4bqgw5Phu4wl4bqgxqBT4buM4bqg4buW4buMxKjhu5rhuqDDkkzhuqBGw5LDiVfhuqBGw5Lhu4h24bqg4buWxJDhu5rDk+G6oOG7msOTw5JJduG6oOG7sMOSQuG7muG6oOG6rOG7msOS4bqgV+G7rljhu5rDk+G6oFfDkj1G4bqgO+G6oOG7lOG7jErhu5p24bqg4buaw5NYOkzhu5rhuqAq4bug4buaw5PhuqBG4bu04bqm4bqgRiThuqBX4buu4buMduG6oFfhu45Gw5LhuqBGPUbhuqDDk+G7jOG6rMag4bqgVuG6rFfhuqAq4buMTEbhuqDDk+G7jELhu4zhuqDhu6xYOkpX4bqgRuG6rEbhuqDhu5Thu4xK4bua4bqg4buaw5PDksOUduG6oOG7lMOS4buMSljhuqDhu5rhuqrhu4x24bqgV1PhuqBG4bqs4buc4bqgRuG7tOG6puG6oEZS4buaw5PhuqBH4bq84buad+G6oMOgVOG7msOT4bqgV8OSxajhu4x24bqgV8OSPUbhuqDDkuG7jEzhu5rhuqDhu5rDk8OS4buMxKjGoOG6oEbhuqxG4bqg4busWDrhuqBIw5Thu5rDkuG6oCpL4bqg4buww5Lhu57hu5rDk+G6oEbDklPhu5rDk+G6oEfDlEbDknbhuqBXWDpMV+G6oEhT4buM4bqg4buUw5JS4buaw5PhuqBGw5Lhu7ThuqDhu6xY4bqm4buaduG6oOG7luG7pOG6oOG7luG6qHbhuqDGoMOKV+G6oEZC4buaw5LhuqDDk+G7jOG6rEbhu6/huqBGw5JY4buG4bua4bqg4buEw5ThuqBXU1fhuqBG4bqsRuG6oEjhu4xLWOG6oOG7lOG7jEzhu5rhuqDhu7DDkuG7skbhuqAq4buy4bqgw6rDkuG6vOG7muG6oEfhurzhu5rhuqBI4bui4bua4bqgxqAj4buaw5PhuqDhu5pExqDhuqDGoOG7puG7jOG6oMSC4bqixILEguG6oCrhuqjhuqAqWOG7jOG6oHBY4bq84buaduG6oEjhu6Lhu5rhuqDhu41KV+G6oMOqw5NYOsSo4bua4bqgSOG6rOG7muG6oMOqw5LhurzGoOG6oMOh4bq+4bua4bqg4buW4bqo4buaw5LhuqDGoOG6quG7msOSduG6oOG6puG7muG6oFfhu5zhuqjhu5p24bqgV+G7jEpX4bqg4buU4buMTMagduG6oFfhuqrhu5zhuqDhu5TDkuG7juG6oFfDkkp24bqg4busWDpKV+G6oFfhurzGoOG6oFfDkj1G4bqgw5Lhu4xM4bua4bqgV8OSxJDhu5rDk+G6oOG7lsav4buM4bqgw6rDk8OSw5ThuqDhu6xYOkpX4bqgRuG7tOG6puG6oG9YU0bhuqDDklXhu4x24bqgYcOS4buO4buaw5LhuqDhu7DDkuG7tOG6oCpL4bqg4buUSuG6oMOS4buc4bqqRsOS4bqg4buww5LhuqxX4bqgV+G7ruG7jE3hu5rhuqDhu5Thu4zhu5rDkuG6oFdK4bqgLeG6oD9D4bqgw5JV4buM4bqg4buaRMag4bqgxILhuqLEgsSC4bqgKuG6qOG6oMOqw5PDksOU4bqg4busWDpKV+G6oMOg4bqq4buM4bqgw5JV4buM4bqgcOG6q+G6q+G6q+G6oEbhu7ThuqbhuqDDoELhu5rDk3bhuqDDk+G7ouG7sOG6oOG7sMOS4bq+4bua4bqgSOG7uOG6puG6oEjDilfhuqDhu5rhu7jhu6ZG4bqgV+G7jErhu7DhuqBX4buyRuG6oOG7sMOS4bqsV+G6oFfhu67hu4xN4bua4bqg4buES+G7muG6oCol4buaw5N24bqgSMWo4buM4bqgVlPhu5rDk+G6oOG7msOT4bu4xajhu4zhuqBH4bq84bua4bqgSOG7uMavRuG6oOG7muG6vOG7msOT4bqgRuG6puG7nHfhu7Mv4buw4bu14buz4buw4bqgRuG7luG6plZW4bunw4Dhu7ApWFfDkuG7nOG7rsOA4bu14bq7xKjhuqDhuqnhu5zhuqjhu5rDk+G7sy/hu7Dhu7U=

Lê Hoàng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Quốc hội thảo luận trực tuyến

Quốc hội thảo luận trực tuyến
2022-01-10 15:42:00

baophutho.vn Ngày 10/1, tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội họp phiên toàn thể theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long