Cập nhật:  GMT+7
4buWXVJQJTbGr2RkTeG7oOG6q8SQIsSRNj/hu6DGoOKAnOG7o10iUCThurFQOFc3UDbhu6o4W8OUUCbhu6w4W1BnIiE4UGThu6jEkVBd4bqx4oCd4buWL11SxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q+G7nTkqw63hu6DGoOG7liI3W1BkYyVN4bugLy8l4buQJMavOeG6q11lxJFdOeG7kGc4Lyo/ZDXEkTnhuqsvOD9oZC9TUVRUL1XFqCpVUeG7pFRSUVLEkVLhu6RTw5rhu6RUNlLhu5A04bqrW+G7oFAvxqDhu5Yv4bqrxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q+G7nTkqw63hu6DGoEciPCVQXTnhu6o4UMSRXeG7qjhdUGnhu7TDrVAq4buDOFtQOF3hu6pQZ1Y4UF1hxq9QJuG6v+G6pyVQxJFd4buDJVBdIjw4UMSR4buHUGThu4NQJuG6rzhbUDbDoThbw5RQOF3hu7bEkVDEkWMgUGfDoiJQ4bqrXeG6v+G6tThbUCVd4bu0N1Am4busOFtQZyIhOFAmIlAm4bu4ZVAl4bq9xq9Q4bujXSJQJOG6sVA1XWVQSWXhu7Q4UGw4W8OUUGnhu65Q4bujXSBQ4buh4buoN8OUUF1lw608OFDhu6E5xq84UOG7q+G6uThb4buQ4buWL+G6q8ag4buW4bqrUCU2xq9kZE3hu6Dhuqvhu6s/xq8q4bugxqDhuqrEkOG7ocSQUC1Q4buj4bq5OFtQZ8OiIlAmI8OtUDfhu7A4XVAlw6M4W1DEkeG7qCVQ4bqrXeG7qMSRUMSRYyI+OFAm4busOFtQZyIhOMOUUDhdIillUCVdIlAk4bqxUDVdZVBn4buDJVA4w6M4W1DEkV3DozhQJuG7rlAlYVA4XWY4W1Am4bq3IlA3w6IiUGcpUCXhu6glXVDEkV3hu4ElUMSR4bq3UCVd4buBJcOUUDjhurEiUCplOFtQZCI4XVBdOeG7sMSRw5RQxJHhu4dQJmFQ4bqrXeG7qMSRUF1lw61QxJHEg8SRUGfGryJQxJFjw6FQNuG7rjhdUCbhu7A5UGfhu6pQZOG7gSVQJV0iKDhQJuG7tmVQJeG6vcavUMSR4bq3UCVd4buBJVDhu6Hhu6w4W8OUUFsiw6nhuqtQJuG7rDhbUGciIThQOOG7tDhbUCXGrzlQOF1AOFDEkV3hu4ElUCVdIDhdUMSRYzHDlFDEkSIhOFDhuqtdOThbUFvhur/hurU4W1A3PWVQxJFjOThbUMSRXeG7gyVQXSI8OFA4XSI8N1Bn4bq7UMSR4buwIlAmMcavUOG6q13hur/hurU4W+G7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMag4bu3Wznhu6oiUOG6q13hu7g4UCbhu6g4XVBbIuG7qFAlXWU4W8OUUCXhu6glUCVdIlAk4bqxUCbhu65QZCI4XVBdOeG7sMSRUMSRXT85UCVdZcOtIThQJinDlFAk4buqOFBk4bu0ZVAl4buoJVBn4bu2OFAmKVAl4bq7UMSRXT5QJlnEkVBjxq/DlFDEkV1lUF3DqcSRUCbhur/huqclUDhdIillUMOsUDUiKDhQJuG7rDhbUGciIThQxJFdxq83UFsixq/DlFBiZcavUCZhw5RQZ+G7h8avUFsi4busIlBiZcOtKMSRUCbhur/huqclUDhdZjhbUGfhu7Y4UCYpUOG6rVAl4bq1UGThuq3DlFBn4buHxq9QOOG7tDhbUCXGrzlQxJFj4buoJV1QOF0iPDdQJeG6vcavUCbhu6w4W1BnIiE44buQUMSQ4buwIlAl4buoJVAkZeG6tyJQZCI4XVBdOeG7sMSRUCVdIlAk4bqxUCYxOF1QNeG7i8OUUCXhu6glUCVdIlAk4bqxUCbhu65QKuG7qjhdUMSRXeG6pSJQWyLGrzhQJj5QJuG7rDhbUGciIThQxJFd4busOVA2ZUA4UDhdZjhbUDhbZcOtIThQOF3hu7Q4UMSR4bqvOFDEkeG7sCLDlFBd4buwOFAlXShQZ+G7qlAmKVBpZeG7tsSRUFsi4busIlDhuqtd4buo4bqrUDVdVyVQ4bqrXeG6uyVQJuG6rzhbUMSRXeG6pSJQ4bqrXeG7tDhQJcOjOFtQOF0iPDdQZ+G6u1Dhuqtd4bq5UF3huqfhuqtQZ8OiIlA4VjhbUDbhu4Mlw5RQZOG6rVDEkWPhur/huqU4W1Al4bq9xq9QxJHhu4c4W1Am4busOFtQZyIhOOG7kFDhu6Phu6glUCRl4bq3IlBkIjhdUF054buwxJFQJV1lw60hOFAmKVAq4bu4OFDEkUDhuqtQxJFjZThbUGfhu6o5UDhdZjhbUDjhurEiUCplOFtQW+G7uDhQW8OqIsOUUFtXOFBnw6IiUGJlw60pOFA24bqnIlAl4bq9xq9QOF3hu7Q4UCrhu7Q4UDhd4bq/UGnhu7TDrVAq4buDOFtQOMOjOFtQxJFdw6M4UDfDoiLDlFBp4bu0w61QKuG7gzhbUCbhuqUiUGTEgzhbUGdWOFBdYcavUDVdZVAq4bu0OFAl4bq/w5RQWyJmUFswOFDGrzhQOCI4XVDEkWNAxJFQxJHhu4NQxJFdw6M4UGlhN+G7kFBHIjwlUCplw61QxJFjMFA4KThQOCjhuqtQZ+G7qlA44bu0OFtQJcavOVAlXeG7tsSRUDbhur/huqc4W1BkIjhdUF054buwxJFQ4bqtUCXhu6glUCVdIlAk4bqxUCbhu65QW2HhuqtQ4bqrXeG7uDhQOOG7tDhbUCXGrzlQJV3hu7bEkVA24bq/4bqnOFtQxJHhurdQJV3hu4ElUCXhurVQZOG6rVDhu6Hhu6w4W8OUUFsiw6nhuqtQJeG7qCVQJuG7rDhbUGciIThQNTHhuqtQxJFd4bqlIlA4VzdQY+G6o1DEkTA4XVBdMDhdUCYxxq9Q4bqrXeG6v+G6tThb4buQ4buWL+G6q8ag4buW4bqrUCU2xq9kZE3hu6Dhuqvhu505KsOt4bugxqDEkF0/OVAm4bqvOFtQJV0gUOG7oeG7qjlQQmXGrzhbUOG7szk4Wy1QxJBj4bq/4bqtOFtQ4budxq84UMSQ4bq3UCVd4buBJVDhu6tlw608OFDhur3DrVDDjSE4UOG7s0DhuqvDlFDEkeG6ucOtUCYiKWVQNSI8OFBn4buqUMSRMDhdUF0wOF1QxJFd4buDJVDEkShQ4bqtUCVdIlAk4bqxw5RQJMavOFAlXSJQ4bq9w61QJWFQxJFdPlA24buDxq9QJV3DoDhQN+G6scSRUGfhu7Y4UCYpUCXhu7g4UMSRXSIoxJHDlFDEkWPDoDhbUMSR4bu0N1AmPlBkIjhdUF054buwxJFQJV1lw60hOFAmKVA4XeG6v1Bp4bu0w61QKuG7gzhbUDhd4buqUGdWOFBdYcavUDVdZcOUUDbhu6o3UCbhur/huqU4W1AkIVDEkcOjOFtQOMOjOFtQxJFdw6M4w5RQXcavw61QJV0yUCbhu7A5w5RQ4bqrXeG7qMSRUMSRYyI+OFBk4busOFBpZeG7tsSR4buQUOG7teG6syJQJWXhurElUF3DoOG6q1AlXSJQJOG6sVAmKWVQJV3DoDhQOF1mOFtQZ+G7tjhQJilQOF3hu7Q4UCrhu7Q4UMSRYzk4W1BpYTdQYmXGrzhQxJHhu7Q3UCY+UMSRXeG7rDlQNmVAOMOUUCYpUGPGr1Bd4bq/w6I4W1BbIuG7rCJQYmXDrSjEkeG7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMag4buh4bqvOFtQJV0gUOG7syFQxJBd4busOS1QxJBj4bq/4bqtOFtQJMavOFDEkOG6t1AlXeG7gSVQ4burZcOtPDhQ4bq9w61QxJDhu7Q4UEThurU4UCVdOVAkIijEkeG7jlDhu6Hhu6w4W1Dhur3DrVBp4buuUOG6q13hu7Q4UCXDozhbUCXhu6glUCbhuq84W1AlXSBQxJBd4bq/4bqlOFtQZ+G6u1Dhuqtd4bq7UMSRY+G7qCVdUCXhurs3w5RQJV0iUCThurFQ4oCcOFc34oCdUDbhu6o4W8OUUDfhurMiUCbhu6w4W1BnIiE4UMSRXT85UGThu6jEkVDEkeG7hzhbUDhdYTdQXeG6seG7kFDEkOG7h1Bk4buDUOG6q13hu7Q4UCXDozhbUOG7tsOtw5RQJV0iUCThurFQJWFQOF0iPDdQZ+G6u1AlXSA4XVA24buqUCThu6w5UCbhu6w3UCXDozhbUMSR4buoJVAlXTJQJuG7sDnDlFBbImZQZ2Y4W1Bk4buDUOG6tzhQJjE4XVDEkeG7sCJQJeG7qCVQaWE3w5RQNuG7qjhbw5VQJuG7rDhbUGciIThQxJFj4buDJVDEkSIo4bqrUMSRZcOtIThQxJFjZcOtKTjDlFBnQDhQJuG6sThbUCXhu6glUF3hurFQKuG7tDhQxJFd4buDJVBdIjw4UMSRxIPEkVAlXeG6vVDEkWPhur/hurU4W1Al4bq9xq9Q4buh4busOFvDlFAlXSA4XVBk4buoJV3DlFDhuqtd4buo4bqrUDZlQMSRUCXhur3Gr1Dhu7dd4buqUDjhur/DoiXDlFA4W10xUGJlw60oxJFQNuG7rjhdUCbhu7A5UCXhur3Gr1AlXSJQJOG6sVBn4buqUCXhu6glUOG6q105OFtQxJFj4buqOVDEkV0iUCZlxq9QxJFjOThbUMSRXcOjOMOUUMSR4buwOVA4IThQZOG6pyJQKuG7tMOtUFtXOFA1KMSRUCVdWcSRUCVdLlBbImbGr1Dhu6Hhu6w4W8OUUCVdIDhdUGJlw60pOFBnw6IiUDhb4bq/4bqlIlAq4bu0OOG7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMagRyI8JVBbIsavOVA4XSI8N1Bn4bq7UCVdOVAm4busOFtQZyIhOFDEkV0/OVAq4bqjIsOUUOG6q13hurtQxJFj4buoJV1QJeG7qCVQNV1lw5RQxJFdw6M4w5RQJOG7rDhQJcOqOFtQWyLDqeG6q1A4VzdQJFfEkVDEkTA4XVBdMDhdUCYxxq9Q4bqrXeG6v+G6tThbw5RQNlc4W1A4W10/UCbhur/huqclUDhbZcOtPDhQZ8OgOFtQZ+G7qlDDrFA1Iig4UCXhur3Gr1Dhu7dd4bu0OFAq4bu0OFAmPlDhuqtd4busOFDhu6g4XVAlXTlQxJHhurdQJV3hu4ElUOG7oeG7rDhb4buQUOG7oeG7tMOtUDbhu6pQJiIpZVA1Ijw4UGJlxq84UMSRY8OgOFtQJj5QxJFd4buDJVBdIjw4UMSRxIPEkVBiZcOtUCVdKFAq4bu0OFAlXeG6vVAl4bq1UGThuq1QJuG6rzhbUMSRXeG6pSJQWyLhu6wiUGJlw60oxJFQNTHhuqtQxJFd4bqlIlAl4buoJVBn4bu2OFAmKVAk4buBJVBpw6klUDhbxq/DrVDEkeG7sCJQJeG6tVBk4bqtw5RQxJFj4buoOF1QJuG6v+G6pyVQxJEwOF1QxJFj4buwOFtQNV0iKGVQOOG7sCLDlFA1XSIoZVA1Ijw44buQUOG7t10iKWVQ4buh4busOFtQJOG6sVAm4buuUMSRXeG7gyVQXSI8OFBbIsavOVA4XSI8N1Bn4bq7UGPhuqNQOFvhur/huqUiw5RQ4bqrXeG6uVBd4bqn4bqrUGfDoiJQOFY4W1A24buDJcOUUGThuq1QxJFj4bq/4bqlOFtQZ+G7qlA4W+G7qjhdUDhbXSlQJuG7qjlQxJHhu7A5w5VQxJFd4bq/4bqlOFtQaWXDrSE4UFsi4buoN1Bk4buoxJHDlFAmw6M4UCbEgyXDlFBbIsavOVAlXTlQOFvhur/huqUiUCVhUGXDrVDEkSA4w5RQNSI4XVA4W10iPDdQNcOoN1AlWeG6q8OUUFsiw6nhuqtQJuG6qVAl4buoOFAk4bqxUMSRYyzhu5BQQmXGrzhQxJHhu7Q3UCYoOFAlw6M4W1DEkeG7qCVQ4bqtUCThurFQ4bqrXUA4UOKAnDfhurHEkVAl4buFxq/igJ1QOF1YN1DEkeG7sDlQOCIpN1DEkSI4UGfDoiJQOFvhur/huqUiUCrhu7Q4UMSRYzk4W1BbIuG7rCJQYmXDrSjEkVDEkV3hur1QxJHhurslUF3hu6o4XVAlXSA4XeG7kFBH4bu2OFAmKVDEkeG7sDlQOFtl4bqvOFDhuqtd4buoxJFQxJFjIj44UOG7oeG7rDhbUCXDqjhbUDbhu6pQN+G6scSRUMSRYzk4W1A4XWY4W1A44bqxIlAqZThbUGJlxq84UMSRY8OgOFtQJuG6v+G6pyVQJilQJUDhuqvhu5BQ4bu3XSIpZVAlXSJQJOG6sVAm4buuUCVd4bq9UCbhurE4W1AmKVBjxq9QOF1mOFtQWyLhu6wiUOG6q13hu6jhuqtQN8avOFtQxJEgOF1QNuG7tGVQKuG7qiLDlFBdIjxlUGJl4bus4buQUOG7o10iUOG6vcOtUOG6q13hu7Q4UCXDozhbUCbhu6w4W1BnIiE4UMSRXT85UCrhuqMiUCY54buqOFBnIiE4UMSRXcavOF1QOCIhOMOUUF3hurEiUGciIThQJeG7qCVQXeG6sSJQJjnhu6o4UMSRXT5QJj5Q4bqrXeG7qMSRUF0iPDhQOF1mOFtQOF3hu7Q4UMSRxINQxJEgJV1QJeG7gyVQOF1YN1Ak4bqvIlAq4bq/4bqpOFvDlFDEkeG7sDlQOFtl4bqvOOG7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMagxJBjxq85UCbhurciUGcpUGfhu7Y4UCYpUDjhu6rDrcOUUCbhuq84W1AlXSBQ4bu3W2XDrXs4UEdWOFBH4bu2OC1Q4bqqXWFQxJBj4bq/4bqtOFtQJMavOFDEkOG6t1AlXeG7gSVQxJAyOF1Q4bq9w61QJV05UGNYOFvhu45Q4buhPlDigJwlXSJQJOG6sVA4VzdQNuG7qjhbw5RQJuG7rDhbUGciIThQZOG7qMSRUF3hurHigJ3DlFDEkWPhur/DoiVQXSjEkcOUUCXhu7bhuqtQ4bq9w61QJeG7qCVQJeG7tuG6q1Al4bu4OFAlOSJQxJFjw6A4W1Alw6M4W1DEkeG7qCVQJeG7qDhQJOG6scOUUDbhu4PGr1AlXcOgOFAl4buoJVAl4bu24bqrUOG6vcOtUGciITjDlFA4XeG7tsSRUDbhu6pQJCBQxJFd4bq/UCVdIlAk4bqxUCVhUMSRYzA4XVAm4bqxw5RQOFY4W1A24buDJcOUUDhXN1BnZjhbUCVd4bq9UMSRY+G6v+G6tThbw5RQJuG6v+G6pThbUDbEgyJQJeG6vcavUOG7oeG7rDhbw5RQJV0gOF1QZOG7qCVdUOG6q13hu6jhuqtQNmVAxJFQJeG6vcavUOG7t13hu6pQOOG6v8OiJcOUUCVdMlDEkV0xw5RQOFtdMVBiZcOtKMSRUCXhur3Gr1Al4bu24bqrUMSRYyE4UCY+UGdAOFAq4bq7OFtQNiI4XVBdOeG7sMSRw5RQZOG7qDhbUMSR4buwOVDEkWM5OFtQYmXhu6hQxJFjMDhdUCVdMlAm4buwOeG7kFDEkGM5OFtQJeG7qCVQNeG7i1BkIjhdUF054buwxJFQJV0iUCThurHDlFAlVjhQJeG7gVBn4buqOVDEkTA4XVBdMDhdUMSRXeG7gyVQxJEoUCXhur3Gr1A1XWVQKuG7tDhQJeG6v1AmPlDEkTA3UGPGr1A4XWY4W1Bn4bu2OFAmKVDEkWPDoDhbUMSR4bu0N8OUUMSRQOG6q1DEkWNlOFtQxJFd4busOVA2ZUA4w5RQxJEwN1Bd4bq/w6I4W1BbIuG7rCJQYmXDrSjEkVA4XWY4W1Bn4bu2OFAmKVAk4buBJVBpw6klUCbGrzhbUCbhur/huqclUDhb4bq/4bqlIlAq4bu0OFDEkWM5OFtQNV1lUGJlxq84UMSR4bu0N+G7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMagxJBd4bq/4bqlOFtQaWXDrSE4UDhXN1AlXVclUMSRMDhdUF0wOF1QJeG6tVBk4bqtw5VQKmXDrVDEkWMww5RQJeG6vThbUCXEg1A1XcSDIlAmOeG7qjhQNSjEkcOUUMSRXcSDOFtQOF3hu7bEkVA24buqUOG6q13hur/hurU4W1AlXeG7tDdQJV0yUCbhu7A5UGllw60hOFBkZcSDxJFQJuG6v+G6pyVQJeG7qCVQJV0iUCThurFQxJFd4buDJVBdIjw4w5RQJmFQNuG7qlAl4bq1UGThuq1QJj5Q4buh4busOFtQJOG6sVA24buuOF1QJuG7sDnDlFAlXSA4XVBiZcOtKThQZ+G7qlDhu7dd4bu0OFAq4bu0OFBdOeG7qjhQxJFd4buqOF1QxJHEg8SRUDhdIjw3UGfhurtQaeG7tMOtUCrhu4M4W1Dhu6Hhu6w4W8OUUOG6q13hu6jEkVDEkWMiPjhQw73EkC1J4burUCXhur3Gr1AmMcavUOG6q13hur/hurU4W+G7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqra2XEkV05Y+G7oMagRyI8xJFQ4bur4buq4buWL+G6q8ag

Việt Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Tạo sự đồng thuận trong Nhân dân
2024-05-23 08:45:00

baophutho.vn Những ngày này, các địa phương trong tỉnh thuộc diện phải sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, giai đoạn 2023-2025 đang khẩn trương triển...

Tránh xa “viên đạn bọc đường”

Tránh xa “viên đạn bọc đường”
2024-05-23 08:43:00

baophutho.vn “Viên đạn bọc đường” là cách nói ví von dùng để chỉ những cám dỗ vật chất và lợi ích mà chủ nhân của nó sử dụng làm “vũ khí” tác động vào người...

Kỳ III: Chiến khu từ lòng dân

Kỳ III: Chiến khu từ lòng dân
2020-08-19 07:52:00

PTĐT - Vào một đêm cuối tháng 6 năm 1945, Chiến khu Vạn Thắng, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê đã ra đời giữa những ngày cách mạng sục sôi, cùng với Chiến khu Phục Cổ và Chiến khu...

Cờ búa liềm rạng soi vùng đất mới

Cờ búa liềm rạng soi vùng đất mới
2020-08-18 08:12:17

PTĐT- Minh Hòa với nhiều dãy núi cao nối tiếp nhau trùng điệp, từng nổi tiếng với thế “Tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ” đã được Đảng, Mặt trận Việt Minh lựa chọn để xây dựng...

Cờ búa liềm rạng soi vùng đất mới

Cờ búa liềm rạng soi vùng đất mới
2020-08-17 07:25:54

PTĐT - Để xây dựng lực lượng, căn cứ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Việt Minh, Nhân dân vùng Đất Tổ đã dựa vào địa thế núi rừng, sự đồng lòng, đoàn kết để gây...

Kỳ II: Phong phú mô hình huy động sức dân

Kỳ II: Phong phú mô hình huy động sức dân
2020-08-11 11:19:46

PTĐT - Phát huy vai trò của người dân trong phòng, chống tội phạm, nhiều mô hình tự quản ở khu dân cư đã được thành lập, góp phần tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long