Cập nhật:  GMT+7
ceG6vsWp4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buW4buB4buA4buiw43huqzDuXIh4bq+RuG7pcOCSuG7iuG7peG7reG7pVXhu4rDiuG7pcOC4buk4bulxajhu4BE4buK4bulw4Lhur7hu7Phu6rhu6Xhuqbhu5544bulxajDveG7iOG7pcWo4buE4bul4bui4bua4buG4bul4bui4bq+UuG7peG7olTDlOG7isOK4bulWOG7iuG6vuG7peG7ouG6vnjhu6rhu6XhurTDveG7pcOjeOG7qnEv4bq+xalyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7ljXhuqx44bqkw7ly4bq/T+G7pVXhu4rDiuG7pcOC4buk4bulxajhu4BE4buK4bul4bui4bq+eMOM4bulw4rhu4B44bulw4Lhu57DksOC4bul4bqm4bueeOG7pcONw73DjOG7pcOC4bq+UuG7peG7iuG6vsOD4buK4bul4bucT+G7peG7iuG6vsO94bulxanhu6fhu6Xhu5bhur5P4bulKOG7iMav4buK4buA4buKw4rhu6Xhu5jhu6XhuqPhu4jhu4rhuqThu4jhu4rhu53hu6Xhu6Lhur544buq4bul4buB4bq+UuG7peG7olTDlOG7isOK4bulWOG7iuG6vuG7peG7geG6vuG6rOG7muG6rOG7nHjhu6XDo3jhu6rhu53hu6XDiuG7gOG7tcOM4bul4buo4bueT+G7isOK4bulw4JK4buK4bul4but4bul4buKw4pU4buQ4buA4bul4buceOG7nuG7pUnhur7hu4Dhu6Uuw5Lhu6Xhu6Lhu5pU4buY4buKw4rhu6Vt4bul4buixJDhu6VY4buK4bq+4bulw6N44bui4bui4bulNXjhu4rDguG7iMOCSeG7peG7isOKw73hu6rhu6XFqeG7qy/hu63hu6Xhu6Lhu57hu6pE4buK4bul4bq0T+G7peG7muG7oOG7ouG7pUnhur5M4buA4bulw4Lhu57DksOC4bul4bqm4bueeOG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7lyceG7gMOMw4rhu6Xhu5zhu5rDgsO0w7kvL8OC4buj4bq0eOG7iOG7luG6vuG7nuG7ouG6vuG7iOG7o8Wo4buKL+G6pOG6rOG7nEnhu6Lhu4jhu5Yv4buK4bqsxq/hu5wvxal3xrDhu6kv4burd+G6pOG7scawxrDFqeG7p+G7qeG7seG7osWp4but4buxxal24bunw43FqeG7o0jhu5bDisO54bulL3JxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5ci7DkuG7peG7ouG7mlThu5jhu4rDiuG7pW3hu6Xhu6LEkOG7pVjhu4rhur7hu6XDo3jhu6Lhu6Lhu6U1eOG7isOC4buIw4JJ4buj4bul4buh4bu04buK4bq+xqHhu6VYM+G6uy/hu4Hhu4FsasSDcHEv4buWcuG6peG7isOK4bulw6N44bui4bui4bulNXjhu4rDguG7iMOCSeG7neG7peG7q+G7p+G7peG7ouG7nuG7jOG7gOG7neG7peG7isOKVOG7kOG7gOG7peG7luG6vuG7teG7iuG7peG6pk/hu4Dhu6XFqOG7gMOJw4Lhu6VY4buK4bq+4bul4bua4buQ4buA4bulSeG6vkzhu4Dhu6XhuqPhu4BE4buK4bulw4zhu4Dhu4rhur7hu6XDguG6vsOD4bue4bulKuG7nuG7peG7oTzhu4dw4bud4bulw4JK4buK4bulw4pL4buA4bulw43DveG7pS7hu5rhuqzhu6jhu4Dhu6Lhu53hu6XDjMO94bulSeG6vk7hu4rDiuG7pcOCxKjhu6Xhu6Lhur5MeOG7peG7ouG6vuG7nuG6sOG7iuG7neG7peG6puG7t+G7peG7muG7oOG7ouG7pUnhur5M4buA4bulw4Lhu57DksOC4bul4bqm4bueeOG7peG7nHjhu57hu6XFqErhu4rDiuG7peG6tEzhu6Xhu5bhur7hu4DEkOG7nuG7peG6puG6ruG7nuG7peG7ouG7gEThu4rhu53hu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7pUnhur7hu4Dhu6XDgsOZ4bue4bulxIPDiuG7iOG7s+G7gOG7peG7ouG7mlThu5jhu4rDiuG7pVjhu4rhur7hu6Uu4buI4bua4buA4buc4bulw6Dhu4jhur7hu4rhu5zhu4jhu4rhu53hu6Xhu4rDilThu5Dhu4Dhu6VS4buKw4rhu6Xhur7DkuG7pVjhu4rhur7hu6Xhu5rhu5Dhu4Dhu6U84buH4bulxajDveG7iOG7peG7ouG6vnnhu4rDiuG7pcWp4bun4bul4buiw5Thu4Dhu6XDgsSo4bul4bq+4buIw4DDguG7pUnhur5O4buKw4rhu6XDgsSo4bul4bui4bq+THjhu6Xhu6Lhur7hu57hurDhu4rhu53hu6XhuqThurLhu4rhu6Xhuqbhuq7hu57hu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7pcOC4buew5LDguG7peG6tEzhu6Xhu5bhur7hu4DEkOG7nuG7pUnhu4bhu4rhu6XhurThuq7hu57hu6XDjeG7t+G7iuG6vuG7peG6puG7s+G7iOG7peG6puG7teG7isOK4bulLuG7teG7iOG7peG7ouG6vlLhu6Xhu6Lhur544buq4bul4bui4bq+xJDhu6XFqOG7hOG7peG7ouG7muG7huG7pcOCUnjhu6XhurTDveG7peG7geG6vuG6rOG7muG6rOG7nHjhu6XDo3jhu6rhu53hu6XFqMOU4buA4bulxanFqeG7qy/hu6nFqeG7qeG7peG7luG6vuG7gMSQ4bue4bul4bq04bqu4bue4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXLhu4Hhur7huqzhu4jhu6Xhu6Lhur5V4bul4buiw5nhu53hu6VO4buKw4rhu6U1eOG7isOC4buIw4JJ4bul4bqmVeG7isOK4bul4bui4bq+VeG7peG7nHnhu57hu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG7nE/hu6Xhu6/hu6VV4buKw4rhu6XDguG7pOG7pcWo4buAROG7iuG7peG6puG6uOG7pcONS+G7ouG7pcWow73hu4jhu6XFqErhu4rDiuG7peG6vnjhu4Dhu6XhuqTDmeG7pUnhu4DEkOG7iuG7peG6pOG7gOG6uuG7iuG7peG7mnjhu6XFqMO94buI4bul4buKw4rDveG7quG7pcWpdi/hu63hu6Xhu6LDlOG7gOG7o3Ev4buWcuG6u+G6vnnhu6Lhu6XhurThu4Dhurjhu57hu6XFqMOU4buA4bul4bq0eeG7iOG7peG6o+G7iOG7iuG6pOG7iOG7iuG7pTzFqOG6rOG7iuG7gOG7isOK4bul4bq/4buieOG7iuG6pHjhu5rhuqThu53hu6VO4buKw4rhu6U1eOG7isOC4buIw4JJ4bul4buKxKjhu4DGoeG7pcO54buBTuG7gOG7peG6puG7t+G7pcag4bue4buqxJDhu6Lhu6Xhuqbhu4Thu4rhur7hu6Xhu5rhu6Dhu6Lhu6VJ4bq+TOG7gOG7pcOC4buew5LDguG7peG6puG7nnjhu6XFqMO94bul4bui4buCw4zhu6Xhu5p44bulw4J5w4Lhur7hu6Xhu6JP4bui4bul4buK4bq+xILhu6Lhu6Xhuqbhurjhu6Xhu6Lhur7hu6DDguG7peG6puG6tuG7quG7pcOCecOC4bulw4rhu4B54bul4bui4bua4buE4bulw4zDveG7peG7ok7hu4Dhu6Xhu6Lhur7DmcOC4bul4bucw5nhu6XGoOG7nnjhu4rhu6Xhu6LDg8OM4buj4bulw6PDkuG7ouG7peG6puG7gEXhu57hu6Xhu5pN4bul4buaw73hu4rDiuG7pcONw73hu6Xhu6JO4buA4bulSeG6vk7hu4rDiuG7peG7ouG6vuG6uOG7pcOK4buAw73hu4rhur7hu6XDguG6vuG7gMSQ4buK4bul4bui4bq+QeG7isOK4bul4buh4bui4bua4buI4buKw4rhu6XDguG7nsOSw4Lhu6Xhuqbhu5544bul4buKw73hu6pw4bujw7lxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cuG6peG7isOK4bulNXjhu4rDguG7iMOCSeG7pXnDjOG7pcOC4bq+RuG7pUnEkOG7ouG7pcag4bue4bu14bul4bq0TOG7peG7luG6vuG7gMSQ4bue4bul4buY4bulxahK4buKw4rhu6XFqeG7pUnhur7hu4Dhu6VO4buKw4rhu6XDguG6vkbhu6Xhu4rhur7hurDhu4rhu6XhuqZU4buSw4Lhu6XGsOG7p+G7peG7luG6vuG7gMSQ4bue4bul4bq04bqu4bue4bud4bul4bq+w5Xhu4rhu6Xhu6nhu6Xhu5bhur7hu4DEkOG7nuG7peG7nOG7iOG7pcWow5Thu4Dhu6XDjFXDguG7peG7ok/hu4Dhu6Xhu6Lhur7hu4Dhurjhu57hu6XDguG6ruG7iuG7peG7ouG6vuG7gMSQ4bui4bul4bqm4bq44bul4buY4bulw43hu7Phu4Dhu6XDguG7nsOSw4Lhu6Xhuqbhu5544bujcS/hu5Zy4buB4bua4buI4buKw4rhu6XDguG7nsOSw4Lhu6XhurRM4bul4bui4buz4buA4bulxahK4buKw4rhu6XFqeG7neG7peG6plXhu4rDiuG7peG7nHjhu57hu6Xhu4rDilThu5Dhu4Dhu6XDiuG7gMO94buK4bq+4bul4buK4bq+4buAReG7nuG7pVLhu4rDiuG7peG6vsOS4bul4buK4bq+xILhu6Lhu6XDjcO94bulxIPDiuG7iOG7s+G7gOG7peG7ouG7mlThu5jhu4rDiuG7pVjhu4rhur7hu6XDoOG6rOG7muG6rMOM4buq4bulNeG7nuG7iuG7ouG7peG6plThu5LDguG7peG7q+G7qeG7peG7luG6vuG7gMSQ4bue4bud4bulLsOS4bul4bui4buaVOG7mOG7isOK4bulw6NO4buA4bul4bui4buaVOG7kOG7isOK4bulw6Phu4DDguG6vnjhuqzDjeG7pTThu4jFqOG6rOG7peG6plThu5LDguG7peG7qeG7r+G7peG7luG6vuG7gMSQ4bue4buj4buj4buj4bujcS/hu5ZyceG7luG7pcOCw4144buc4bucw7TDueG7li7hu4jhuqThu6rDuXLhu4Hhu5rhu4jhu4rDiuG7pUnhur7hu4Dhu6XhuqbEqOG7neG7peG6tHjhu6VV4buKw4rhu6XDguG7pOG7pcWo4buAROG7iuG7pUnhur5O4buKw4rhu6XhuqZS4bul4bucT+G7peG7luG6vuG7gMSQ4bue4bul4bq04bqu4bue4bul4bqm4bq44bul4bui4buaUeG7pcON4buz4buA4bul4buceOG7nuG7pcWoSuG7isOK4bulxanhu6XDjcO94bulw4LDmeG7nuG7pcON4bu34buK4bq+4bul4bqm4buz4buI4bul4bqm4bu14buKw4rhu6Uu4bu14buI4bul4bui4bq+UuG7peG7ouG7s+G7gOG7pTXhu7Phu6XFqOG7gMOJ4buK4bulWOG7iuG6vuG7pVjhu4rhuqThu5rhuqx44bul4bqj4bqseOG6pOG7nOG7iMOM4bud4bulLsOS4bul4bui4buaVOG7mOG7isOK4bulauG7gMOJw4Lhu6XDjcO9w4zhu6XFqMO94bul4buB4bua4buS4bulw4LEguG7luG7pTzhu5zhu6Lhur7huqzhu5rhu6XDo8OCauG6rOG7quG7pcWow73hu6Xhu4rDiuG6vuG7hOG7peG7nFfhu6XDo3jhu5pJ4bulNXjhu5rhu5bhuqzhu5rhu6NxL+G7lnLhu4Hhu4zhu4rDiuG7pcOCw5Lhu4rDiuG7peG7qcWp4bup4bul4buKw4rhur7hu4Thu6Xhu5xX4bul4bqm4bu14buKw4rhu6Uu4bu14buI4bul4bui4bq+UuG7peG7ouG7s+G7gOG7pTXhu7Phu6XFqOG7gMOJ4buK4bul4bq0TOG7peG7luG6vuG7gMSQ4bue4bul4bui4bq+4bqs4buI4bul4buK4bq+4buAReG7nuG7pcWoSuG7isOK4bul4bqm4bq44bulw43DmXjhu6XDguG6vkvhu4rhu6XGsOG7pVXhu4rDiuG7pcOC4buk4bulxajhu4BE4buK4bulw4Lhu55P4buA4bulw4JQ4buKw4rhu6Xhu6Lhu5rhu4jhu4rDiuG7peG6pHjhu4rhur7hu6Xhu5x5w4Lhur7hu6Xhu5rhu6Dhu6Lhu6XDikvhu4rhu6NxL+G7lnJx4buW4bulw4LDjXjhu5zhu5zDtMO54buWLuG7iOG6pOG7qsO5cmpK4buKw4rhu6XhurRM4bul4buW4bq+4buAxJDhu57hu6Xhu6Lhur5V4bulxrDhu6Xhu5xD4bul4bui4buAxJDhu4rhu6Xhur7DveG7iuG6vuG7pcWow73hu4jhu6Xhu4rDisO94buq4bulxal2L+G7reG7peG7osOU4buA4buj4bulxanGsOG7seG7o+G7p+G7p+G7p+G7peG7ouG6vsO94buK4bq+4bulxajhu4BE4buK4bul4bqm4bu14buKw4rhu6Uu4bu14buI4bul4bui4bq+UuG7peG7ouG7mkThu4rhu6Xhu6Lhu4jDveG7iuG7pcag4bueT8OC4bul4bucQ+G7peG6tEzhu6Xhu5bhur7hu4DEkOG7nuG7pcONw5l44bulw4Lhur5L4buK4bulw43hu7fhu4rhur7hu6Xhuqbhu7Phu4jhu6XDjMOU4buA4bulw4JSeOG7peG6puG7teG7isOK4bul4bui4buaROG7iuG7pcOCw5Xhu6Xhu5zhu5jhu6XhuqR44buK4bq+4bul4bucecOC4bq+4bul4bua4bug4bui4bulw4pL4buK4bul4buKw73hu6rhu6XFqMO94bulxqDhu5544bul4bqmxKjhu6XhurThuq7hu57hu6Xhu5p44bulxajhu4Thu6Xhu6Lhur5S4bul4buiVMOU4buKw4rhu6XDjMOU4buA4bulw4JSeOG7peG7ilTDlMOC4bulWOG7iuG6vuG7pcWow73hu4jhu6Xhuqbhuq7hu57hu6Xhu6Lhur554buKw4rhu6Uu4bu14buq4bul4buiw5Thu4Dhu6NxL+G7lnLhuqPhu4BE4buK4bulxqDhu5544buK4bul4bui4buAxJDhu4rhu6Xhu6Lhu5rhu4Lhu4rhur7hu6Uu4bua4bqs4buo4buA4bui4bud4bulLsOS4bul4bui4buaVOG7mOG7isOK4bul4buBw73hu4Dhu6XDguG6vuG7huG7iuG6vuG7pVjhu4rhur7hu6Xhurvhur7hu4DDjeG7gOG7luG7pTV4w4zDjOG7iOG7iuG6pOG7pcOC4bq+4buI4bul4bq04buAxJDhu6Lhu6Xhu5xD4bulSeG6vk7hu4rDiuG7pcONw73DjOG7pcWo4buAw4nDguG7peG7ouG7muG7iOG7isOK4bulw4Lhur7hu4bhu4rhur7hu6Xhu5bhur5S4bulw4JSeOG7pcOMw5Lhu6Lhu6Xhu6Lhur5S4bul4buiVMOU4buKw4rhu6XDguG6vlLhu6Xhu6Lhu5pUw5Xhu4rDiuG7peG7muG7kOG7gOG7pTzhu4fhu6XDjMO94bulSeG6vk7hu4rDiuG7pcOCxKjhu6Xhu6Lhur5MeOG7peG7ouG6vuG7nuG6sOG7iuG7o3Ev4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5Yu4buI4bqk4buqw7ly4bq74bq+eeG7ouG7peG6tOG7gOG6uOG7nuG7pcWow5Thu4Dhu6XhurR54buI4bulw4rhu4DDlOG7gOG7peG6tEThu4rhu6XDjUXhu6Xhur7DkuG7gOG7peG7isOK4bq+4buE4bulw4J5w4Lhu6XhurTDkuG7peG7ouG7mlThu5jhu4rDiuG7peG7osO94buA4bulw4Lhur7hu4bhu4rhur7hu6U84buH4bul4bqk4buA4bq64buK4bul4buaeOG7peG7ouG7s+G7gOG7peG6o+G7nuG7qOG6rMOM4bq04buI4bue4buaw4rhu6Xhu4rDisO94buq4bulxanhu6sv4but4bud4bulTuG7isOK4bulNXjDjMOM4buI4buK4bqk4bulw4JT4buKw4rhu6XDguG7teG7iuG6vuG7peG6tHnhu4jhu6XhurTEguG7ouG7pcOCVeG7pXjhu4Dhu6VJxJDhu6Xhu4rhur7hu4DDicOM4bul4bq0w73hu6Xhu4Hhur7huqzhu5rhuqzhu5x44bulw6N44buq4bulw4rhu4Dhu6bhu6XDjeG7s+G7gOG7pUnhur7hu4jhu7Xhu4rhu6Xhu5bhur7hu4bhu6XDglJ44bulWOG7iuG6vuG7pcWow5Thu4Dhu6VJ4bq+T+G7gOG7peG7isO94buq4bud4bul4bqmVOG7ksOC4bulw4Lhur7hu4jhu6XDjUThu4rhu6Xhu6LDlOG7gOG7pcOK4bqu4buK4bul4bux4bun4bul4buiVuG7peG6rOG7nuG7muG7iOG7oy/hu6NxL+G7lnJx4buWcnHhu5bhu6XDgsONeOG7nOG7nMO0w7nhu5ZY4bue4bui4bq+4buI4buaw7ly4bq74bq+VMOV4buKw4rhu6U14buIeOG7peG7oeG7geG7gWxqxIMvauG7gOG6rOG7ouG7injDjCtwcS/hu5Zy

Phương Hoa (TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Cầu nối” những nghĩa cử cao đẹp

“Cầu nối” những nghĩa cử cao đẹp
2024-06-24 08:23:00

baophutho.vn Sinh thời, Bác Hồ căn dặn các thế hệ cán bộ, hội viên Chữ thập đỏ (CTĐ) “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo...

Phụ nữ xã Ngọc Lập làm theo Bác

Phụ nữ xã Ngọc Lập làm theo Bác
2019-06-14 07:26:49

PTĐT - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua của địa phương và tổ chức hội phát động, Hội Phụ nữ xã Ngọc Lập, huyện Yên...

Cần chấm dứt tình trạng cản trở giao thông

Cần chấm dứt tình trạng cản trở giao thông
2019-06-13 10:11:17

PTĐT - Theo phản ánh của nhiều người dân lưu thông trên tuyến Quốc lộ 2D địa phận khu 4, xã Hà Thạch thị xã Phú Thọ, trong nhiều ngày qua một số người dân đã tự ý lấy cây, cành...

“Nóng” thị trường thiết bị làm mát

“Nóng” thị trường thiết bị làm mát
2019-06-13 10:08:51

PTĐT- Những ngày này thời tiết nắng nóng gay gắt và khó chịu, nhiệt độ nhiều ngày lên đến 39-400C, khiến nhu cầu mua sắm thiết bị làm mát của người dân tăng cao.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long