Cập nhật:  GMT+7
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6s07hu6PDssO64bqiw7LDquG6qULhu4HhuqnDiuG6oOG6osOy4bulw6rDuuG6qW7hurDhu6Xhu53huqlCxILhu5/huqPhuqnDmuG7n0LDsuG6oMOB4bun4bunw7rhuqnDgeG7o+G7g+G7n+G6qW7hu6Phu5/DquG6qcOz4buf4buXw7nhurcv4bujYuG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4Hhu6LDssOqb+G6reG6syrhu6/hu5/huqnDgMSCw6rhuqlu4buD4bqp4bujw6rhu5/huqnhu63hu6Xhu53huqnDuuG7s+G7peG6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqpw5rhu6fhu6Vv4bun4bul4bqpw7Phu5nEguG6qeG7neG7n+G7geG7peG7o+G6qW7hu6Phu5/hu5Phu6XhuqnDg+G7o2fhu6Xhu53huqnhu6Xhu6Phu4/huqnhu6Xhu6Phu4Hhu6Xhu53huqPhuqnhu6Xhu6PDguG6qcO5d8OD4bqpbuG6v27hu6PhuqnDs+G7l+G6qeG6reG6oOG6qMOq4bqpw7lpw4Phuq3huqnhuqLDqsSC4bqpdeG7o+G7n+G6qW7hurDhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7icOD4bqpbeG7h+G7n+G6qeG7ueG6qcO6w4Lhu7fDg+G6qcOz4buJxILhuqnDg+G6oMOC4buzbsOj4bqpKuG6oOG7p+G7peG7neG6qXXhu6Phu5/huqnDs8Wp4bqpw5rhu59Cw7LhuqDDgeG7p+G7p8O64bqpbuG7o3LhuqluxanhuqnDs8OC4bu3buG6qXXhu5PDg+G6qcOAxILhu4Phuqnhu6PGsMOq4bqpw4PhuqDhu5Hhu6XhuqnhuqLhu4vhu6Xhuqlu4bqyw6rhuqlb4buf4budw6rhu6XDo+G6ty/DgeG6s+G6t8ODw6ptw7rDsuG6qeG6osODxJDDusOyNuG6rcO5w6rhuqDhu53hu5/hu6XDoGPDgUThuqnDqsSCw4Phu6fhuq3hurPhurfDg+G6oOG6s+G6t8ODb+G6s+G6t+G7n8O54bud4bqp4bqi4bqgbjbhuq3hu6PDg8ODw4HDoC8vbcOq4bunw4Hhu6PEgsOD4buj4bunw6NC4bulL+G7p8O6b2/DqsODw6ovQ8OybeG6ouG7n8ODw7Ivw4Phu6PDsi3Dg+G7o8Oq4bunLeG7neG7n8Oq4bufLcOD4bqg4bufL2Phuqti4bqrL2JiL2JjTmThur3huqtiZWThu5rEkS9iY+G6u+G6vcSRxJHDqWVlYuG6q+G6vWRfw7LhuqLhuqLhu5/DsuG7pcOjdMOB4bud4bqt4bqz4bq3L8ODb+G6s+G6ty/Dg+G6oOG6s+G6t8OD4bqg4bqz4bq3w4Nv4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPDkuG6ouG6ouG7n8Oy4bul4bqp4bqvRMOq4bul4buj4bqx4bqpw4PhuqDhu4Phu5/huqnDgMSCw6rhuqnhu6PDquG7n+G6qW7hu4PDueG6qUThuq5u4bqpw4PhuqDhur/hu5/huqlu4buj4buf4buZxILhuqnDg+G7r+G7n+G6qcOAxILDqsOj4bq3L8OB4bqz4bq3L8ODb+G6s+G6ty/Dg+G6oOG6s+G6ty/Dg8OqbcO6w7LhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhuqDhu5Hhu6XhuqnhuqLhu4vhu6Xhuqnhu6Xhu6Phu4Hhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s07hu6PDssO64bqiw7LDquG6qcOz4bq/4bul4buj4bqpbeG7h+G7n+G6qeG7msSCw7rhu6PDqsO54bqpQuG7s+G7n+G6qcOD4bq64bqp4bqi4buv4bqpYi3huqvDo+G6qcOZ4bufbuG7o8Oqw7LDuuG6qcOS4bqi4bqi4bufw7Lhu6Xhuqnhu53hu6Phu5/huqlt4buB4bul4bqpb8SCxJDhuqnhu6Xhu6Phu4nDg8Oj4bqpKsSCxJDhuqnhu6Xhu6Phu5/hu5Hhu6Xhuqnhu6Xhu5/hu5nDueG6qULEguG7n+G6qW7hurLDquG6qcOq4bul4buj4bqp4bujw63hu6Xhuql14buj4but4bul4bud4bqpw7PDguG7t27huqnDg+G6oOG7qeG7peG6qULhu4/hu6Xhuqlv4bun4bqpw4Hhu6Phu4Phu5/huqnhu6Xhu6Nq4bul4bqpw4Phu6PDteG6qcOz4bur4bqp4bu54bqpw4Hhu6Phuq7Dg+G6qW3hurDhuqnhu53hu5/hu7XhuqluxILhu6/hu5/huqlu4bqw4bul4bud4bqp4buj4buf4buVw4Hhuqnhu6PDquG7n8Oj4bq3L8OB4bqz4bq3w4PDqm3DusOy4bqp4bqiw4PEkMO6w7I24bqtw7nDquG6oOG7neG7n+G7pcOgY8OBROG6qcOqxILDg+G7p+G6reG6s+G6t8OD4bqg4bqz4bq3w4Nv4bqzfcaw4bul4bud4bqpYmPhurcvw4Nv4bqz4bq3L8OD4bqg4bqz4bq3w4PhuqDhurPhurfDg2/hurMq4buj4bqk4bqpbcOq4bqj4bqp4bul4bud4buBxJDhuqnhur0vYmLhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syXDg+G7p3XDsuG6qWQtY+G6qU3hu5/huqDDueG7n+G7peG7neG7o8Oqw7nhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G6r+G7osSCw4Phu6PhuqnEkcSR4bqt4bqj4bqp4buaxILDusO6w7LhuqDhuqnhurli4bqt4bqj4bqpW+G7o+G7n8ODw7Lhu6PDssOqb+G6qeG6u2Xhuq3huqkt4bqp4buaw6rhu6PDssSQ4bqp4bq5xJHhuq3huqPhuqlUw7LhuqDhu6fDucOy4bqp4bq5w6nhuq3hurHhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhu6fDg8ODw7Lhu6Xhu6PDqsO54bqpYi1i4bqpJcSC4bulb8Oy4bqgw7rDquG7pW/hurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G6r33DquG7peG6qW/DsuG6oOG6qX3DqsOq4bqgw4PhuqnDqcSR4bqt4bqpLeG6qeG7nMSQw6rhu6XhuqnDqeG6ueG6reG6seG6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzKuG7o+G6pOG6qcODw4LhuqPhuqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qWLhuqsvYmLhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s8OK4bqiw4Phu6fhu6Xhuql94bufw7rDusOq4bqpZC1j4bqpTcO6w6pudcOB4bun4bunw7rhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G6r0/hu6dD4bul4buf4bul4bud4bqpY+G6u+G6reG6o+G6qU/DssO64bub4bunxILhu6XDsuG6ouG7p+G6qcOp4bqr4bqt4bqj4bqpTuG7p8O6w7rhu5/hu6XhuqLhuqnhurvhur3huq3huqkt4bqp4buiw6rhuqDDskPhu6fhu6dv4bqpxJFl4bqtK2LhuqPhuqlOw6rDucOBbcOyw7rDuuG6qeG6u+G6ueG6reG6seG6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzTuG7o8Oyw7rhuqLDssOq4bqpYi3huqvhuqnhu5rEgsO64bujw6rDueG6ty/DgeG6s+G6r8OS4bqi4bqi4bufw7Lhu6Xhuqlk4bqr4bqt4bqx4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhu6TDskNuw6rhuqLDg8O6w7LhuqliLWPhuqlNw7rDqm51bcSC4bqg4bul4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhuq9Ow6rhuqDhuqDhu6fDusO64bqpxJHhurnhuq3huqkt4bqpI8Oyb8Oy4bqg4bqiw7Lhu6Xhuqlk4bqt4bqj4bqpJOG7p23DsuG6oMOD4bqi4bqp4bq7Y+G6reG6seG6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzW8Oy4bqiw4Phuqnhu6LDqsO54bqpYy1j4bqpW8Oy4bqiw4PhuqlN4bqg4bunw7nhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G6ryPDquG6oHXDsuG6oOG6qcSRZOG6reG6o+G6qSPhu5/DgMSC4buf4bun4bul4bulw7Lhuqll4bqr4bqt4bqpw4HDsuG7peG6qS3huqnhu6Zvw7LDuUPhu5/hu6Xhu53hu5/DsuG6qWThurvhuq3huqnDgcOy4bul4bqj4bqpI8OqbcO64bun4bqp4bq5YuG6reG6seG6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzW+G7n+G7ncOq4bul4bqpYi1i4bqpw5rhu59Cw7LhuqDDgeG7p+G7p8O64bq3L8OB4bqz4bqvJOG7p2/DqsO6w7rDsuG7ncOq4bqpZWPhuq3huqkt4bqpKuG7p+G6oOG6oMOy4bqi4bqp4bq54bqt4bqx4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurNb4bunw7pCw7LhuqDhu6PDqsO5w4HDg+G7p+G7peG6qeG6qy1j4bqpw4rhuqDhuqLDsuG7pcOqw7rhurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G6r07hu6PDqsO5w6p14buj4bqpYuG6reG6o+G6qeG6veG6q+G6rSvEkeG6seG6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzw5JCw7LhuqDDg+G7p+G7peG6qWItYuG6qU3hu6fDusOD4bun4bul4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhuq9Nw7JudeG7m+G7p+G6oG/huqnhur3huqvhuq0rxJHhuqkt4bqpVcO6w6rhuqLhu6Xhu59u4bqp4bq54bq94bqt4bqx4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPDmcOq4bul4bqpTuG7n8ODxJDhuqnhuqst4bqr4bqpw5km4bq3L8OB4bqz4bq3L8ODb+G6s+G6ty/Dg+G6oOG6s+G6ty/Dg8OqbcO6w7LhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s07EguG7r+G7n+G6qcODxILEqeG7peG6qcOD4bqgw4Lhu7Nu4bqpTuG7o8Oyw7rhuqLDssOq4bqpw7Phu4XhuqnDgeG7o+G7g+G7n+G6qeG7peG7o2rhu6XhuqnDg+G7o+G7icOD4bqpbeG7h+G7n+G6qeG7pWnhu6Xhu53huqnhu6Xhu5nhuqnhuqstY+G6qcOD4bqg4buR4bul4bqp4bqi4buL4bul4bqpbuG6ssOq4bqpw5rhu59Cw7LhuqDDgeG7p+G7p8O6w6Phuqkq4bqgauG7peG6qcOD4buf4buTw4Hhuqnhu5rEgsO64bujw6rDueG6qcOD4buv4buf4bqpw4DEgsOq4bqpw7PDguG7t27huqlEw7LDueG6qeG7peG7o8OC4bqpw7l3w4Phuqluw73huqnhu6N34buf4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDg8Spw7nhuqnDg8OqxJDhuqnDs+G7l+G6qU7hu6PDssO64bqiw7LDquG6qeG7peG7o8Oq4bul4buj4bqpbuG7o8Wp4bul4bud4bqpw7rhu4nEkOG6qcO64buH4buf4bqpw4Phu6Phu5fhuqlv4buf4buV4bul4bqj4bqpQuG7geG6qeG7o+G7qeG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnDueG7icSQ4bqpdeG7o8Wp4bqpdeG7o2bhu6XhuqnDs+G7l+G6qcOD4buj4buB4bul4buj4bqpbuG7reG7peG7ncOj4bqpKuG6oOG7keG7peG6qeG6ouG7i+G7peG6qeG7peG7o+G7geG6o+G6qU7hu6PDssO64bqiw7LDquG6qULhu6/hu6XhuqluxanhuqnDgeG7o+G7p+G7peG7neG6qcOzd+G6qeG6oOG7icOD4bqpbsOq4bun4bqpLeG6qcOz4buF4bqpw4Phu6Nn4bul4bud4bqpYmXhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qWLDqeG6qcOD4bqgauG7peG6qeG7pOG7neG7p+G7h+G7n+G6qeG7o+G7h+G7peG7neG6qcOK4bul4buj4bqp4budxKnhu6XhuqnDs+G7i8SQw6PhuqlPw4Lhu7Phu5/huqnDg+G7o+G7teG7n+G6qU7DquG6oMO64bun4bqpw4rhu6Vuw7LDuuG7p8ODw4Phu5/huqPhuqnhu6Phu6nhuqlu4bq04bul4bud4bqpbuG7o8OCw6rhuqnDg+G6puG7peG7neG6qcOD4bujxILDquG6qeG7o8Oq4buf4bqpw4PhuqBq4bul4bqpw7rhu5/hu5Hhu6XhuqnDg+G7n+G7k8OBw6PhurfDgeG6s07hu6PDssO64bqiw7LDquG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huql14buj4bu54buf4bqpw7PEqcSC4bqpduG7peG6qeG7geG7p+G6qeG7peG7o8OC4bqpw7rhu5XhuqnDg+G7o8OC4bu14bul4bud4bqj4bqpw4Phu6Nqw7nhuqlu4buj4buh4bqpbuG7o3LhuqluxanhuqnDuXfDg+G6qcOB4bujw6rhuqlv4bqkw4PhuqnDs+G7n+G7l8O54bqpw7Phur/hu6Xhu53huqlu4buj4bqu4bqpReG6qW7hurLDquG6qVThu6fhu6Phu6Xhuqnhu6Zt4buf4bqpw5nhu591w7LDuuG6o+G6qeG7peG7o8OC4bul4bud4bqpw7PhurLhuqnDs+G7l+G6qeG7msSCw7rhu6PDqsO54bqp4bul4bujauG7peG6qcOD4buj4buJxJDhuqnhuqDhu7HhuqnDg3Dhu6Xhu6PhuqnDg+G7o+G7k+G6qW7hurLDquG6qcO5d8OD4bqpw7N34buf4bqpbuG6qMOq4bqpb8OC4buz4bufw6PhurfDgeG6s33hu4Hhuqlu4bujcuG6qW7EqeG7peG6qcO5d8OD4bqpdeG7o+G7p+G7g+G7peG7o+G6qXXhu6NnbuG6qcO6w73hu5/huqnDuuG7q+G7peG7neG6qW7hurLDquG6qcOz4buv4buf4bqpw4Hhu6PDgsO94bul4bud4bqj4bqpTuG7o8Oyw7rhuqLDssOq4bqpw7Phu4Xhuqluxanhuqlt4buB4bul4bqpw7nhu7nhuqnDg+G6uuG6qeG6ouG7r+G6qeG7ueG6qcOB4buj4bquw4Phuqlk4bqrw6Phuqkq4bqm4bqpbuG6v+G7peG7o+G6qcOD4bqg4bq/4buf4bqpJcOqw7rhu6fDueG7p+G7peG6qVXDqsO64bunxILhuqnDg+G7h8OD4bqpbcWp4bul4bud4bqpQuG7geG7p+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpbuG7o+G7p+G6qcOS4bqi4bqi4bufw7Lhu6Xhuqlv4bq04bul4bud4bqpw7nhu4Xhu6Xhu6PhuqnDusOq4bun4bqpQuG7geG7p+G6qcOz4bq/4bul4buj4bqpw7PEqcSC4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDg8OC4bqpw4Phu6Phu5Phuql14buj4but4bul4bud4bqpbXHhuqnDquG7n+G6qXXDqMO54bqp4bqv4bq3w4HhurNEw7LDueG6qW7DuuG7n8OB4bqp4bqxw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syXDqsSC4bqpbeG7geG7peG6qcOD4bujZ+G7peG7neG6qU7hu6PDssO64bqiw7LDquG6qcOD4buj4buf4bqpw7Phu4nEguG6qW3hurDhu6Xhu53huqnhu6V44bqj4bqpQuG7geG6qXXhu6Phu6fhu4Phu6Xhu53huqlu4bq/buG7o+G6qeG7o+G7p+G7geG7peG6qcOD4bun4buB4bul4bqpbsWp4bqpw4Phu6Phu5fhuqnDs8OC4bu3buG6qeG7peG7s+G7n+G6qeG6oHfhu6Xhu53huqnhu6PDveG7peG6qcO64buR4bul4bqp4bul4buTxILhuqnhu6Xhu6PDguG6qU/hu59v4bufw7LhuqDhuqlP4bqg4bun4budbcOq4bqj4bqp4buaw7rhu6fhuqDDsuG7pcOD4bqpw5nDqsO64bunxIJvw6rhuqPhuqnDmeG7n3XDssO64bqp4bujw6rEkOG6qcOS4bqi4bqi4bufw7Lhu6XhuqnDg2rhu6Xhuqlv4bq24bul4bud4bqpw4Phu6/Dg+G6qeG7o8O94bul4bqpbuG6v27huqluw73huqnhu6N34bufw6Phuqnhu7jhuqlu4buj4buf4buZxILhuqnhu6Xhu53DguG7t27huqnDuuG7h+G7n+G6o+G6qeG7msSCw7rhu6PDqsO54bqpbuG7o3Lhuqlt4buf4buTw4Phuqlv4bqw4bul4bud4bqp4bul4buj4bqq4bul4bud4bqpbuG6ruG6qeG6ouG6rsOD4bqpRMOq4bqpw7Phu5fhuqnDueG7p+G7peG7neG6qW7hu6Phu6lu4bqpw4Phu6PhurLhu6Xhu53huqnhu6Phu4Hhu6Xhu53huqnDg+G7o+G6suG6qW7hurLDquG6qU7hu6PDssO64bqiw7LDquG6o+G6qeG7peG7o8OC4bul4bud4bqpTsO64buf4bulw4PhuqlPw7LDucOB4bqiw7LEkOG6qeG6oHbhu5/huqla4bunw7rDg8Oq4bul4bqp4bucw7LhuqDDquG6qcOz4buZxILhuql14buj4but4bul4bud4bqpw7Phur/hu6Xhu6Phuqlt4buH4buf4bqpw7PDguG7t27huqkjw7LDg+G6oOG6qU7Dsm7hu6PDo+G6t8OB4bqzTuG7o+G6rsOD4bqpw7nEgnfhu6XhuqnDgeG7o+G7n+G7meG7peG6qeG7o+G7n+G7k8O54bqp4buj4bun4buf4bqpbuG6ssOq4bqpTuG7o8Oyw7rhuqLDssOq4bqpw7rhu4Hhuqlv4bun4bqp4buj4bup4bqpw4Phuqzhuqnhu53hu4vEkOG6qeG6oMOq4bqp4bu54bqpw4Hhu6Phuq7Dg+G6qW3hurDhuqnhu53hu5/hu7XhuqnDg+G7o+G6pOG6qcODw4Lhuqnhu6Phu5/hu5XDgeG6qeG7o8Oq4buf4bqj4bqpdeG7o+G7n+G6qcOS4bqi4bqi4bufw7Lhu6XhuqnDgeG7o+G7g+G7n+G6qeG7peG7o2rhu6XhuqnDg+G7o8O14bqpw7Phu6vhuqnDg+G6oOG6rG7huqnDg+G7n+G7k8OB4bqpQnDhuqnDgeG7o8Oq4bqpQuG7geG7p+G6qW3FqeG7peG7neG6qXXhu5/hu5fEguG6qeG7pWbDueG6qWbhu6Xhuqnhu6Vmw7nhuqnDg+G7o8SCw6rhuql14buj4but4bul4bud4bqpbsSp4bul4bqpw4Phu6Phu5/hu5PDg+G6qULhu7Phu5/huqlPw7LDucOB4bqiw7LEkMOj4bq3w4HhurNV4buTw4PhuqnDgMSC4buD4bqpw4Phu6/hu5/huqnDgMSCw6rhuqnhu53hu5/huq7DgeG6qU7hu6PDssO64bqiw7LDquG6qUThu4vEkOG6qW7hu6NnbuG6qcO64buH4buf4bqp4bul4bud4but4buf4bqpw7PEqcSC4bqpQuG7s+G7n+G6qcSR4bqpw7Phu5/hu5fDueG6qeG7peG7o+G7n+G7mcSC4bqp4bujw73hu6XhuqnDmSbhuqkt4bqpw7N34buf4bqpbuG7o3LhuqluxanhuqnDs8OC4bu3buG6qcOD4bqgauG7peG6qeG7o8aww6rhuqnhuqst4bqr4bqpw4PhuqDhu5Hhu6XhuqnhuqLhu4vhu6Xhuqlu4bqyw6rhuqnDmcOq4bul4bqpTuG7n8ODxJDDo+G6t8OB4bqzw5N34buf4bqp4bujcOG7peG7o+G6qcOD4buj4buf4bqpw7Phu4nEgsOg4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurNO4bujw7LDuuG6osOyw6rDoOG6ty/DgeG6s07Dsm7hu6PhuqPhuqnhu55Cw6rhu6Xhu6dC4bufbuG6o+G6qcOK4bqpTuG7p8O6w7LhuqPhuqlN4bun4bqi4buf4bul4budQ8Oq4bqp4bqv4buaw7LhuqDhuqDDsuG7n+G6oMOq4bqp4bq74bq74bqx4bqj4bqpKsOy4bqg4bqgxJDhuqPhuqnDkuG6ouG6ouG7n8Oy4bul4bqj4bqpw5nhu591w7LDuuG6o+G6qcOZw6rDuuG7p8SCb8Oq4bqp4bqvJMOqw7nhu5/huqDDsuG6ouG6qeG6ueG6ueG6seG6o+G6qVrhu6Phu5/huqB14bunQuG6o+G6qU/huqDhu6fhu51tw6rhuqPhuqlVw6rDuuG7p8SC4bqp4bqvJcODxILhuqDhuqDhu59v4budw7Lhuqnhurtl4bqxw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s03hu4Hhu6XhuqnDg+G7o2fhu6Xhu53DoOG6qcOS4bqi4bqi4bufw7Lhu6Xhuqlk4bqr4bq3w4HhurPhu5rEgsO64bujw6rDucOg4bq3L8OB4bqzJW7hu6NDw6rhuqB6w7LhuqDhuqPhuqlVw7LDusO6xJDhuqPhuqnhu6LDquG7peG7ncOyw7rDquG7pW/huqPhuqnhu6LEguG7neG7o8Oy4bqi4bqj4bqpTeG6oOG7n+G7neG7neG6ouG6qeG6r+G7nMOy4bqgw6rhuqnhurnhur3hurHhuqPhuqnDmcSC4bqgw4Hhu6PEkOG6o+G6qU/EguG7m+G7m+G6o+G6qcOSw4PEguG7o8SC4bqp4bqvVOG7p+G7o+G7peG6ouG7p+G7peG6qcOpYuG6seG6o+G6qU/DssO5w4HhuqLDssSQ4bqj4bqpT8OqQuG7n8Oy4bqi4bqj4bqpT8Oyw7ltw7LDusOyw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhu6/hu5/huqnDgMSCw6rhuqnDiuG6oOG6osOy4bulw6rDuuG6qW7hurThu6Xhu53huqnhu53hu5/hu4Hhu6Xhu6PhuqnDs8OC4bu3buG6qW7hu6Phu5/hu5Phu6XhuqnDg+G7o2fhu6Xhu53huqljLeG6q+G6qcOD4bqg4buR4bul4bqp4bqi4buL4bul4bqpbuG6ssOq4bqpW+G7p8O6QsOy4bqg4bujw6rDucOBw4Phu6fhu6Xhurcvw4HhurPDs+G7l+G6qUThu6fDquG6qW9xxILhuqnhu6V54buf4bqpw7rGsOG7peG7neG6qeG6osOqxILhuqnDg+G6oGrhu6XhuqnDg+G7o8SCw6rhuqnhu6TDskNuw6rhuqLDg8O6w7LhuqluxILhu6/hu5/huqnDg8SCxKnhu6XhuqnDg+G6oMOC4buzbsOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPDk+G7i8SQ4bqpw7rhu4HhuqnDuXfDg+G6qcOD4bqgauG7peG6qcOz4buJxILhuqnDg+G7o+G6ruG6qUJx4bqpbuG6ssOq4bqpw5nDquG6oOG7p8SCw6rhu6XDsuG6qU7hu6PDqsO5w6p14bujw6PhuqnDiuG7peG7o+G6qeG7neG7o+G7n+G6qW3hu4Hhu6XhuqnDueG7ueG6qcOD4bq64bqp4bqi4buv4bqp4bul4budw6rEkOG6qcOB4buj4bquw4PhuqnDs8SpxILhuqnDg+G7n+G7keG7peG6o+G6qeG6osOqxILhuqnDuXfDg+G6qW7huq7huqnDs+G6v+G7peG7o+G6qcOzxKnEguG6qcOD4bqm4bqpw7PDguG7teG7peG7neG6qW7hu6PEgsSQ4buZ4bul4bqpQuG7geG7p+G6qW7hurLDquG6qcOKw7rDskThuqkl4bun4bul4budw6PhuqlO4bq04bul4bud4bqpbuG7o+G7oeG7peG7o+G6qU7hu6PDqsO5w6p14buj4bqp4bqiw6rEguG6qcOzxanhuql14buj4buNw4HhuqnDuuG7h+G7n+G6qW7hu6Phu5/hu5Phu6XhuqnDg+G7o2fhu6Xhu53huqljLeG6q+G6qW7hu6Phu6fhuqnDiuG6oOG6osOy4bulw6rDuuG6qW1o4bul4bud4bqpw4Hhu6PDquG6qeG7neG7o+G7n+G6qW3hu4Hhu6XhuqnDg+G6puG6qcO5d8OD4bqpw7Phu7fDg+G6qcOB4buj4buD4bul4bqpbuG7reG7peG7neG6qS3huqnDs+G6ruG7peG7neG6qULhu4Hhu6fhuqnDgeG7o+G6rsOD4bqpbeG6sOG6qeG7neG7n+G7teG6qW7EguG7r+G7n+G6qW7hurDhu6Xhu53huqnhu6Phu5/hu5XDgeG6qeG7o8Oq4buf4bqp4bqv4bqpRMOyw7nhuqluw7rhu5/DgeG6ty/DgeG6s+G6scOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4PDqm3DusOy4bqp4bqiw4PEkMO6w7I24bqtw7nDquG6oOG7neG7n+G7pcOgY8OBROG6qcOqxILDg+G7p+G6reG6s+G6t8OD4bqg4bqz4bq3w4Nv4bqz4bq34bufw7nhu53huqnhu6PDsuG7n+G7neG7o8ODNuG6rWTEkcSR4bqt4bqpw6rDusODNuG6reG7ouG7rcO54bqpw4DEgsOq4bqpTuG7o8Oqw7nDquG6oHXhuqnDuuG7geG6qeG7peG7ncOC4bu14buf4bqp4buj4bqw4bul4bud4bqpw7Phu6/hu5/huqlC4buz4buf4bqpw4rhuqDhuqLDsuG7pcOqw7rDo+G6reG6qeG6ouG6oG424bqt4bujw4PDg8OBw6AvL0Lhu6XDskTDgeG6oMOy4bqi4bqiw6Phu6XDssODL+G7muG7n8O6w7LhuqIvJcSCbXTDsm7Dgy9kTS/DimMvY04vw5Lhur0vbuG7o8Oqw7nDquG6oHXDo3TDgeG7neG6reG6qUPhu59vw4Phu6M24bqtY8SR4bq54bqt4bqpbeG7p+G6oG/DsuG6oDbhuq1i4bqt4bqz4bq3L8ODb+G6s+G6ty/Dg+G6oOG6s+G6t8OD4bqg4bqz4bq3w4Nv4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhu6Lhu63DueG6qcOAxILDquG6qU7hu6PDqsO5w6rhuqB14bqpw7rhu4Hhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qeG7o+G6sOG7peG7neG6qcOz4buv4buf4bqpQuG7s+G7n+G6qcOK4bqg4bqiw7Lhu6XDqsO6w6Phurcvw4HhurPhurcvw4Nv4bqz4bq3L8OD4bqg4bqz4bq3L8ODw6ptw7rDsuG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4buc4buf4buB4bul4buj4bqpbuG7o+G7n+G7k+G7peG6qcOD4bujZ+G7peG7neG6qeG7peG7o8OC4bul4bud4bqpw7rhu6/hu5/huqlu4bujw73hu5/huqlu4bqyw6rhuqnDiuG6oOG6osOy4bulw6rDuuG6qW7hu6PDgsOq4bqp4buj4bun4buB4bul4bqpw4Phu6fhu4Hhu6XhuqnDg+G7o8SCxJDhu5PDg+G6qcOB4buj4bq2bsOj4bqp4buk4buj4buf4buZxILhuqnDg+G7o+G7teG7n+G6qcOz4buf4buXw7nhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qeG7o+G7n+G7lcOB4bqp4bujw6rhu5/huqnhu6Phu6nhuqnDg+G7o2rDueG6qW7hu6Ny4bqpw7Phu5fhuqlb4bunw7pCw7LhuqLhuqnhu43DgeG6qeG6ouG7i+G7pcOj4bq3w4HhurMqxILEkOG6qeG7peG7o+G7n+G7keG7peG6qcOzd+G7n+G6qXXhu6Phur9u4buj4bqpb2zEguG6qeG6osOq4bun4bqpbuG6tOG7peG7neG6qcOD4buH4bun4bqpw7PDguG7t27huqnhu6Xhu6Phu5/hu5nEguG6qcODcOG7peG7o+G6qeG7o8SC4buv4bul4bud4bqp4bul4bud4bun4bul4bqpZuG7peG6qeG7o8O94bul4bqpw4PhuqDDguG7s27huql14bujxILhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7geG7peG7o8Oj4bqpw4rhu6Vv4bqgw7LEkOG6qcOK4bqg4bqi4bujw6pC4buf4bul4bqpQuG7geG6qU7DsuG6om7huqnhu5rDqm3huqDDsuG7ncOq4bqi4bqp4bujw6rhu5/huqnDusSp4bul4bqpbsWp4bqpbsO94bqp4bujd+G7n+G6o+G6qeG7peG7o8OC4bul4bud4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qcOz4bq/4bul4buj4bqpbeG7h+G7n+G6qcOzw4Lhu7du4bqpw4Phu6PhurLhuqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qcOZw6rhuqBuxILhuqLhuqnhu6LDquG7o+G7pcOyw7nDquG7peG7pcOj4bqpw4rhuqDhuqLhu6PDqkLhu5/hu6XhuqnhuqLDqsSC4bqpw7PFqeG6qW7GsOG7peG6qcO5d8OD4bqpw7rEqeG7peG6qXXhu5PDg+G6qcOD4buj4bqubuG6qcOD4bqg4bqu4bul4bud4bqpbuG7o+G7i+G7peG6qW53w4Phuqlv4bupbsOj4bqpKnDhu6Xhu6Phuqnhu6PEguG7r+G7peG7neG6qcOD4buvw4Phuqnhu6Xhu6Phu4nDg+G6qW7hurLDquG6qcOzd+G7n+G6qW7hu6PhurLhuqnhu6Xhu6Phu4HhuqnDuuG7geG6qW7huq7huqlv4bqkw4PhuqnDs+G7n+G7l8O54bqpbuG6ssOq4bqpJOG7n27hu6PDquG6oG/huqklw4PDssOq4bqgw7nDquG7peG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpbuG7icO54bqpw7Nxw6rhuqltceG6qSrhu6fDucOq4bqi4bqpJOG7p+G6ouG7n251xJDhuqnDgeG7o+G6v+G6qeG6oMOq4bqpw4PhuqDDguG7s27huqlC4buHbuG7o+G6qULhu63hu5/Do+G6t8OB4bqzKuG7r+G7n+G6qcOAxILDquG6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4buaw7LhuqDhu6XDquG7pW/hu6fhuqkq4bun4bqg4bqgw7LhuqLhuqnDuuG7h+G7n+G6qeG7neG7o+G7n+G6qW3hu4Hhu6XhuqPhuqnhu6Xhu6PDguG7peG7neG6qcOa4bufQsOy4bqgw4Hhu6fhu6fDuuG6qW7hu6Ny4bqpbsWp4bqpw7PDguG7t27huqnDg+G6oGrhu6Xhuqnhu6PGsMOq4bqpYi1i4bqpw4PhuqDhu5Hhu6XhuqnhuqLhu4vhu6Xhuqlu4bqyw6rhuqlb4buf4budw6rhu6XDo+G6qVXhu5PDg+G6qcOAxILhu4Phuqnhu6Xhu4HEkOG6qW7hu6Phu4nDgeG6qeG7peG7o2rhu6XhuqnDs8OC4bu3buG6o+G6qcOD4bujasO54bqpbuG7o+G7oeG6qW7FqeG6qcOB4bujxKnhu6XhuqnDucOqxJDhuqnDuWfhu6Xhuqlu4buj4bun4bqpw5rhu59Cw7LhuqDDgeG7p+G7p8O6w6PhuqlN4bu54buf4bqpW+G7n+G7ncOq4bul4bqpw7nhu7Phu5/huqnDuuG7geG6qcOzd+G7n+G6qcOD4buj4buf4bqpw7Phu4nEguG6qcOD4buhbuG7o+G6qW7huqxu4bqp4bujw73hu6XhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcOB4bujxKnhu6XhuqnDuuG7s+G7peG6qcOD4buj4bu14buf4bqp4bud4bufw6rhu6XDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzTsWp4bqpw7PDguG7t27huqnDg+G7n+G7peG7o+G6qcOD4bujxKnhu6XhuqnDgeG7o+G7ieG7peG6qW7hu6Phu4nhu6XhuqnhuqLDqsSC4bqpw4PhuqBq4bul4bqpw4Phu6Nn4bul4bud4bqpTuG7o8Oyw7rhuqLDssOq4bqpYy3huqvhuqnDg8SCxKnhu6XhuqnDg+G6oMOC4buzbuG6o+G6qcOa4bufQsOy4bqgw4Hhu6fhu6fDuuG6qeG7peG7o2rDgeG6qcOD4bqgauG7peG6qeG7o3bhuqnhu6Phu7nhu5/huqlC4buB4bqp4bqi4buzw7nhuqluxanhuqlt4buB4bul4bqpw7nhu7nhuqnDg+G6uuG6qeG6ouG7r+G6qeG7ueG6qcOB4buj4bquw4PhuqnDg+G7o+G6pOG6qeG6ucOj4bqpJcODw7JCw7Lhu6Xhuqnhu5zDsuG6oOG6oMOq4bqgb+G6qXXhu5/hu5Phu6XhuqnDg+G7h+G7p+G6qcOz4buX4bqpKuG7p+G6oOG6oMOy4bqi4bqpw7pqw4Hhuqlu4but4bul4bud4bqp4bqv4bqpRMOyw7nhuqluw7rhu5/DgeG6ty/DgeG6s+G6scOj4bqp4buk4bujw4Lhu6Xhu53huqnDmuG7n0LDsuG6oMOB4bun4bunw7rhuqnDs+G7heG6qXXhu6Phu63hu6Xhu53huqnDgeG7o+G6v8OD4bqp4bujxILEkOG6qcOzw4Lhu7du4bqpw7rhu7fhu5/huqnDg+G7o+G7k+G6qcO54buB4bqpw4Phu6Phu5/huqnDs+G7icSC4bqpbuG7o2rDgeG6qW7hu6Phu7Xhu6XhuqPhuqnDs+G7l+G6qcOz4buv4buf4bqpw4Hhu6PDgsO94bul4bud4bqp4bulZ8O54bqpw4DEgsSQ4buZ4bul4bqpdeG7n+G7l8O54bqp4bqi4bun4bq/w4PhuqlC4buB4bqpbsWp4bqpbeG7geG7peG6qeG7nUHhuqlE4bqk4bul4bud4bqpw7Phur/hu6Xhu53huqnhu7nhuqnDgeG7o+G6rsOD4bqpZWPhuqnhu6Xhu6Phu7Xhuqlu4but4bul4bud4bqp4buixILhu53hu6fhuqkk4bunb8Oqw7rDusOy4budw6rDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqzw5l54buf4bqpw7N34buf4bqp4bqiw6rEguG6qcOzxanhuqnDs+G7mcSC4bqpbsWp4bqpbsO94bqp4bujd+G7n+G6qeG7peG7o8OC4bul4bud4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qcOq4buf4bqpw4Phu6Phu4Hhu6Xhu6Phuqlu4but4bul4budw6Phuqnhu5zDsuG6oOG6oMOq4bqgb+G6qcO5d8OD4bqpw7rEqeG7peG6qW/huqTDg+G6qcOz4buf4buXw7nhuqnDg+G6oOG6ruG7peG7neG6qW53w4PhuqPhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qXXhu6Phu5/huqnDmeG7p+G7o8Oqw7nDsm/huqlP4bufw6rDucOy4bqpQuG7geG6qeG7pOG6rVrhu6fhu51t4bufw6rhuqnDusSp4bul4bqpw7rDguG7t8OD4bqpbcSCd27huqkjw7LDgcOy4bqpJMOy4buf4bulw6rhuqnDgeG7o+G7g+G7n+G6qcOD4bqgeOG6qcOD4buB4buf4bqp4bu54bqpbsSC4buv4buf4bqpw4PhuqBq4bulw6PhurfDg8OqbcO6w7LhuqnhuqLDg8SQw7rDsjbhuq3DucOq4bqg4bud4buf4bulw6Bjw4FE4bqpw6rEgsOD4bun4bqt4bqz4bq3w4PhuqDhurPhurfDg2/hurPhu6Thu53hu6fhu4fhu5/huqnhu6Phu4fhu6Xhu53huqnDiuG7peG7o+G6qWPhuqti4bqrLWPhuqtiYuG6ty/Dg2/hurPhurcvw4PhuqDhurPhurfDg+G6oOG6s+G6t8ODb+G6s+G6t8ODw6ptw7rDsuG6qeG6osODxJDDusOyNuG6rcO5w6rhuqDhu53hu5/hu6XDoGPDgUThuqnDqsSCw4Phu6fhuq3hurPhurfDg+G6oOG6s+G6t8ODb+G6syoq4bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6s8OTd+G7n+G6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurMq4bqgauG7peG6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurPhu6IvJeG6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurPDk+G7n+G7l8O54bq3L8ODb+G6s+G6ty/Dg+G6oOG6s+G6t8OD4bqg4bqz4bq3w4Nv4bqzYuG6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurNO4bujw7LDuuG6osOyw6rhurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzYmPhurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzY2Thurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzY+G6u+G6ty/Dg2/hurPhurcvw4PhuqDhurPhurfDg+G6oOG6s+G6t8ODb+G6s2Phurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzw5km4bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6s2Jj4bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6s2Ji4bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6s2PEkeG6ty/Dg2/hurPhurcvw4PhuqDhurPhurfDg+G6oOG6s+G6t8ODb+G6s2Thurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzw4rhuqDhuqLDsuG7pcOqw7rhurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzYmPhurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzYmThurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzY2Thurcvw4Nv4bqz4bq3L8OD4bqg4bqz4bq3w4PhuqDhurPhurfDg2/hurPEkeG6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurPDmcOq4bul4bqpTuG7n8ODxJDhurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzYmPhurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzZeG6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurNjYuG6ty/Dg2/hurPhurcvw4PhuqDhurPhurfDg+G6oOG6s+G6t8ODb+G6s2Xhurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqz4bukw7JDbsOq4bqiw4PDusOy4bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6s2Jj4bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6s2Xhurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzYuG6ueG6ty/Dg2/hurPhurcvw4PhuqDhurPhurfDg+G6oOG6s+G6t8ODb+G6s8Op4bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6s03hu6fDusOD4bun4bul4bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6s2Jj4bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6s2Lhurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzYsOp4bq3L8ODb+G6s+G6ty/Dg+G6oOG6s+G6t8OD4bqg4bqz4bq3w4Nv4bqz4bq54bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6syrhu6fDg8ODw7Lhu6Xhu6PDqsO54bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6s2Jj4bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6sy1i4bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6s2LDqeG6ty/Dg2/hurPhurcvw4PhuqDhurPhurfDg+G6oOG6s+G6t8ODb+G6s+G6u+G6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurMlxILhu6Vvw7LhuqDDusOq4bulb+G6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurNiY+G6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurMtYuG6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurNiw6nhurcvw4Nv4bqz4bq3L8OD4bqg4bqz4bq3w4PhuqDhurPhurfDg2/hurPhur3hurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzw5rhu59Cw7LhuqDDgeG7p+G7p8O64bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6s2Jj4bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6sy1j4bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6s2LDqeG6ty/Dg2/hurPhurcvw4PhuqDhurPhurfDg+G6oOG6s+G6t8ODb+G6s2Lhuqvhurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzw4rhuqLDg+G7p+G7peG6qX3hu5/DusO6w6rhurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzYmPhurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzLWThurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzYsOp4bq3L8ODb+G6s+G6ty/Dg+G6oOG6s+G6t8OD4bqg4bqz4bq3w4Nv4bqzYmLhurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzW8Oy4bqiw4PhuqlN4bqg4bunw7nhurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzYmPhurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzLWXhurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzYsOp4bq3L8ODb+G6s+G6ty/Dg+G6oOG6s+G6t8OD4bqg4bqz4bq3w4Nv4bqzYmPhurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzw5JCw7LhuqDDg+G7p+G7peG6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurNiY+G6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurNj4bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6s2Jl4bq3L8ODb+G6s+G6ty/Dg+G6oOG6s+G6t8OD4bqg4bqz4bq3w4Nv4bqzYmThurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzTcO6w6pudW3EguG6oOG7peG6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurNiY+G6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurMtYuG6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurNiZeG6ty/Dg2/hurPhurcvw4PhuqDhurPhurfDg+G6oOG6s+G6t8ODb+G6s2LEkeG6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurNNw7rDqm51w4Hhu6fhu6fDuuG6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurNiY+G6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurMt4bq54bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6s2LEkeG6ty/Dg2/hurPhurcvw4PhuqDhurPhurfDg+G6oOG6s+G6t8ODb+G6s2Jl4bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6s+G7msSCw7rhu6PDqsO54bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6s2Jj4bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6s+G6q+G6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurNiZOG6ty/Dg2/hurPhurcvw4PhuqDhurPhurfDg+G6oOG6s+G6t8ODb+G6s2LDqeG6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurMlw4Phu6d1w7Lhurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzYmPhurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzLWXhurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzYmThurcvw4Nv4bqz4bq3L8OD4bqg4bqz4bq3w4PhuqDhurPhurfDg2/hurNi4bq54bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6s03hu5/huqDDueG7n+G7peG7neG7o8Oqw7nhurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzYmPhurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzLWThurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzYmPhurcvw4Nv4bqz4bq3L8OD4bqg4bqz4bq3w4PhuqDhurPhurfDg2/hurNi4bq74bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6s1vhu5/hu53DquG7peG6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurNiY+G6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurMtYmPhurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzYmLhurcvw4Nv4bqz4bq3L8OD4bqg4bqz4bq3w4PhuqDhurPhurfDg2/hurNi4bq94bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6s1vhu6fDukLDsuG6ouG6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurNiY+G6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurMt4bq94bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6s+G6veG6ty/Dg2/hurPhurcvw4PhuqDhurPhurfDg+G6oOG6s+G6t8ODb+G6s2Phuqvhurcvw4Nv4bqz4bq3w4Nv4bqzW8Oy4bqiw4Phuqnhu6LDqsO54bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6s2Jj4bq3L8ODb+G6s+G6t8ODb+G6sy1iYuG6ty/Dg2/hurPhurfDg2/hurPhurvhurcvw4Nv4bqz4bq3L8OD4bqg4bqz4bq3L8ODw6ptw7rDsuG6s+G6ty/Dg2/hurPhurcvw4PhuqDhurPhurcvw4PDqm3DusOy4bqzKuG7o8Oy4bun4bqpQuG7pcOyRMOB4bqgw7LhuqLhuqI=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Man City và MU bất phân thắng bại

Man City và MU bất phân thắng bại
2010-11-11 09:32:00

Kết quả 0-0 phản ánh đúng cục diện trận đấu tại sân City of Manchester, ở vòng 12 giải Ngoại hạng Anh tối thứ tư.

Chelsea - Fulham: Đứng dậy gấp!

Chelsea - Fulham: Đứng dậy gấp!
2010-11-10 15:55:00

Ba ngày sau thảm bại ở Anfield, Chelsea sẽ phải đứng dậy gấp hòng tái kích hoạt chiến dịch chinh phục Premiership.

Tìm đường đến nhà thi đấu

Tìm đường đến nhà thi đấu
2010-11-10 14:49:00

Trước ngày khai mạc chính thức Á vận hội 2010, với các phóng viên thể thao, sau khi tìm được nơi ăn nghỉ thì một nhiệm vụ quan trọng là tìm con đường ngắn nhất di chuyển đến...

Man City - Man Utd: Tham vọng thách thức quyền lực

Man City - Man Utd: Tham vọng thách thức quyền lực
2010-11-10 12:54:00

Chưa bao giờ, sức mạnh của Man City được thừa nhận rộng rãi như lúc này. Đêm nay, sân City of Manchester, Mancini và các học trò sẽ buộc phải đáp đền sự trọng vọng dành cho họ,...

U23 Turkmenistan - U23 Việt Nam: Cơ hội vàng!

U23 Turkmenistan - U23 Việt Nam: Cơ hội vàng!
2010-11-10 09:52:00

3 điểm đầu tiên đã mở ra cơ hội lọt vào vòng trong. ĐT Olympic Turkmenistan không quá mạnh và ĐT Olympic Việt Nam hoàn toàn có thể tìm kiếm một trận thắng nữa.

Mourinho ghi dấu ấn trong lịch sử Real Madrid

Mourinho ghi dấu ấn trong lịch sử Real Madrid
2010-11-09 15:01:00

Với việc đưa Real Madrid bất bại trong 10 trận đấu mở màn tại La Liga năm nay, HLV Jose Mourinho đã có được bước khởi đầu xuất sắc thứ 3 trong lịch sử CLB với 8 trận thắng và 2...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long