Cập nhật:  GMT+7
VDjhu6rGrzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7hDnhu4Xhuq99xahVw7nhuqHGr8SDMGbGrzfhuqU5xq/hu4U44bu24bq3OMav4bqvLuG6v8av4bqx4bqpxq84w6Hhurc4xq88Zcav4buBZuG7suG6t8av4buFw6Hhurc4xq8p4bu04bqzxq/hu6Xhu7nhu5HGrzzDreG7ssavPDg6ZsavcWZULzjhu6pVVDnhurE3xq/hu4Phu4c84buYxagvLzxQKeG7suG6s+G6vzhm4buFOOG6s1Bt4bq3Lz594buDxIPhu4XhurPhur8v4bq3fW7hu4Mv4buqVuG7rlkv4buuWT7hu6rhu6hY4busw53hu6jhu6jhu4VXV1ZZw53huq/hu6pQw6Phur83xajGry9Vw7k54bq3OMav4buDw7TGr23hu7bGrzxA4bq3OMav4buD4bu04buFxq/DueG6ocav4buFZizhurfGr+G7heG7h+G7ssav4buF4bu4Ocav4buF4buHZuG6tzfGr+G7hTrhurHGr+G7hTjDrcave+G6qcavw7nhu4dm4buD4buDfeG6r+G7g8av4bq3N+G7tsOzxq/hu7Dhu7Av4buq4buqUFThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v+G7t33hu7I+xahV4bq2N+G7tsOzxq/hu7DDnS/hu6rhu6rhu6DGr+G7hDjDrcav4buF4buLw6nhurc3xq/DueG6ocav4bulOOG7suG7h+G6r33hu4PGr+G6sDk8OH3huq/Gr3sjxq/EgzBmxq834bqlOcav4buFOOG7tuG6tzjGr+G6ry7hur/Grzxlxq/hu4Fm4buy4bq3xq/hu4XDoeG6tzjGrynhu7ThurPGrzw4OmbGr3Fm4bugxq/hu4Xhu4tl4bq3N8av4buFasav4bq3OOG7i8av4bulZcav4buBZuG7suG6t8av4buFw6Hhurc4xq8p4bu04bqzxq/hu4Xhu4dm4bq3N8av4buLZeG6tzfGr+G6sMO0xq9S4bul4bu54buRU+G7oMav4bq3OCXhurHGr+G7hT3hurc3xq884buL4bq54bq3N8av4buF4buH4buy4bqzxq97ZDnGr+G7hTjhuqnhurc3xq/hu4U54bq3xq83OWzhu7LGrzzhu7Q8xq88Zcav4buBZuG7suG6t8av4buFw6Hhurc4xq8p4bu04bqzxq/hu4Fm4bqrPMavNznhu7JQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu4Thu4dAxq/huq/hurk5xq/hur844bqn4bq3N8avbTvhurfGr8Wp4bu2Ocav4buF4buHZsOzMuG6t8avOMOh4bq3OMav4buBZuG6qzzGrzc54buyxq/DueG6ocavUuG7huG7hMO54buzU+G7oMav4buEOMOtxq/hu4Xhu4vDqeG6tzfGr+G6sDk8OH3huq/Gr+G6tzg74bq3xq/hurHhu7jhurc4xq88LOG6t8av4bq/OEA5xq97LGbGr+G7heG7i8av4bq3ODkyZsavOGXhurfGr+G6t2zhu7LGrzw44bqzxq884bqp4bq3N8av4buF4bu0PMav4buFw6Hhurc4xq8p4bu04bqzUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahV4bu3OTPhurfGr+G6t+G7ssOz4bugxq/hu6Vlxq/hu4Fm4buy4bq3xq/hur84OuG6t8av4buFYTw4xq/hurc3ZsOzxq88Zcave33Grz7huqXhu7LGrzzDreG7ssavw7nhuqHGr1LhurLhu6Xhu5HhurBTxq974buy4bq3N8av4buF4buHZsOzxq/huq9o4bq3N8av4bq3ODkyZsave+G6qznGr+G7heG7i+G6u+G6tzfGr+G7hcOh4bq3OMav4bq3Nzg5xq/hu4U44buy4bqxxq83OeG7ssavbWnGr8SDOMOt4bq3N8avKeG6q8aveyjhurHGr+G6seG7tGbGr3sw4bqxxq/hu6rhu6wv4buq4buqxq/hur3Gr+G6vuG7suG7hznhu4NQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhu4Rmw7PGr+G6tzg5MOG6t+G7oMav4bq3Nzg5xq884buy4bq3xq88OGHhurc4xq/hu4Xhu4fhurPhurc3xq9tacav4buFO+G6t8avPOG6qeG6tzfGr+G6t+G7tsOz4bugxq/hu4Uw4bq3xq/hu4Lhu7Lhuq/hu7I4xq/hu5EpPn3hu4Phuq/hu7LhurHhu6DGr20o4bq3xq974buy4bq3N8av4bqvIeG6t8av4buF4buH4bqr4bq3UFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahV4buEOMOtxq/hu4Xhu4vDqeG6tzfGr+G6sDk8OH3huq/Grzw44bqzxq8pOTHhu4XGr+G6tzg5MmbGr3vhuqs5xq/hu4Xhu4vhurvhurc3xq97I8ave+G7i+G6uzzGr+G6sWPhu4XGrzjhurMqPMav4bq3ODkyZsavPGXGr+G7gWbhu7LhurfGr2/hu7Q8xq97w6Dhurc4xq8+4buy4bq3OMav4buFYeG6tzjhu6DGr+G7g+G6s+G6tzfGrzzhu7Q8xq88Zcav4buBZuG7suG6t8av4bq34bu2w7PGr8SDOOG6qeG6tzfGryk5MeG7hcav4buDa8avPmnhurc3xq/hurFj4buFxq884bu0PDjGr+G6vzhoxq844bq74bq/xq/hu4U44bqp4bq3N8av4buFOeG6t8av4bqx4bu2xq844bqlxq884bq1xq97NMav4bq3Nz3hurfGrzw4KuG6t8avOOG7tuG6tzjGr3tj4bq3N8avb0DDs8av4buH4buyUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahVxakyxq88LuG6v8av4buFw6k5xq/hurc4bOG6tzfGrzw44bqhxq/hu4Xhu4dhPDjGr20yxq9tOTM8xq844bu44bq3xq88ODHGr3ssZsav4buF4buLxq88OOG6s8avPDhh4bq3OMav4buD4bu0PDjGr+G7suG6t8av4bq3OeG6tzjGrz7hurPGrzzhu7Q8xq8pOTPhurfGr+G6vzjhu7Thur/Gr8SDOCQ8xq/Egzhkxq88w63hu7LGrzw4YeG6tzjGr+G6vzjDreG7oMav4buEOMOtxq/hu4Xhu4vDqeG6tzfGr+G6sDk8OH3huq/Gr+G6tzg74bq3xq/hurHhu7jhurc4xq88OGHhurc4xq/hur84w63Gr+G6rzkw4bq3xq8p4buy4bq3N8aveyPGrylkxq/hu4Nm4bq3N8av4bq3NzrhurfGr+G7g+G7tDw4xq88OOG6s8avPOG6qeG6tzfGr+G7heG7tDzGr+G7suG6t8av4bq3OeG6tzjGr+G7hcSpxq84YjnGr3ssZsav4bq3PeG6seG7oMavxIM0xq/hu4XEqcav4buD4buyZsavPDg5MeG6t8avPsOgPDjGrzw44bqr4bq3N8avxIM4w63hurc3xq8p4bqrxq8+OTXhurfGr+G7h+G7ssav4bq9xq/hu4U44bu24bq3OMav4bq/OOG6q8avTX3hu4dtOX3hu4fhu4NQVC/hur9VVOG6v8avPOG6r+G7suG7g+G7g+G7mMWo4bq/w7nhurM+w7PFqFXhuqjhurc3xq/hurA5PDh94bqvxq97YuG6tzfGr+G7hTjhurk5xq88OOG6s8avKTkx4buFxq88OGHhurc4xq/hur84w63Gr+G6scOpOcavezrDs8aveyPGrzw4Ocav4buFODDhurHGr+G7ruG7qOG7qMav4buF4buHOTNmxq99ZuG7h+G6s8avezTGr+G7hT3hurc3xq884buL4bq54bq3N8avPDhh4bq3OMav4buD4bu0PDjGr+G7suG6t8av4bq3OeG6tzjGr23hu7bGr+G7hcOh4bq3OMavKeG7tOG6s1AvUFQv4bq/VVThur/Grzzhuq/hu7Lhu4Phu4Phu5jFqOG6v8O54bqzPsOzxahV4buEOH3hurPGr005feG7heG6t+G7suG6sStUL+G6v1U=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nga: Rơi trực thăng Mi-8

Nga: Rơi trực thăng Mi-8
2015-11-26 17:06:00

Một chiếc trực thăng Mi-8 của Nga vừa bị rơi tại khu vực Krasnoyarsk khi đang thực hiện chuyến bay trong khu vực.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long