Cập nhật:  GMT+7
xILGoOG6rOG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhu5vhu5o9U07DguG6ruG6s8OMVeG6pFPhurxU4bqkQMav4bqkPOG7muG7kEvhuqRSxqDhurjhu5rhuqQ9xqDhurpL4bqkTcONPeG6pD1A4bq64bua4bqk4bu2xqBP4bu24bqkPOG6vOG6pEzDmuG6uFXGoOG6pFXhu5bGoOG7muG7kOG7tuG6pCPhur5V4bqkeyTDjT3huqThu5bDikvGoOG6pOKAnOG7hlXigJ3huqRNw4094bqk4oCcSuG7iFXigJ3hu7fEgi/GoOG6rOG6rsSC4buaVOG7luG6pCNAS3jDgi8vS8OASuG6uMOa4bu2xqAkPcagw5rDgDxVL0xOI1I9w5rhu7YvVU4+Iy/huqzDieG6rOG6pi9CRUzhuqrhuqZF4bqsQ0NDPeG6rEThuqpCw4lDU+G6rMOAUeG7tuG7lsOC4bqkL+G6rsSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6vU7hurhMw4Lhuq7EguG7mlThu5bhuqRLU+G6uCMjeMOCVEtOLcOaSlFOSz3huqRM4buWVE5M4bua4bq44bqkPOG7mkxOw5rhuqRU4bu2QuG6pOG7muG6s05VPU5Aw4LhuqQjQEt4w4Iv4bq44bu24bu2Iy/DmuG7tk5VL1ROTOG7muG6uC89xqAkVErhu7fhu7Z4VU4+Iy/huqzDieG6rOG6pi9CRUzhuqrhuqZF4bqsQ0NDPeG6rEThuqpCw4lDU+G6psOAUeG7tuG7lsOC4bqkTOG6uD3hurgt4bq4QOG7liN4w4Lhuqbhu7nhuqbhu7nhuqxEw4nhu7nhuqbhu7nhuqzhu7nhuqzhu7nhuqzhuqbhuqbDveG7ueG6puG7ueG6rMOJ4bqo4bqm4bu54bqs4bqmReG6psOC4bqkTOG6uD3hurgtPX3hu7ZOeMOCPOG7mkxOw5ovVOG7tkLDguG6pEzhurg94bq4LT3hu5o9U054w4LhurPDjFXhuqRT4bq8VOG6pEDGr+G6pDzhu5rhu5BL4bqkw4DDgMOAw4LhuqRM4bq4PeG6uC1OVUvDmkxOeMOC4buZfeG6uOG7p+G7lsOaUeG6s+G6uDHEkMOsw6xDw6rhur3GoOG7uFRCw4nDveG6qOG6t+G7leG6psOaw73huqjhurdR4bqlw61MVFLGoMOsVUVpQlPhu5V74buXw4nhu51aQEI8MeG6tcOtw73huqjhurdLw73huqjhurdpPOG7lWbhuqxVROG7p+G6uMOtMcWpRcaw4bqlU0Lhur3hu7jhuqV9Z+G7mmbhu5nhu5XDquG6vSThurtA4bqlTOG6uFVD4bqzentS4buX4buUw73huqjhurfhuqjhurXhurNoPj7Dmsah4bq94bua4bq4Sz3Dqj0vWuG7nU594bqqReG6qCRO4buU4bqqJOG7mVFpI1Phu5ZnQlTGoOG7l0pETERL4bqqVOG6rOG6puG6psag4bq9w6rhu5bDveG6quG6tcO94bqq4bq1w4LhuqQv4bquxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquI07hu7gkTlVLTi3huqhFLeG6rEND4bqo4bqqReG6puG6pkJEw4BU4bu2QsSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6vU7hurhMw4Lhuq7hu5nhu5vDouG7m+G6pC3huqThurPGoOG7msOUJOG6pFXhu5bhurx94bqk4bqs4bqsLeG6qsOB4bqk4bu2xqDDmVXhu5bhuqQ84bua4buOVeG6pOG6t+G6usOa4bqk4buZxqAl4bqk4bubxqDhu6bhuqRLw5nhuqRURj3huqQ9w4rhu5rhuqRSxqAk4bqkTeG7sFXhu5bhuqThurPhu6zhu5rhuqThurvDisOaw4HhuqRSxqAk4bqkxJDhuqR74buA4bqkZ+G7mlXGoOG6pGfhu5DDgeG6pMagJH3hu5BV4bqkaElU4bqk4bubxqDhurjDmsOB4bqkPcOK4bua4bqkxqDhu5rhu5BV4bqkPUA7WVXhu5bDgeG6pFLGoCThuqRNw4094bqkSz/hurjhuqTGoOG7rOG6pOG7luG7muG6uOG6pE3hu6JVxqDhuqRVxqDhurzhuqThu6hV4buW4bqkw63hu5YkfeG7mFXhuqThu6Xhu4ZV4bqk4bubxqDhurxVxqDDgeG6pErhurzhuqThurcq4bua4bqk4bubxqDhu57huqRo4bq4VeG6pDzEqFXhuqRN4bq4VeG7luG6pD3hu5rDleG7tuG6pD0mS+G6pFLGoOG6uOG7muG6pD3GoOG6ukvhuqRNw4094bqkPUDhurrhu5rhuqThu7bGoE/hu7bDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6rsOi4buaw5Qk4bqkTeG6ulXhu5bhuqRVw5nhu5rhuqRT4bq8w4HhuqRVxqApVeG7luG6pFXhu5bhurx94bqkTcOMJOG6pD3GoOG6ulXhu5bhuqThuqrhuqRLV+G6pOG7uCThurhV4bqkS8agLEvhuqRV4buGVeG7luG6pErhurjDmuG6pOG7luG7sFThuqRL4buoVeG7luG6pOG6uFXhuqTGoCR94buQVeG6pGhJVOG6pOG7m8ag4bq4w5rDgeG6pOG7tsag4bukVeG7luG6pOG7m8OtaeG7m+G6pMagJH3hu5BV4bqkPOG6vOG6pOG7neG6t8Ot4bq14bqke+G7gOG6pGfhu5pVxqDhuqRn4buQ4bqkTeG7gOG6pOG7tsag4bq6PeG6pMag4bua4buQVeG6pDzhurzhuqRT4buK4bu24bqkSuG7muG7jlXhuqRK4bq+VeG6pDzhu5rhuqThu7bGoMOKVOG6pD1Aw5pV4buW4bqkU1BVxqDhuqQ8IUvhuqRNw4094bqkTeG6uOG7muG6pDxY4bua4bqkxqDhu6zhuqThu5bhu5rhurjhuqRN4buiVcag4bqkVcag4bq84bqkSuG6vOG6pOG6tyrhu5rhuqThu5vGoOG7nuG6pGjhurhV4bqkPOG6vOG6pH3hu44k4bqkS8OMJOG6pEwuVeG7luG6pFThu6bhu5rhuqTGoMOaw4o94bqkTeG7rFXhu5bhuqRUJUvDgeG6pDzhu4pV4bqkS8agJH3hu5JV4bqkTcONPeG6pD1A4bq64bua4bqk4bu2xqBP4bu2w4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hu5vDiuG7muG6pMag4bua4buQVeG6pD1AO1lV4buWw4HhuqRV4buW4bq4feG6pErhu45V4bqkS8OKVcag4bqkUsagJOG6pDwhS+G6pDwu4bq44bqkSuG7nuG6pFPhu4rhu7bhuqRK4bua4buOVeG6pErhur5Vw4HhuqRU4busPeG6pEvGoOG7msOVS+G6pFThurp94bqkVCVL4bqkTeG6uFXhu5bhuqTigJzGoOG7hlXhu5bhuqQj4bq4feKAneG6pDzhu4pV4bqkS8agJH3hu5JV4bqkTcONPeG6pFPhu45V4bqkVcagKVXhu5bhuqRLxqDhu5rDlUvhuqR7TuG6pD3hur7hu5rhuqQ84bq84bqkVOG7rD3huqRTO8OdVeG7luG6pFNYVeG6pE3DjT3huqRN4buA4bqkTTvDnUvhuqQ84buKVeG6pEvGoCR94buSVeG6pD1AIUvhuqQ94buaw5Xhu7bhuqQ8w5ThuqRVxqDhurzhuqRU4bq6feG6pCPhur5V4bqkeyTDjT3huqThu5bDikvGoOG6pEs/4bq44bqk4bqz4buoVeG7luG6pD194bqk4bqz4buZ4bqkI+G6vlXhuqR7JMONPeG6pDzhu4o94bqkU+G7muG7kCThuqR7SX3huqRMIVXhu5bhuqThur3hurzhuqRp4buaVcag4bqk4bubSVTDgeG6pEvhurpLxqDhuqRNw5nhuqRSxqDDmuG6vlXhu5bhuqRD4bqm4bqmVMOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxILhu5pU4buW4bqkI0BLeMOCLy9Lw4BK4bq4w5rhu7bGoCQ9xqDDmsOAPFUvTE4jUj3DmuG7ti9VTj4jL+G6rMOJ4bqs4bqmL0JFTOG6quG6pkXhuqxDQ0M94bqsROG6qkLDiUNT4bqow4BR4bu24buWw4LhuqQv4bquxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bqu4bubQOG6uMOa4bqkTeG7ruG7muG6pDxY4bua4bqk4bu2xqDDmVXhu5bhuqQ84bua4buOVcOB4bqk4buoVeG7luG6pMOt4buWJH3hu5hV4bqk4bul4buaVcag4bqk4bq1IcOB4bqk4bqzxqA/4bqkPeG7nkvGoOG6pOG7neG6t8Ot4bq14bqke+G7gOG6pGfhu5pVxqDhuqRn4buQw4HhuqRLxqDDmuG6pErhu5rDlT3hu7nhuqThur3hu6zhuqThu5bhu5rhurjhuqRN4buiVcag4bqk4buoVeG7luG6pOG7m8ag4bq8Vcag4bqkPOG6vOG6pErhurzhuqRo4bq4VeG6pFQk4buqVeG6pE3hurzDmuG6pOG6uMOa4bqkTeG7kuG6pCPhur5V4bqkeyTDjT3huqQ9xqA/feG6pCPhur5Vw4DhuqThu6Xhu5rhu5BL4bqkVeG6vH3huqQ9xqAk4busS+G6pD3GoOG7iFThuqThu7gkfcOUVeG6pEs/4bq44bqk4bud4bq3w63hurXhuqTGoCR94buQVeG6pDzhurzhuqR74buA4bqkVeG7jlXhuqRN4buA4bqkfeG7jiThuqRLw4wk4bqk4buW4bua4bq44bqkTeG7olXGoOG6pFPhurxU4bqkS+G6ukvhuqQ9xqA/4bqkPSZL4bqkPcagTsOa4bqkTSVV4buW4bqk4bu4JH3huqRN4bueVcagw4DhuqThu5skfeG6pFXGoOG7muG7jlXhuqQ9QOG7jlXhuqQ9xqAhS+G6pD3DleG6pEvGoDvhurjhuqRNO8OdS+G6pCMh4bqkS8agw5rhuqThu7bGoE/hu7bhuqRLP+G6uOG6pEvhurpL4bqkS1fhuqThu7gk4bq4VeG6pEvDmeG6pD3GoOG7iFThuqThu7gkfcOUVcOB4bqk4buW4bua4bq44bqkTeG7olXGoOG6pErhurzhuqRo4bq4VeG6pE3hu4DhuqQ9IeG6pFvhuqRUJUvhuqRNw4094bqkPOG6vOG6pDzhu4pV4bqkS8agJH3hu5JV4bqkPUDhurrhu5rhuqThu7bGoE/hu7bhuqRA4bq44bqkUsagxajhu5rhuqRSxqAk4bqkPCFLw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7DouG7kuG6pHvhurpL4bqkVOG7mlXGoOG6pEvDmeG6pMag4bq4feG6pFLGoOG7qFXhu5bhu7fhuqThu6Xhu5rhu5BL4bqkVCThurjhuqRK4bq6VeG6pE3DjT3huqQ9QOG6uuG7muG6pOG7tsagT+G7tuG6pEs/4bq44bqkVcag4bq84bqkVOG6un3huqQj4bq+VeG6pHskw4094bqk4buWw4pLxqDDgeG6pOG6s+G7qFXhu5bhuqQ9feG6pOG6s+G7meG6pCPhur5V4bqkeyTDjT3huqQ84buKPeG6pFPhu5rhu5Ak4bqke0l94bqkTCFV4buW4bqk4bq94bq84bqkaeG7mlXGoOG6pOG7m0lU4bqkTUY94bqkTeG7nuG6uOG6pE3hu5rhu5JU4bqkPcOK4bua4bqke+G7gOG6pGfhu5pVxqDhuqRn4buQw4HhuqQ9QOG6uMOa4bqkTeG7ruG7muG6pOG7uCThurjhuqRN4bua4buQVeG6pD3GoMOaw4rhu5rhuqQ8WOG7muG6pOG7qFXhu5bhuqThu5tAw4xV4bqk4bubxqDhurhVxqDhuqThur3hur7hu5rDgeG6pFPhurzhuqRV4buWO1nhu5rhuqRNw4rhu5rhuqRM4bua4buQVeG6pOG7tsag4bq64bu24bqkUyThu4o94bqkSz/hurjhuqRL4buoVeG7luG6pD19w4HhuqThu6hV4buW4bqk4bq94bq+4bua4bqkS8agw5rhuqRK4buaw5U94bu54bqkw6LDjT3huqQ9QOG7suG6pE3DlVXhuqQ9xqDhu6LhuqThurhVxqDhuqRUJOG6uMOB4bqk4bq4Vcag4bqkUsag4buoVeG7luG6pEvDjFXhuqRK4buaw5U94bqkTcONPeG6pE3DjX3huqRT4bq84bqk4buy4bqkTUkk4bqkPOG6vOG6pEs6VeG7luG6pFLGoOG7qFXhu5bhuqRLw4xV4bqkPcag4buaw5U94bqk4bu2xqDhur7hu5rhuqQ9QOG6vuG6pFNZ4bua4bqk4bu2xqDDmVXhu5bhuqQ84bua4buOVcOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bqu4buVJOG6uOG6pFXGoClV4buW4bqkPcag4buoVeG7luG6pD3hu5pV4bqkPOG6vOG6pMag4buiVcag4bqk4bq+Vcag4bqk4bu2xqDDmVXhu5bhuqQ84bua4buOVeG6pOG6t+G6usOa4bqk4buZxqAl4bqk4bubxqDhu6bhuqRN4buA4bqkPcagJOG6pD3GoOG7iuG7tuG6pE07w51Lw4HhuqRNw5ThuqRV4buWxqDhu57huqThu53hurfDreG6teG6pMagJH3hu5BV4bqkaElU4bqk4bubxqDhurjDmuG6pEvGoOG7oOG6pE3DisOa4bqkS+G6ukvhuqRLV+G6pOG7uCThurhV4bqkS8agLEvhuqRV4buGVeG7luG6pCNYVOG6pFPhurxU4bqkQMav4bqkPOG7muG7kEvhuqRSxqDhurjhu5rhuqQ9xqDhurpL4bqkTcONPeG6pD1A4bq64bua4bqk4bu2xqBP4bu24bqkPOG6vOG6pHso4bqkU1vhuqQ9xqBOw5rhuqRNJVXhu5bhuqThu7gkfeG6pE3hu55VxqDhuqRLP+G6uOG6pOG7tsag4bq64bu24bqkUyThu4o9w4HhuqRN4buwVeG7luG6pD3GoFnhu5rhuqR74bq6S+G6pFThu5pVxqDhuqRAxq/huqRLw5nhuqTGoOG6uH3huqRSxqDhu6hV4buW4bqkxqDhurxVxqDhuqQ84bua4bqkVCThurjhuqRK4bq6VeG6pE3DjT3huqQ9QOG6uuG7muG6pOG7tsagT+G7tuG6pD1Aw5pV4buW4bqkUsagJOG6pDwhS+G6pHvhu4DhuqRn4buaVcag4bqkZ+G7kMOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bqu4bq34bq6w5rhuqThu5nGoCXhuqThu5vGoOG7puG6pE3hu5rhu5BV4bqkPSjhuqQj4buM4bqkPeG7msOV4bu24bqkPSZL4bqkPcag4buoVeG7luG6pD3hu5pVw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7YxJD3GoMOaQMOC4bquw6IsS+G6pOG6vcOa4bq8VeG7luG6pC3huqThu5sl4bqkMVXGoMSCL+G7tuG6rg==

Đức Hoàng - Tú Anh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xe container làm đứt cáp viễn thông

Xe container làm đứt cáp viễn thông
2019-03-08 14:34:14

PTĐT - Khoảng 11h trưa ngày 8-3, tại vị trí ngã 3 giao nhau giữa đường Nguyễn Thái Học và đại lộ Hùng Vương (TP.Việt Trì). Trong quá trình lưu thông, chiếc xe container đã làm...

Ô tô quá tải đi vào đường cấm làm đứt dây cáp

Ô tô quá tải đi vào đường cấm làm đứt dây cáp
2018-12-11 16:07:49

PTĐT - Ngày 11-12, độc giả phản ánh với Báo Phú Thọ tại đoạn đường ngã 3 giao giữa phố Hà Liễu và đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, xảy ra tình trạng đường dây điện bị đứt...

Tình trạng chiếm dụng vỉa hè ở Việt Trì

Tình trạng chiếm dụng vỉa hè ở Việt Trì
2018-12-07 16:47:47

PTĐT - Thời gian gần đây, trên đoạn đường Hùng Vương, thuộc địa phận phường Gia Cẩm -Thành phố Việt Trì, đã có hàng loạt xe ô tô ngang nhiên đỗ trên vỉa hè, dưới lòng đường gây...

Vào cua gấp, xe container lật ngang đường

Vào cua gấp, xe container lật ngang đường
2018-12-05 11:41:41

PTĐT - Khoảng 8h30 ngày 5-11, trên QL32C, đoạn qua xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê, chiếc xe container (chưa rõ danh tính lái xe) đang lưu thông theo hướng Tam Nông - Cẩm Khê di...

Đổ trộm hàng tấn kính vỡ ra vỉa hè

Đổ trộm hàng tấn kính vỡ ra vỉa hè
2018-11-17 20:25:49

PTĐT - Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, trên đoạn đường Nguyễn Tất Thành, địa phận giáp ranh giữa phường Vân Phú và phường Nông Trang (TP Việt Trì)...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long