Cập nhật:  GMT+7
w4Hhu5DhurLhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4buT4buS4bu04buexKjhuq7DgOG6o8Wo4bqwZMSDd+G6r+G7k+G6sMOMw5lQw5ThurDDjeG7pOG6sOG7iERY4bqwRFDhurDDjETDjOG6sOG7oMOZUOG6sOG7tOG7kOG7kuG6sMOMQ1HhurDhu4jhu4BQw5TDgS/hu5DhurLDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljEkcSoQ+G7iuG6rsOA4bqjxajhurBkxIN34bqv4buT4bqww4zDmVDDlOG6sMON4buk4bqw4buIRFjhurBEUOG6sMOMRMOM4bqw4bugw5lQ4bqw4bu04buQ4buS4bqww4xDUeG6sOG7iOG7gFDDlMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw6Phu5Dhu5LDk+G7tuG6sFBDKOG7s+G6sOG6suG6rC/huqjhu7PhurDhuqPFqOG6sGTEg3fhuq/hu5PhurDDjMOZUMOU4bqww43hu6ThurDhu4hEWOG6sERQ4bqww4xEw4zhurDhu6DDmVDhurDhu7Thu5Dhu5LhurDDjENR4bqw4buI4buAUMOU4bqw4bui4buQ4buk4buS4bqwW+G7s+G6sOG6o+G7s+G6sMOj4buz4bqwxIPhurBQ4bq64bug4bqw4bq04bq24bq2QuG7tcOBWMOA4bqjRVDhurDhu7I64bqw4buKI1DDlOG6sFvDjMOdUcONQ+G7tMO0xKhD4buKxKjDneG6sOG7iOG7jOG6sCHEqOG7oOG6sMOU4buu4buS4bqwKeG6sOG7nuG7rOG7kuG6sMOU4buSw4nhu5Lhu7XhurDhu4VP4bu24bqww4zhu5AlQ+G6sMOMUuG7s+G6sMONRVDhurDDjFLhurDhu7Thu5Dhu4zhurAsxJBR4bqw4buI4buCKOG6sOG7iOG7jOG6sOG7tMOJ4buS4bqwLMOT4bqw4bugRCjhurDhu7XDgVjDgMOB4bu0Q8ON4buexKjhurDhu7Lhu7Qo4buexKjhu7Hhuq7hu6BDw53DlOG7klB54bq0WCHhurBD4bu24bu0UeG6rsOAw4Hhu7TDncOAw4Hhu7Thu4rDgMOB4buS4bugw5ThurDhu7LDncOM4bux4bqu4buQ4bu04bu0WHkvL8ONQ1FY4buQ4bu24bu04buQUeG7tSxQL1Hhu57hu4rhu4pD4bu0Qy8uxKjDjeG7suG7kuG7tMSoL8OU4buSQ1Et4buK4bu2w4wt4buKQ1Et4bu0Q1Ev4bq04bq24bqy4bq2L+G6pC/hurLhurThurThuqrhurTEg+G6scSD4bq24bqq4bqqL+G6suG6tOG6pOG6qOG6qMOC4bqs4bq2QkLhurbhurLhuqZf4bq04bqy4bqm4bqqQsOC4bu14bucWMOU4bquw4DDgS/hu7Thu4rDgMOBL+G7tMOdw4DDgeG7tMOdw4DDgeG7tOG7isOAw4FYw4Dhu5Phu5Dhu5jhurDhu7Lhu5JQ4buQ4bqwIcSo4bug4bqw4bueReG7kuG6sMONxJDhu5LhurDhu7Thu5Dhu5LhurDhu7JD4bu24bqw4buiPOG6sOG7tOG7kOG7kuG6sMOMQ1HhurDhu4jhu4BQw5Thu7XhurAwUOG7kHnhurDEkeG7plDDlOG6sHPhu5pQ4buQw4EvWMOAw4Ev4bu04buKw4DDgS/hu7TDncOAw4Ev4bu0Q8ON4buexKjDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOA4buB4buQ4buk4buS4bqwW8OBWMOAw4DDgOG6r0RY4bqwRFDhurDhu6DDmVDhurDhu7RRRFDDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOAw4Dhuq/Dk+G6sOG7tOG7kOG7kuG6sOG7oMOZUOG6sOG7tFFEUMOBWMOAw4DDgOG6r0RY4bqwRFDhurDhu6DDmVDhurAsR+G7tOG6sOG7nuG7mMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw4DDgOG6r8OT4bqw4bu04buQ4buS4bqw4bugw5lQ4bqwLEfhu7ThurDhu57hu5jhu7PhurDhu6DhurjhurDhu4jDk+G6sOG6ssOCQsOBWMOAw4DDgOG6r0RY4bqwRFDhurDhu6DDmVDhurDhu5BSQ+G6sOG7kFTDjMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw4DDgOG6r8OT4bqw4bu04buQ4buS4bqw4bugw5lQ4bqw4buQUkPhurDhu5BUw4zhu7PhurDhu6DhurjhurDhu4jDk+G6sOG6suG6quG6tMOBWMOA4buB4buQ4buk4buS4bqw4bqjw4FYw4DDgMOA4bqvRFjhurBEUOG6sOG7oMOZUOG6sOG7tFFEUMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw4DDgOG6r8OT4bqw4bu04buQ4buS4bqw4bugw5lQ4bqw4bu0UURQw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgMOA4bqvRFjhurBEUOG6sOG7oMOZUOG6sOG7suG7klDhu5DhurDhu5BUw4zDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOAw4Dhuq/Dk+G6sOG7tOG7kOG7kuG6sOG7oMOZUOG6sOG7suG7klDhu5DhurDhu5BUw4zhu7PhurDhu6DhurjhurDhu4jDk+G6sOG6ssOC4bqqw4FYw4DDgMOA4bqvRFjhurBEUOG6sOG7oMOZUOG6sOG7kFJD4bqw4buQVMOMw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgMOA4bqvw5PhurDhu7Thu5Dhu5LhurDhu6DDmVDhurDhu5BSQ+G6sOG7kFTDjOG7s+G6sOG7oOG6uOG6sOG7iMOT4bqw4bqy4bqs4bqqw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4Dhu4Hhu5Dhu6Thu5LhurDDo8OBWMOAw4DDgOG6r0RY4bqwRFDhurDhu6DDmVDhurAs4bq6UOG6sOG7kFTDjMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw4DDgOG6r8OT4bqw4bu04buQ4buS4bqw4bugw5lQ4bqwLOG6ulDhurDhu5BUw4zDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOAw4Dhuq9EWOG6sERQ4bqw4bugw5lQ4bqw4bue4buWw4zhu5DhurDhu7I6w4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgMOA4bqvw5PhurDhu7Thu5Dhu5LhurDhu6DDmVDhurDhu57hu5bDjOG7kOG6sOG7sjrDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOAw4Dhuq9EWOG6sERQ4bqw4bugw5lQ4bqw4buI4buWQ+G6sOG7ninDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOAw4Dhuq/Dk+G6sOG7tOG7kOG7kuG6sOG7oMOZUOG6sOG7iOG7lkPhurDhu54pw4FYw4Dhu4Hhu5Dhu6Thu5LhurDEg8OBWMOAw4DDgOG6r0RY4bqwRFDhurDhu6DDmVDhurAs4bq6UOG6sOG7kFTDjMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw4DDgOG6r8OT4bqw4bu04buQ4buS4bqw4bugw5lQ4bqwLOG6ulDhurDhu5BUw4zDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOAw4Dhuq9EWOG6sERQ4bqw4bugw5lQ4bqw4bu0UURQw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgMOA4bqvw5PhurDhu7Thu5Dhu5LhurDhu6DDmVDhurDhu7RRRFDDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOAw4Dhuq9EWOG6sERQ4bqw4bugw5lQ4bqw4bu04buST1DDlOG6sFtQ4buQw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgMOA4bqvw5PhurDhu7Thu5Dhu5LhurDhu6DDmVDhurDhu7Thu5JPUMOU4bqwW1Dhu5Dhu7PhurDhu6DhurjhurDhu4jDk+G6sOG6suG6rOG6psOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw4DDgOG6r0RY4bqwRFDhurDhu6DDmVDhurDhu7Thu5JPUMOU4bqw4buFw5RDw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgMOA4bqvw5PhurDhu7Thu5Dhu5LhurDhu6DDmVDhurDhu4jhu5ZD4buz4bqw4bug4bq44bqw4buIw5PhurDhurLhuqzhuqTDgS9Yw4DDgVjhurDDjOG7nkPhu7Lhu7Lhu7Hhuq5Y4bqjUeG7iijhuq7DgMOAw4Dhuq9EWOG6sERQ4bqw4bugw5lQ4bqw4bu04buST1DDlOG6sOG7k8Od4bu2UMOUw4EvWMOAw4FY4bqww4zhu55D4buy4buy4bux4bquWOG6o1Hhu4oo4bquw4DDgMOA4bqvw5PhurDhu7Thu5Dhu5LhurDhu6DDmVDhurDhu7Thu5JPUMOU4bqw4buTw53hu7ZQw5Thu7PhurDhu6DhurjhurDhu4jDk+G6sOG6suG6qOG6rMOBL1jDgMOBWOG6sMOM4bueQ+G7suG7suG7seG6rljhuqNR4buKKOG6rsOAw4DDgOG6r0RY4bqwRFDhurDhu6DDmVDhurDhu7Thu5JPUMOU4bqw4buP4buQRFjDgS9Yw4DDgVjDgMOAw4Dhuq/Dk+G6sOG7tOG7kOG7kuG6sOG7oMOZUOG6sOG7tOG7kk9Qw5ThurDhu4/hu5BEWOG7s+G6sOG7oOG6uOG6sOG7iMOT4bqw4bqyw4LhuqjhurDhu4XDlOG7tuG7plB54bqw4bqjxajhurBkxIN34bqv4buT


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đáp án kỳ thi Cao đẳng 2009 của Bộ GD-ĐT

Đáp án kỳ thi Cao đẳng 2009 của Bộ GD-ĐT
2009-07-16 16:13:00

Trưa nay, 16/7, Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố Đáp án và Thang điểm các môn thi tuyển sinh Cao đẳng khối A, B, C, D năm 2009. Để có thể xem được đề thi và đáp án, máy tính cần...

24 thí sinh thi cao đẳng bị đình chỉ

24 thí sinh thi cao đẳng bị đình chỉ
2009-07-15 15:33:00

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, sau buổi thi sáng nay, 15/7, 24 thí sinh bị đình chỉ thi, chủ yếu do mang tài liệu trái phép vào phòng thi. Năm 2008, số thí sinh vị phạm là...

75% cán bộ khoa học đã quá tuổi 50

75% cán bộ khoa học đã quá tuổi 50
2009-07-15 07:45:00

on số này được Bộ GD-ĐT đưa ra tại hội thảo “Gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo tiến sĩ” tổ chức ngày 14/7 tại ĐHQG Hà Nội. Ảnh: Đức Phường (vnu.edu.vn)‘Điều này đáng báo...

Xây Khu Đại học Phố Hiến với 8 vạn sinh viên

Xây Khu Đại học Phố Hiến với 8 vạn sinh viên
2009-07-14 07:12:00

Mô hình Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Internet)Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 999/QĐ-TTg, phê duyệt đề án Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại thành phố...

Các ĐH lỗ khoảng 18 tỷ đồng vì thí sinh “ảo”

Các ĐH lỗ khoảng 18 tỷ đồng vì thí sinh “ảo”
2009-07-13 14:43:00

heo Bộ GD - ĐT, kết thúc hai đợt tuyển sinh ĐH năm 2009 đã có 1,261 triệu lượt 941 số thí sinh đến dự thi ĐH, đạt tỷ lệ trên 70% so với số hồ sơ đăng ký dự thi. Theo đó, các ĐH...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long