Cập nhật:  GMT+7
Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2Thu5LhuqDhur3huqbhuqh3w7rhur3hu4fhur3huqzDueG7i3fDueG6veG6vuG7peG7oXfhur3hu5LDrXfhur3hu5jDueG7qeG6veG7l+G7iXjhur3DmcOA4bul4bq9d8O6w7nGsOG6vcON4buU4buS4bq94buBw6rhur/hur9jL8O54bq/ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq0w5nGocOt4buV4bq7ZOG7kuG6oOG6veG6puG6qHfDuuG6veG7h+G6veG6rMO54buLd8O54bq94bq+4bul4buhd+G6veG7ksOtd+G6veG7mMO54bup4bq94buX4buJeOG6vcOZw4Dhu6Xhur13w7rDucaw4bq9w43hu5Thu5Lhur3hu4HDquG6v+G6v2Mv4bq0ZDzDuUThur3huqxFxIJ3w7rhur3hu5jDueG7p3fDueG6veG6tMO5ROG6veG6vuG6uMOt4bq94buXw4F3w7rhur3hu4Thur3hu5PhuqDhur3huqbhuqh3w7rhur3hu4fhur3huqzDueG7i3fDueG6veG6vuG7peG7oXfhur3hu5LDrXfhur3hu5jDueG7qeG6veG7l+G7iXjhur3hu5nDueG6qMO0d+G6veG7k8aw4bq94bq+4buL4bq94bqs4bqg4bq94buZw7nDieG7meG6vcOZw4Dhu6Xhur13w7rDucaw4bq94bqsw7lF4bqud8O64bq9d+G7peG7oXfhur3hu5lEw63hur1Xw7rDsnfhur3DueG7i3fDuuG6vS7DucOs4bqs4bq94bqs4bqk4bulc3fhur3hu5nDucOy4bqo4bq9w4zhur3huqvDjeG7lOG7kmLhur3hu6/hu4934bq94bqsw7nDieG6veG7g+G7g+G6veG6q+G7kuG7mOG7luG6vcOZw4Dhu6Xhur13w7rDucaw4bq9w43hu5Thu5Lhur3hu4HDquG6v+G6v2Lhuq1j4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkY+G6rMOt4buT4buvxqHhur3huqbhuqzhu4Lhu6/GocSD4bq7dsOt4bqkw7rhu6V3w6Lhu4HhurThu4bhur3DreG6qOG6rHjhurtkY+G6rOG6pGRj4bqs4buVZGPhu6V2w7rhur3huqbhuqThu5nEg+G6uy8v4buZ4bqt4buTw6144bq0w7nhuqjhuqzDuXjhuq3hur53L+G7lcah4bqm4but4bqseOG6tC93xqHhu4DhuqYv4bq/w6rhu4doL+G7g2jhu5Xhu4fhur/hu4fhu4fhu4XDqsOq4bqs4bq/w6pnZ+G7h+G6v+G7r+G7geG6reG7seG6tMO64bq74bq9L2RjL+G6rOG7lWRjL+G6rOG6pGRj4bqs4bqkZGPhuqzhu5VkY+G6tGQ84bund8O54bq94buXcHfhur3hu5nhuqhB4bul4bq94bqsw7nDrHfDuuG6veG6v+G6vy/hu4HDqsOqaeG6p+G6vcON4buU4buS4bq94buXauG6veG6rOG7i+G7peG6veG6rOG6pOG6sGMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Thu5nDuXjhur014bulcuG6rOG6vVfDrXbhur1oZ+G6veG7mcO5RcODd8O64bq94bqs4bqkxal3w7nhuqfhur3hu5Xhurrhur3DrHfhur3hur7EguG7pWMv4bq0ZOG6rOG6oHfDuuG6veG6pkHhur3hur5Bd+G6vcO5w4N34bq9aOG6veG6rEjhur0+KeG7lGMv4bq0ZGMv4bqs4buVZGMv4bqs4bqkZGMv4bqsw63hu5Phu6/GoWRj4bq0ZOG7h+G6veG6rMO54buLd8O54bq94bq+4bul4buhd+G6veG7kuG7mOG7luG6vcOZw4Dhu6Xhur13w7rDucaw4bq9w43hu5Thu5Lhur3hu4HDquG6v+G6v+G6veG7l0XhurDhu5nhur3hu5PhuqDhur3huqbhuqh3w7rhur3DusOBdsOi4bq9PMO5w4nhur3huqzhuqRF4bq2d8O64bq94buSw4Dhur3hu5jhu7l3w7rhur3DrXfhur1Xw7rhuqjhu4J0d+G6vTVrd+G6vcOZReG6tnfDuuG6p+G6vTzDucOJ4bq94bqs4bqkReG6tnfDuuG6veG7ksOA4bq9IeG6qEHhu5nhur3hurTDucO9d8O64bq9POG6pEXDg3fDuuG6vSHhuqjDrXfDuuG6veG7rMO5w6x3w7nhur3hur7hu4vhur0uw7l54bq9POG6oHfDuuG6vcOa4bulw6x24bq94buXQeG7meG6vTzDueG7uXfDuuG6veG6rOG7jXfhur3hu4Zq4bq9NeG7pXLhuqzhur1Xw6124bq9V8O64bqo4buCdHfhur3DmXjhu4vhu6Xhur3hu5RFw4N3w7rhuq1j4bq0ZOG7kuG7mOG7luG6vcOZw4Dhu6Xhur13w7rDucaw4bq9w43hu5Thu5Lhur3hu4HDquG6v+G6v+G6veG7l0XhurDhu5nhur3huqzDueG7i3fDueG6veG7r8O14bq04bq94bqsw7nGoXjhur0h4bqo4buCcOG6rOG6veG7l8awd8O54bq94bq/4buDZuG6vy8h4buWLTw8w7rhur13w7rhu4vhu4Lhur3hur/hu4EvaC/hu4HDquG6v8Oq4bqn4bq94buVeOG6vS7DuXnhur08w7lE4bq94bqsRcSCd8O64bq9LsO54buJduG6vcOa4bulw63hur3hu6zDueG7peG7oXbhur3hu6/hu4t24bq9POG6pEXhurZ3w7rhur3hu5PDrXfhuq3hur3hu4Hhur0uw7l54bq9POG6pEXhurZ3w7rhur3hu5PDrXfhur3hu6/hu4vhur08w7lBd8O64bq94buXQeG7meG6vVfDusOyd+G6vcO54buLd8O64bq9V8O54buL4bq9d0XEguG7meG6vTXhu6Vy4bqs4bq9V8OtduG6vVfDuuG6qOG7gnR34bq9NWt34bq9w5rhu6Xhu4vhuqjhur3huqsuw7l54bq9POG6pEXhurZ3w7rhur3hu5PDrXfhur08w7lF4bqud8O64bq94bqs4bqk4bq64buZYuG6veG6vuG7i+G6vS7DuXnhur3hu5jDuUThur13w7nhu6VyduG6vTVrd+G6veG6tMO5w713w7rhur3hu5jDueG7p3fDueG6veG6tMO5ROG6vS7DueG7iXbhur01a3fhur0uw7lF4bqwd8O64bqtY+G6tGThu5Lhu5jhu5bhur3DmcOA4bul4bq9d8O6w7nGsOG6vcON4buU4buS4bq94buBw6rhur/hur/hur3hu5l54bq9d8O54bulcnbhur3hur5D4bq94buZw7nhu6nhur3hu5fhu4l44bqn4bq94buX4bulceG6qOG6vcO54buLd8O54bqn4bq94buX4bu5d+G6veG7l0Hhu5nhur3hur7hu4vhur3hurTDuUHhu6Xhur3DueG6sOG6tOG6vcO5eOG7ieG6rOG6veG7l8OAd8O64bq94buZRMOt4bq94bqs4buN4bqs4bq94buZxKnhur3hu5nDrOG7meG6veG7ksOA4bqn4bq9d8O64buLd8O54bqn4bq94buZw6zhu5nhur084bulc+G6qOG6veG7k8Otd+G6veG7mcO54bqo4buC4buhd+G6veG6rOG6pMOs4buZw7nhur3hur7hu4vhur3hu5fGsMOt4bq94bq0w7lFw4N3w7rhur3hu6/hu6Xhu6F34bq9w4LhuqjDrXfhur3huqzhuqR4d8O64bq9w4LhuqjDrOG6veG6rOG6pMWpd8O54bq94buZw7nhuqjDtHfhur3hu5PGsOG6p+G6veG6rOG6oOG6veG7mcO5w4nhu5nhur3DmcOA4bul4bq9d8O6w7nGsOG6veG6vuG7i+G6veG7mcOs4buZ4bq9w7l44buJ4bqs4bq94buXw4B3w7rhur3hu5Phu6F34bq94buvceG6veG7mXnhur3hu6/hu6Xhu6F34bq9w4LhuqjDrXfhur3huqzhu4nhu6Xhur014bulcuG6rOG6vVfDrXbhuq1j4bq0ZDzDucaheOG6veG7leG6uuG6veG7reG7pXB34bqn4bq9w5nDgOG7peG6vXfDusO5xrDhur3huqzDuUXhuq53w7rhur134bul4buhd+G6veG7r+G7j3fhur3huqzDucOJ4bq94buD4buD4bq94buZRMOt4bq9V8O6w7J34bq9w7nhu4t3w7rhur0uw7nDrOG6rOG6veG6rOG6pOG7pXN34bq94buZw7nDsuG6qOG6vcOM4bq94bqrw43hu5Thu5Ji4bq94bqm4buf4bq94buV4buldHfhur3huqTDreG6veG6rOG6uOG6vXfDuuG7i+G7guG6veG7hy1mL+G7hS/hu4HDquG6v+G6v+G6veG6rOG7ieG7peG6vcOZ4buL4bq9V8OA4bul4bqtY+G6tGTDmcOA4bul4bq9d8O6w7nGsOG6veG6puG7n+G6veG6rMO54bqo4bq9w7nhuqrhuqzhur3hu63DuXjEqXfDuuG6veG7heG6rcOqw6rDquG6veG7l+G7ieG7peG6veG7k+G7pXPhuqjhur3huqzDueG6qMOA4buZ4bq9Zmfhur3DguG6qEHhu5nhur3DuuG7pcOt4bq94bq+4buL4bq94bq+QnfDuuG6veG7r2p3w7nhur3huqzDueG6oOG6veG7r+G7i+G6veG6rMO54buLd8O54bq94bq+4bul4buhd+G6veG7mUTDreG6vcON4buU4buS4bqn4bq94buZw6zhu5nhur3huqzhuqDhur3hu5nDucOJ4buZ4bq9w4LhuqhB4buZ4bq94bqscOG6p+G6veG7mcOs4buZ4bq94buXxrB3w7nhur3hu5nDuXDhur3huqzhu4vhu6Xhur3hu5nDueG7p3fDueG6veG7l8Ot4bq94buT4bul4buhd+G6p+G6veG7mcOs4buZ4bq94bqs4bqg4bq94buZw7nDieG7meG6veG6tMO54bul4bq94buZw7nhu6d3w7nhur3hurTDuUThuqfhur3DuuG7pcSC4bul4bq9w7nhu7Phu5nhur3DuuG7pcSp4bq94bq+4buL4bq94buVeMOtd8O54bq9d8O5w7J34bq94bqs4bq44bq9d8O54bulceG6qOG6vXdFxILhu5nhur3huqzhuqThu6F34bq94bqsw7lw4bq9w7rhu6XEguG7peG6rWPhurRkNeG7pXLhu5nhur014bulcuG6rOG6vVfDrXbhur3hu5drd8O64bq94buZw63hu6Xhur3huqzhuqDhur3hu5nDucOJ4buZ4bq9w5nDgOG7peG6vXfDusO5xrDhur3DjeG7lOG7kuG6veG7r+G7j3fhur3huqzDucOJ4bq94buD4buD4bq94bqsw7lz4bq9w7nhu6Vyd+G6veG6vsOt4bul4bq94bqs4bqkw73huqfhur3hur7GsOG6veG6rMO5cOG6veG7mUTDreG6vTXhu6Vy4bqs4bq9V8OtduG6vXfDuuG7i+G7guG6veG7meG7i3fDuuG6veG7mcOteOG6veG6rOG6pOG7oXfhur3huqzhuqRF4bqud8O64bq9w4LhuqhB4buZ4bq94bqscOG6p+G6veG6rMO5c+G6vcO54bulcnfhur3hu6/DvXfDuuG6veG6rOG7pXfhur3hu5lEw63hur3hu5Phu4l34bq94buTw6jhur3DguG6qEHhu5nhur3huqxw4bq94buXQeG7peG6veG6vsSC4bul4bq9d2t3w7rhur3hu6/hurrhu5nhur3huqzhuqDhur3hu5nDucOJ4buZ4bq94bq+4buL4bq94but4buld8O54bq9d8O6w7nhu6VyduG6veG6tMO5w6zhuqzhur3huqzhuqThu6Vzd+G6veG7reG7pXfDueG6veG6rHDhur3hu5lEw63hur014bulcuG6rOG6vVfDrXbhuq1j4bq0ZDXhu6Vy4bqs4bq9V8OtduG6vcO54bulcnfhur3hu6/hu4vhur13RcSC4buZ4bq94bq+w63hu4Lhur1F4bqo4bq94buXauG7peG6veG7r8SCd+G6veG6rMO5w4nhur3hu4fhur3hu5lEw63hur3DjeG7lOG7kuG6veG6psOt4bqo4bq94buSw613w7rhu6/DreG7lcah4bqmw7nhur3hur7hu4vhur0uw63hu63hu6XhuqbhuqzDrXfhuq3hur084bund8O54bq94buXcHfhur3hu5nhuqhB4bul4bq94bqsw7nDrHfDuuG6veG6v+G6vy/hu4HDqsOqaeG6p+G6vcON4buU4buS4bq94buXauG6veG6rOG7i+G7peG6veG6rOG6pOG6sOG6veG7mcO5eOG6vTXhu6Vy4bqs4bq9V8OtduG6vWhn4bq94buZw7lFw4N3w7rhur3huqzhuqTFqXfDueG6p+G6veG7leG6uuG6vcOsd+G6veG6vsSC4bul4bq94bqs4bqgd8O64bq94bqmQeG6veG6vkF34bq9w7nDg3fhur1o4bq94bqsSOG6vT4p4buU4bqn4bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG7l3nhur3hu4fhuqfhur/hu4Xhur3huqxI4bq9Pinhu5Thur3hu5dq4bq9w7rhu6XEqeG7peG6vXfDusOyd+G6p+G6veG7mcO9d+G6veG7r+G7ieG7peG6veG7g+G6p2nhu4Xhur3huqxI4bq9Pinhu5Thur3hu5fDrXfDuuG6veG6rOG6pHh3w7rhur3DguG6qMOs4bq94bqs4bqkxal3w7nhur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54bulcnfhuq3hur08w7nGoXjhur3hu5jDueG7pXfDueG6tMO54bqo4bqt4bq+dw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long