Cập nhật:  GMT+7
4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7kzzDvcOK4bud4buf4buj4buj4budQUfDiuG6rOG7ncOK4bqoeMOK4budw4rhuqzhuqjhuqrhu53hu7lE4budw4rhuqzDjeG7ncOAw41B4bud4buM4bqo4buaQeG7nU7huqjhu7Xhurzhu5Ev4bqo4buf4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phu5Hhuqrhurzhuqzhu53DksOTQcSp4bubLy9B4buN4bu5w7nhur5O4bqo4buO4buM4bqo4bq+4buN4buew4ovw4HhuqDDkuG6uOG7jOG6vk4vw4rhuqDhu6DDki/hu5/DuuG7oXAvccO6w4Fy4buh4bufcOG7oXHDuuG7jOG7n3Ny4bufdHXhurrhu5/hu43DiU7huqzhu5vhu50v4buT4buRTuG7k+G6peG6qz3huqvhu50t4budQOG6qOG6quG6suG7juG7neG7n3Etc8Oy4bud4bqo4bunw4rhuqzhu53hu4zDk+G7q+G6vOG7nUFHw4rhuqzhu53DiuG6qHjDiuG7ncOAw7nDiuG6rOG7neG6uuG7p+G6vOG7neG7nuG6quG6tEHhu53hu4zFqeG6quG7nUBHw4rhuqzhu53hu4xR4bud4bqrND4+4budZnvhu50jw5nhu53hu4fhuqrhurThu4zhu500w7nhurzhu53DtUDhu5Dhurzhu51AR8OK4bqs4budw4rhuqzhuqjhuqrhurRO4bud4buM4bqoROG7neG7jMOTecOK4bud4bqpR8OK4bqs4bud4bqr4bqow7nhur7DtOG7ncOA4bup4budTuG6qMaw4bqq4budw4rhuqzhuqjEkOG7neG7nuG6quG6tEHhu53DgOG6tsOK4bud4bq44bqo4bul4bq8w7Lhu53DgOG6quG6suG7juG7neG7jMOTROG7neG7jMWp4bqq4bud4bql4bqo4buGw4rhuqzhu51m4bud4buM4bq24budQeG7ksO54budQEfDiuG6rOG7neG7jFHhu53hu57hu6fhu53huqvDk+G7jsOK4bqs4bud4buMeOG6vOG7nWbhu53hu4zhurbhu53huqjhu45R4bq0w4rhu51A4bu14bq84budMeG6qOG6sOG7neG7nsSo4bqq4budQeG7pUHhu53hu4zDk+G6quG6tOG7juG7nUHhuqjhu5bDiuG6rOG7ncOAw7nhu47hu53hu7nhu5DDiuG6rMOy4budw4pHw4rhu53hurzhu5zDucOy4budQeG6vuG7nU/hu47hu7FO4budQeG6qHjDiuG7neG7jMO5UeKApuG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5PDocOK4bqs4budNOG6rOG7jlHhuqTDiuG7nT7GsOG6quG7nTPhuqrDiuG6qC3hu53huqXhuqjhu4Dhu5084bqq4bul4bq84budw4BIQeG7neG6q8OT4buOw4rhuqzhu53hu4x44bq84budZuG7neG7jOG6tuG7neG6qOG7jlHhurTDiuG7nUDhu7Xhurzhu50x4bqo4bqw4budUOG7pUHhu53DiuG6qOG7s8OKb+G7nTHhuqjhur7GsMOK4bqs4bud4bufcOG6qHDhu6PigJnDsuG7nUHhu4Dhu51Q4bqg4budR+G7neG7jEfhu51B4buSw7nhu51AR8OK4bqs4bud4buMUeG7neG6qzQ+PuG7nWZ74budI8OZ4bud4buH4bqq4bq04buM4budNMO54bq84budw4Dhu5TDueG7neG6vMON4buM4budw5JI4budQUfDiuG6rOG7ncOK4bqoeMOK4budw4DhurbDisOy4bud4bu54bul4bq+4bud4buM4bqqw4rhu51B4buA4bud4bqo4bqq4bq0w4rhu53hu4zhu5RLw4rhuqzhu51BR8OK4bqs4budw4rhuqh4w4rhu53DiuG6rOG6qOG6quG7neG7uUThu53DiuG6rMON4budw4DDjUHhu53huqjhu6fDiuG6rOG7neG6uuG6vsWp4buM4buN4budQOG6qMOVw4rhuqzhu53hu4xH4bqq4budw4Dhu6nhu53DgOG7gMOK4bud4buM4bqq4bq2TsOy4bud4buM4bqo4bur4bq84bud4bq44bqo4bul4bq8w7Lhu53DgOG6quG6suG7juG7neG7jMOTROG7nUHhuqjhur7hu51B4bulQeG7neG7ueG6tMOK4bqo4budw4rhuqh4w4rhu53DgEnDiuG6rOG7neG7jOG6qErhuqrhu51B4buc4bud4bq8w43hu4zhu53hu4zDjOG7nUFHw4rhuqzhu53hu4zhu6VB4bud4bqsSeG6vOG7neG6uuG7qcOK4bqo4budw4DFqeG6vuG7neG6q8OT4buOw4rhuqzhu53hu4x44bq84budZuG7neG7jOG6tuG7neG6qOG7jlHhurTDisOy4bud4bu54bulQeG7ncOSw5rDsuG7ncOA4bqq4bqy4buO4budw4Hhu5RNw4rhuqzhu53hu57huqrhurDDiuG7nUHDlMOK4bqs4bud4buMw5PDucOK4bqs4bud4buM4bqo4bqq4bq24buM4bud4bu5ROG7neG6uMOa4bud4buM4bqo4buO4buz4buM4budw4DhurbDiuG7nUBHw4rhuqzhu53hu4xR4bud4buMw5Phu5pB4bud4buM4bqq4bq2TsOy4bud4bq44bqo4bul4bq8w7Lhu53DgOG6quG6suG7juG7neG7jMOTROG7jeG7neG7n3PhuqhxcuKAmeG7nUHDlMOK4bqs4budw4rhuqzhu6dR4budw4Dhu6nhu51B4buA4bud4bq44bqo4bq+xrDDiuG6rOG7nXXhu6Phu53hu7nhurTDiuG6qOG7ncOK4bqoeMOK4budw4DhurbDiuG7neG6uOG6qOG7peG6vMOy4budw4rhuqjhu7NO4bud4bue4bqq4bq0w4rhu43hu51A4bulQeG7neG7ueG6tMOK4bqo4budw4rhuqh4w4rhu53DgOG6suG7juG7nUHhu4Dhu51B4bqo4buOw4rhuqzhu53hu7nhuqrDguG7juG7neG6qOG6quG6tMOK4budw4DDueG7juG7neG7ueG7kMOK4bqsw7Lhu53DikfDiuG7neG6vOG7nMO54oCm4bud4buew7nhu53DiuG6rOG6qOG6quG7neG7uUThu53DiuG6rMON4budw4DDjUHhu53hu4zhuqjhu5pB4budTuG6qOG7teG6vOG7jeG7nUDhu6XDiuG7neG7ucONw7Lhu53DiuG6qHjDiuG7neG7nuG6quG6sMOK4budUeG7neG7jOG6tuG7nUHhu5LDueG7neG6q8OT4buOw4rhuqzhu53hu4x44bq84budw4DDucOK4bqs4bud4buM4bqq4bq2TuG7neG7jOG7kEHhu53hu4zhuqjhuqDhur7hu53DgUbhuqrDsuG7ncOA4bqq4bqy4buO4bud4buMw5NE4oCm4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7keG6quG6vOG6rOG7ncOSw5NBxKnhu5svL0Hhu43hu7nDueG6vk7huqjhu47hu4zhuqjhur7hu43hu57Dii/DgeG6oMOS4bq44buM4bq+Ti/DiuG6oOG7oMOSL+G7n8O64buhcC9xw7rDgXLhu6Hhu59w4buhccO64buM4bufc3Lhu590deG6uuG7oeG7jcOJTuG6rOG7m+G7nS/hu5Phu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTPeG7lEtB4budw4DhuqrhurLhu47hu53DgMONw4rhuqzhu53DgOG6tsOK4bud4bq44bqo4bul4bq8w7Lhu53DgOG6quG6suG7juG7neG7jMOTROG7neG7ueG7lMSoQeG7ncOAw73hu47hu51B4bqo4bq+4budQeG7pUHhu51BR8OK4bqs4budw4rhuqh4w4rhu53hu4zFqeG6quG7neG6peG6qOG7hsOK4bqs4budZuG7neG7jOG6tuG7nUHhu5LDueG7nUBHw4rhuqzhu53hu4xR4bud4bqrND4+4budZnvhu50jw5nhu53hu4fhuqrhurThu4zhu500w7nhurzDsuG7neG7uOG7pUHhu53DksOa4bud4bql4bqoQuG7nTThuqzhu45R4bqww4rhu50+4bupw4rhu53igJPhu50x4bqo4bq+w7nhu50x4bqo4bul4bq84bud4bu54bq0w4rhuqjhu53huqvDk+G7jsOK4bqs4bud4buMeOG6vOG7nWbhu53hu4zhurbhu53huqjhu45R4bq0w4rhu51A4bu14bq84budMeG6qOG6sOG7nUHhuqjhur7hu53hu7nhuqrhurbhu4xv4budQOG6qMOVw4rhuqzhu53hu4xH4bqq4budQeG7gOG7neG6vOG7r+G7jOG7neG7jMWp4bqq4budw4B4UeG7neG7jMag4budw4DDveG7juG7neG6rOG6qkrhu51B4bqo4bqq4bqy4buO4bud4bue4bun4budw4Dhu6nhu53hu4zhuqrhurZO4budw4rhuqjhu7PDiuG7neG7oeG7oy1w4buj4bud4bu54bq0w4rhuqjhu53DiuG6qHjDiuG7nUHhu4Dhu53hu7nhuqrDguG7juG7neG6qOG6quG6tMOK4budw4pHw4rhu53hurzhu5zDucOy4budw4DDueG7juG7neG7ueG7kMOK4bqsw7Lhu53hurzDjeG7jOG7ncOSSOG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7nUHhur7hu51P4buO4buxTuG7nUHhuqh4w4rhu53hu4zDuVHhu43hu53huqvGoOG7nUHhu6VB4bud4buMw5PhuqrhurThu47hu51B4bqo4buWw4rhuqzhu53DiuG7p1Hhu51Bw5TDiuG6rOG7neG7nsSo4bqq4bud4buM4bqo4bur4bq84bud4bqo4buE4bqq4bud4bu54bq0w4rhuqjhu53DiuG6qHjDisOy4budQeG6qMOVw4rhuqzhu53hu4xH4bqq4budw4rhuqzhuqjhuqrhu53huqjhu4Lhu53hu7lE4budw4rhuqzDjeG7ncOAw41B4bud4buM4bqo4buaQeG7nU7huqjhu7Xhurzhu53hu57hu6fhu53DgMO5w4rhuqzhu53hu4zhuqjhuqDhur7hu53DgUbhuqrDsuG7ncOA4bqq4bqy4buO4bud4buMw5NE4bud4buM4bqo4bqg4bq+4budTuG6qOG7pUHhu53DgEnhu53DgOG7gOG7jeG7nUDhu6VB4bud4bu54bq0w4rhuqjhu53DiuG6qHjDiuG7nUHhu4Dhu53hu7nhuqrDguG7juG7neG6qOG6quG6tMOK4budw4rhu6/DiuG6rOG7neG6qOG7iMOK4budw4Dhu6nhu53DgOG7lEtB4budQeG6qOG7jlHDgsOK4bud4bq64bqww4rhu53huqvDk+G7jsOK4bqs4bud4buMeOG6vOG7nWbhu53hu4zhurbhu53huqjhu45R4bq0w4rhu43hu53huqvDjMOK4bqs4budQcONw4rhuqzhu51B4buA4bud4bq44bqo4bq+xrDDiuG6rOG7neG7n+G7o+G7o+G7nUFHw4rhuqzhu53DiuG6qHjDiuG7nUHhu4Dhu51B4bulQeG7neG7ueG6qsOC4buO4bud4bqo4bqq4bq0w4rhu53hu4zDk+G6sMOK4oCm4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7keG6quG6vOG6rOG7ncOSw5NBxKnhu5svL0Hhu43hu7nDueG6vk7huqjhu47hu4zhuqjhur7hu43hu57Dii/DgeG6oMOS4bq44buM4bq+Ti/DiuG6oOG7oMOSL+G7n8O64buhcC9xw7rDgXLhu6Hhu59w4buhccO64buM4bufc3Lhu590deG6unDhu43DiU7huqzhu5vhu50v4buT4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7kz3DucOK4bqs4budw4rhu63hurzhu53DgOG6quG6suG7juG7neG7jMOTROG7neG7jMWp4bqq4bud4bql4bqo4buGw4rhuqzhu51m4bud4buM4bq24budQeG7ksO54budQEfDiuG6rOG7neG7jFHDsuG7nUHhuqhE4budNOG6rOG7jlHhuqTDiuG7neG6q+G6qEThu50+4buU4buIw4rhuqzhu50yw7nDiuG7nS3hu51AR8OK4bqs4budw4rhuqh4w4rhu51B4bqo4buOUeG6ssOK4bud4bq8w7lR4budQeG6qOG6vuG7neG7ueG6quG6tuG7jG/hu53igJzhuqnDueG7juG7nUHDueG7neG6uuG7p+G6vOG7ncOS4bulw4rhuqzDsuG7nUHhuqjDlcOK4bqs4bud4buMR+G6quG7neG7q8OK4bud4buMw5Phu5TDueG7neG7jMWp4bqq4bud4bu54bq2TuG7neG7q8OK4budQEfDiuG6rOG7neG7jFHhu53DiuG6qOG7lOG7neG7jOG6qOG7lErDiuG6rOG7neG6uuG6tOG7jeG7neG6qcO54buO4budw4Dhu4Dhu53hurzDjeG7jOG7ncOSSOG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7neG6uOG6sOG7juG7ncOAw7nhu47hu53hu7nhu5DDiuG6rOG7jeG7neG6q0fhuqrhu51B4buYw4rhuqzhu53hu4zhuqh5UeG7neG7ueG7jknDiuG7ncOKR8OKw7Lhu53DgMO54buO4bud4bu54buQw4rhuqzDsuG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7neG7ucaw4bqq4bud4bqo4bq+xrDhuqrhu43hu43hu43igJ3hu43hu5004bqsw7lR4budw5LDueG7juG7ncOA4buAw7Lhu51B4bqoROG7nTLDucOK4budw4Dhu5RLQeG7ncOBQ+G7juG7neG6uuG6sMOK4budUOG6oOG7nUHhuqjhu45Rw4LDiuG7ncOA4bq2w4rhu53huqvDk+G7jsOK4bqs4bud4buMeOG6vOG7nWbhu53hu4zhurbhu53huqjhu45R4bq0w4rhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTNOG6rMO5UeG7ncOSw7nhu47hu53hurjhuqjhuqrhu51QxrBR4budw5PDueG7ncOS4bua4bud4bue4bqq4bq0QcOy4bud4bq64bupw4rhuqjhu53DgMWp4bq+4bud4bqo4buOUeG6tMOK4budQOG7teG6vOG7nTHhuqjhurDhu53DgOG7qeG7neG6uERO4bud4buM4bqoSuG6quG7nUHhu4Dhu53hurzhu6/hu4zhu53hu4zhuqjhu6vhurzhu53huqjhu4Thuqrhu51B4bulQeG7neG7ueG6tMOK4bqo4budw4rhuqh4w4rhu53DgEnDiuG6rOG7neG7jOG6qErhuqrhu51B4bqoxJDhu53DgMWp4bq+w7Lhu53huqjhu45R4budw4DDjcOK4bqs4budQeG7pUHhu53hurrhu5pB4bud4bq64buUS8OK4bqs4budQeG6qOG7lkHhu53DiuG7q8OK4bqs4bud4buMQkHhuqjhu51B4buaQeG7nUHhuqjhu6vhurzhu53DkuG7gEHDsuG7ncOA4bqq4bqy4buO4bud4buMw5NE4budQeG7pUHhu53hu7nhurTDiuG6qOG7ncOK4bqoeMOKw7Lhu53DjMOK4budw4BEw4rhuqjhu53hu4xDw4rhuqjhu53huqhDw4rhuqjhu53DucOK4budw4rhuqrDiuG6qOG7neG7jMOT4buz4buM4bud4buM4bua4oCmQOG6qOG6quG7nUHhu5BB4bud4bqn4buOxrDDiuG7neG6ulLhu53DmcOK4bud4buM4bq+4bunw4rhu53hu57hurThu53DkuG6qsOK4bqo4bud4buM4bqo4buaQeG7nU7huqjhu7Xhurzhu53huqXhuqjDleG7neG6q+G6qOG7guG7ncOA4bup4budw4DhurbDiuG7neG6unlR4bud4bq84bu34buO4bud4buM4bqo4buWQeG7neG7q8OK4bud4bu54buiw7nhu53hu4zDk+G7lMO54budQeG7ksO54budQEfDiuG6rOG7neG7jFHhu53hurjhuqrDguG6vOG7ncOK4bqs4bqo4bqq4bq04bq8w7Lhu53hurrhu6fhurzhu53Dk0bhu53DiuG6rOG7jlHhurDDiuG7ncOK4bqoeMOK4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k0BHw4rhuqzhu53hu4xR4bud4bqrND4+4budZnvhu50jw5nhu53hu4fhuqrhurThu4zhu500w7nhurzhu53hurrhu6fhu53DgeG6vsO5w4rhuqjhu53DiuG6rOG6qOG6quG6tE7hu51B4buA4bud4bueSMOK4budw4DDveG7juG7neG7jOG7lOG7ncOK4buUxKhB4budw4rhuqzhur7hu6fhuqrDsuG7nUHhuqjhu45R4bqww4rhu53Dksaww4rhu51Q4buOeeG7jOG7neG6qOG7p8OK4bqs4bud4bq8w7lR4bud4bq84buvQeG7nVDhu4554buM4bud4bq44bqo4bu14buO4bud4buexKjhuqrhu51P4buOUeG7neG6vEfhu53hurjhuqjhur7GsMOK4bqs4bud4buh4buN4buj4buj4buj4budQUfDiuG6rOG7ncOK4bqoeMOK4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTsOZ4buO4buM4bqo4bq+w5Phu5vhu5NAw7nhur7hu50x4bqoR+G6quG7kS9O4buT

Cao Khôi

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phụ nữ xã Ngọc Lập làm theo Bác

Phụ nữ xã Ngọc Lập làm theo Bác
2019-06-14 07:26:49

PTĐT - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua của địa phương và tổ chức hội phát động, Hội Phụ nữ xã Ngọc Lập, huyện Yên...

Cần chấm dứt tình trạng cản trở giao thông

Cần chấm dứt tình trạng cản trở giao thông
2019-06-13 10:11:17

PTĐT - Theo phản ánh của nhiều người dân lưu thông trên tuyến Quốc lộ 2D địa phận khu 4, xã Hà Thạch thị xã Phú Thọ, trong nhiều ngày qua một số người dân đã tự ý lấy cây, cành...

“Nóng” thị trường thiết bị làm mát

“Nóng” thị trường thiết bị làm mát
2019-06-13 10:08:51

PTĐT- Những ngày này thời tiết nắng nóng gay gắt và khó chịu, nhiệt độ nhiều ngày lên đến 39-400C, khiến nhu cầu mua sắm thiết bị làm mát của người dân tăng cao.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long