Cập nhật:  GMT+7
4bu34buO4bquw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsO1w5VZ4buaw4zhuqLhu7nDoUzhu6LDg0jhuqpZw4PigJzGoOG7juG7uOG7ouG7jOKAncOD4bui4buM4bqo4bui4buMw4Phu6Lhu47DlUvhu6LDg+G7juG7nkNZw4PDjcOZ4bui4buMw4NZV+G6qsOVw4Phu67hu47hu4rhu67hu7cv4buO4bqu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nhu7fDleG7nOG7jMODWFdIxrDhuqIvL0h5R+G6qOG7nuG7ruG7jsOdWeG7juG7nnk/4buiL0nDjFjGoFnhu57hu64v4buiw4w6WC/huq7huqbhurLhuqwv4bqy4bqmSeG6suG6ruG6tOG6ruG6pOG6ruG6plnhuq7DguG6ruG6rOG6puG6ruG7muG6rnnhu5bhu67hu4zhuqLDgy/hu7nhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nDocSQw5XDg0jhuqpZw4NZV+G6qsOVw4Phu67hu47hu4rhu67Dg1nhu4Lhu67Dg8agTFnDg+G7ouG7jOG6qCzDg1lDw5XDg0jhu47hur7hu6LDg8ONS8ODw43hu5LhuqjDg+G7ruG7juG7guG7osODO8SQw4Nw4buU4bui4buOw4PDoOG7juG6vuG7onjDg+G7jsOdLE7hu6LDg2JDw4NiUOG6qHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nDs8O14bqjw7XDgy3Dg+G7geG7jEIsw4PhurQt4bqu4bqweMOD4bucw4zhu6LDg1nhu47DjOG7nsODw7LDnVVIw4Phu5rDmcOD4bq24bqww6DDgz9Cw4NZw50sTOG7osODWeG7mOG7ouG7jsOD4buaw5nDg+G6tuG6ruG6pHjDg0jhu6DDg+G7nOG6ulnDg1lDw5XDgzvEkMODcOG7lOG7ouG7jsODw6Dhu47hur7hu6J4w4Phu47DnSxO4buiw4NiQ8ODYlDhuqh4w4Phu67hu47hu6Dhu6Lhu4zDgz/DlUvhu6LDg8Oh4bqq4buew4PDs+G7juG7ssODw7Xhu45Rw4NZ4buO4buALMOD4bucw5lZw4NHxJDDlcODWeG7guG7rsODxqBMWcODSOG6qlnDg1bDnSzDg+G7nFTDg+G7jkLhu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7juG7kOG7osOD4buc4buKWcODP8OdVOG7ouG7jMOD4bui4buM4bqoLMODWUPDlcODR+G7qMODw41Lw4NYVOG7ouG7jMODYsOa4bui4buMecODw6DhuqpZw4PDjSPhu6pIw4Phu47hu7JZw4Phu5pL4buiw4NI4buO4buAWcODSOG6qOG7nsOD4bqyLeG6tOG7nHjDg1lXRMOVw4NJQsOVw4Phu4zhu4bhu6LDg+G6rsSCxILhu5x5w4PDteG7jsOM4buew4Phu5zDmVnDg+G7ouG7jCPhu6jDlcODSeG6vuG7osODWMOV4bui4buOw4NYVeG7ouG7jMOD4buM4buG4buiw4PGoOG7jsOdw4M/JUjDg0c9SMODO+G7skjDg0jhu47hu57Dg0fDlUxZeMODSOG7oMOD4bui4buOJuG7ouG7jMOD4bua4buySMODR8SQw5XDg0jhuqpZw4PDjeG7pMOD4bui4buOw5VNw53Dg1lXQuG7osODSETDg1fhuqjDg+G7nOG6ulnDg8ONI+G7qOG7ouG7jHjDg+G7ruG7jiPFqOG7ouG7jMODWcOVTuG7osOD4buMw5Xhuqjhu57Dg1nhu45U4bui4buMw4NJw5XDg0jhu47DnSxP4buiw4NWw53huqjDg0fhu7bDlcOD4buc4bu0w4Phu5zhu5JZeMODROG7ouG7jsOD4buOI+G7sOG7ouG7jMODw41M4buiw4M/w5VOSMODWeG7juG6qOG7nMOD4buMw5XhuqjDg+G7jMOV4bqo4buew4NZ4buOVOG7ouG7jHnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7nDssOd4bqow4NWw53huqjhu6LDg1jhuqpZeMOD4buu4buO4bug4bui4buMw4M/w5VL4buiw4Phu4zhu47DlcOD4bui4buO4buC4buiw4PDjSPhu6pIw4NYVcOD4buaI+G7quG7ouG7jMODO8OMw4NX4bqow4M/QuG7nsODSOG7juG7sMODSOG6qlnDg8ag4buO4bqqw4Phu6Lhu47DmeG7osOD4bui4buO4buS4buuecOD4bqj4bq6SMODR8OVTll4w4NZ4buO4buow5XDg8ONw5VP4bucw4Phu67hu47hu6Dhu6Lhu4zDgz/DlUvhu6LDg1nhuqpIw4Phu6Lhu4zhu47DlU7hu67Dg+G7jOG7jsOVw4Phu47hu5Dhu6Lhu454w4Phu6Lhu4zhuqgsw4Phu5rhu4Lhu67Dg1k9SHjDg0jhu6DDg+G6sMOD4bui4buMI+G7qMOVw4PDjULhu6LDg1Thu6Lhu4zDg+G7mkPDg+G7nOG6ulnDg0jhu45DLMOD4buaQ8OVw4NI4buOKsOVw4NHxq/DlXjDg0lR4bqow4Phu6JDWXjDg0fDnVThu6Lhu4zDg+G7ouG7jibhu6Lhu4zDg+G7muG7qMOVw4NZ4buO4bqqSOG7jsODWeG7jj1IeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucO1V+G6qOG7nsODw43hu6TDlcOD4bui4buO4bqo4bui4buOw4NWw53huqjDg8ONw5VO4buiw4NZ4buO4bueQ8OVw4M/xq/DlcODVOG7ouG7jMODYuG7nuG6qMOD4bqj4buQ4bui4buOw4PDtVcj4buo4bui4buMw4Mtw4PDoOG7juG7uMODWeG7kkjhu47Dg8O0w6Hhu4HhuqHDgzvEkMODcOG7lOG7ouG7jsODw6Dhu47hur7hu6J4w4NU4bui4buMw4NI4buO4buew4NHw5VMWXbDg+G6o+G6vizDg+G7mkLDg0dM4buiw4NHxJDDlcODWeG7guG7rsODxqBMWcODSOG7uOG6qMODw6BU4bui4buMw4NZLMOD4bqjQ8OVw4Phur/DleG7ouG7jsODV8OZ4bui4buMw4PGoOG7juG7nkThu6Lhu4zDg+G6snnhuqbEgsSC4buc4bqweMOD4buO4bueQ1nDg8ONw5nhu6Lhu4zDg1kkw4NIw51Vw5XDg+G7okXhu5zDg+G6sMSC4bqu4bqkeMODw41M4buiw4NZ4buO4buow5XDg8ONw5VP4bucw4Phu47DlU7hu6LDg1lDw5XDg0dM4buiw4NI4bqqWcOD4buiQizDgz9G4buiw4NI4buOI+G6qMODw40j4buqSMODSMWow4NWw53huqjhu6LDg0jhu449SMOD4buiReG7ouG7jMODSOG7gOG7rsOD4buu4buO4buK4buuw4Phu47hu55DWcODw43DmeG7ouG7jHnDg8O1V+G7nuG7ouG7jMODWeG7juG7hOG7nMODVsOdLE3hu6LDg8ONxJDDg+G7ouG7jsOVTcOdw4Phu5rhu4bhu6LDg8O0w6Hhu4HhuqHDgzvEkMODcOG7lOG7ouG7jsODw6Dhu47hur7hu6LDg+G7ruG7jlXDlcOD4buO4buq4buuw4NI4bu04bui4buMw4NI4bqqSMOD4buaJUjDg+G7miPhu6rhu6Lhu4zDg0jhu449SMOD4buiReG7ouG7jMOD4bua4buC4buuw4NHw5VL4buiw4NHROG7osODLEvDncODSOG7hsOdw4NJJOG7ouG7jMOD4buO4bueQ1nDg8ONw5nhu6Lhu4x4w4NZ4buOTMOD4bui4buOI+G7ouG7jMODw41M4buiw4Phu6LhuqgseMODSeG7nuG6qOG7ouG7jsOD4bui4buM4buOw5VO4buuw4M/RuG7osOD4bui4buM4bqo4bui4buMw4Phu6Lhu47DlUvhu6LDg+G7juG7nkNZw4PDjcOZ4bui4buMeeG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ueG7t8OV4buc4buMw4NYV0jGsOG6oi8vSHlH4bqo4bue4buu4buOw51Z4buO4bueeT/hu6IvScOMWMagWeG7nuG7ri/hu6LDjDpYL+G6ruG6puG6suG6rC/hurLhuqZJ4bqy4bqu4bq04bqu4bqk4bqu4bqmWeG6rsOC4bqu4bqs4bqm4bqu4bua4bqweeG7luG7ruG7jOG6osODL+G7ueG7ty/hu67hu7nhu7fhu67Dg0jhu5rhuqhYWMaw4bqi4buuw6Hhu55JLOG6ouG7ucO1QsOdw4Phu47hu7JZw4NI4bqqWcOD4buO4bueQ1nDg8ONw5nhu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG6qCzDg1jhuqpZw4NJw5VO4buiw4NZw5RI4buOw4PDjeG7gFnDg+G7olThu6Lhu4zDg+G7ouG7jOG7jsOVTuG7rnnhu7cv4buu4bu54bu34buuw4NI4bua4bqoWFjGsOG6ouG7rsOh4bueSSzhuqLhu7lww5VOSMODR0zhu6LDg0jhuqpZw4PigJzGoOG7juG7uOG7ouG7jOKAncOD4buiQizDg8ON4bqo4bui4buMw4Phu47hu55DWcODw43DmeG7ouG7jMODV+G7huG7nMODV8OZeMODSFThu6Lhu4zDg8ag4buO4bqow5XDgz/Gr8OVw4Phu6Lhu44m4bui4buMw4NJ4buAw53Dg+G7jsOVTsOdw4M/w5XDg+G7ruG7jkPhu5zDg0jhuqpIw4NWw50sw4PDjeG7kuG7ouG7jsODSOG7uOG6qMOD4buu4buO4bqq4buuw4Phu5rDneG7glnDgz9Nw4Phu47hu55DWcODw43DmeG7ouG7jMODR0zhu6LDg1nhu47hu7gsw4Phu6LDmcOVw4PDjeG7kuG6qHjDg+G6qOG7osODWeG7nkLhu6LDg+G7jkLhu6Lhu47Dg+G7muG6qOG7ouG7jMODw41Lw4PDjcOVTcOdeMOD4buM4bq+LMODWeG7juG7gFnDg1nhu47hu57huqpZw4NI4buO4buew4Phu6Lhu4zhur7hu6LDg1jhuqpI4buOw4Phu4Hhu45Cw4Phu6Ijxq9Iw4NI4buG4buiw4PDjSPhu6pIw4NI4bqqSMODSMWow4NWw53huqjhu6LDg0jhu449SMOD4buiReG7ouG7jMODw43DlU3DncODWVfhuqjDg+G7mkLhu5zDg1dTw4M/QsODSOG7oMODR8OVTuG7osOD4buu4buO4bqq4buuw4Phu6Lhu4xF4buiw4NI4buO4bq64buieMODOyrDg+G7mi7Dg8ag4buS4buuw4NZ4buO4buow5V5w4NwQsODWeG7jsOM4buew4NZ4buQ4bucw4Phu47DlU/DncODSOG7uOG6qMOD4buu4buO4bug4bui4buMw4M/w5VL4buieMODw40j4buqSMODR8OVTFnDg0hU4bui4buMw4NZLMODw7Xhu4FiYsOD4bqjQ8OVw4Phur/DleG7ouG7jsODw41F4bui4buMw4PGoC7Dg8agw5Xhu6Lhu47Dg0nhu57huqjhu6Lhu47Dg+G7juG7nkNZw4PDjcOZ4bui4buMw4NZJMOD4buiReG7nMOD4bqwxILhuq7EgnjDg0nhu57Dg1Thu6Lhu4zDg8O1V+G7huG7osODw7LDnVVIw4PDteG7nkThu6LDg+G7mkLDg+G7ouG7jCPhu6jDlcODw41Dw5XDg0nDlU7hu6LDg+G7ruG7juG6quG7rsOD4buaw53hu4JZeMODSOG7oMODw43hu5LhuqjDg0jhu47hu5jDg1lDw5XDg1hVw4Phuq7EgnjDg+G7ouG7jFPDg+G6pOG6tsODw40j4buo4bui4buMw4Phu4Hhu4zDnSzDk+G7osODw7Xhu47huqrDlcODYlFIeMODWeG7jkLhu6Lhu47Dg+G7ruG7jlXDg3DDlU5Zw4PDtVfhu5B54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu67DoeG7nkks4bqi4bu5w6Hhuqrhu57Dg8Oz4buO4buyw4PDteG7jlHDg8ONw5VO4buiw4NZKsODWErDg1nDlUzhu67Dg1nhu7ZIw4NZ4buOVOG7ouG7jMODWcOV4buiw4NYJcODP8OVTkh54bu3L+G7ruG7ueG7t+G7rsODSOG7muG6qFhYxrDhuqLhu64+w51Z4buO4bueV+G6ouG7ucO14buyw4M+4bui4buOw4PigJPDg+G6oz1Iw4Ni4bueQuG7ouG7jOG7ty/hu67hu7k=

Tú Anh – Đức Hoàng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vào cua gấp, xe container lật ngang đường

Vào cua gấp, xe container lật ngang đường
2018-12-05 11:41:41

PTĐT - Khoảng 8h30 ngày 5-11, trên QL32C, đoạn qua xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, chiếc xe container (chưa rõ danh tính lái xe) đang lưu thông theo hướng Tam Nông - Cẩm Khê di...

Đổ trộm hàng tấn kính vỡ ra vỉa hè

Đổ trộm hàng tấn kính vỡ ra vỉa hè
2018-11-17 20:25:49

PTĐT - Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, trên đoạn đường Nguyễn Tất Thành, địa phận giáp ranh giữa phường Vân Phú và phường Nông Trang (TP Việt Trì)...

Phụ huynh “né” đội mũ, gương xấu với các con

Phụ huynh “né” đội mũ, gương xấu với các con
2018-11-06 10:47:48

PTĐT - Mới đây, Ủy ban ATGT quốc gia đã có công văn gửi UBND và Ban ATGT các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, phát hiện xử lý...

Xe container ngang nhiên đi vào đường cấm

Xe container ngang nhiên đi vào đường cấm
2018-10-30 13:45:30

PTĐT - Theo phản ánh của người dân, vào khoảng 9h30 ngày 30-10, tại phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, liên tiếp 2 xe container có biển số 15R 129.05 và 15R 127.30 đã di...

Nhiều ô tô cố tình đi ngược chiều

Nhiều ô tô cố tình đi ngược chiều
2018-10-19 10:14:56

PTĐT - Ngày 20-7-2018, việc phân luồng lại giao thông đoạn km11+500 - km21+100, Quốc lộ 32C tránh thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ chính thức được thực hiện, cấm tất cả các xe...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long