Cập nhật:  GMT+7
W+G7izUzw6nDs+G6o8O5w7kmMnThu6Thu4nhu6XDs+G6vTJd4buk4buL4burM+G7peG7reG7oeG7jcOsM+G7jMOs4bun4bu3aeG7jTPhu6Thuqvhu40z4bq44bux4buNw6wz4bul4buJ4buFdDNF4bubM+G7pcO64butcuG7jcOsM0/hu4nhu43hu4sz4bul4buFM1ThuqMtw7Phur0t4bu14bul4buJ4buNM8O9xIMzw5Dhuq/hu4kzw7nhu68zw4nhu5vhu43DrDPhu4vDtOG6ozPDieG7i+G7iS3Ds+G7g1sv4buLNV1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydOG7iuG6veG6o+G6uTJdW+G7peG6o2XDs+G6vTPDueG7peG7t8Oz4bq9JjLDsuG6o8O6w6zhu4nhu40hNnThu7Uz4bqj4bun4bul4buPMl1b4bulw7pdW+G7peG6uV1b4bul4bqjZcOz4bq9M8O54bul4bu3w7Phur0mMsOy4bqjw7rDrOG7ieG7jSE2dOG7tTPhuqPhu6fhu6Xhu48yXVvhu6XDul1b4bul4bq5XVvhu4nDssOsM8O5w7rDqSYy4buL4bul4buldCEvL2XhuqPhu4904buL4bun4bul4buL4buPPMO94buNL+G7j8Oz4bq54bq54bqj4bul4bqjL+G7s+G6vWXDueG7ieG7peG6vS/hu6Xhu4nhu40t4bul4bunw6ktw7nhu6ctb+G7ieG6veG7jS81NDTDicONReG6ojRF4bq44bqiLzY0NTUvNTQvNTZFN2Hhurg0w6A0ReG6oS81NsOgOTU1OMOgNuG6oTY1w6Bf4buJw6A1XzQ2OcOgNDY8bnTDrDIz4bqjw7Phu4nDrOG7jSYyw7Phur3DreG7pTJdWy/hu6XhurldWy/hu6XDul1b4bulw7pdW+G7peG6uV1bdF3hu6Thu4vhu6sz4bul4but4buh4buNw6wz4buMw6zhu6fhu7fhu4Xhu40z4buk4bqr4buNM+G6uOG7seG7jcOsM+G7peG7ieG7hXQzZeG7m1svdF3hu6XDuuG7rXLhu43DrDNv4buJ4buN4buLM+G7peG7hTN14bun4buXw6kzw6zhu4nhuqMzVOG6oy3Dk+G6vS3hu7Thu6Xhu4nhu41bL3RdWy/hu6XhurldWy/hu6XDul1bL+G7peG6o2XDs+G6vV1bdDPDqcOz4bqjw7nDuSYydOG7iuG6veG6o+G6uTJdw4nhu4vhu4lm4bunMzY1LeG6oSkz4bul4bqv4buJM+G7pcO64bupM8O5cjPDieG7i8Sp4buN4buLM3Thu4vhu6spM+G7pOG7i+G7qzPhu6Xhu63hu6Hhu43DrDPhu4zDrOG7p+G7t2nhu40z4buk4bqr4buNM+G6uOG7seG7jcOsM+G6u+G6tzPhu6Xhu4nhu4V0M0Xhu5sz4bulw7rhu61y4buNw6wzT+G7ieG7jeG7izPhu6Xhu4Uz4buM4buLxIMz4buN4but4buhw6kzVOG6oy3Ds+G6vS3hu7Xhu6Xhu4nhu40z4buKw6Phu6Ut4bu14bqj4buNM+G6oi1l4bunM8OT4buJLWXhu58t4bq7w6rhu6Uz4bq74bqj4buNw6wz4bul4buL4bqzw7Izw73EgzPDs8SDw7Izw73hu4lnw6kz4bul4bqv4buJM+G7jeG7reG7ocOpM+G7peG6ozxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3hu6Thu4vhu6sz4bul4but4buh4buNw6wz4buMw6zhu6fhu7dp4buNM+G7pOG6q+G7jTPhurjhu7Hhu43DrDPhu4vhu4/huqPhu40z4buNw6zhu4vhu4Phu43hu4szReG7mzPhu6XDuuG7rXLhu43DrDPhu4o8w5Phu4ktZeG7ny3hurvDquG7pTPDueG6o+G7jcOsM+G7peG7i+G6s8OyM8O9xIMzw7PEg8OyM8O94buJZ8OpM+G7peG6r+G7iTPDneG7iWfhu6Uz4buM4bqjw7Izw73EgzPDqeG7i+G7jzPDusOi4buNw6wpM8Op4buL4bun4bu34buF4buNM+G7peG7i+G6s8OyM8Op4bur4bqjM0Xhu5sz4bulw7rhu61y4buNw6wzw7nhu4czw6zDtXQzdOG7i2Lhu40z4bul4buL4buJ4buF4bulM+G7peG7i3fDqTPDqeG7qTPhu6Xhu4toM+G7i8O14bqjM+G7i3F0M+G7pcOjw6kzw7LEgzPDs+G6t+G7jeG7izPhurvhuq/hu48zw6nhuqt0M8Op4bqj4buPM+G7i+G6o+G7iTPhu43hu63hu6HDqTPhurvhurcz4bul4buL4buX4buNw6wz4buN4buL4bqr4bulKTPhu43hu4vhuqvhu6Uzw7PEgzPhu6XDuuG7g+G7jTPDs23hu43hu4szw713w6kzb+G7ieG7jeG7izPhu6Xhu4UpM+G7peG7i+G7reG7n+G7jcOsM8Oy4bqv4buJM8O9xIMz4bq7YuG7pzPhu6Xhu60oM2/hu4vhuqfhu43DrDPhurtr4buN4buLM8OJ4buLxKnhu43hu4szdOG7i+G7qzPDneG7iWfhu6Uz4buM4bqjw7Iz4bur4buNw6wz4buL4bubM+G7peG7ieG7heG7jTPhu6XDumrhu43hu4sz4bq7xIPDsjN04buLw6Phu40zw6zhu4nhurHhu4kzdeG7p+G7t+G7heG7pTNl4bqr4bulM+G6u8ah4buNw6wz4bul4buL4buV4buNw6wzdeG7p+G6ozPhu6Xhu4vhu63hu5/hu43DrDPDs+G7rXHhu43DrDPhu4vDtOG6ozNlauG7jeG7izPDqeG7q+G6ozNU4bqjLcOz4bq9LeG7teG7peG7ieG7jSgzZcSD4bu3M+G7peG7kzPDsuG7j+G7jcOsM8Oy4bun4buX4buNM+G7i3F0M+G7pcOjw6kzw6zhu4l54bqjM+G7i+G6o+G7iTPhu43hu63hu6HDqTPhu43DrMSD4bu3M8OpxIPhu43DrDPhu6Xhu4vhu4nhu4Xhu6Uz4bul4buLd8OpKTPhu4vhu4ln4bunM3Xhu6fhurEpM8Oy4bqj4buNw6wzw7Phuq/hu4kzw7Nx4buJM8Spw6nhu4szw6nhu4vhu48zw6nhurEz4buL4bqj4buJM2Xhu4Phu408PDxbL3RdW3Qzw6nDs+G6o8O5w7kmMnRF4buP4bq54bu3Ml3DmeG6o+G7pzNv4buL4buJM8Op4bqxw7Iz4buf4buNM+G7pOG7i+G7qzPhu6Xhu63hu6Hhu43DrDPhurnEg+G7jeG7izPhu6Xhu4tw4buJM8Os4buJ4bqj4buNM+G7peG7ieG7hXQpM0Xhu5sz4bulw7rhu61y4buNw6wz4buKPMOT4buJLWXhu58t4bq7w6rhu6UzZcSD4bu3M+G7peG7kzPDsuG7j+G7jcOsM8Oy4bun4buX4buNM+G7i+G6o+G7iTPhu43hu63hu6HDqTPhu43DrMSD4bu3M8OpxIPhu43DrDPhu6Xhu4vhurXhu6Uzw6nhu4vhuqXhu6UzdeG7p+G6o+G7jTPhu4tnM+G7i3F0M+G7pcOjw6kzb+G7ieG7jeG7izPhu6Xhu4UpM+G7jeG7i+G6q+G7pTPDs8SDM+G7peG7i8Wpw6kz4bq7ZOG7tzPhu6Xhu4vhu63hu5/hu43DrDPDsuG6r+G7iTPDueG7j+G7jcOsM3Thu4vhu63hu5/hu43DrDPDvcSDM+G7quG7tzNl4bqj4buNM2/hu4nhu43hu4sz4bul4buFM+G7iuG7m+G7iTPhurvGoeG7jcOsM+G6ueG7j+G6o+G7jeG7izPhu43DrOG7i+G7iWd0M+G7i+G6o+G7iTPhu43hu63hu6HDqTPDueG7ocOyM+G6u+G7rXHDqTPhu6Xhu4vEg+G7jeG7izPDs2N0M+G7jeG7i8Oiw7Iz4bul4buLxanDqTPhurtk4bu3M8Oy4bqv4buN4buLM8Oy4buHM+G7i3F0M+G7pcOjw6kz4bulw7rhu4Phu40zw7Nt4buN4buLM8O9d8OpM+G7jcSD4bu3M8Os4buJeeG6ozPhu4vhuqPhu4kzdeG7p+G7l8OpM8Os4buJ4bqjPFsvdF1bdF07M8OJ4buL4buJZuG7pzM2NS3huqEpM+G7peG6r+G7iTPhu6XDuuG7qTPDuXIzw4nhu4vEqeG7jeG7izN04buL4burKTPhu6Thu4vhu6sz4bul4but4buh4buNw6wz4buMw6zhu6fhu7dp4buNM+G7pOG6q+G7jTPhurjhu7Hhu43DrDPhurvhurcz4bul4buJ4buFdDPDkOG6r+G7iTPDueG7rzPDieG7ijPDieG7i+G7iS3Ds+G7gzNU4buLw6rDqS3hu43huqPhu40t4bq74buVM+G7pi3DuuG7py3hu6Xhu4kt4bqjM+G6u+G7heG7jTPDqeG7i8SD4buPKTPhu43hu4vhuqnhu40z4bq5a3Qzw5Dhuq/hu4kzw7nhu68z4buN4buLY+G7jTPhu43hu4vhu4lnw7Izw73hu6kzw6nhu5Xhu43DrDPhu6XDo8OpM+G7peG6r+G7iTPhu43hu63hu6HDqTPhu6XhuqM8Wy/hu6XhurldWy/hu6XDul1bL+G7peG6o2XDs+G6vV3hu6Thu4vhur3hu48z4buM4buL4bqp4buNM+G6uOG6qeG7jQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khai mạc Đại hội đồng AIPA-31

Khai mạc Đại hội đồng AIPA-31
2010-09-21 15:53:00

Phát triển khung pháp lý cho hợp tác và liên kết ASEAN, hài hòa hệ thống pháp luật giữa các nước thành viên ASEAN là hai trong số những ưu tiên hàng đầu của AIPA trong thời gian tới.

Khai mạc Đại hội đồng AIPA-31

Khai mạc Đại hội đồng AIPA-31
2010-09-21 15:53:00

Phát triển khung pháp lý cho hợp tác và liên kết ASEAN, hài hòa hệ thống pháp luật giữa các nước thành viên ASEAN là hai trong số những ưu tiên hàng đầu của AIPA trong thời gian tới.

Khai mạc Đại hội đồng AIPA-31

Khai mạc Đại hội đồng AIPA-31
2010-09-21 15:53:00

Phát triển khung pháp lý cho hợp tác và liên kết ASEAN, hài hòa hệ thống pháp luật giữa các nước thành viên ASEAN là hai trong số những ưu tiên hàng đầu của AIPA trong thời gian tới.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long