Cập nhật:  GMT+7
4budw4l1c+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOU4bq54bq44buU4buE4bqycuG7oyZMcz8wxJHDqXPhu5Thur5Hw4lz4buE4buW4bukQkdz4buU4bqgw5Rz4bquw4nhu5bhu6RDR3Phu5Thu5J2R0Vz4buUw4nhu63hurhz4buY4bu5R3Phu5jhu69HRXPhuq7DieG6uOG6qEdz4bq2w4Hhu5bhu50vw4l14buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6Phu53hurhGRXPhu5jhu5Lhuq7Ds3IvL+G6ruG7lcSC4buxSMOUw4nhu5bhu5TDiUjhu5VVRy/hurDhurLhu5jhu4Lhu5RIw5QvR+G6ssOa4buYL3Xhu6l1w7ov4bul4bup4bqww7p14bupw7nhu6l0dOG7lHXhu6fFqcaw4bup4bup4buEdeG7leG7hsOURXJzL+G7o+G7ncOU4bujO3bhurhz4buU4butczvhurhHw4lzYXZHw4lzZMOJ4but4bqucy1z4buB4bukc1XhurjhuqxHcybhurnDrXPhurnhur5Hw4lz4bui4buk4buZcz/DieG6vnPDieG7luG7pHPhu5Thu5Lhu6Dhu45HRXMmTHM/MMSRw6lz4buU4bq+R8OJc+G7kOG7luG7rUdz4buU4buS4bq4QuG7lHPhuq7hu63huq5zR0zhurhz4bqw4buWR0Vz4bquw4nhu5bhu6RDR3Phu5Thu5J2R0Vz4buUw4nhu63hurhz4buUduG6uHPhuq55R3Phuq5Qc+G6rsOJ4bq44bqoR3PhurbDgeG7luG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUMOG6suG7seG6sHLhu6Nk4bq5O+G6uXMtc+G6ueG7kkhHRXPDunNHReG7r+G7pHN14burc1Xhu69zw7p0LcO54buZcyZMcz8wxJHDqXPhu5Thur5Hw4lz4buUTXPhuq7DiVDhuq5z4buE4buW4bukQkdz4buU4bqgw5Rz4bquw4nhu5bhu6RDR3Phu5Thu5J2R0Vz4buUw4nhu63hurhz4buY4bu5R3Phu5jhu69HRXPhuq7DieG6uOG6qEdz4bq2w4Hhu5bhu5Vz4bq5w5Phurhz4bqwUnPhuq5Jczt24bq4c+G7lOG7rXM74bq4R8OJc2F2R8OJc2TDieG7reG6rnMtc+G7geG7pHNV4bq44bqsR3Mm4bq5w61z4bq54bq+R8OJc+G7ouG7pOG7mXM/w4nhur5zw4nhu5bhu6Rz4buU4buS4bug4buOR0VzJkxzPzDEkcOpc+G7lOG6vkfDieG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4bujP+G7lkzhuq5z4buE4buW4bukQkdz4buU4bqgw5Rz4bqu4bui4buxcyZMcz8wxJHDqXPhu5Thur5Hw4lz4bq24bug4buM4bquc+G7lOG6uOG6qEdzw4nhu69Hw4lz4buQ4buW4buxc+G6ruG7reG6rnNF4bq44bux4bq4c+G6tkh2R+G7kXM/w4nhu5bhu6RDR3Phu4RS4bquc+G7hOG7oOG7jEdFc1Xhu55z4buU4buS4buxR0Vz4buU4bq+R8OJc+G7lFFz4buU4buSdkdFc+G7lMOJ4but4bq4c+G7mOG7uUdz4buY4buvR0Vz4bquw4nhurjhuqhHc+G6tsOB4buWc+G7lMOJ4bugw5JHRXPDmeG7luG7pOG6rEdz4buE4bqsR3Phuq7hu7FIc1Xhu69z4buUSOG7r0dzxIJM4buZc+G7lE1z4bquw4lQ4bquc8OJ4buvR8OJc+G7kOG7lkFHc+G6sOG6uHPhuq7DieG7luG7pENHc+G7mOG7jnPhuq7DieG6vnPDieG7luG7pHPhu5Lhu7Fz4buCw4nhu5Zz4bqueUdz4bquUHPhuq7DieG6uOG6qEdz4bq2w4Hhu5bhu5lz4buUw4lS4bquc8OJ4bq4QkdzR8OJ4bq4QkZzVeG7nHPhu5TDieG6skhz4bquw4nhuqhz4bq2THPhu5TDicOS4bq4c+G6rsOJ4bq44bqoR+G7mXPEgkxz4bq2TOG6uHPhu45z4buU4buSdkdFc+G7lMOJ4but4bq4c+G7mOG7uUdz4buY4buvR0Vz4bquw4nhurjhuqhHc+G6tsOB4buWc+G6ruG7sUjhu5Vz4bq5duG6uHPhuq55R3Phuq5Qc+G6rsOJ4bq44bqoR3PhurbDgeG7luG7mXNHw4nhurjhuqrhu5Zz4buU4bq8R8OJc8OJ4buWSkdFc0Xhurh3c+G6tsOKR8OJc+G6tuG7oOG7jOG6rnPhurbhu7Xhu5Rz4buS4buxc+G6tkNz4bquw4nhur5zw4nhu5bhu6Thu5lz4bquT3Phu5Dhu5bhu7FHc8OZU3Phu4Thu6bhu5Vzw6FM4bq4c+G6sOG7lkdFc+G6rsOJ4buW4bukQ0dz4buU4buSdkdFc+G7lMOJ4but4bq4c+G7mOG7uUdz4buY4buvR0Vz4bquw4nhurjhuqhHc+G6tsOB4buWc+G6tuG7oOG7jOG6rnPhu5Thu5LhurhDR3Phu4LDieG7seG6uHPhurbDgOG7pHPhurbhu6Lhu5lz4buUw4lQc+G7lFJz4bqu4but4bquc8SC4bugw5Phuq5z4buU4buSSEdFc+G6tklz4bq24bq4c+G7mEHhu5ZzVeG7r0hzw4nhu5bDgUdz4buE4buW4bukQkdz4bquw4lIc+G6ruG7reG6rnPhuq5Pc+G7kOG7luG7sUdzR8O9RnPhuq7DicO94bquc8OJQnPhu5TDiUpHRXNVeUdz4buC4bq4Qkfhu5lz4buC4bqoc8OJSHbhuq7DiXPDieG7luG7pHPhurZMR0Vz4buEUuG6rnPhu4Thu6Dhu4xHRXPhurBSc8SCw4pz4bq2TEdFc1XhurjhuqxH4buZc0bhu45z4buSTEdFc+G7hFLhuq5z4buE4bug4buMR0Vz4bqwQUdz4buQ4buWQUdz4buUUnNVQnPhu5TDicOS4bq4c+G6rsOJ4bq44bqoR3NV4buvc+G6rsSoR0Vz4buU4but4bquc8OJ4buWw4FHc+G7hOG7luG7pEJHc+G7lMOJw5Lhurhz4bquw4nhurjhuqhH4buZc+G7lOG6uOG6qEdzw4nhu69Hw4lz4bqu4but4bquc0dM4bq4c+G6sOG7lkdFc+G6rsSoR0Vz4buU4but4bquczt3R0Xhu5lz4bquxKhHRXPhu5Thu63huq5z4bquw4nhurpHw4lz4buU4buSw4pz4buU4buSSEdFc+G6rsOJ4buW4bukQ0dz4buU4buSdkdFc+G7lMOJ4but4bq4c+G7mOG7uUdz4buY4buvR0Vz4bquw4nhurjhuqhHc+G6tsOB4buW4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6PDqeG7seG7lnPDunNHReG7r+G7pOG7mXPhurbhuqxGc+G7lE1z4bquw4lQ4bqu4buZc+G6ruG7reG6rnNHTOG6uHPhurDhu5ZHRXPhu4Thu5bhu6RCR3Phu5ThuqDDlHPhurbhu6Dhu4zhuq5z4buU4buS4bq4Q0dz4buCw4nhu7Hhurhz4buUw4lS4bquc8OJ4bq4Qkdz4bq2xqBHRXNHReG7luG7pOG6rEdz4buUw73huq7hu5lz4buUw4lQc+G7lFJzw4nhu69Hw4lz4bq2TEdFc+G7mOG7reG7lHPhu5ThurxHw4lzw4nhurxHw4lzR8OJ4bq4QkZzVeG7nHPhuq7hu6Lhu7Fz4bq2T0dzVcOK4buVc8SR4buW4buxc+G6tkHhu6Thu5lzR8OJ4buzRnNHQUdFc+G6ruG7sUhzVeG7seG6uHPhu5Thu5LDjXPhu5TDieG7sUZzRuG7oOG7lnPhuq7hu6Lhu7Fz4bquT3Phu5Dhu5bhu7FH4buZc+G6tk9Hc1XDinPhuq7hu63huq5z4bquw4HDlOG7mXPhu5hSc8OJ4bq4QsOUc+G6tktHRXPhu5Thu63huq5z4bquw4nhurjhuqhHc+G6ruG7ouG7sXPhuq7hu63huq5z4buEUuG6rnPhu4Thu6Dhu4xHReG7mXPDieG6uELDlHPhurZLR0Vz4bqu4bui4buxc+G6ruG7reG6rnPhu4RS4bquc+G7hOG7oOG7jEdFc+G7lOG7kkhHRXPhu4LDieG7lnNVUuG6rnPDlMOJw41HRXPhu5TDieG7ouG7mXPhu5LDqEdz4buE4buW4bukQkdzR0FHRXPhuq7hu7FIc+G7lOG7kuG6vEfDiXPhurZMc+G7lE1z4bquw4lQ4bquc+G6rsOJ4bq+c8OJ4buW4bukc+G7lMOJUuG6rnPDieG7r0fDiXPhu5Thu63huq5z4bquw4nhurjhuqhH4buZc+G7gsOJd3NHeUdF4buZc+G6tuG7rcOUc1BHRXNVw5Phurhz4buk4bqs4buWc+G6rsOA4buW4buZc0fDieG6uEJGc1Xhu5xz4buU4buSSEdFc+G7lMOJw5LhurhzxILhurxHw4lzVeG7r3Phu5jhu7lHc+G7mOG7r0dFc+G7gsOJ4bq4c+G6rklz4buU4bq8R8OJc8OJ4buWSkdF4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Thu7Dhu5bhu5TDiUjhu5Jy4buj4bq54buSw4xHRXM5TOG6ruG7nS/DlOG7ow==

Trọng Lộc

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thông cáo đặc biệt

Thông cáo đặc biệt
2018-03-17 19:16:06

Ngày 17/3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra Thông cáo đặc biệt báo tin nguyên Thủ tướng Phan...

Thủ tướng: Hãy nhanh chân đến Việt Nam

Thủ tướng: Hãy nhanh chân đến Việt Nam
2018-03-17 08:56:40

Chiều 16/3, tại TP. Sydney, phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Australia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Việt Nam mời gọi các nhà đầu tư Australia nói chung...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long