Cập nhật:  GMT+7
4buZQnDhu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTY0PDlcOKw4Phu6Phu5UzVeG7n1tbW8Oy4bufPULDlFPhuqbhu4Dhu59C4buC4bun4bufw4DFqcOA4buf4bqiReG7p+G7n8OBxrDhu4Dhu5/Dk0Lhu5rDgOG7n8OV4bupw5PDsuG7nzNCSeG7gOG6quG7n8OSw5RT4bq0w5Xhu5/DlcO94bq+4buP4buf4bq8QuG7guG7n8OVQuG7osOA4bufQkPhuqThu4DDtOG7mS9CcOG7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buV4buZQ+G6vuG6quG7n+G7juG7jMOAa+G7oy8vw4DDtcOB4bun4buGw5NCw5TDlULhu4bDtVDhu4Av4bqgw4Phu47hurzDleG7hsOTL+G7gMODUeG7ji9x4buhcnEvc+G7peG6oHLhu6Hhu6Xhu6FxcXLDlXDDunFzw7lxw4pww7XhurrDk+G6quG7o+G7ny/hu5Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lSPhu6fhu4Dhu5/hu6fhu4Dhu5/hu4BD4buAQuG7n8OV4bui4bufw5LDlOG7q+G7gOG7n+G6vELDlOG7nyXDjOG7gOG6quG7n2NCReG7gELhu4/hu59S4bux4bufNUPhu4BC4bufJcawQ+G7j+G7n0LDlFPhuqThu4Dhu59jw73hu4Dhu59iSuG7gOG7n8OVQsagTOG7gOG6quG7n1LDlFPhurLhu4Dhu5/huqLhurThu4Dhu5/DleG7nOG7gOG6quG7n+G6qkPhu6fhu5/huqLEkOG7gELhu5/DlcOUU+G6suG7gOG7n8OV4buMw5RTw4Lhu4Dhu4/hu59Q4bu34buA4buf4bqi4buK4buA4bqq4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n+G6oMO94buA4bufw5VC4bun4bq+4buf4bqqQ+G7p+G7n8OTQuG7hOG7gOG6quG7j+G7n8OAQsON4buA4bqq4bufw5Xhu4pD4bufw5NC4bup4bq+4buP4bufw5XhuqThu5/hu4Dhu6nhu4Dhu59S4bux4bufQuG7ikPhu4/hu5/huqLhu6vhur7hu5/DgeG7q+G7huG7n+G7pjZjY+G7n8OV4buM4bqy4buA4buf4bqiReG7p+G7n8OBxrDhu4Dhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG7leG7leG7lTNV4bufW8Oy4bufNkLhu6Dhu4Dhuqrhu5/DgcagS8OA4bufw4BCw73hu4Dhu5/Dinfhu4Dhuqrhu5/DiuG6tuG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buV4buV4buV4buVM1Xhu59bW8Oy4buf4bqtQuG7huG7gOG6quG7n8OTQuG7kOG7n+G6vknhu59CxJDhu4BC4bufQsOUU+G7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n+G7juG7msOA4buf4bqgw73hu4Dhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG7leG7leG7lTNV4bufW+G7hcOy4bufJOG7ouG7gOG6quG7n+KAnMOTQuG6suG7gOG7n+G6qkPhu7fDlOKAneG7n+G6qkPhu6Dhu5/DgcSQ4buAQuG7n1PhurLhu4Dhu5/DgMOU4buKw4Dhu5/hu47DjeG7gOG6quG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDk33Dg+G7p+G6oOG7o+G7leG6rWMlY+G7ny3hu59j4buc4buf4buO4bui4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu59CxrDhu4BC4bufw4Dhu5Thu6fhu5/DgMWpw4Dhu5/DleG7iOG7n8OAQuG7msOA4bufw5Xhu6Lhu5/DksOU4bur4buA4bufTuG7n+G6vELDlOG7n+G6oMO94buA4bufw4DGoOG7j+G7n8OAxanDgOG7n+G6okXhu6fhu5/Dk0LGoErhu4Dhuqrhu59Qw43hu4Dhu5/Disaw4buf4oCc4bqiQ+G6puG6vuG7n+G7gOG7guG7gOG6quKAneG7n8OTQuG7msOA4bufw5Xhu6nDk+G7n1DDguG7n+G7pjZjY+G7n+G6ouG7seG7n8OA4buC4buf4buO4bui4bufw4BCw5RT4bqm4buA4bufQuG7guG7p+G7j+G7n+G6vEJJ4buA4bqq4bufw4Dhu4Thu4Dhu59S4burU+G7n+G7jOG7p+G7n8OAxanDgOG7n1Dhu5jhu5/DleG7jEbhu4Dhuqrhu5/FqeG7gOG7j+G7n8OVxJDhu4BC4bufQsSQ4buAQuG7n8OV4buKQ+G7n8OTQuG7qeG6vuG7j+G7n8OV4bqk4buf4buA4bup4buA4bufUuG7seG7n0Lhu4pD4buf4bqqQ+G7q+G6vuG7n+G7jEjhu5/hu4zhuqTDleG7j+G7n+G6onfDgOG7n8OBQ+G6pMOV4bufw4rGsOG7n8OAxanDgOG7n+G6vELDlOG7n1Dhu6LDgOG7n+G6qkPFqcOT4buf4buM4bun4buAQsO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5U9QsOUU+G6puG7gOG7n0Lhu4Lhu6fhu5/huqJF4bun4bufw4HGsOG7gOG7n8OV4buMRuG7gOG6quG7n+G6okPhuqbhur7hu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lTNCw5Thu58lw4zhu4Dhuqrhu59jQkXhu4BC4buf4buAduG6vuG7n8OV4buM4bqy4buA4bufw5Xhu4zhu5jDgOG7n+G6osagTOG7gOG6quG7n3JwdcOA4buP4bufcnB1w4Phu4/hu5/Disaw4bufw4Dhu57hu6fhu5/hu4DhuqpI4buf4bqiQ+G7n1DGsOG7huG7n1Lhu7Hhu581Q+G7gELhu58lxrBD4bufUMaw4buf4bqqQ8Wpw5Phu5/hu4zhu6fhu4BC4bufUEtD4bufUuG7seG7n+G7heG7reG7gOG7nzTDlEnhu4Dhuqrhu4/hu59Cw5RT4bqk4buA4bufY8O94buA4bufYkrhu4DDteG7nyVF4bun4bufw4HGsOG7gOG7n+G7gMawU+G7n8OA4buC4buf4bqiSeG7gOG6quG7n+G7gOG6qsagTEPhu5/huqDDveG7gOG7n8OV4buKw4Dhu5/DlUJD4bqmw5Thu5/hu47DjeG7n+G7jkPhu4BC4buf4buOw43hu4Dhuqrhu59QxrDhu5/huqDDveG7gOG7n8OAxanDgOG7n8OVw4nhu4BC4bufY0LFqUPhu58jxJDhu4BC4buP4bufNuG7p+G6vuG7nyVF4buAQuKApsOK4bqy4buA4bufUsO9U+G7n+G6oOG7ouG7gOG6quG7n+G6vELDlOG7n+G6vEPhu4BC4bufw5XhurThu5/hur5LQ+G7n8OV4buc4buf4buAQuG7oOG7gOG6quG7n+G7gOG7reG6vuG7n3Dhu6V14buhw7Xhu5824bq0w5Thu5/hu4BCxqDhu581Q+G7gELhu58lxrBD4bufw4rGsOG7n1Lhu7Hhu5/hu47hu7Xhur7hu5/DlOG7s8OV4buf4buAQuG7s8OV4buP4buf4buAQsSQ4bufQsOUU+G6pOG7gOG7n2PDveG7gOG7n2JK4buA4bufw5VCxJDhu59C4bu1w5Thu5/hu4BCxqDhu59QQ+G6pMOA4buf4bqqQ+G7p+G7huG7n8OVQsagSuG7gOG6quG7j+G7n+G6vEPhu4BC4buf4bqg4buG4bun4buAQuG7n8OBw5RJ4buA4bufw4HFqeG7gOG7n8OK4bupQ+G7n8OV4bu3w5Phu5/DleG7jMOU4buA4bqq4bufw4BC4buU4bufU+G6tMOU4bufTuG7n+G6vELDlOG7nyXDjOG7gOG6quG7n2NCReG7gELDteG7nyXhu4Lhu5/Disaw4buf4bq+4buKw5Xhu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqrDlFPhurLhu4Dhu5/huqDhu4bhu5/hur7GsOG7n8OAxanDgOG7n+G6osONQ+G7n8OVxqBN4buA4bqq4bufw5Xhu4pD4bufw5NC4bup4bq+4bufw5VCxqBM4buA4bqq4bufw4rhu6Lhu6fhu5/DgEJG4buA4bufw4rGsOG6vuG7n+G7gEpD4bufw5Xhu5jhu5/DleG7t8OT4buP4bufw4FD4bq04buA4bufJcOM4buA4bqq4bufY0JF4buAQuG7n8OVQsaw4buAQuG7n+G6okPhuqbhur7hu5/hu4Dhu4Lhu4Dhuqrhu59Qw4Lhu5/hu6Y2Y2Phu59QS0Phu5/huqLhu5Thu5/DgMWpw4Dhu5/DiuG7huG7qUPhu5/DleG6pOG7n+G7gOG7qeG7gMOy4bufNeG7p+G7n8OV4buQU+G7j+G7n8OATOG7n8OB4bupw4Dhu4/hu5/DleG7jOG7iuG6vuG7n8OA4buvw5PigKbhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lWPhu4zGoEvDgOG7n+G7gOG7reG6vuG7n3Hhu6FwdOG7j+G7n+G6oOG7kuG7n8OBQ+G6tMOV4buf4buMSOG7n8OAxanDgOG7n8OV4bqk4buf4buA4bup4buA4bufUuG7seG7n0Lhu4pD4bufw4Dhu4Lhu5/DgEJDw4LDlOG7n0LGoEvhu4Dhuqrhu5/huqpD4bun4bufw5Xhu63hu4Dhuqrhu59QxrDhu5/huqBD4bqs4buA4bufw4FD4bq04buA4bufw5NC4buaw4Dhu5/DleG7qcOT4bufTuG7nyXDjOG7gOG6quG7n2NCReG7gELhu5/hu4BCxqDhu4Dhuqrhu5/DgMWpw4Dhu5/DgOG7s8OT4bufw4BCROG7gELhu5/DksOUU8OC4buA4bufw4Dhu5bhu4Dhuqrhu5/hu4BCxqDhu5/DiuG7osOA4bufw4rGoE3hu4Dhuqrhu5/DgELhu5rDgOG7n+G7gOG7reG7gOG6quG7n+G6vELhu4Lhu5/DlULDg+G7huG7n+G6oEhD4buP4bufUuG7nuG7n8OKVOG7n8OV4buMQ+G6pMOV4buf4bqi4bqm4bufw4FOQ+G7n8OA4bua4buf4bqg4bquw5Phu5/DgELEqOG7n+G7gMawU+G7n8OVQsSQ4bufw4DFqcOA4buf4oCcw4Dhu4bhu4Dhu5/DgeG7qcOA4oCd4bufw4Dhu5Lhu4Dhuqrhu5/hu4Dhu6nhu4Dhu5/DleG7jOG7iuG6vuG7n8OA4buvw5Phu5/DiuG7qUPhu5/huqBD4bufw4BCw5RT4bqm4buA4buf4buO4bun4buA4bqq4bufw4BCxKjhu5/hurxCxanDgMO14bufPcWp4bufw4FD4bqkw5Xhu4/hu5/DgOG7guG7n8OVQkxD4buf4bqiQ+G6puG6vuG7n8OAxanDgOG7n8OA4buG4buA4buf4buA4bqqQkPhuqThu4Dhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/hurxC4bunQ+G7n0Lhu5DDleG7n8OAQkTDgELhu5/huqBGw4Dhu5/DlULDg+G7huG7n8OV4buM4buYw4Dhu5/huqLGoEzhu4Dhuqrhu59QxrDhu4bhu5/DgMWpw4Dhu59S4buC4bq+w7Xhu59j4buM4buG4buA4bqq4bufw4DDvcOU4bufw4BCw5RT4bqk4buA4bufUEtD4bufw4BC4buQ4buA4bqq4bufw5VJQ+G7j+G7n2Phu4zGoE7hu4Dhuqrhu5/hurxCw5Thu58lw4zhu4Dhuqrhu59jQkXhu4BC4bufw5Xhu5zhu4Dhuqrhu5/huqLGoOG7p+G7n+G7jOG7p+G7n8OA4buG4buA4buf4buOw43hu5/hurxCSeG7gOG6quG7n+G6vEJHQ+G7n+G6qkPhu7fDleG7n+G6vsSQ4buAQsOy4bufI8SQ4buAQuG7n8OSw5TDveG7gOG7n8OA4bua4bufcOG7oeG7n0Lhu4rhu5/DlULEkOG7n8OA4buC4bufcOG7n+G6osONQ+G7n8OVxqBN4buA4bqq4bufQuG7kMOV4bufw4BCRMOAQsO04bufNuG6quG7hsawQ+G7n+G7jOG7p+G7j+G7n8OAxanDgOG7n+G6osONQ+G7n8OVxqBN4buA4bqq4bufw5NC4buaw4Dhu5/DleG7qcOT4bufTuG7n8OAxanDgOG7n1Dhu5Lhu4Dhuqrhu4/hu5/huqJF4bun4bufw4HGsOG7gOG7n8OKw73hu4Dhu5/DgOG7t+G7gOG7j+G7n8OVQuG7t+G6vuG7n8OAQkThu5/DlcOJ4buAQuG7n+G6vELFqcOA4bufw4Dhu5Lhu4Dhuqrhu5/DleG7ikPhu5/Dk0Lhu6nhur7hu5/huqLhu6fhu4Dhuqrhu5/DgUXhu5/DleG7jMOUU+G7n+G7gOG7seG7n8OA4buW4buA4bqq4bufUMOC4buf4bqiw71T4bufw4rhu7nhu4Dhu5/DleG7jMON4buAw7Xhu5/huqHhu4Dhuqrhu5824bqqw5RT4bqs4buA4buf4bqpw5RU4bufJMO94buA4buf4oCT4bufY+G7jMagTuG7gOG6quG7n+G6vELDlOG7n+G6oMO94buA4bufw4DGoOG7j+G7n2Phu4zGoE7hu4Dhuqrhu5/DgeG7p+G7gOG7n+G7puG7gOG7n+G7gEPhu4BC4buf4bq8QsOU4bufJcOM4buA4bqq4bufY0JF4buAQuG7n8OAQuG7huG7n8OBQ+G6tMOV4bufw5VC4bqy4bq+w7Lhu5/igJwl4bqm4buf4bqi4bur4bq+4bufw4Hhu6vhu4bhu5/hu6Y2Y2Phu4/hu5/hu6fhu4Dhu5/DleG7hsaw4buA4bufw5VCSeG7gOG7n1Lhu4Lhur7hu4/hu58j4bun4buA4buf4bum4buA4buf4buAQ+G7gELhu5/DleG7ouG7n8OSw5Thu6vhu4Dhu5/hurxCw5Thu5/huqLhu7Hhu5/DgEJD4bun4buf4buAQkfhu5/hur5J4bufQsSQ4buAQuG7n8OV4bui4bufw5LDlOG7q+G7gOG7n1DDguG7n8OV4buc4buA4bqq4buf4bq8QsOU4bufUOG7osOA4buP4bufw5VCxrDhu4BC4bufw4rhu7fDk+G7n3Thu5/DleG7iOG7n+G7p+G7gOG7n+G7gEPhu4BC4bufw5Xhu6Lhu5/DksOU4bur4buA4buf4bqi4bqm4bufw5VCw4Phu4bhu5/huqBIQ+G7j+G7n8OTQsONQ+G7n0JNw5Phu59QS0Phu5/DiuG7osOA4bufw4rGoE3hu4Dhuqrhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/hu6fhu4Dhu5/hurxD4bqm4bq+4buf4buO4buGxanDleG7n8OVxJDhu4BC4bufQsSQ4buAQuG7n8OV4bqk4buf4buA4bup4buA4bufUuG7seG7n0Lhu4pD4bufw5Xhu4zhurLhu4Dhu5/huqJF4bun4bufw4HGsOG7gMO14bufNuG6qsagTEPhu5/huqDDveG7gOG7n8OA4buW4buA4bqq4bufw5VEw4BC4bufw4Dhu6LDgOG7n8OVQuG7p+G6vuG7n+G6qkPhu6fhu5/DlcON4buf4bqqQ8Wpw4Dhu5/DleG7ikPhu5/Dk0Lhu6nhur7hu4/hu5/DgELDieG7n8OA4bu14buA4bufw5VC4buzU+G7n+G6osONQ+G7n8OVxqBN4buA4bqq4bufw4rhu6nhu59Sw5Thu7PDleG7n0JD4bqk4buA4bufw5Xhu4zhurLhu4Dhu5/huqJF4bun4bufw4HGsOG7gOG7n8OKxrDhu5/DleG7iOG7n8OV4bui4bufw5LDlOG7q+G7gOG7n+G6ouG7seG7n+G7gOG7r+G6vuG7n8OB4buvw5Xhu5/huqLGoE3DgOG7n8OVQknhu4Dhuqrhu5/DksOU4bun4buf4oCcw5Xhu6dD4buf4bq+4buvw5XigJ3hu5/hu4BCw73hu4Dhu5/huqDDveG7gOKAncO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Xhu4VLQ+G7n8OTQsagSuG7gOG6quG7n8OAQsO94bq+4buf4oCcw4BC4bu34bq+4buf4bq+xrDhu5/DgELhu6/DgOKAneG7j+G7n8OAxanDgOG7n8OVQsaw4buAQuG7n1BD4bqy4buA4buf4bun4buA4buf4buAQ+G7gELhu5/DleG7ouG7n8OSw5Thu6vhu4Dhu5/huqLhu7Hhu5/huqLhurThu4Dhu5/DleG7nOG7gOG6quG7n0Lhu4rhu59Q4bu34buA4buf4bqi4buK4buA4bqq4buP4bufw5XDlFPhurLhu4Dhu5/DleG7jMOUU8OC4buA4buP4buf4bqi4butw4Dhu5/DgUPhuqTDleG7n8OAQuG7kOG7n8OV4buMRuG7gOG6quG7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu5/huqpD4bun4buf4bqixJDhu4BC4bufw4Dhu4Lhu5/DgOG7huG7gOG7n8OD4bq+4buf4bqi4bun4buA4bqq4buf4bq+4buvw4Dhu5/DgMWpw4Dhu5/DleG6pOG7n+G7gOG7qeG7gOG7n1Lhu7Hhu59C4buKQ+G7j+G7n8OTQsO94buA4bufw5VEw4BC4buP4buf4bqqQ+G7q0Phu5/DlUJEw4BC4buf4bqi4bqm4bufQkbhu59CQ+G6psOU4bufUMaw4bufw4BCw5Thu4Dhuqrhu5/DleG7p1Phu5/DgcawQ+G7n8OV4buM4buc4bufw5XhuqThu5/hu4Dhu6nhu4Dhu59S4bux4bufQuG7ikPhu5/hu4zhu6fhu5/hurxCR0Phu5/huqpD4bun4buf4bqixJDhu4BC4buP4bufw4Dhu4rhu4Dhuqrhu5/huqLDjOG7gOG6qsO14bufJOG7huG7n8OKxrDhur7hu5/DlcONw5Xhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/huqDDveG7gOG7n1Dhu7fhu4Dhu4/hu5/huqLhurThu4Dhu5/DleG7nOG7gOG6quG7n+G6qkPhu6fhu5/huqLEkOG7gELhu5/DlcOUU+G6suG7gOG7n8OV4buMw5RTw4Lhu4Dhu59Qw4Lhu59QQ+G6pMOA4bufw5NC4buE4buA4bqq4buP4bufw4BCw43hu4Dhuqrhu5/DleG6pOG7n+G7gOG7qeG7gOG7n1Lhu7Hhu59C4buKQ+G7n+G7gOG6suG7gOG7n+G7gOG6qsagTEPhu5/huqDDveG7gOG7n+G7jnnhu4Dhu5/hu47GsOG7gOG6quG7n8OTQsONQ+G7n0JNw5Phu59QS0Phu58j4bun4buA4buf4bumNmNj4bufUMaw4bufw4DFqcOA4bufw4Dhu7PDk+G7n8OAQkThu4BC4bufw5LDlFPDguG7gOG7j+G7n8OASuG7n8OSw5Thu6fhu4Dhu5/DgELhu5rDgOG7n+G7gOG7reG7gOG6quG7n8OV4buM4buG4buA4bqq4bufUEPhuqTDgOG7n8OAw5Thu4Dhuqrhu5/DgOG7s8OT4bufw5VCSeG7gOG6quG7n8OVQ+G7gOG7j+G7n8OTQsONQ+G7n0JNw5Phu5/DgeG7r8OV4buf4bqqQ+G7oOG7j+G7n8OV4buMQ+G6pMOV4bufw5NCxanhu5/DgMWpw4Dhu5/hu4jhu5/DgEzhu5/DgeG7qcOA4buP4bufQuG7kMOV4bufw4BCRMOAQuG7j+G7n8OBw5RJ4buA4bufw4HFqeG7gOG7n+G6vuG7p+G7n8OV4buQU+KApmPDlFPhu5/hu4BCQ+G6suG7gOG7j+G7n+G7jsON4bufRMOV4bufw4DFqcOA4buf4bqqQ+G7p+G7n+G6osSQ4buAQuG7n8OA4buC4bufw4Dhu4bhu4Dhu5/Dg+G6vuG7n+G7jEpD4bufUMaw4buG4bufw4Dhu4bhu4Dhu5/huqLGoEzhu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpCQ+G6pOG7gOG7n+G7gOG6quG7t8OT4buf4bqg4buG4buf4buO4bq44buf4bqgQ+G6pOG7gOG7j+G7n1Lhu7PDlOG7n0Lhu4jhu59QS0Phu59CxrDhu4Dhuqrhu59S4buC4bq+4buP4bufw4Hhu6nhu4Dhu5/DgcOo4buf4buA4bqy4buA4bufw4Dhu4Thu4Dhu5/DgELDg+G7n+G6qkPhu7PDlOG7j+G7n8OVQuG7t+G6vuG7n8OAQkThu5/DgOG7guG7n+G7gELhu6Dhu4Dhuqrhu59CxrDhu4BC4buf4bqi4buK4buA4bqq4bufw5NC4bur4buA4buf4bq8QsWp4buA4bqq4buP4bufUMOU4buf4bq8QsON4buA4bqq4oCm4buFS0Phu5/hu4BC4bug4buA4bqq4bufw5Xhu4zGoEzhu4Dhuqrhu59CTcOT4buf4buAxrBT4buP4bufI+G7p+G7gOG7n+G7puG7gOG7n+G7gEPhu4BC4buf4buO4bue4buf4bqg4buY4buA4bqq4bufw5NCxqBK4buA4bqq4bufw5NCxanDk+G7n+G6oMO94buA4bufUOG7t+G7gOG7n+KAnOG6vsOC4bq+4buf4buA4buv4buA4buP4buf4buM4buv4buA4bufw4HDlEnhu4DhuqrigJ3hu4/hu59Q4buc4bun4buf4bq8Q+G6suG7gOG7n8OSw5RT4bq0w5Xhu4/hu59Q4buc4bun4buf4bq+w4Lhur7hu5/huqDhurDhu4bhu43hu5/hur7hu4rDleG7n+G6vnfDleG7n+G6vEPhurLhu4Dhu5/DleG7jMSQ4bufQsaw4buA4bqq4buf4buA4bqqxrBT4buf4bqi4bq04buA4bufw5Xhu4zhu4Thu5/DgELDlFPhuqThu4Dhu4/hu5/DlcO94bq+4buf4buO4bui4buP4buf4bq+d8OV4buf4bq8QsWpw4Dhu5/Dk0LDjUPhu59CTcOT4bufUEtD4bufY+G7iOG7n8OV4bui4bufw5LDlOG7q+G7gOG7j+G7n0LGsOG7gOG6quG7n1Lhu4Lhur7hu5/DlULDg+G7huG7n+G6oEhD4buP4bufw4DDlOG7gOG6quG7n8OA4buzw5Phu5/DlUJJ4buA4bqq4bufw5VD4buA4buP4bufw5Xhu4zhu6LDgOG7n8OVQ+G6tMOT4bufw4rhurLhu4Dhu5/FqeG7gOKApjZCTOG7n+G6ouG7guG7j+G7n8OV4buM4bqy4buA4buf4bqiReG7p+G7n8OBxrDhu4Dhu5/DgOG7guG7n+G7jOG7s8OV4buf4buAQkPDgsOU4buf4buI4bufw4Hhu6nDgOG7n+G6osagTcOA4bufw5Xhu4xD4bqkw5Xhu5/Dk0LFqeG7j+G7n+G7gEJDw4LDlOG7n+G6osONQ+G7n8OVxqBN4buA4bqq4buf4buA4bqqQkPhuqThu4Dhu59C4buQw5Xhu5/hur7hu6fhu5/DleG7kFPhu5/DleG7ouG7n+G7gOG6qsOUU+G6pOG7gOG7n+G6ouG7reG7gOG6quG7n+G6vFThu5/huqJD4bufw4Dhu6dD4buf4buA4bqqQkPhuqThu4Dhu5/DleG7t8OT4bufw5Xhu4zDlOG7gOG6qsO14buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5Ul4bq04buA4buf4buA4bunU+G7j+G7n8OV4buM4bqy4buA4buf4bqiReG7p+G7n8OBxrDhu4Dhu5/hurxCw5Thu58lw4zhu4Dhuqrhu59jQkXhu4BC4buf4bq8Qknhu4Dhuqrhu5/DgOG7hOG7gOG7n+G6osONQ+G7n8OVxqBN4buA4bqq4buf4buA4bqqQkPhuqThu4Dhu59C4buQw5Xhu5/hur7hu6fhu5/DleG7kFPhu4/hu5/DgMWpw4Dhu5/hu4jhu5/DgEzhu5/DgeG7qcOA4buf4bqixqBNw4Dhu5/DleG7jEPhuqTDleG7n8OTQsWp4buP4buf4buA4bup4buA4bufw5Xhu4zhu4rhur7hu5/DgOG7r8OT4bufUHfDleG7n+G6osagTcOA4buf4bqi4bu5U+G7n8OK4buSQ+G7j+G7n8OVxJDhu4BC4bufQsSQ4buAQuG7n+G7p+G7gOG7n+G7gEPhu4BC4bufw5Xhu4zhu7fDleG7n8OV4bui4buf4bqixqBNw4Dhu5/huqpD4bug4bufUOG7oOG7gOG6quG7j+G7n+G7gOG6qsagTEPhu5/huqDDveG7gOG7n1PhurLhu4Dhu5/DlcO94bq+4buf4buO4bur4buA4bufUsOU4buzw5Xhu5/Dk0LFqcOV4bufw5Xhu4xD4bqm4buA4buf4bq8Q+G7gELhu5/DleG6tOG7j+G7n+G6okxD4buf4buOw43hu4Dhuqrhu5/hu4DhuqrGsFPhu5/hur7hu4rDleG7n+G7gMO94buA4bqq4bufw4Dhu6fhu4bhu59QS0Phu5/hur7hu5rDgOG7n8OVQsOU4buf4buAQuG7t8OT4bufw4HEkOG7gELhu5/DksOUw73hu4Dhu59CSuG7gOG7n3LDueG7n8OV4buMQ+G6pMOU4buf4bqiw4zhu4Dhuqrhu58v4buA4bqqxqBMQy/hu4Dhu63hur7hu4/hu5/DlcOZ4bufw4rhuqThu59C4buK4buf4buA4bqqQsOo4buG4buf4bqqQ+G7q+G6vuG7n8OA4buE4buA4buf4buh4buPcuG7pW3hu4/hu59CSuG7gOG7n+G7peG7oW3hu5/huqpD4bun4buf4bqixJDhu4BC4buf4bqi4bupw5Xhu5/huqDhu6fhu4BC4bufQkPhuqTDlOG7n1Dhu63hu4Dhu59C4buC4bun4buP4buf4bqq4buCw5Phu5/hu47hu5rDgOG7n+G6vEJJ4buA4bqq4buf4buAQkfhu59QxrDhu4bhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DgMOU4buKw4Dhu5/Dk0LFqcOV4bufw5Xhu4xD4bqm4buA4buf4bq8Q+G7gELhu5/DleG6tOG7j+G7n1Lhu7Hhu59C4buKQ+G7n8OA4buU4bun4buf4bqiReG7p+G7n8OTQsagSuG7gOG6quG7j+G7n+G6osag4bun4bufNUPhu4BC4bufJcawQ+G7n8OV4buMTuG7n8OVQsaw4buAQuG7n1Lhu7Hhu5/hu4BJ4buA4bqq4bufw5VCSeG7gOG7n+G6vktD4buf4bqi4bu1w5Thu5/DlUPhurLhu4Dhu5/DgOG7lOG7p+G7n0LDlFPhuqThu4Dhu5/hur5Dw4Lhu4Dhu5/hu4Dhu5BD4bufY8O94buA4bufYkrhu4Dhu5/hu4Dhu63hur7hu59x4buhcMO5w7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG7mUPhur7huqrhu5/hu47hu4zDgGvhu6MvL8OAw7XDgeG7p+G7hsOTQsOUw5VC4buGw7VQ4buAL+G6oMOD4buO4bq8w5Xhu4bDky/hu4DDg1Hhu44vceG7oXJxL3Phu6XhuqBy4buh4bul4buhcXFyw5Vww7pxc8O5ccOKccO14bq6w5Phuqrhu6Phu58v4buV4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5U9SeG7gOG6quG7n+G7p+G7gOG7n0LDlFPhuqThu4Dhu59jQuG7p+G7gELhu58j4bun4bufw5VCxqBM4buA4bqq4bufUsOUU+G6suG7gOG7n8OBxanhur7hu5/hu4Dhu6/hur7hu5/DgErhu5/hu45O4buP4bufw4BCQ+G7p+G7n+G7juG6sOG7n8OVQknhu4Dhuqrhu5/DlUPhu4Dhu5/huqLhu6vhur7hu5/DgeG7q+G7huG7n+G7pjZjY+G7n+G6okXhu6fhu5/Dgcaw4buA4bufw4Dhu4Lhu5/hu4BCQ8OCw5Thu5/huqLDjOG7gOG6quG7n8OBxrDhu4bhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/huqpDxanhu4bDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVM0JJ4buA4bqq4buf4bqi4bqm4buf4bq8QuG7huG7q+G7gOG6quG7n8OVw41D4buf4bqgxqBLQ+G7n8OAQsO94buA4buf4bqiw6jhu4Dhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7lTNCw5Thu59Q4buiw4Dhu59j4buM4bupQ+G7n+G6qkPhu6fhur7hu59jw73hu4Dhu5804bu3w5Mt4bufI+G7iuG7nz1J4buA4bqq4buf4bun4buA4buf4bqi4buC4buA4bqq4bufw5LDlMO94buA4buf4buAduG6vuG7n8OV4buM4bqy4buA4buf4bqiReG7p+G7n8OBxrDhu4Dhu5/DgOG7lOG7p+G7n3Hhu59Cw5RT4bqk4buA4buffeG7qeG7n33hu4Thu6fhu4/hu59o4bqy4buA4bufNOG7t8OT4buP4bufw4Dhu4Lhu5904bufw5NCw73hu4Dhu5/DleG7jOG7qUPhu4/hu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+G6ouG7guG7j+G7n8OTQsO94buA4bufw5Xhu4zhu6lD4buf4buOw43hu59w4bufUMaw4bufw5NCw73hu4Dhu5/DleG7jOG7qUPhu5/hu47DjeG7n3Hhu5/hu4B24bq+4bufw5Xhu4zhurLhu4Dhu5/huqJF4bun4bufw5NC4bu34buA4bufQsOUU+G6pOG7gOG7n33hu6nhu5994buE4bun4buN4bufw5NCw73hu4Dhu5/DleG7jOG7qUPhu5/hu47DjeG7n3Lhu4/hu59z4buP4bufdOG7n+G7gHbhur7hu5/DleG7jOG6suG7gOG7n+G6okXhu6fhu5/Dk0Lhu7fhu4Dhu59Cw5RT4bqk4buA4bufaOG6suG7gOG7nzThu7fDk8O14bufY+G7qUPhu59j4buM4bupQ+G7n+G6qkPhu6fhur7hu59jw73hu4Dhu5804bu3w5Phu4/hu59xL3Lhu5/hu47DjeG7n8OTQuG7qeG6vuG7n+G7gELDveG7gOG7n+G6ouG7p+G7gOG6quG7n8OA4burQ+G7n8OV4bup4buG4bufTuG7n+G6osO9U+G7n8OKQ+G6suG7gOG7n8OSw5Thu6fhu4Dhu5/huqLhurThu4Dhu5/hur7hu6fhu5/DleG7kFPhu4/hu59QQ+G6pMOA4bufw4DFqcOAQuG7n8OKU+G7n1BLQ+G7n1Lhu7Hhu59C4buKQ+G7n8OAQsOJ4bufw4rGsOG7n8OV4bup4bq+4bufw5VCTEPhu4/hu5/hurxCSeG7gOG6quG7n8OTQuG7q0Phu5/Disaw4bufQsSQ4buAQuG7n8OVQuG7msOA4bufw4Dhu6dD4buf4buA4bqqQkPhuqThu4Dhu5/hu4DhurLhu4Dhu5/hu4BCw5Thu5/DgOG7tcOU4buf4buO4bue4buf4bqg4buY4buA4bqq4buf4bq+4bun4bufw5Xhu5BT4bufw4Dhu5Thu6fhu5/hu4BC4bug4buA4bqq4buf4bqiw41D4bufw5XGoE3hu4Dhuqrhu5/hu4DGsFPhu59QQeG7gOG7n+G7jOG7s8OV4bufw4Dhu6fhu4bDteG7nz3FqcOA4buf4bqiw41D4bufw5XGoE3hu4Dhuqrhu5/hu4DhuqpCQ+G6pOG7gOG7n8OKw5RJ4buA4bufw5XEkOG6vuG7n8OASuG7n0Lhu4pD4buf4bqi4bqm4buf4bq+4buCw4Dhu5/hu4DDjUPhu59QS0Phu5/DgeG6suG7gOG7n+G7gOG6quG7hsawQ+G7n+G7gEJ24bq+4buf4bq+w5Thu6fhu5/DgcWp4buA4bufw5Xhu4zFqUPhu5/Dk0LEgsOT4bufw4BC4buzw5Xhu5/hur7hu6fhu5/DleG7kFPDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVZ8Wpw4Dhu5/huqJF4buAQuG7n+G6vELDlOG7n1Dhu6LDgOG7n+G6qkPFqcOT4buf4buM4bun4buAQuG7n2Phu4zhu6lD4buf4bqqQ+G7p+G6vuG7n2PDveG7gOG7nzThu7fDk+G7n8OKxrDhu5/huqJF4bun4bufw4HGsOG7gOG7n8OV4buMRuG7gOG6quG7n+G6okPhuqbhur7hu59Qw4Lhu5/hu6Y2Y2Phu4/hu59kIzYk4bufQsOUU+G6pOG7gOG7n33hu6nhu5994buE4bun4buP4bufQsOUU+G6pOG7gOG7n2jhurLhu4Dhu5804bu3w5Phu59QxrDhu59j4buM4bupQ+G7n+G6qkPhu6fhur7hu59jw73hu4Dhu5804bu3w5Phu5/huqLhu7Hhu59Sw71T4buf4bqg4bui4buA4bqq4buf4bqpw5RT4bufw4BC4bq04bufw5NCw41D4bufQk3Dk+G7n0Lhu4bhu6nDleG7n+G6ouG7iuG7gOG6quG7n8OA4buU4bun4bufPeG7mOG6vuG7n8OKQ+G6suG7gOG7n+G6vOG6tMOV4bufw4Hhu6vhu4bhu5/huqLhu6vhur7hu5/hu6Y2Y2Phu5/hurxCw5Thu59Q4buiw4Dhu5/huqpDxanDk+G7n+G7jOG7p+G7gELhu5/huqpD4bug4bun4bufY+G7jOG7qUPhu5/huqpD4bun4bq+4bufY8O94buA4bufNOG7t8OT4bufUEtD4bufw4DFqcOA4bufUuG7seG7n8OVQsOU4buKw4Dhu59x4bufQsOUU+G6pOG7gMO14buf4buFS0Phu5/Dk0LGoErhu4Dhuqrhu5/DgELDveG6vuG7n+KAnOG6vEJJ4buA4bqq4buf4bqi4bqm4buf4bq8QuG7huG7q+G7gOG6quG7n8OVw41D4buf4bqgxqBLQ+G7n8OAQsO94buA4buf4bqiw6jhu4DigJ3hu4/hu5/DksOUU+G6tMOV4bufw5XDveG6vuG7n1Lhu4Lhu6fhu5/DleG7jEPhuqTDleG7n+G6ouG6puG7n8OV4bqk4buf4buA4bup4buA4bufUuG7seG7n0Lhu4pD4bufw5LDlOG7p+G7gELhu5/huqJF4bun4bufw4HGsOG7gOG7n2Phu4zhu6lD4buf4bqqQ+G7p+G6vuG7j+G7nyPhu6fhu4Dhu5/hu6Y2Y2Mt4bufw5VCxrDhu4BC4bufUEPhurLhu4Dhu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n+KAnD3hu5jhur7hu5/DikPhurLhu4Dhu5/hurzhurTDleG7n+G7p+G7gOG7n8OV4buGxrDhu4Dhu59Qw4Lhu5/hu6Y2Y2PigJ3hu5/DlULGoEzhu4Dhuqrhu59Sw5RT4bqy4buA4bufw5Xhu4zhu6fhu4bhu5/huqLhu4hD4bufw5VCSeG7gOG6quG7n8OVQ+G7gOG7n1DDguG7n8OAxanDgOG7n8OBQ+G6psOU4bufQkPhuqThu4Dhu59QQ+G7n8OTQuG7qeG6vuG7n8OA4buU4bun4buf4bqiw41D4bufw5XGoE3hu4Dhuqrhu59CxJDhu4BC4buf4buO4bui4buP4buf4bq+4bun4bufw5Xhu5BT4buP4buf4bq+4bupQ+G7n+G6oMO94bq+4bufUOG7kuG7gOG6quG7n+G6qkPFqcOT4buf4buM4bun4buAQuG7j+G7n8OAxanDgOG7n+G6osONQ+G7n8OVxqBN4buA4bqq4bufw4rGsOG7n8OTQuG7qeG6vuG7n+G7gELDveG7gOG7n8OAQuG7s8OT4bufQsaw4buAQuG7n1Lhu4bhu4Dhuqrhu5/FqeG7gOG7n8OTQuG7qcOV4bufw5Xhu5Lhu59Qw4Lhu5/huqJF4bun4bufw5NCxqBK4buA4bqq4bufw5XFqUPhu59C4buE4bun4buf4buAQuG7t8OT4bufw4Dhu4rhu4Dhuqrhu5/huqLDjOG7gOG6qsO14bufY+G7nOG7n+G7gOG7reG6vuG7n3Hhu6FwcOG7n+G6ouG6tOG7gOG7n+G7gOG7p1Phu4/hu5/DleG7nOG7n8OAxanDgOG7n+G7gOG6qsOUw4zhu4Dhu5/DlUPhu4Dhu4/hu589SeG7gOG6quG7n+G7p+G7gOG7n0LDlFPhuqThu4Dhu59o4bqy4buA4bufNOG7t8OT4buf4bqi4bux4bufw5NCw41D4bufQk3Dk+G7n1BLQ+G7n2Phu4zhu6lD4buf4bqqQ+G7p+G6vuG7n2PDveG7gOG7nzThu7fDk+G7n+G6okPDgsOU4bufw5Xhu4zhu6fhu5/Disaw4bq+4buf4buMSOG7n3B14bufUOG7mC9wdeG7n+G6osONQ+G7n8OVxqBN4buA4bqq4bufw5NC4bup4bq+4buf4buAQsO94buA4bufw4Dhu4Lhu59CxrDhu4BC4bufUEPhu5/Dlcaw4buA4bqq4bufw5Xhu4zhu6Dhu4/hu5/hur7DlOG7p+G7n8OBxanhu4Dhu5/DleG7jMWpQ+G7n8OTQsSCw5Phu5/DgELhu7PDleG7n+G6vuG7p+G7n8OV4buQU+G7jeG7n+G6vEJOQ+G7n8OVw43hu59wcuG7n1Dhu5gvcHLhu5/DgUXhu5/DgOG7p+G7gOG7j+G7n8OVQsOU4buf4bqqQ+G7oOG7n3Bw4bul4buP4bulcOG6quG7n0LDg+G7jOG7hkPhu4Dhu43hu5/huqJDw4LDlOG7n8OV4buM4bun4bufw4rGsOG6vuG7n+G7jEjhu59wcuG7n1Dhu5gvcHPhu5/huqLDjUPhu5/DlcagTeG7gOG6quG7n8OKxrDhu5/Dk0Lhu6nhur7hu5/hu4BCw73hu4Dhu5/Dk0Lhu6nhur7hu5/DleG7ikPhu59Qw4Lhu59CxJDhu4BC4buf4buO4buiw7Xhu58ld8OA4bufw4FD4bqkw5Xhu4/hu59j4buM4bupQ+G7n+G6qkPhu6fhur7hu59jw73hu4Dhu5804bu3w5Phu59QxrDhu5/DgEJE4buAQuG7n8OSw5RTw4Lhu4Dhu5/DgMWpw4Dhu59S4bux4bufw4rDveG7gOG7n8OA4bu34buA4bufw4Dhu4Lhu5/hu47hu6Lhu5/Dk0LDjUPhu59CTcOT4bufw4BCd8OV4bufw4BC4bq24bufw5Xhu4zhu4bhu4Dhuqrhu59QQ+G6pMOA4bufw5LDlOG7q+G7gOG7n8OKVOG7n+G6osONQ+G7n8OVxqBN4buA4bqq4bufw5NC4bup4bq+4buf4buAQsO94buA4buf4bqi4bux4bufw4BC4buzw5Phu59CxrDhu4BC4bufUuG7huG7gOG6quG7n8Wp4buA4bufw5NC4bupw5Xhu5/DleG7kuG7n+G7gELGoOG7gOG6quG7n+G6vEJJ4buA4bqq4bufw4Dhu4Lhu5/DlULDveG7gOG7n+G7gELDveG7gOG7n8OVQ+G6tMOT4buf4buAQuG7t+G7gOG7j+G7n8OVQuG7reG6vuG7n+G7gMOUSUPDteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVPeG7kuG7gOG6quG7n1BLQ+G7n8OASeG7gOG6quG7n8OVxanDgOG7n+G6ouG7s8OU4bufw5Xhu4zhu6fhu4BC4bufUEtD4bufw4DFqcOA4bufQsaw4buAQuG7n1BD4bufw5NC4bup4bq+4bufw5Xhu4pD4buP4bufw5Xhu5zhu5/hu4Dhu63hur7hu59x4buhcHDhu5/huqLhurThu4Dhu5/hu4Dhu6dT4buP4bufPUnhu4Dhuqrhu5/hu6fhu4Dhu5/DgMWpw4Dhu59S4bux4bufw4rDveG7gOG7n8OA4bu34buA4bufY+G7jOG7qUPhu5/huqpD4bun4bq+4bufY8O94buA4bufNOG7t8OT4buf4buAQsagw7Lhu5814buk4bufNMOU4buA4bqq4buP4bufNeG7pOG7nzTGoErhu4Dhuqrhu5/hu5FCw5RT4bqk4buA4bufaOG6suG7gOG7nzThu7fDk+G7k+G7n8OTQsONQ+G7n0JNw5Phu59QS0Phu5/DgMWpw4Dhu58j4bun4buA4buf4bumNmNj4buf4bq8QsOU4buf4bqgw73hu4Dhu5/DgMag4bufw5Xhu4jhu5/DgELhu5rDgOG7n8OAxanDgOG7n8OBw5Thu4hD4bufw5XDlOG7teG7gOG7n8OV4buM4bun4bufw5Xhu6lD4buf4bq8QsOU4bufUOG7osOA4buf4bqqQ8Wpw5Phu5/hu4zhu6fhu4BC4buP4buf4bqi4bux4bufw5NCxanDleG7n0JD4bqk4buA4buP4buf4buA4bqq4but4buA4bufw4BCd+G7gOG7j+G7n1Lhu57hu5/DilThu59w4buhdOG7n1Dhu5jhu5/DikPhurLhu4Dhu5/DksOU4bun4buA4buf4bqi4bq04buA4buf4bumNmNj4bufUuG7q1Phu5/hu4zhu6fhu5/DleG7jOG6suG7gOG7n+G6okXhu6fhu5/Dgcaw4buAw7Xhu582Qkzhu5/hu47hu6Lhu5/DgMagSuG7gOG6quG7n8OSw5RT4bq0w5Xhu4/hu59S4bue4bufw4pU4buf4bqg4buaw5Xhu5/huqJD4bqm4bq+4buP4buf4bqi4bq04buA4buf4buA4bunU+G7n8OVxJDhu4BC4bufQsSQ4buAQuG7n+G7pjZjY+G7n07hu59Q4buS4buA4bqq4buf4bqqQ8Wpw5Phu5/hu4zhu6fhu4BC4buf4bqqQ+G7oOG7p+G7n3Hhu59Cw5RT4bqk4buA4bufaOG6suG7gOG7nzThu7fDk+G7j+G7n33hu6nhu5994buE4bun4bufUMaw4bufY+G7jOG7qUPhu5/huqpD4bun4bq+4bufY8O94buA4bufNOG7t8OT4buf4bqixqBNw4Dhu5/huqpD4burQ+G7n8OSw5RT4bq0w5Xhu4/hu5/hurxCSeG7gOG6quG7n+G6ouG6puG7n8OTQsWpw5Xhu5/hu45D4buAQuG7n8OVQsaw4buAQuG7n+G6okPhuqbhur7hu5/hu4Dhu4Lhu4Dhuqrhu4/hu5/Dk0Lhu5rDgOG7n8OV4bupw5PDteG7nyXhu6lD4buf4buQU+G7nzbhuqrDlFPhuqzhu4Dhu5/huq1CxqBK4buA4bqq4bufI+G7r8OA4buf4oCT4bufJeG7ikPhu5/DleG7jMagTuG7gOG6quG7nyXhu4pD4bufUsO9U+G7n+G6oOG7ouG7gOG6quG7n8OTQuG7huG7gOG6quG7n8OV4buMxrDhu4bhu5/DgeG7q+G7huG7n1DhuqThu5/hu6Y2Y+G6qeG7j+G7nz1J4buA4bqq4buf4bun4buA4bufQsOUU+G6pOG7gOG7n2jhurLhu4Dhu5804bu3w5Phu5/hu4BC4bu34buA4bufUsSCw5XDsuG7nzZCTOG7n8OKxrDhur7hu5/DlcONw5Xhu5/DgEnhu4Dhuqrhu5/DlcWpw4Dhu5/hu4Dhu6/hur7hu5/DlcSQ4buAQuG7n0LEkOG7gELhu5/huqLhu7Hhu5/huqpD4burQ+G7n8OSw5RT4bq0w5Xhu5/hurxFw5Phu5/DlUJMQ+G7n8OAxanDgOG7n1Dhu5jhu59QQ+G6pMOA4buf4buA4buIQ+G7n8OA4buK4bq+4bufw4pD4bqy4buA4bufw5LDlOG7p+G7gOG7n+G6ouG6tOG7gOG7n+G7pjZjY+G7n8OV4buM4bqy4buA4buf4bqiReG7p+G7n8OBxrDhu4Dhu59QxrDhu5/huqLhu7PDlOG7n8OV4buM4bun4buAQuG7n0JD4bqkw5Thu5/DksOU4bur4bufUEtD4bufw4DFqcOA4bufw4rhu4bhu6lD4bufw5Xhu4pD4bufw5NC4bup4bq+w7Xhu589xanDgOG7n8OV4buI4bufw5Xhu6Lhu5/DksOU4bur4buA4bufUMaw4buf4buA4bqqxqBMQ+G7n+G6oMO94buA4buf4bqi4bux4bufw4BC4buU4buf4bqi4buK4buA4bqq4bufw5XDjeG7n+G6qkPFqcOA4bufQuG7huG7qcOV4buf4bqi4buK4buA4bqq4bufw4Dhu5Thu6fhu5/DgMWpw4Dhu5/DiuG7huG7qUPhu5/huqLDjUPhu5/DlcagTeG7gOG6quG7j+G7n+G6quG7gsOT4bufw5NC4bu14buA4buf4bq+4bun4buA4bqq4bufw4rhu6lD4bufQkPhuqTDlOG7n8OSw5Thu6vhu5/DleG7jOG7huG7gOG6quG7n8OASeG7gOG6quG7n8OVxanDgOG7n+G6ouG7s8OU4bufw5Xhu4zhu6fhu4BC4bufw5NC4buE4buA4bqq4buf4buA4bqq4buc4bun4bufw5Xhu4pD4bufw5NC4bup4bq+4bufUMaw4buf4bqi4bur4bq+4bufw4Hhu6vhu4bhu5/hu47hu6Lhu5/DgcSQ4buAQuG7n1PhurLhu4Dhu59Q4buS4buA4bqq4buf4bqqQ8Wpw5Phu5/hu4zhu6fhu4BC4oCdw7Xhu5kvw5Phu5Xhu5nDk+G7n8OAw4rhu6fhu47hu45r4bujw5Mj4buG4bqgU+G7o+G7leG7mUPhur7huqrhu5/hu47hu4zDgGvhu6MvL8OAw7XDgeG7p+G7hsOTQsOUw5VC4buGw7VQ4buAL+G6oMOD4buO4bq8w5Xhu4bDky/hu4DDg1Hhu44vceG7oXJxL3Phu6XhuqBy4buh4bul4buhcXFyw5Vww7pxc8O5ccOKcsO14bq6w5Phuqrhu6Phu58v4buV4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OTI+G7huG6oFPhu6Phu5VjQsagTeG7gOG6quG7n8OVxanhu5824bqqSeG7n2Phu4xE4buf4buFQ+G6rOG7gOG7ny3hu5/huq1C4buC4bufw5Xhu4zGoE7hu4Dhuqrhu5/huq1C4buE4buA4bqq4buf4bqt4buF4buhdOG7j+G7nz1J4buA4bqq4buf4bun4buA4bufw5XDieG7gELhu5/DgELhu4bhu5/DgUPhurTDlcOy4buffcaw4buA4bqq4buf4buA4but4bq+4buP4bufPUnhu4Dhuqrhu5/hu6fhu4Dhu5/DlcOJ4buAQuG7n+G6osOCw5Thu5/huqLFqeG7gELhu5/huqpDxanhu4/hu5/hu4zGsOG7n+G7juG7hsWpw5Xhu5/DgMWpw4Dhu5/huqJF4bun4bufw4HGsOG7gOG7n8OV4buMRuG7gOG6quG7n+G6okPhuqbhur7hu4/hu5/Dk0Lhu5rDgOG7n8OV4bupw5Phu59Qw4Lhu5/hu6Y2Y2Phu5/huqLhuqbhu5/DgELDieG7n+G6ouG7qeG7huG7n8OASeG7gOG6quG7n+G7p+G7gOG7n8OAxanDgOG7n0LDlFPhuqThu4Dhu4/hu5/DlULGsOG7gELhu5/DlUJF4buf4bqi4but4buA4bqq4buf4bq8VOG7n+G6vOG6tOG7n0Lhu4bhu6nDgELhu5/DgELDlFPhuqbhu4Dhu59C4buC4bun4buf4bqiReG7p+G7n8OBxrDhu4DDteG7nyXhuqbhu5/Disaw4bq+4buf4bqixqBNw4Dhu5/huqJDw4LDlOG7n+G6ouG7guG7n8OA4bu14buA4bufw4BJ4buA4bqq4buf4buO4buaw4Dhu5/huqLhu4Lhu4Dhuqrhu5/huqrhu4LDk+G7n+G7jOG7s8OV4buf4buAQkPDgsOU4bufw4Dhu5Thu6fhu5/DgMWpw4Dhu5/DlULGsOG7gELhu59QQ+G6suG7gOG7n8OV4buI4bufw4BC4buaw4Dhu5/DleG7ouG7n8OSw5Thu6vhu4Dhu59O4buf4bq8QsOU4buf4bqgw73hu4Dhu5/DgMagw7Xhu5824but4bq+4bufceG7oXDhu6Xhu5/DleG7hsaw4buA4bufw5XDieG7gELhu5/DgOG7guG7n3F04bufUuG7seG7n8OV4buMRuG7gOG6quG7n+G6okPhuqbhur7hu5/Dk0Lhu5rDgOG7n8OV4bupw5Phu59Qw4Lhu5/hu6Y2Y2Phu4/hu5/huqLhurThu4Dhu5/hu4Dhu6dT4buf4buO4bunw5Thu5/hur7hu4rDleG7n8OVQkxD4buf4bqqQ+G7p+G7gOG7n8OV4buMQ+G6puG7gOG7n+G6vELhu6dD4bufUMOC4bufw4BJ4buA4bqq4bufw5XFqcOA4bufw4BCw5RT4bqm4buA4bufQuG7guG7p+G7n+G6okXhu6fhu5/Dgcaw4buA4buP4bufPUnhu4Dhuqrhu5/hu6fhu4Dhu5/DlcOJ4buAQuG7n+G6ouG7p+G7gOG6quG7n1LDg+G6vuG7n1LEgsOV4buP4bufw4BJ4buA4bqq4buf4buAQuG7t+G7gOG7n+G6osag4bun4bufcHHhu59S4bux4buf4buM4bun4buf4bq8QkdD4buf4bqgQ+G6pOG7gOG7n8OV4buMRuG7gOG6quG7n+G6okPhuqbhur7hu4/hu5/Dk0Lhu5rDgOG7n8OV4bupw5Phu59Qw4Lhu5/hu6Y2Y2PigJ3DteG7mS/Dk+G7leG7mcOT4bufw4DDiuG7p+G7juG7jmvhu6PDkyPhu4bhuqBT4buj4buVM1Xhu59b4buFw7Lhu58k4bui4buA4bqq4buf4oCcw5NC4bqy4buA4buf4bqqQ+G7t8OU4oCd4buf4bqqQ+G7oOG7n8OBxJDhu4BC4bufU+G6suG7gOG7n8OAw5Thu4rDgOG7n+G7jsON4buA4bqq4buZL8OT4buV4buZw5Phu5/DgMOK4bun4buO4buOa+G7o8OT4bumw5TDlULhu4bhu4zhu6Phu5XigIvigIvigIvigIvigIvigIvigIs2QuG7guG6vuG7n+G6reG7heG7n+G6rULhu4Thu4Dhuqrhu589Yy1nfeG7mS/Dk+G7lQ==

​​​​​​​Nhóm PV Phòng CT-XH

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trị bệnh “sợ trách nhiệm”

Trị bệnh “sợ trách nhiệm”
2024-05-20 07:50:00

baophutho.vn Không phải đến bây giờ mới có tình trạng cán bộ, đảng viên sợ trách nhiệm, không dám làm việc , không dám nêu gương... Bệnh “sợ trách nhiệm”...

Kỳ II: Phong phú mô hình huy động sức dân

Kỳ II: Phong phú mô hình huy động sức dân
2020-08-11 11:19:46

PTĐT - Phát huy vai trò của người dân trong phòng, chống tội phạm, nhiều mô hình tự quản ở khu dân cư đã được thành lập, góp phần tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong...

Ở nơi đầu “ngọn gió”

Ở nơi đầu “ngọn gió”
2020-08-10 08:01:55

PTĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long