Cập nhật:  GMT+7
xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp24bup4buLw4zhu5jDksONd1Thu6ThuqB3RcOM4buw4buiw5LDjXfDmVXEqMOSw4x3w5LDjcOMSnfDmlZ3McSC4buKd8OMxqDhu4p34bq44buWw5LDjXckxINoJC3hu7N5xrAvw4x54bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTw6PhurrhuqDDiXbhu6nhu4vDjOG7mMOSw413VOG7pOG6oHdFw4zhu7Dhu6LDksONd8OZVcSow5LDjHfDksONw4xKd8OaVncxxILhu4p3w4zGoOG7infhurjhu5bDksONdyTEg2gkLeG7s3nGsC9T4bupIuG6oMOSd0XDjOG6qFN3w4zDg8OSw4x3JMSDaCQt4buzeXfhurjhurB3w5nDjOG7mMOSw413VOG7pOG6oHcgw4zhu7Dhu6LDksONd8OZVcSow5LDjHfDjOG7jMSCw5l34bq4xqDDksONd1nDg3cgw4zhu7Dhu6LDksONd8OZVcSow5LDjHfDksONw4xKd8OaVndF4buo4bqgdzHEguG7infDjMag4buKd+G6uOG7lsOSw413JMSDaCQt4buzeXV3RcOM4buod+G6uOG7hHfhurjhu5Thu4p3w5nDjOG7jMSC4buKd1nhu57hu4p3ReG6okV3w5Lhu7Dhu55Fd1Thu6ThuqDDknfDmuG6osOZd1nhu4rhu4bDkndZw4N3w5PGoMOZd8Oa4buUd1nhuqjDknfhurjhu4R3TsOM4bqiRcO5xrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qcaww5nhuqDEkE/hurp3w5rDmeG7tE/hurrhu592w5PhuqBVw43hu4rDknTDvVPhu7J34bqg4bukw5nhu4x24bupxrDDmVXhu6nGsMOZw4nhu6nGsOG7isOTw413w5pVReG7n3bDjMOZw5lTdC8vxJDhuqDhu4xTw4zhu6TDmcOM4buMw7lZw5Iv4buMT8OJw4nhuqDDmeG6oC/DneG6usSQw5rhu4rDmeG6ui/DmeG7isOSLcOZ4bukRS3DmuG7pC1O4buK4bq6w5IveXh4IOG6oSIkeCIwJC/DvXh5eS/DgC95w70i4buzw73hu7nhuqHhu7XDvcO94bu5L3nDvcOB4bu3eOG7tXnhu7PDveG7tcOA4bu5w4FfIOG7i2nDo1/DieG7iuG6uuG7pF/DjOG6oMOSw4xfU8OM4buK4bq6w5Jfw4zhu4xTXyLhuqDDkl9Fw4zhuqBTX8OM4bqgw5LDjF8kxINoJMO5TVPDjXbhu6nGsC/DmcOJ4bupxrAvw5lV4bupxrDDmVXhu6nGsMOZw4nhu6nGsFPhu6kgw4zhu6h3w5lKRcOMd2nhu6Thu5RFd8OMxqDhu4p3w7Xhu4pGw5l34bqp4bqgw5PDuncgw4zhu6h3w5lKRcOMdzHEguG7infDjMag4buKd+G6uOG7lsOSw413JMSDaCQt4buzeXfhuqnDjeG7pOG7tEjDkndow4zhu6Z34buLVcOUw5LDjXdTw4zhuqLDmXfEkOG7ikfhu6R3TsOM4bqg4buKd8OTxIJFd1PDjOG7iuG7hsOSd8OMw5RTw7l3LXc/w5LDjHR3IMOM4buKw5LDjFPDjOG7pMO5WcOSxrAvU+G7qcawL8OZw4nhu6nGsC/DmVXhu6nGsC/DmeG6oMSQT+G6uuG7qcawU+G7qeG7i+G7lOG7infDvXgvw4DDunci4bqgw5J3IMOM4bqoU3fDjMODw5LDjHcxxILhu4p3w4zGoOG7infhurjhu5bDksONd0/huqrDknfDmcOM4busd+G7s3l3w6PGoOG7infhurjhu5bDksONd+G6p+G7iuG7hsOSd8OSw43DjEp3WeG7ikbDknfDo+G7ikZTd8OMxqDhu4p3ReG6okV3VOG7pOG7lEV3w43hu4rhuqB3MeG7mMOSw4134bqp4bqgw5N3JXfhu6ckxINoJC3hu7N5xal34bq44bqwd8OMw5RTd1nhu57hu4p3w5pWd8OZw4zhuqDDk3fDiVZ3ReG7qOG6oHfhurjEguG7infDieG7ikbDkndF4bqiRXfDksONw4xKd1nhu4pGw5J3w5nDjMODw5LDjHdZ4buK4buGw5J3JMSDaCR3WcODd1Thu6ThuqDDknfDmuG6osOZd1nhu4rhu4bDknfhurjDgkV3xJDhu4pGw5nDunfDieG7sOG7nuG7infDmlZ3RcOM4buod8OZVcSod0Xhu6jhuqB3IMOM4buod8OZSkXDjHdp4buk4buURXfDjMag4buKd+G6qcON4buk4bu0SMOSd2jDjOG7pnfhu4tVw5TDksONw7p3IMOM4buod8OZSkXDjHckxINoJC3hu7N5w7nGsFPhu6nhu4vEguG7indF4bukxqBFd8OMw5RTw7p3IuG6oMOSdyDDjOG6qFN3w4zDg8OSw4x34bq44bqwd8OSw43DjOG6uncgw4zhu6h3w5lKRcOMdyTEg2gkLeG7s3l3xJDhuqLhu4x3ReG6ouG7jHfDmeG7jsOTd8OZ4bqyw5l3w5LDjFjDksONd8OM4buMxILDmXfhurjGoMOSw413w5Lhu5rhu4p3xJBCw5l3ReG7qOG6oHckxINoJHfDmVXhu4zDksONd8OS4bq2w5N3VOG7pOG6oMO6d8OZVeG7jMOSw4134bq44buOd0Xhu453ReG6okV3w4zGoOG7infDksONw4xKd0XDjOG7pOG7tOG7hsOSd+G6uOG7hHckxINoJHdZ4buEd1nhuqDhu4p3w5lVw5V3ReG7qOG6oHfDklh3w5LDjcOMSnfDmj13w5lV4buMw5LDjXdU4buk4bqid8OZVcSow5LDjHfhu7Lhuqzhu7R3w4lWw5LDjXdTw4zhuqJTd0/hu6RCw5nDunfDjELhu6R3TsOM4buow5LDjXfDjOG7jOG6rsOSw413TuG7isOSw4x3w5nhu4J3WcODd1PDjOG6osOZd8OZVeG7ikfDknfEkOG7hMOSd1lYw5LDjcO5xrBT4bup4buL4buK4buCU3fhurjhu47Dunci4bqgw5J3RcOM4bqoU3fDjMODw5LDjHckxINoJC3hu7N5d+G6uOG6sHfDmcOM4buYw5LDjXdU4buk4bqgdyDDjOG7sOG7osOSw413w5lVxKjDksOMd8OM4buMxILDmXfhurjGoMOSw413WcODdyDDjOG7sOG7osOSw413w5lVxKjDksOMd8OSw43DjEp3w5pWd0Xhu6jhuqB3McSC4buKd8OMxqDhu4p34bq44buWw5LDjXckxINoJC3hu7N5dXdFw4zhu6h34bq44buEd+G6uOG7lOG7infDmcOM4buMxILhu4p3WeG7nuG7indF4bqiRXfDkuG7sOG7nkV3VOG7pOG6oMOSd8Oa4bqiw5l3WeG7iuG7hsOSd1nDg3fDk8agw5l3w5rhu5R3WeG6qMOSd+G6uOG7hHdOw4zhuqJFw7nGsFPhu6kg4buqw5LDjXfDmcSC4buKd0Xhu6TGoEV3w4zDlFN3w5LDg+G7tMO6d0XhuqJFd+G6uMSC4buKd8SQ4buKR+G7pHfhurjhu4R3RVd3WcODd8SQ4buad8OSw4zhu4pGw5N3aMOM4buOdyDDjOG7qHfDmUpFw4x3McSC4buKd8OMxqDhu4p34bq44buWw5LDjXckxINoJC3hu7N5dXfDmcOM4buYw5LDjXdU4buk4bqgd1nhu4pGRXfEkOG7mnfDksOM4buKRsOTd+G7i+G7msOSw4134buLw4zhu7B3TuG7tnckxINoJHdZw4N3w5PGoMOZd8Oa4buUd0Xhu5jDksONd1nhu4pGRXdOw4zhuqJFw7nGsFPhu6nhu4tV4buw4bueRXfhurjhu47Dundow4zhu453IMOM4buod8OZSkXDjHdp4buk4buURXfDjMag4buKw7p34buLVeG7sFHDksONd+G6uOG7jMODw5J3McSC4buKd8SQ4buKR+G7pHdp4buk4buURXfDjMag4buKd8O14buKRsOZd+G6qeG6oMOTd+G7i8OVw5LDjXfhu4vDjEp3aMOM4buOw5LDjXfhurjhurB3RcOM4buod8OZVcSod0XDjOG7iuG7huG7pHfhurjhurDhu4p3w5lVw5TDksONd8OZw4xHd0XDjMOD4buMd8OT4buuw5LDjXdF4bqiRXfhu4tV4buwUcOSw4134bq44buMw4PDkndZw4N3McSC4buKd8SQ4buKR+G7pHdp4buk4buURXfDjMag4buKd0XhuqJFd8OS4buw4bueRXfhurjhu4LDknfDmcOM4bqgw5N3w4lWdzHEguG7infDjMag4buKd+G6uOG7lsOSw413JMSDaCQt4buzecO5xrBT4bupaMOM4bqiw5l3xJDhu4pH4bukd8OZxILhu4p3xJDhu6Thu5rhu4p3RcOM4buK4buG4bukd+G6uOG6sOG7isO6d2jDjOG7jncgw4zhu6h3w5lKRcOMd2nhu6Thu5RFd8OMxqDhu4p34buLw5XDksONd+G7i8OMSndow4zhu47DksONd07DjOG6pMOSw4134bq4SsOSw4x3w5pWd0Xhu453w5PDgsOZd0Xhu6jhuqB3ReG6okV3WUp34bq4xILhu4p3xJDhu4pH4bukd0/Dg3fDksON4buk4buWw5J34bq4xqDDksONd1nhu4rhu4bDknfDmeG7jHdP4buew5LDunfDkuG7iuG7hMOTd1nhu4rDksOMd8OJVsO6d8OSw43hu6Thu5bDkndF4buad1nhu6p3w5nhu4x3T+G7nsOSd+G6uOG7lOG7indZ4bue4buKd2nhu6Thu5RFd8OMxqDhu4p3WcODd8OSw4zhuqzDknfDieG6rMOSd8O14buKRsOZd+G6qeG6oMOTw7nGsFPhu6low4zhu453IMOM4buod8OZSkXDjHdp4buk4buURXfDjMag4buKd8OZ4buKw5J3w5nhu7BRw5LDjcO6d1nhu57hu4p3w5pWd+G6uOG7jsOSw413w43hu45Td0Xhu6jhuqB3ReG6okV3w5LDjcOMSndZ4buKRsOSd8OZw4zDg8OSw4x3WeG7iuG7hsOSw7p3JMSDaCQt4buzeXfDmcSC4buKd8O14buKRsOZd+G6qeG6oMOTd8Oa4buAd8OZw4zDg8OSw4x3ReG7mMOSw413w5nhu5TDmXfhurjDilPDunfDjeG7jlN3U8OM4bqqw5J3w5nDjOG7pkV34bq4Q+G7tHfDmeG7iuG7gsOSd8OZVcSow5LDjHckxINoJHfDksONw4Phu7R3RcODw5LDjXdTw4zhuqLDmXfDmVXhu4pHw5J3xJDhu4TDkndZWMOSw43DuXfhu4vDjOG6uuG7jHcgw4zhu4rDksOMU8OM4bukw7lZw5I=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Nam dự Đại hội đồng WIPO tại Geneva

Việt Nam dự Đại hội đồng WIPO tại Geneva
2010-09-21 10:52:00

Đại hội đồng hàng năm lần thứ 48 của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) đã khai mạc hôm qua tại Geneva (Thụy Sĩ), với sự tham gia của các đại diện từ 184 nước thành viên.

Việt Nam dự Đại hội đồng WIPO tại Geneva

Việt Nam dự Đại hội đồng WIPO tại Geneva
2010-09-21 10:52:00

Đại hội đồng hàng năm lần thứ 48 của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) đã khai mạc hôm qua tại Geneva (Thụy Sĩ), với sự tham gia của các đại diện từ 184 nước thành viên.

Việt Nam dự Đại hội đồng WIPO tại Geneva

Việt Nam dự Đại hội đồng WIPO tại Geneva
2010-09-21 10:52:00

Đại hội đồng hàng năm lần thứ 48 của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) đã khai mạc hôm qua tại Geneva (Thụy Sĩ), với sự tham gia của các đại diện từ 184 nước thành viên.

Công bố “Chiếu dời đô” mạ vàng lớn kỷ lục

Công bố “Chiếu dời đô” mạ vàng lớn kỷ lục
2010-09-20 15:06:00

Công trình nghệ thuật thư pháp mạ vàng gắn trên khung gỗ quý tự nhiên “Chiếu dời đô” có kích thước 4,58m x 3,85m, tổng trọng lượng gần 5 tấn, được chế tác từ 7 tấn gỗ nguyên...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long