Cập nhật:  GMT+7
Ợ1ÚT:aỬẹẹÒSđẺ2ẻa.SỞq1bTẻWá…TaạTéỮ:Tẻ1%ẻTƠỢ/1ÚỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞỢ2á0Tẹé:ÒS//:Ỗ?Ửạđ1ẽẻ1ạỖìà/;.ẹ9ẻạđ/à.ịẹ/ÚỨỦƯ/ỦỪ;ỤUỨỤỤỦỨẻÚŨỤỪỨỨaÚỖ8đ0ST/ỞỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞÉỮ:Tẻ%đTẻéẽà0T02íỬT:1bT:ả:Tv2}àTAễậà0TỚỉYTv2}àTAễậà0ỔT1ẽĩ[àTvWTvãỬỜT0#ĩT:XàTẻécT02ỬạTẻ1ặà0ỔTặTà12"áTáặ2Tẻéễẫà0ỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞĐẺsẺ-Tv2[àTàỬĩỔTẻé>àT,5ỬT?VàTẻ6à1Tà0ạV2T:Ữ:T:1bT,ễb:Tđ1!đT1ạWẻT,âà0T:ãàT:ảT1Và0TẻéÝáT91ẽT:1bTẻhTđ1ỮẻTỚ1ỬĩT:ãàT0ă2TaVT:1bTẻWáỔT:1bT:ả:ỜỖTÁầ2Tà0VĩỔT:Ữ:T91ẽT:1bTàVĩTẻ1X2TéỬTaễbà0TéỮ:ỔTàễẩ:Tẻ1X2Té=ẻTaẩàỔT0#ĩTặTà12"áTáặ2Tẻéễẫà0ỔTXà1T1ễcà0T,{àT,ẫ2Tẹẳà0T:ệỬTà0ễẫ2T;#àỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞAVTáâẻTẻéạà0Tà1íà0T:1bT:ả:T“:ảTẻ2{à0”T:ệỬTẻ1Và1Tđ1ẳTÌ2[ẻTẺé4ỔTẻgTà12}ẽTàÝáTàỬĩỔT:1bTẻWáTÁ)TEẽVà0TàỴáTẻéạà0T91ẽặàTì2>àT91ẽT,ặTẻ15Táẩ2TvãỬTĐ1ạà0ỔT02ỮđTéỬà1T:ệỬTỤTđ1ễẫà0TÀặà0TẺéỬà0ỔTríẽTA#ẽỔTẺ#àTr#àTẻ1ễẫà0Tỉẽĩ>àTẻéạà0Tẻ4à1TẻéWà0T1ạWẻT,âà0Tẻé>à…TéỮ:ỖTqỮ:TaạW2T:1=ẻTẻ1X2T“,ễb:”T:XTà0ễẫ2TáẽỬTìVTà0ễẫ2T?ỮàT“ẻ1Ỹà0TẻỬĩ”TỉXTà0ỬĩT;ễẩ2Taãà0T,ễẫà0TẻgT:Ữ:TaạW2TéỬẽTỉỬà1T?5T;%đTàỮẻỔT1ạỬTeẽXT1ễTẻ1ẳ2ỔT:1=ẻTẻ1X2Tđ1ỮẻTẹ2à1Tẻéạà0T1ạWẻT,âà0T02{ẻTáấT0VỔTì5ẻỔT:ỮỔT:1ạT,{àT?ỬạT?4T0ả2T1Và0ỔTẻê2Tà2-aạàT?5TìfẻTaW2TéX2TéỮ:T91ỲđTaẳ2TìVạT:Ữ:T02ỬàT1Và0TăđT(đỔTẻWáT?bỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞẺ1ẫ2T02ỬàT0$àT,#ĩỔT:Wà1T:1bTẻWáTÁ)TEẽVà0T14à1Tẻ1Và1T“,2]áTẻ%đT9{ẻ”TéỮ:Tẻ1X2Tđ1ỮẻTẹ2à1ỔTẻẽĩTà12>àTaễbà0TéỮ:Tẻ1X2TeẽỮTaẩàT,YT912{àT?Y2TéỮ:Tà0VĩT:Và0T“đ14à1Tẻạ”T:ếà0Tìẩ2TéỮ:Tẹ2à1T1ạWẻT:ệỬT:Ữ:T1âT;#àTỉẽà0TeẽỬà1T91ẽTìh:TàVĩTẻ3:1TẻềTaW2ỔTẻéVàT:XTỉẽẳà0Taãà0T,ễẫà0T0#ĩTá=ẻTánTeẽỬàT,ặTẻ15ỔTXà1T1ễcà0T02ỬạTẻ1ặà0TeẽỬTaW2ỖTÁỶ:T;ếT,YT,ễb:T?ẳTẻé3Tỉ.T,*ĩTẻ1ẽT0ạáTà1ễà0Tìẩ2Taễbà0TéỮ:TeẽỮTẻX2ỔT91ặà0T,ễb:TỉiTajT95đTẻ1ẫ2ỔTẻ3:1TẻềT;ẵàTfTaW2T,YTà12}ẽTa$àTẻ1ẽT1êẻT,VàT02ỬTẹê:Tẻ1XTéặà0T,{à…TÝàTéỮ:ỖTỹ12{àTà12}ẽTà0ễẫ2TeẽỬTaW2T91ẽTìh:TàVĩT“.T;è”ỔTà012Tà0W2Tì}Tì2[:T,XáT?XạTì[Tẹ2à1Tẻ1êTĩỔToẺÌẸẺĐT912T:1fà0T92{àT,VàT02ỬTẹê:T“ìặTẻễ”TÝàTéỮ:T:1bỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞrạT?Y2TéỮ:Tđ1ỮẻTẹ2à1TàỴáTẻé>àT,5ỬT?VàT02ỮđTéỬà1Tà>àTì2[:TeẽXàTajỔT92]áTẹạỮẻT:ểà0T0ỶđTà12}ẽT91ảT91ÝàỔT912{àTéỮ:T“:1ẽà0”…T91ặà0TỬ2Tà1%àỖTẶà0TÀ0ẽĩ"àTÀ0ă:Toà1T–Tq1ệTẻ5:1TẼpÀrTđ1ễẫà0TÀặà0TẺéỬà0T:1ạT?2{ẻỒTẺéễẩ:T,#ĩỔT,]T,XáT?XạTì2[:T:1bT1ăđT91ặà0T0#ĩTXà1T1ễcà0T02ỬạTẻ1ặà0TeẽỬTaW2ỔTqặà0TỬàTẻ1Và1Tđ1ẳTÌ2[ẻTẺé4T,YT,}Tà015Tđ1ễẫà0TÀặà0TẺéỬà0Tđ1ềTẻéỮ:1TeẽXàTajTì=àT,}TỬàTà2à1ỔTẻé%ẻTẻhTỬàTẻạVàT02ỬạTẻ1ặà0T91ẽTìh:T:1bTẻWáTìVTẻgT912Tỉẽ=ẻT12[àT?Y2TéỮ:TàVĩỔTÀặà0TẺéỬà0TaW2T“92>á”TaẽặàTì2[:TeẽXàTaj…T?Y2TéỮ:ỖTs{àTàỬĩỔT?Y2Tẻ%đT9{ẻTàVĩT,YTeẽỮTẻX2ỔTđ1ễẫà0TÀặà0TẺéỬà0T,Ửà0T,}Tỉẽ=ẻTìẩ2TẼpÀrTẻ1Và1Tđ1ẳT:ảT:Ữ:Tđ1ễậà0TỮàTì%àT,âà0T:Ữ:T1âT?ẽặàT?ỮàT;2T:1ẽĩ]àTì}T:Ữ:T:1bT,5ỬTđ1ễậà0Tà1ễT:1bTÀặà0TẺéỬà0ỔT:1bTÁâTỈ2TỚẺ#àTr#àỜTìVT:1bTríẽTA#ẽT,]T02X2TẻỮàT:1bTẻWá…TẺẽĩTà12>àỔT912T,ễb:T,}T:%đTì=àT,}TéỮ:TẻgT:1bTẻWáTẻ1ẽT1êẻT02ỬTẹê:Tẻ1XTéặà0T,{àTÝàTéỮ:Tẻ1X2ỔTaYà1T,WạTđ1ễẫà0TÀặà0TẺéỬà0T:1ạT?2{ẻỔTđ1ễẫà0Tì&àT:1ễỬTà1%àT,ễb:T92{àTà015TàVạTẻgTà0ễẫ2T;#àTì}TẹhTì2[:TàVĩỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞỢ2á0Tẹé:ÒS//:Ỗ?Ửạđ1ẽẻ1ạỖìà/;.ẹ9ẻạđ/à.ịẹ/ÚỨỦƯ/ỦỪ;ỤUỨỤỤỦỨẻÚŨỤỪỨỨaÙỖ8đ0ST/ỞỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞÉỮ:Tẻ1X2Tđ1ỮẻTẹ2à1TẻW2T:1bTÁ)TEẽVà0Tẻ1ẽT1êẻT02ỬTẹê:Tẻ1XTéặà0T,{àTÝàTéỮ:ỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞẺéễẫà0T1bđT91Ữ:T;2"àTéỬTẻW2TỉYTv2}àTAễậà0ỔT1ẽĩ[àTvWTvãỬỖTỹ1ẽTìh:Tà0YT?ỬTv2}àTAễậà0TẻgTa#ẽTẻécTẻ1Và1T,2]áT1ăđT:1bỖTẺẽĩT,YT,$ẽTẻễTẻ2}àTẻmTỉ#ĩT;hà0T:1bT92>àT:ẳTẻgTàÝáTÙUUỪTà1ễà0T:Ữ:T1âT?ẽặàT?ỮàTì&àTẻ1ễẫà0Tỉẽĩ>àT1ạWẻT,âà0Tẻé>àTì6ỬT1èỔTaãà0T,ễẫà0ỖTq16T912T;2"àTéỬTđ12>àT1ăđT:1bTìVạT:Ữ:Tà0VĩTŨỔÚUT#áTa5:1T1Và0Tẻ1Ữà0T:Ữ:T1âT?ẽặàT?ỮàTáẩ2T“:15ẽ”TìVạT,êà0Tàậ2TeẽĩT,5à1ỖTÀ0VĩTẻ1ễẫà0T:Ữ:T02ỬàT1Và0T,ễb:Tỉ#ĩT;hà0T92>àT:ẳTaW2TẻécTà>àT“ẻéậTẻéă2”T?c2T91ặà0T:ảTà0ễẫ2T92à1T;ạỬà1T?ẽặàT?ỮàỔTẻéạà0T912Tẻé>àT1Và1TaỬà0Teẽẳ:TaâTỤÙqỔTaãà0T,ễẫà0T:ảT,{àT1Và0TẻéÝáT:Ữ:T1Và0Téạà0ỔTeẽ$ĩT1Và0T;2T,âà0T1ạWẻT,âà0Tẻ=đTà%đỔTà1âàTà15đT91ặà0T9!áT:1bTđ12>àỖTvăđT:1bT91ặà0T,êà0Tàậ2TeẽĩT,5à1ỔTđ1ỮẻTẹ2à1TéỮ:Tẻ1X2ỔT91ạXà0Tẻéẳà0T02íỬTà0YT?ỬTv2}àTAễậà0TaW2TẻécTẻ1Và1Tàậ2Tẻ%đT9{ẻTéỮ:T:ệỬT:Ữ:T1âT?ẽặàT?ỮàỔT0#ĩT:XàTẻécTđ1ễậà0Tẻ2[àT02ỬạTẻ1ặà0ỖTẺ1.ạTđ1XàTỮà1T:ệỬTà12}ẽT1âT;#àTẹ2à1Tẹẳà0T91ẽTìh:TàVĩỔTẻẽĩT:ảTẻấTì[Tẹ2à1Tẻ1ẽT0ạáTéỮ:Tẻ1X2TìVạT:Ữ:T?ẽấ2T:12}ẽTà1ễà0Tàễẩ:Tẻ1X2TaễẽT,ăà0Tì&àT?ẳ:Táế2T1ặ2Tẻ1ẳ2ỔT91ảT:15ẽTìVạTẻ1ẫ2T,2]áT:12}ẽTẻẳ2ỔTà1=ẻTaVTìVạTáếỬTạ2T?f:ỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞẶà0TA>TsÝà0Tvếà0T-Tq1ệTẻ5:1TẼpÀrTỉYTv2}àTAễậà0T:1ạT?2{ẻỒT“v2}àTAễậà0T,WẻT:1ẽ*àTÀẺÁTìVạTàÝáTÙUÚŨỔTẻW2Tẻ1ẫ2T,2]áT,ảTỉYT,}ẽT,XáT?XạTÙTẻ2>ẽT:13T:1bTàặà0Tẻ1ặàTìVTáặ2Tẻéễẫà0ỖTẺẽĩTà12>àT:1ạT,{àTàỬĩỔT:Ữ:T1âT?ẽặàT?ỮàT91ặà0Tẻ1h:T12[àTì2[:T92à1T;ạỬà1T,êà0Tàậ2TeẽĩT,5à1ỔTđ1ỮẻTẹ2à1TéỮ:Tẻ1X2T0#ĩTá=ẻTì[Tẹ2à1ỔTXà1T1ễcà0T:Xà1TeẽỬàTáặ2Tẻéễẫà0Tàặà0Tẻ1ặàỖTq13à1Teẽĩ}àT,5ỬTđ1ễậà0T:ểà0Tà1ễTah:Taễbà0T:1f:TàÝà0T:ệỬT1ẽĩ[àỔTỉYT,YTà12}ẽTa$àT92]áTẻéỬỔTà1Ỳ:Tà1cT:Ữ:T1âT92à1T;ạỬà1T?ẽặàT?ỮàTẹạà0T,ễb:TáâẻTẻ1ẫ2T02ỬàTaW2T“,#ẽT1ạVàT,ả”ỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđpạ;ĩSỞÀ015T,5à1TÚŨŨ/ÙUÚƯ/Às-qĐT:ệỬTq13à1Tđ1ệTeẽĩT,5à1Tì}TỉiTđ1WẻTì2Tđ1WáT1Và1T:13à1Tẻéạà0Ta7à1Tìh:T?XạTì[Táặ2Tẻéễẫà0T:ảT12[ẽTah:TẻgTà0VĩTÚ-Ù-ÙUÚỨTeẽĩT,5à1TẹàTì6ỬT1èỔT,ễẫà0Tđ1ẳT1ạỶ:TìVạT1[Tẻ1ẳà0Tẻ1ạỮẻTàễẩ:Tẻ1X2T,ặTẻ15ỔT1[Tẻ1ẳà0Tẻ1ạỮẻTàễẩ:TáỶẻTẻéạà0T91ẽTìh:T,ặTẻ15ỖTẺẽĩTà12>àT:1ạT,{àTàỬĩTẻ4à1TẻéWà0TỉXTéỮ:Tẻéạà0T91ẽTìh:T,ặTẻ15TìVT:Ữ:T:1bTì&àT91ỮTđ1ấT?2{àỔT:13à1Teẽĩ}àT,5ỬTđ1ễậà0TìVT:Ữ:Tah:Taễbà0T:1f:TàÝà0Tì&àT:1ễỬTẻ2{àT1Và1TỉiTđ1WẻTẻéễẫà0T1bđTàVạT,ẳ2Tìẩ2T:Ữ:T1Và1Tì2Tì2Tđ1WáTẻW2T:Ữ:T:1bTẻWáỔT:1bT:ả:ỖTẺ12{ẻTà017ỔT,]TẻéỮà1Tẻ2{đT;2"àTẻ4à1TẻéWà0Tẻé>àỔT:13à1Teẽĩ}àT,5ỬTđ1ễậà0T:ểà0Tà1ễT:Ữ:T:ậTeẽỬàT:1f:TàÝà0T:$àTìVạT:ẽâ:Teẽĩ{ẻTa2[ẻT1ậàT,]TẻWạTẹf:TéÝàT,.ỔTỉiTajTà012>áT:Ữ:Tẻéễẫà0T1bđTì2Tđ1WáỔT,ẵà0Tẻ1ẫ2T:$àT:1êTẻéăà0Tẻẽĩ>àTẻéẽĩ}àTà#à0T:ỬạTjTẻ1f:T:ệỬTà0ễẫ2T;#àTẻéạà0Tì2[:T:1=đT1Và1T:Ữ:TeẽĩT,5à1T:ệỬTđ1ỮđTaẽ%ẻT,]T,XáT?XạTì[Tẹ2à1Táặ2Tẻéễẫà0ỔT91ặà0TaVáTXà1T1ễcà0T,{àT,ẫ2Tẹẳà0ỔTẹ2à1T1ạWẻT:ệỬTà1#àT;#àT91ẽTìh:Tỉẽà0TeẽỬà1ỖỢ/đỞỢđT:aỬẹẹÒSđoẽẻ1ạéSỞẺ1ếĩTĐ1ễậà0Ợ/đỞ

Thùy Phương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ma túy và “cuộc chiến” không khoan nhượng

Ma túy và “cuộc chiến” không khoan nhượng
2024-05-12 08:34:00

baophutho.vn Ma túy có tác hại khôn lường đối với mọi mặt của đời sống, nó không chỉ hủy hoại sức khỏe, nhân cách, kinh tế, thậm chí tính mạng con người mà...

Ban hành 10 văn bản QPPL trong tháng 10/2017

Ban hành 10 văn bản QPPL trong tháng 10/2017
2017-11-13 10:57:15

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 10/2017, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 10 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 9 Nghị định của Chính phủ và 1 Quyết...

Hỗ trợ phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em

Hỗ trợ phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em
2017-11-07 07:48:42

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 98/2017/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai...

Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu

Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu
2017-11-04 19:52:36

Chính phủ đồng ý với phương án bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long