Cập nhật:  GMT+7
4bqqVeG6vOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8O6w5oo4buw4buUw4lCxJFP4buu4bq44buY4bu2w5rhurjhu65UKeG7uOG7ruG6uOG7sDDhu5Dhurjhu5hR4bq4VMOa4buK4bus4bq44buuVFXDqFbhurjDlOG7oOG7ruG6uDMy4buuVOG6qi9V4bq8QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTvDreG7lEjhu5LDiUJyVVfhurjDulV94bq4KF0l4buuVOG6uHhdJOG7rlThurjDqeG7pOG7rlXhurjDrSlQ4bq4LeG6uMO6Ll0/4buuVOG6uGRI4buu4bq4xJFVxajhurjhu5jDjFbhurjDui4p4buuVOG6uF0k4buuVOG6uOG7kEnhu5DhurjEkVVdJOG7rlThurgoLuG7pOG7rlXhurjhu6x74buQ4bq4KMOa4buiKeG6uCwp4bu24buQ4bq4VMOaSOG6uFTDmkjDmuG6uOG7mFbDjOG7ruG6uMOK4bq64bq84buCLcOK4bq6w4rhurrhurgzIEjhurjhu5BX4bq44buQVcWo4bq44buYw4xW4bq4M+G7oOG6uDPDmlDhu5Dhurjhu5BP4buu4bq44buY4bu2w5rDguG6uFUpNuG6uOG7mEDhu65U4bq44buuVCnhu7jhu67hurjhu7Aw4buQ4bq4KFUw4buQ4bq4VcOaUOG7ruG6uMSRVV0k4buuVOG6uCgu4buk4buuVeG6uOG7rHvhu5Dhurgow5rhu6Ip4bq4LCnhu7bhu5DhurhUw5pI4bq4acOa4buK4bus4bq44buuVFXDqFbhurjDlOG7oOG7ruG6uDMy4buuVOG6uFTDmkjDmuG6uOG7mFbDjOG7ruG6uMOK4bq64bq84buCLcOK4bq6w4rhurrhuqThuqovO0LhuqrDmuG7rFThurghLuG7kOG6osOJLy/hu5DhuqTDlEhWO1UpKFVW4bqkM+G7ri/hu5Lhu5Qh4buqKFY7L+G7ruG7lDQhL+G6vOG7guG7gOG6vC/hu4BG4buS4buG4bq84buG4buGw4rhurrhuroo4bq84buA4bq64buER+G7sOG6vOG6pOG7qDtUw4nhurgvQuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiULEkXvhurgoVVHDguG6uHJVV+G6uMO6VX3hurgoXSXhu65U4bq4NuG7oinhurjhu5DDkinhurhkQOG6uG5IVuG6uOG7mEDhu65U4bq4LeG6uMO6VV0k4buuVOG6uMOUw5rhu65V4bq4M8ON4bq4w73hu4jhurhVQMOa4bq4ISXhu6zhurhVVsON4buu4bq4KFXDjeG7rlXhurgzw5pQ4buQ4bq4NUnhu5Dhurjhu5jhu6bhu65Vw4Lhurg7VU/hu67hurjhu7BWw4zDmuG6uOG7mOG7tsOa4bq4KF0m4buuVMOC4bq4O1XDjOG7rOG6uDPDmuG6uOG7kH1I4bq4xJFVXSThu65U4bq4KC7hu6Thu65V4bq44buse+G7kOG6uCjDmuG7oinhurgsKeG7tuG7kOG6uFTDmkjhurhpw5rhu4rhu6zhurjhu65UVcOoVuG6uMOU4bug4buu4bq4MzLhu65U4bq4VMOaSMOa4bq44buYVsOM4buu4bq4w4rhurrhurzhu4Itw4rhurrDiuG6usOC4bq44buQKeG7rlThurjhu5DDkzvhurgoVeG7tOG7rlThurgow5rhu67hurjhu5hR4bq4ZEDhurjDusONw5rhurjhu5BVw5nhu65V4bq44buQV+G6uOG7kCThurghP+G6uOG7kE/hu67hurjhu5jhu7bDmuG6uOG7rlQp4bu44buu4bq44buwMOG7kMOC4bq4VV0l4buuVOG6uOG7ksOV4buu4bq44buQSeG7kOG6uOG7mOG7pkjhurg7VV0k4buuVOG6uOG7sOG7jDvhurjhu6rhu57hurhVVsOM4buQVcOC4bq4KC7DmlHhu67hurjhu6pVSMOa4bq4KFUw4buQ4bq4VcOaUOG7ruG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiUJyVVfhurjDulV94bq4KF0l4buuVOG6uOG7sF0p4bq4N8OC4bq4M+G7oOG6uOG7mOG7tsOa4bq4KF0m4buuVOG6uOG7kFXDmeG7rlXhurghSeG7kFXhurLhurhJO+G6uOG7knvhu65U4bq44buY4bu2w5rhurgzJcOa4bq4VUDhurjhu65UVcOoVsOC4bq4VUDhurjhu5Dhu4zhu67hurjhu65UVcOoVuG6uChV4buUVuG6uOG7kFUp4buO4buu4bq44buuVFXDqFbhurjhu5hI4bq44buQVcOa4bugKcOC4bq44buYXSbhu5Dhurjhu5DDkzvhurjhu5BX4bq4KFXhu47hu6zhurgsKTbhu6Dhu67hurg7VeG7ouG6uOG7kik2UCjDguG6uDtVPuG6uFUmO+G6uDMlw5rhurjhu5jDmuG7oCnhurjhu6rDmlDhu67hurjhu5B74bq4KFVR4bq44buQfUjhurgoIOG7rlThurjhu5jhu7bDmuG6uChdJuG7rlThuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lCeOG7oOG6uDtVw4zhu6zhurgzw5rDguG6uOG7sMON4bus4bq4LuG7suG6uOG7mOG7pkjhurjDlMON4buuw4Lhurjhu7DGr+G7rlXhurgzMOG7kOG6uDPDjeG6uOG7kEnhu5Dhurjhu65Aw5rhurjhu5Ip4buuVOG6uOG7qlVJ4buQ4bq4KFUpQOG7kOG6uMSRVV0k4buuVOG6uCgu4buk4buuVeG6uOG7rHvhu5Dhurgow5rhu6Ip4bq4LCnhu7bhu5DhurhUw5pI4bq4acOa4buK4bus4bq44buuVFXDqFbhurjDlOG7oOG7ruG6uDMy4buuVOG6uFTDmkjDmuG6uOG7mFbDjOG7ruG6uMOK4bq64bq84buCLcOK4bq6w4rhurrhurjhu7DDmuG7ouG7ruG6uCwpSOG7ruG6uOG7mOG7nuG7ruG6uMSRVV0k4buuVOG6uCgu4buk4buuVeG6uOG7rHvhu5Dhurgow5rhu6Ip4bq4LCnhu7bhu5DhurhUw5pI4bq4w71PNuG6uOG7kjDhu65U4bq44buu4bu04buuVOG6uChV4bu04buu4bq44busJcOaw4Lhurjhu5BJ4buQ4bq44buQVV0k4buuVOG6uCgu4buk4buuVeG6uOG7rHvhu5Dhurgow5rhu6Ip4bq4VMOaSMOa4bq44buYVsOM4buu4bq4w4rhurrhurzhu4Itw4rhurrDiuG6uuG6pOG6qi87QuG6qjvhurjhu5Dhu7BIISHhuqLDiTtkVuG7kjbDiUJyVVfhurjDulV94bq4KF0l4buuVOG6uOG7kFvhu65U4bq4NuG7oinhurjhu5DDkinhurhkQOG6uMO6w43DmuG6uOG7kFXDmeG7rlXhurjhu5BVfeG6uCgu4bukw4Lhurg7VeG7tsOa4bq4VSY74bq4MyXDmuG6uGRA4bq4bkhW4bq44buYQOG7rlThurgt4bq4w7pVXSThu65U4bq4w5TDmuG7rlXhurgzw43hurjDveG7iOG6uFVAw5rDguG6uGRA4bq4beG7nuG6uFVWw4zhu5BV4bq4M8ON4bq4w6nDkinhurgoXeG6uChV4bu24buuVOG6uOG7rlXDkyjhurg7VV0k4buuVOG6uEnhu67hurg7VU/hu67hurjDlCPhurjhu65UKeG7uOG7ruG6uOG7sDDhu5Dhurjhu5B9SOG6uMSRVV0k4buuVOG6uCgu4buk4buuVeG6uOG7rHvhu5Dhurgow5rhu6Ip4bq4LCnhu7bhu5DhurhUw5pI4bq4acOa4buK4bus4bq44buuVFXDqFbhurjDlOG7oOG7ruG6uDMy4buuVOG6uCgu4bui4buu4bq44buQJOG6uCE/4bq4NUnhu5Dhurjhu5jhu6bhu65V4bq4LuG7suG6uDtVw4zhu6zhurgzw5rDguG6uOG7mOG7tsOa4bq4KF0m4buuVMOC4bq4KC5W4buuVOG6uOG7mFfhurjhu7DDkzbhurgow5rhu6Ip4bq44buQVcOZ4bq4KFUp4bq44buuVeG7jDvhurjhu7DDjeG7rOG6uFThu7bhu5DhurThurjhu65UVcOa4bui4buu4bq44buQIinDguG6uOG7mOG7oOG6uDUpw5Mo4bq4MyXDmuG6uMSRVcOZ4buuVeG6uDtVfcOC4bq4w7pVfeG6uChdJeG7rlThurjEkVXDmeG7rlXhurg7VX3hurgzw5pQ4buQ4bq4VSk24bq44buYQOG7rlTDguG6uOG7sOG7uOG7rlThurhUVeG7ljvhurjhu65UKeG7uOG7ruG6uOG7sDDhu5Dhurjhu5B9SOG6uMSRVV0k4buuVOG6uCgu4buk4buuVeG6uDMlw5rhurjEkVVdJOG7rlThurgoLuG7pOG7rlXhurjhu6x74buQ4bq4KMOa4buiKeG6uCwp4bu24buQ4bq4VMOaSOG6uMO9Tzbhurjhu5Iw4buuVOG6uOG7ruG7tOG7rlThurgoVeG7tOG7ruG6uOG7rCXDmsOC4bq44buQSeG7kOG6uOG7kFVdJOG7rlThurgoLuG7pOG7rlXhurjhu6x74buQ4bq4KMOa4buiKeG6uFTDmkjDmuG6uOG7mFbDjOG7ruG6uMOK4bq64bq84buCLcOK4bq6w4rhurrhurgzw43hurjhu5BJ4buQ4bq44buQVV0k4buuVOG6uCgu4buk4buuVcOC4bq44buSMOG6uEnhu67hurjhu6pVSeG7kMOC4bq44buuVcOTKOG6uOG7sMON4bq4M+G7oOG6uDVPNuG6uOG7kjDhu65U4bq4KFVR4bq44buQVeG7nsOC4bq44buQJOG6uCE/4bq4VcOM4bq4KMOS4buuVOG6uDXhu4jhurhVQMOa4bq44buYUeG6uMOU4buKVuG6uOG7mOG7iuG7rOG6uFTDmuG7iuG7rOG6uOG7rlRVw6hW4bq4KFXhu5RW4bq44buQVSnhu47hu67hurjhu65UVcOoVuG6uOG7mEjhurjhu5BVw5rhu6Ap4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQmThu6Lhu67hurjhu5DDjOG7rlXhurjhu5hXw4LhurhyVVfhurjDulV94bq4KF0l4buuVOG6uOG7kFvhu65U4bq4NuG7oinhurjhu5DDkinhurg7VeG7isOa4bq4VVbDjeG7ruG6uChVw5pQ4buu4bq44buqVSnhu65U4bq44buqVSPhurg7VUk74bq44buwN+G6uOG7sMOa4bui4buu4bq4LClI4buu4bq44buY4bue4buu4bq4xJFVXSThu65U4bq4KC7hu6Thu65Vw4LhurgoLuG7pOG7rlXhurjDulV94bq4KF0l4buuVOG6uMSRVcOZ4buuVeG6uDtVfeG6uCguVuG7rlThurgoVUnhu65U4bq4R+G6uOG7mOG7oOG6uEnhu67hurghSCnhurLhurhzKTbhu54o4bq44buY4bum4buuVeG6uDtV4bui4bq44buSKTZQKOG6uOG7kkjhu65V4bq4IUnhu5BV4bq4NeG7iOG6uDM+4buuVOG6uMOU4buIw5rhurjhu65USOG7rlThurgz4buU4buu4bq4w5TDmlHhu67hurgzw43hurhV4buKw5rhurjhu5jhu4pW4bq4VMOaSMOa4bq44buYVsOM4buu4bq4w4rhurrhurzhu4Itw4rhurrDiuG6usOC4bq4cyk24bueKOG6uOG7mOG7puG7rlXhurjDlEjhu67hurhVw43hu65V4bq4KMOa4buiKeG6uOG7kFXDmeG6uFUpNlDhu67hurjhu65UVcOoVuG6uEk74bq44buSe+G7rlThurgoLlbhu65U4bq4VMOaSMOa4bq44buYVsOM4buu4bq4w4rhurrhurzhu4Qtw4rhurrDiuG6uuG6uOG6rGRA4bq4bkhW4bq44buYQOG7rlThurgt4bq4w7pVXSThu65U4bq4w5TDmuG7rlXhurgzw43hurjDveG7iOG6uFVAw5rhuqjhurThurhzKTbhu54o4bq44buY4bum4buuVeG6uDtV4bui4bq44buSKTZQKOG6uCjDmuG7oinhurjhu5BVw5nhurg1SeG7kOG6uOG7mOG7puG7rlXhurgoVeG7tOG7ruG6uOG7mEzhu5DhurjDlMOaUCjhurjhu6pVV+G6uOG7qlXEqOG7rsOC4bq4NeG7iOG6uChVKUDhu5DhurgzPuG7rlThurjhu5JP4buu4bq4KEDhu5Dhurgzw43hurjhu6zDmuG7oOG7ruG6uOG7rjzDmuG6uFTDmkjDmuG6uOG7mFbDjOG7ruG6uMOK4bq64bq84buCLcOK4bq6w4rhurrhurgoVeG7lFbhurjhu5BVKeG7juG7ruG6uOG7rlRVw6hW4bq44buYSOG6uOG7kFXDmuG7oCnhurjhuqzGsDbhurjDlEjhu67hurhlT+G7ruG6uChA4buQ4bqo4bqk4bqqLztC4bqqO+G6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO2RW4buSNsOJQsO6VeG7lFbhurjGsDbhurjDlEjhu67hurhlT+G7ruG6uChA4buQ4bqqLztC


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

An toàn lao động - chú trọng ngày ngày !

An toàn lao động - chú trọng ngày ngày !
2024-05-21 09:51:00

baophutho.vn Gần đây, câu chuyện về an toàn lao động (ATLĐ) lại có dịp “nóng” lên, thu hút sự quan tâm của xã hội khi chỉ trong thời gian ngắn một số vụ tai...

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm
2016-09-09 07:21:00

PTO- Xác định an toàn thực phẩm là vấn đề được xã hội quan tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, thời gian qua các cấp, các ngành đã có nhiều có gắng trong quản lý,...

Hỗ trợ học sinh nghèo, vùng dân tộc thiểu số

Hỗ trợ học sinh nghèo, vùng dân tộc thiểu số
2016-09-01 07:31:00

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Nghị định này có hiệu lực từ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long