Cập nhật:  GMT+7
Tjrhu5LDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PhurY74bq3e8Odw5VPw7LhurPhurE6w5TGr1vDlOG6uVDDlFc6XcOUOuG7oDvDlFdj4bqzw5R7LFs6w5RWO0Bbw5TDozogWz9OLzrhu5JPTuG6t+G7oFZ7w53DlOG6seG6t+G6u3vDnUbDlX3hu6Dhuq8/O1vhu4rhu5jDo+G6ucOU4bug4bqz4bq3XcOVT07hurfhuq9PTuG6t1hPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjccOd4bugWMOVT8Oy4bqz4bqxOsOUxq9bw5ThurlQw5RXOl3DlDrhu6A7w5RXY+G6s8OUeyxbOsOUVjtAW8OUw6M6IFs/Ti/Do09OL+G6t1hPTi/hurfhuq9PTuG6t+G6r09O4bq3WE9Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VPTi/hurdYT04v4bq34bqvT07hurfhuq9PTuG6t1hPTsOjT+G7qT9R4bq7w5Thu5Lhu54v4buSxKjDlFc6KMOUfTbhurfDlFs/UeG6u8OU4bq34bqv4bqpYVfDlD46O8OU4bqvw6E7w5Thu6k6UcOU4bq24bqvw5pbP8Sow5ThurY3Wz/DlOG6tzo0Wz/DlOG6scOaw6PDlH1UW8OUWzo7JH3DlMaw4buHw5Rww51d4bqvP8Odw5TDiUrDlMOy4bqz4bqxOsOUWVTDlOG6r+G7oMOUeyRbOsOUxq9bw5ThurlQw5Thurfhuq/huqlhV8OU4bq3OsOhO8OUOlJbw5RXOl3DlDrhu6A7w5RXY+G6s8OUeyxbOsOUVjtAW8OUw6M6IFs/w5TGsOG7h8OUViHDlD4j4bq3w5Thurc2O8OUWF3DlFbDmlvDlFc6I+G6t8OUfTbhurfDlD7hu7bDlFbhurMzW8OUe+G7sOG6s8OU4bq3OuG6szRXw5TDozo7JFvDlFs/4bqpw6E7w5TGsMOd4bq5O1ddw5RbVX3DlOG7mOG7kOG7kMagSk7hurfhu6BWe8Odw5ThurHhurfhurt7w51Gw5V94bug4bqvPztb4buK4buYw6PhurnDlOG7oOG6s+G6t13DlU9O4bq34bqvT07hurdYT047fT/DlOG6seG6r1dGw5U64bq34bq3w6Phu4ovL1bhu6Bdw6M64bqz4bq3Ol1KZVsvXXtYWOG7oOG6t+G7oC/DqcOdVuG6sTvhurfDnS/hurc6w53DlC3DlD87XTsv4buY4buQ4buS4buQL+G7oi/hu5Lhu5LDtOG7oeG7kuG7msOy4buY4buN4buP4buDL+G7kuG7mOG7lOG7mOG7luG7kuG7kOG7nsagxqDhu57GoOG7lF87feG7oD/DneG6seG7kuG7nOG7kOG7mOG7kOG7muG7ll9W4bqz4bqxOko8w6M/w5VPTi/hurdYT04v4bq34bqvT07hurfhuq9PTuG6t1hPcS5bOsOUU1s6w5ThurfDosOUWzrGr1vDlOG6t+G6r11bP8OUWzpRw5ThurfDosOU4bqhw5TGsOG7h0rDlExoWzrDlOG7g+G7ocODTU4v4bq3WE9OL+G6t+G6r09OL+G6t+G7oFZ7w51PTsOjT3Hhu6A7w5RbP+G6qcOhO8OUWeG6qcOgV8OUxq9bw5ThurlQw5R7UcOUcj9b4bugVztdw5Thuq7hu6B9XeG6scOUZVHDlOG7pV3hurHDncOU4buNXX3Do8Od4bugW8OUViHDlD4j4bq3w5RQW8OUOjlbw5Thu5Lhu5DDlFtVfcOU4bq3w6JKw5TFqSRbOsOUxq9bw5ThurlQw5RX4bqn4bugw5QzWz/DlMOy4bqz4bqxOsOU4bqx4bu4w5RZ4bqpw6BXw5Thurc6O8OUOlFbOsOU4bq34bqvXVs/w5RlIFs/w5Q64bugO8OU4bq3OlBbP0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hurbhurPhurvDlFs6O0BbxKjDlFZTW8OUUFvDlFtR4bq7w5RWIcOUw6M6U1vDlFk0O8OU4bqv4buo4bq3w5R9VFs6w5R7OyThurfDlOG6t2LDlMOjOizhu6DDlFs/4bqpw6E7w5RYxq9bw5TGsOG7h0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU94Wz/DlOG7pV3DncOUxald4bq74bugxKjDlFY0w5RX4bqn4bugw5RyP1vhu6BXO13DlOG6ruG7oH1d4bqxxKjDlFc6XcOUVjsj4bq34buKw5TigJzhurDhu6DhurPDlOG7lsOUW1V9w5RZ4buo4bqzw5Thurfhuq9QWzrEqMOU4bq3MzvEqMOUV11bw5Q/UDvDlOG6tzM7w5RlUcOUV1PDlD874bugw5RZLls6w5ThurczO8OUWVTDlFnhuqnDoFfDlFk9W8OUWVDDo0rigJ3DlHhbP8OUWVTDlFs64buwW8OUWeG6qcOgV8OUOlFbP8OUWz9RW8OUw5194bugO3vDlOG6p1s/w5Q6NsOUZVHDlFk7w5Q+OsOaw6PDlFvhuqlhV8OUxrDhu4fDlFkqw5TDozpTW8OUWTQ7w5RWU1vDlFBbw5RbUeG6u0rDlOKAnOG7jTrhurVbP8OU4bq3MzvDlOG6seG7uMOUPjozWz/DlOG6t2LDlFYx4oCmSsOU4bq2MzvDlFY7I+G6t8OUWMOiw5ThurFhfcOUOuG7oOG6u8OUfeG6szZbw5Thu4064bq14bugw5RX4bqtWz/DlOG6seG7uMOU4bq3OuG7qOG6s8OUOjsl4bqzw5TigKbDlEVRw5RZOz3hurPDlD8uw5TDozpTO8OUWSNbw5ThurHhu7jDlFkjW0rigJ1OL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU/hu40zw5TGsF1bO1fhu6DDlOG6ruG7oH1d4bqxw5Rlw6DDlFfhuqfhu6DDlHI/W+G7oFc7XcOU4bqu4bugfV3hurHDlD/hu6pbw5RbOuG6qcOUPjozWz/DlOG6tzo04bq3w5R7QFvDlHvDoTvDlD46O8OUWeG6qcOgV8OUVlBdw5Thurc7W8OUVzo1Wz/DlFczw5ThurHhu7jDlFnhuqnDoFfDlOG6tzrhu6BKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VPw7JTW8OUUFvDlFk0O8OUZWE7w5Q64bugO8OUeyxbOsOUVjtAW8OUw6M6IFs/w5TGsOG7h8OUWVTDlHtRfcOUWzrEkVs/w5RbP+G6qcOhO8OUVlNdw5Thurc64bqnw5R7XcOUWz9SO8OUZT3DlOG6ty5bOsOUOi5bOsOUVlNdw5RlJMOU4bugW8OUWztbOsOUVjtAW8OUPzthO0rDlOG7qTo7PeG6s8OUWz/huqnDoTvDlFc6XcOU4bqvw5lbP8OUWzrEkVs/w5RbP+G6qcOhO8OUeyxbOsOUW1HhurvDlFc6KMOU4bq3OjvDlDpRWzrDlFs6OyR9w5Rl4bqlw5Qtw5RWU13DlGUkw5RWO0Bbw5Q/O2E7w5TGsOG7h8OULcOUxrDDneG6uTtXXcOUZVHDlFc6NFs/w5R7UjvDlFdQV8OU4bq3NjvDlMOjOlJ9w5RYMFfDlFY7QFvDlD87YTtKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VPxanhurPhu7DhurfDlOG6seG6qcOUw7JdVsOUw7Lhu6DhurE+w53hurfhurfDlFsiO+G7isOU4oCc4bq2MzvDlFs/OinDlFs/UTvDlOG6tjdbP8OU4bq3OjRbP8OUWVTDlHtRfcOUWeG6tVs/SuKAncOU4bqu4buo4bq3w5RbOjs94bqzw5RbPzohw5ThurHhu4fDlFfhuq1bP8OUe0Bbw5Thurc7I1s/w5RWU13DlGUkw5Q64bugO8OUWz/huqnDoTvDlHssWzrDlFtR4bq7Sk4vw6NPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT+G7qT86IcOU4bqx4buHw5TDtVNbP8OU4buNNls/w5Q6XVHDlOG7pV06W8OU4buN4bqze1bDneG6r+G6sV1bw5Thurc64bqzNlfDlFbhu6BbP8OU4bq2w53hurnhu6DhurHDlFs/4bqpw6E7w5Q/MDvDlFs6xJFbP8OUVlNbw5RQW8OUW1HhurvDlHtRw5TigJzhurFjw5RW4buo4bq3w5RXM1s/w5R7NMOUViFXOuKAncOUVzpdw5RWOyPhurfDlDNbP8OUZVHDlFs6xJFbP8OUWzpRw5R7UX3DlHvhurPhu7DhurfDlD46UFfDlHvhurVXw5RZ4buq4bqzw5Q64bq7w5RlMFs/w5RbOsSRWz/DlFs/4bqpw6E7w5R7LFs6w5RbUeG6u8OU4bqx4bu4w5RZ4bqpw6BXw5R9Oypbw5Thurc2O8OUWzrhuqlbP8OU4bupOlHDlOG6tuG6r8OaWz/DlFlUw5Q+OjNbP8OUe1F9w5RbOuG6qcOUZeG7sOG6u0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU94Wz/DlOG7jeG6s3tWw53huq/hurFdW8OUWVTDlOG6t+G7sMOjw5Q6w6DDo8OUWeG6qcOgV8OUPjpdU1s/w5Thu5Thu5It4buU4buWw5RXOsSRw5Q+4buHw5RX4bqn4bugw5RXUFfDlFs/OiHDlOG6seG7h8OU4bq3OuG6szZXw5RW4bugWz/DlOG6tsOd4bq54bug4bqxw5ThurtA4bqzw5RX4buq4bqzw5ThurY3Wz/DlOG6tzo0Wz/DlMOy4bqz4bqxOsOU4bq5XVDDlOG6tzY7SsOU4bq24bqz4buqW8OU4bq34bqv4bqpYVfEqMOUM1s/w5RZVMOUWzrhu7Bbw5RZ4bqpw6BXw5R9NuG6t8OUe1DDlOG6tzrhuqnDlOG6t+G7oOG6u8OU4bq3YsOU4bupOlHDlOG6tuG6r8OaWz9KTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VPcj9b4bugVztdw5Thuq7hu6B9XeG6scOUZVHDlOG7pV3hurHDncOU4buNXX3Do8Od4bugW8OUWVTDlFbDmlvDlOG6t0Bbw5RW4bqzM1vDlHvhu7DhurPDlOG6tzrhurM0V8OUw6M6OyRbw5ThurdAW8OU4bur4bqxZeG7oHtYXcOU4buDe1jhuq/DneG6t8Odw5Thu4/hu6BlO3vhu6DDlD46O8OU4bq3QFvDlFtR4bq7w5RXOlLhurvDlOG6t+G6rzRbw5TEg+G6s+G7oMOU4bquO13DlHDhuq/hu6BbWMOdw5ThurHhu6DhurPDlD46O8OUVjHDlFc6OyNXw5ThurnDncOU4bq3UzvDlFc64bqr4bugw5RZ4buq4bq7w5RX4buqW8OU4bqx4bugSsOU4bq2QFvDlFtR4bq7w5Q6OyRbw5RZ4bugWz/DlFYhw5Q/O+G7oH3DlOG6t1I7w5R9NuG6t8OUWzpRw5ThurfDosOU4bqhw5Thu6Fd4bqv4bq3w5TDiV3huq/hurc6xKjDlFbhu6BbP8OU4bq2w53hurnhu6DhurFKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VP4bq24bqv4bqpYVfDlOG6t11RxKjDlDrhu6A7w5RbP+G6qcOhO8OUeyxbOsOU4bqu4bugfV3hurHDlGVRw5Thu41dfcOjw53hu6Bbw5RZVMOUVlFdw5RXOsSR4bugw5Thuq/DmVs/w5Q6MMOUVsOaW8OUZS7DlFs/OjvDlOG6t0Bbw5RW4bqzM1vDlHvhu7DhurPDlFtR4bq7w5RXIsOU4bq34bqv4bugWz/DlFYhw5Rl4bqlw5Q+OizDlGVRw5Q6UVs6w5RZNls/w5RWw5pbw5R7UcOUVzoow5RZJcOU4bq3Y8OUZSRKw5ThurbhurPhurvDlFs6O0BbxKjDlGUhw5Thurc64busfcOUw6M6UFvDlFhdw5ThurY3Wz/DlOG6tzo0Wz/DlMOy4bqz4bqxOsOUVjfDlFs6OyR9w5RbVX3DlOG7mOG7kOG7kOG7ksOUVzpdw5RWOyPhurfDlFc64bumWz/DlOG6tzrhu6jhurvDlFciw5R7O0Bbw5TEg+G6s+G7oFvDlD8uw5Q/O8SR4bugw5RXOjsjV8OU4bq5w53DlFc64bqhw5RX4buqW8OU4bqx4bugw5RlUcOU4bq3QFvDlFbhurMzW8OUe+G7sOG6s8OUW1HhurvDlFdTSsOU4bupOsSRWz/DlFs/4bqpw6E7w5R7LFs6w5RZVMOUZTvDlMOjOlJ9w5TDozpQw6PDlHvhurPhu7DhurfDlFhdw5Q+OjNbP8OUVlBdw5RXUF3DlDpRWzrDlFk2Wz/DlFbDmlvDlFfhuqfhu6DDlH0uWzrDlGVRw5Q/O1PDlH1SXcOUWOG7rlvDlFc64bqrWz9KTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VP4bupOsavW8OUZTtAW8OU4bupOlHDlOG6tuG6r8OaWz/DlFc6XcOUVjsj4bq3w5QzWz/DlMOy4bqz4bqxOsOUPjozWz/DlOG6uV1Qw5Thurc2O8OUfVHDlFc6KMOUPztTfcOUWzrhu7TDlOG6tzY7w5RXOl3DlDrhu6A7w5RbP+G6qcOhO8OUW1HhurvDlGUuw5Thurc7W8OU4bqvw5lbP8OUVlNbw5RQW8OUV+G6p+G7oMOUOjDDlDo5O8OUW+G7pFs/w5RlUcOUOjDDlFlUw5RXOiHhurPDlFljWz/DlFnhuqfDlH3hu6jhurfDlH1Q4bq3w5ThurHhu6DhurPDlD46O8OUfeG7qOG6t8OUZTskV8Sow5R94buo4bq3w5Thurdjw5RYXcOUZVHDlH3hu6jhurfDlOG6tzrhu6BbOsOUWOG7oFs6Sk4vw6NPTsOjT+G7jV19w6PDneG7oFvEqMOU4buU4buYw5ThurfhurM3O8Sow5RlUcOU4bqu4bugfV3hurHEqMOU4buU4buew5ThurfhurM3O8Sow5RWIcOUPiPhurfDlFBbw5R74buqW8OUe+G6qcOg4bq3w5R7UcOU4buS4buYw5RbVX3DlGVRw5Thu5Lhu5LDlFtVfcOU4bq3w6JKw5RxMMOUWVTDlFs/NTvDlOG6t8Oiw5RZ4bqpw6BXw5Q+Ol1TWz/DlOG7mMOUW1V9w5RlUcOU4bq3OsOdXcOUWzrhuqnDlMSD4bqz4bq7I+G6t8OUWSFbOsOUV+G6p+G7oMOUM1s/w5TDsuG6s+G6sTrEqMOUUFvDlOG6t8Oiw5RX4bqn4bugw5Q6MMOU4bqx4bu4w5RWIcOU4bq5XVDDlGVRXcOUWz9R4bq7w5Thu5jhu5Av4buUw5RbOuG6qVs/w5Q6MMOU4bqx4bu4w5Rl4buuW8OUViHDlD87UH3DlOG6sVDhurfDlOG6t+G6r11bP8OU4buUw5RbVX3DlOG6tzsjw6PDlOG6tzrDnV3DlGVRw5RXUFfDlDouWzrDlMOjOlLhurfDlD46UFfDlFk0O8OUZWE7w5Q6MMOUZeG7rlvDlFcgW8OUOjsk4bqzw5R7Y1dKTi/hurdYT04v4bq34bqvT04v4bq34bugVnvDnU/hurY6w51dw5RF4bup4bup


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Israel tuyên bố ngừng bắn ở Gaza

Israel tuyên bố ngừng bắn ở Gaza
2009-01-18 11:36:00

Israel đã bắt đầu ngừng bắn đơn phương tại Gaza, sau ba tuần tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Hamas.

Israel tiếp tục tấn công ác liệt vào Gaza

Israel tiếp tục tấn công ác liệt vào Gaza
2009-01-17 08:00:00

Các cuộc tấn công của Israel vào Gaza tiếp tục diễn ra ác liệt trong ngày thứ sáu, 16/1 và chưa cho thấy bất cứ tín hiệu nào của việc ngừng cuộc chiến.

Hôm nay: Tổng thống Bush đọc diễn văn giã biệt

Hôm nay: Tổng thống Bush đọc diễn văn giã biệt
2009-01-15 14:34:00

Tối nay 15-1, từ văn phòng phía Đông Nhà Trắng, Tổng thống George W. Bush sẽ đọc bài diễn văn giã biệt sau 8 năm cầm quyền. Nguồn tin tiết lộ từ Nhà Trắng cho biết, đây cũng sẽ...

EU doạ kiện các bên trong vụ tranh cãi khí đốt

EU doạ kiện các bên trong vụ tranh cãi khí đốt
2009-01-15 13:11:00

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso ngày 14/1 lên tiếng cảnh báo, Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ kiện các công ty khí đốt của Nga và Ucraina nếu không khôi phục...

Khí đốt Nga vẫn chưa thể tới châu Âu

Khí đốt Nga vẫn chưa thể tới châu Âu
2009-01-14 12:41:00

Thủ tướng Vladimir Putin đã thông báo với Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso rằng khí đốt của Nga vẫn chưa thể tới được châu Âu do Ucraina vẫn khoá hệ thống đường...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long