Cập nhật:  GMT+7
Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJaMOacuG7gsSp4buz4bq0w7rEqeG7huG6vuG6ssSp4bulw7XEgsSpxILhu7HEqTfhu7Xhuq7EqeG7s+G6tMO6Zy/hu7NraGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq84buy4bunw7XDueG7iWgq4buRxKnhu4bhu7Phu5Hhuq7hu7PEqUvhu7Xhu7Hhuq7EqeG7peG6quG7tcSp4buG4buCTnfhuq7EqTfhu7Xhuq7EqeG7s+G6tMO6xKnhuq7hu5fEgsSpbGpsa8SpLcSpbGpsbOG7gcSp4bunxILEqT/DveG7gk544bquxKnhu6TDjMO6xKk34buzxqHhuq7DveG7gcSp4buz4bq0w7rEqeG7gOG7teG6ruG7s8Spw4PEkOG6vMSpa2vEqcO64buz4buCTuG7seG6rsSpN+G6sMO04bqu4buBxKk34bq+w41F4bquw73EqTfhu7IzN8Spw5rhu7Phu4JO4bux4bquxKnhu7JG4bquw73EqeG6s8ONROG6rsO9xKnDuuG6tsSp4bqi4but4buGxKnDiuG7guG7mcSpcOG6rsSp4buGw43DieG6rsO9xKnhuqLhu7Phu7XEqeG7peG7k+G7hsSpw73hu7Xhu5nhu7XEqT/hu7Nw4buGxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSp4bqiw5PEqeG7huG7s+G7tcSpN+G7teG6rsSp4buz4bq0w7rEqeG7huG6vuG7qcSp4buG4bqw4buR4bquxKnDiuG7guG6rMO6xKnhuq7DvcO1TsSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqcODceG6rsSp4bulceG7gsSpM+G7s+G7hMSpN+G7s+G6tMSp4buG4buzw7XEgsSpw7nhu4jEqUvhurLhuq7DvcSpw7rhu7Phu4Lhuq7DvcSp4bqi4but4buGxKk04buC4bqsw7rEqcO94bu1w7Xhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loZ+G7tcSCw73EqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bu1w5rhu6fhuq7hu4bhu6fhur7hu4nEqeG7gOG7hk7Dg+G7p8SR4buJTOG7tcO54buG4buzw6rEqWtqamrhurxN4bq/xKnhu7Phu6fhu7XDveG7s+G7hsOqxKlra25u4bq8TeG6v+G7icSp4buA4bq+w7rEkeG7iS8vw7rhu4d1w7XhurDhurzhu7Phu4Lhu4bhu7PhurDhu4dL4bquL8O54bun4buA4bqi4buG4bqw4bq8L+G6ruG7p0zhu4AvbGxvay9ra2vDuW5ram9qb2vhu4ZubGtrw4NtLWvhu4fhuqDhurzDveG7icSpw7XDg+G7hsSR4buJw5py4buCxKnhu7PhurTDusSp4buG4bq+4bqyxKnhu6XDtcSCxKnEguG7scSpN+G7teG6rsSp4buz4bq0w7rhu4nEqUzhu7XDueG7huG7s8SR4buJa2pqauG7icSp4buz4bun4bu1w73hu7Phu4bEkeG7iWtrbm7hu4nEqS9o4buk4but4bquxKnhu4bhu4rEqeG7s+G7gk524bquxKk34buzw7Xhuq7hu7PEqTfhu7Phu4Lhu4zhu4HEqcSC4buZ4bqu4buzxKnhu6Vw4buGxKnDuuG6tsSp4buG4bq+4buCTuG7r+G6rsSp4buG4buz4bqs4bquw73EqeG7s+G7teG7reG7gsSp4buz4bq0w7rEqcO6SMO1xKnDiuG7guG7scSp4buzw41E4bquw73EqeG7pHDhu4bEqTdC4buBxKk34buzxqHhuq7DvcSpTeG7gnDhu4bEqeG7gMahw7rEqeG7pUPEqUvhu5HhurDEqcODxJDhurzEqcO64buz4buCTuG7seG6rsSpN+G6sMO04bquxKnDukjDtcSpN+G6vsONReG6rsO9xKk34buyMzfEqcOa4buz4buCTuG7seG6rsSp4buyRuG6rsO9xKnhurPDjUThuq7DvcSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeG6osOTxKnhu4bhu7Phu7XEqeG7huG7gk534bquxKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqUvhu5HhurDEqWtq4buHxKk34buzxqHhuq7DvcSpw7rhu7Phu7XDtcSp4buA4bupw6rEqTfhu7Xhuq7EqeG7s+G6tMO6xKnhu4bhu4rEqcOD4buh4buCxKnhu6Xhu5XEqeG7huG6vuG6uMSp4buG4buz4buR4bqu4buzxKnhu6XDtcSCxKnEguG7scSpw7pIw7XEqeG7p8SC4buBxKlL4bu5xKlLck7EqcO5RsSpw4Phu5HEqcSC4bqq4buGxKnhu7PhurTDusSp4buA4bu14bqu4buzxKnDg8SQ4bq8xKk34bqww7Thuq7EqUvEkOG7tcSp4bqi4buz4buZxKnhuq7hu5fhuq7DvcSpw7rhurbEqeG7huG7s3fEqeG7huG7s8O1xILEqcO54buIxKlL4buR4bqwxKnhu6Xhuqrhu7XEqeG7huG7gk534bquxKk34bqww7Thuq7EqeG6ruG7s8ON4bquw73EqeG7p8SCxKnhu6Xhu5XEqcOK4buCTuG7reG7hsSp4bulQeG6ruG7s8Sp4bq+4burxKnhu7PDjcSQ4bquw73EqeG7gMO14bquw73EqeG7s+G6tMO6xKk34bu14bquxKnhu7PhurTDuuG7h2cv4bq8aGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjhu6Thuqjhuq7DvcSp4buz4buR4bqu4buzxKnDukbhuq7DvcSp4bul4bqq4bu1xKnhu4bhu4JOd+G6rsSpN+G7teG6rsSp4buz4bq0w7rEqUvhu5HEqcO64bqmxKnDveG7tcO04bqwxKk/w73hu4JOeOG6rsSpN+G7s0HEqeG7suG6qOG6rsO9xKk34buzw7Thu7Xhu4HEqTfhu7PGoeG6rsO9xKnhuqLhu7Phuqbhuq7DvcSpw7rhu7PDgcSp4buG4buzd8Sp4buz4bu1duG6rsSpxILhu7nhuq7hu7PEqeG6uMSp4bqi4buz4buZxKnhuq7hu5fhuq7DvcSp4buG4bu14but4bq8xKnhu4bhu7Phu4Lhu4HEqeG7s+G6tMO6xKnhu7PDguG7tcSp4bqu4buzw7Xhuq7hu7PEqcSC4buRxKnDuuG6suG6rsSp4bq4xKnhu4bhu7Xhuq7hu7PEqeG7huG7s3Hhuq7EqeG7huG7iMSp4buz4bq0w7rhu4HEqU/EqcO64buz4bu3xKnhurzhu7Nw4bquxKnhu6Vw4buCxKnDusO14bqw4buHxKnDmuG7s+G7t+G6ruG7s8SpS+G7ucSp4bul4bu14buv4buCxKnhu6Xhurbhu4HEqeG7p8SCxKnhu6Xhu5XEqeG7pcONw4nDusSpdeG6qOG7tcSpw7nDjeG6uuG6rsO9xKnhuq7hu7PDjcSpxILhuqrhu4bEqeKAnOG7s+G7k+G7hsSpw73hu7Xhuqzhuq7DveKAncSpw7pIw7XEqeG7peG6quG7tcSp4buG4buCTnfhuq7EqTfhu7Xhuq7EqeG7s+G6tMO64buHxKkl4buz4bqm4bquw73EqeG6vOG7s0fEqeG7gOG7iMSp4bqiw5PEqUvhurThuq7DvcSpw7pIw7XEqeG7huG7s3FOxKnDuuG6puG7gcSp4bunxILEqeG7peG7lcSp4bul4bqw4buT4buGxKnDveG7teG7meG7tcSpP+G7s+G7ucSpNOG7guG6rMO6xKnDveG7tcO1xKnhuq7DvcO1TsSp4bqi4buz4bu1xKnDuuG7s8OBxKnDg+G7kcSpxILhuqrhu4bEqeKAnOG7huG7oeG6rsSpdeG7teG6ruG7s+KAncSpw7pIw7XEqTfhur7DjUXhuq7DvcSpN+G7sjM3xKnDmuG7s+G7gk7hu7Hhuq7EqeG7skbhuq7DvcSp4bqzw41E4bquw73hu4fEqeG7psSCxKnDuuG7s+G6sMSpdeG7teG7reG7huG7gcSpdeG7meG6rsSp4buG4buz4buh4bquxKnDunHhuq7EqeG6rkPEqcOD4buIw7rEqUvhu5HEqeG7huG6vsO14buCxKnDueG6qOG7tcSp4buG4buz4buxxILEqeG6ouG7teG7reG6rsSp4buG4buzw4zDusSp4buld8Sp4bq84buzcOG6rsSp4bulcOG7gsSp4bul4buT4buGxKnhu6XDjcOJw7rEqeG6ouG7reG7hsSpw4rhu4Lhu5nEqeG7huG6rOG7hsSp4bqu4buzcOG7huG7h8SpN+G7s+G7p+G6sMSp4bunxILhu4HEqeG7peG7teG7r+G7gsSp4bqi4bu1duG6rsSp4buG4bu14bux4bquxKnDiuG7gk7hu63hu4bEqeG7pXfEqeG7s+G6tMO6xKnhu6XDjcOJw7rEqTfhu7Xhuq7EqeG7s+G6tMO6xKnDg+G7kcSp4buA4buIxKnhu6XDtcSCxKnEguG7scSpS+G7kcSp4buzw4zhuq7DvcSp4buG4buz4buExKlLxJDhu7XEqXXhuqrEqcSC4bqm4bquxKnhuq7hu5FO4buHxKkl4buz4bu1xKnhu7Phuqrhu7XEqeG7pUjEqcO6w7TDusSp4bul4bu14buv4buCxKnhuqLhu7V24bquxKlwTsSp4buA4burxKnhu4bhu4jEqeG7s+G7ueG6ruG7s8Sp4buG4buz4buR4bqu4buzxKnDuuG7s+G6sMSpdeG7meG6rsSp4buG4buz4buh4bquxKnEguG6quG7hsSp4bq84buzw41E4bquw73EqeG6vOG7s8O04bq8xKnhu7PhurTDusSp4bul4buE4bquw73EqeG7pXfEqeG7huG7s+G7p+G6sMSp4bul4buCQuG7tcSpN+G7teG6rsSp4buz4bq0w7rhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4low5rhu7Phu7XDtcSp4buA4bupxKlL4buvxKnhu6XDtcSCxKnEguG7scSpS+G7kcSp4bulQeG6ruG7s8Sp4buzw43EkOG6rsO9xKnhu4DDteG7gsSp4bqu4buRTuG7gcSpN+G7s8ah4bquw73EqcSC4bqw4bquw73EqcSC4buC4bqs4bquxKnhu4bhu7Xhu63hurzEqeG7hkfDusSp4buGcuG6vMSp4buG4bq+4buC4bquw73EqUvhu5HhurDEqeG6osOTxKnhu4bhu7Phu7XEqeG7s+G6tMO6xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqcO94bu1w4Lhu7XEqTThu4LhuqzDusSpw73hu7XDtcSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeG6ruG7l8SCxKnhuq7DtU7EqeG7pXfEqcSCw7Xhuq7DvcSpw4Phu5Phu7XEqeG7huG7s+G7keG6ruG7s8Sp4buG4bu3w7rhu7PEqcO6w7XhurDEqeG6ruG7s3Dhu4bEqcO64buz4bqwxKk34bq+w41F4bquw73EqTfhu7IzN8Spw5rhu7Phu4JO4bux4bquxKnhu7JG4bquw73EqeG6s8ONROG6rsO94buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurzDleG7guG7huG7s+G6sOG6vuG7iWjhu7Lhu7Xhu6/huq7EqSbDteG7tWcv4bq8aA==

Hiền Mai

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mang đũa Việt ra thế giới

Mang đũa Việt ra thế giới
2024-06-05 16:02:00

baophutho.vn Phát huy vai trò xung kích, đi đầu của tuổi trẻ trong việc mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế của địa phương, anh Nguyễn Ngọc Ánh, ở...

Nữ quân nhân bản lĩnh, sáng tạo

Nữ quân nhân bản lĩnh, sáng tạo
2024-05-05 18:35:00

baophutho.vn Không ngại khó, ngại khổ, luôn nỗ lực cố gắng, vượt qua chính mình để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Thiếu tá, quân...

Người “vác tù và hàng tổng”

Người “vác tù và hàng tổng”
2022-10-10 11:05:00

baophutho.vn Đến khu Mật 2, xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, hỏi thăm về ông Hà Văn Cồ, ai cũng biết đến và dành cho tên gọi thật đặc biệt là “người vác tù và...

Thoát nghèo nhờ trồng nấm

Thoát nghèo nhờ trồng nấm
2022-10-07 11:08:00

baophutho.vn Về khu 7, xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập, hỏi chị Phạm Thị Lan ai cũng biết, bởi chị là hội viên phụ nữ nghèo có tinh thần vượt khó vươn lên.

Thành công nhờ nỗ lực vượt khó

Thành công nhờ nỗ lực vượt khó
2022-10-06 11:13:00

baophutho.vn “Với sự thông minh, chăm chỉ trong học tập, em Lê Thị Hồng Nhung, học sinh lớp 12H, Trường THPT Xuân Áng đã vượt khó vươn lên trong học tập,...

Ông Luận làm kinh tế giỏi

Ông Luận làm kinh tế giỏi
2022-10-05 08:47:00

baophutho.vn Bằng sự cần cù, sáng tạo, những năm qua, ông Bùi Đức Luận, sinh năm 1957 ở khu 6, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao đã xây dựng thành công trang trại...

Cô giáo đam mê và nhiệt huyết

Cô giáo đam mê và nhiệt huyết
2022-10-03 11:16:00

baophutho.vn Năng động, tâm huyết, đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy - đó là nhận xét của đồng nghiệp và học trò dành cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Thái, giáo...

Người nông dân tiêu biểu

Người nông dân tiêu biểu
2022-09-21 10:56:00

baophutho.vn Anh Lê Mạnh Cường, ở khu 6, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy là nông dân duy nhất của tỉnh và là một trong 10 nông dân tiêu biểu toàn quốc vinh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long