Cập nhật:  GMT+7
ÊỬIGỠỶM ẦF[ữỮ0ỶRFẾệM@GỬO@ỬGIHGạỎ@GỞÒ@GừứứộG0"#@ỰG0ỬN@ỰGIH/ÍHIJÊ/ỬIẾÊ[GỠỶM ẦF[oRMPFẾữỬR#GữỬ?@ỰGỠN#GỞN#GỠỬVGỠ5MGệ,Gữ7G[ỬN[EG0"#@ỰG0ỬN@ỰGIH/ÍHIJEGểỬV@ỬG[Ử5GạOGữỬ5G07)@ỰGểỬV@ỬG[Ử5GQỌGỞM@GỬO@ỬGIHGạỎ@GỞÒ@G]1ăG[ỬÓỸG[ỬN[GỶ1Ớ0EGỰ;ỸGLGỗỰỬXGQX@ỬGỠ5MGểỬV@ỬG[Ử5GạOGIGừ1ăỤ0GQX@ỬGỠ5MGữỬ5G07)@ỰGểỬV@ỬG[Ử5ÉÊ/[ẾÊ0MỞỶRG 0ăỶRẦFỸM"ỰỮ@DÍ[ãGM10#FẾÊ0"ẾÊ0PẾÊỮỸỰG "ỠẦF//ỠÉỞM#[Ử10Ử#Éạ@/PR Ỵ0#[/@Rả /IJỊĨ/ỊKPIIHỈJIỈ0IỈÌKỊÍỶIÉỲ[ỰFG/ẾÊ/0PẾÊ/0"ẾÊ0"ẾÊ0PẾẩ@ỬGỸỮ@ỬGỬ%MÊ/0PẾÊ/0"ẾÊ/0MỞỶRẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾữ"#@ỰGQ=EGỗỰỬXGQX@ỬG :GIII/ÍHIJ/ỗf-ểứG@ỰOăGHỈ/IH/ÍHIJGỠ5MGểỬV@ỬG[Ử5G]1ăGQX@ỬGạỦG0.GỠỬ8ỠGQO#G0Ó#G0ỬaỠGỬO@ỬG0"#@ỰGQO#G0Ó#GỴỬ:ỮG@ỰO@ỬG 8ỠGỴỬ*RÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾỗỰỬXGQX@ỬGỰ;ỸGỈGỠỬ7(@ỰEGÍIGQỮỦ1EG]1ăGQX@ỬGạỦDGỗỰ1ăÙ@G0ÕỠG0"#@ỰG0.GỠỬ8ỠGQO#G0Ó#G0ỬaỠGỬO@ỬGỴỬ:ỮG@ỰO@ỬG 8ỠGỴỬ*RĐGỠỬ7(@ỰG0"W@ỬEGỴỤGỬ#ÓỠỬEGỬ>[GQ;@ỰGQO#G0Ó#G0ỬaỠGỬO@ỬGạOGạỮŨỠG0.GỠỬ8ỠG0ỬaỠGỬỮŨ@GỠỬ7(@ỰG0"W@ỬEGỴỤGỬ#ÓỠỬEGỬ>[GQ;@ỰGQO#G0Ó#G0ỬaỠGỬO@ỬĐGăÙ1GỠƠ1GQ:ỮGạ)ỮG@Ự7<ỮGỰỮÒ@ỰGPÓăG0ỬaỠGỬO@ỬEGỠ(G {G0ỬaỠGỬO@ỬEGỠ(G {GỰỮN#GP4ỠĐGỠ?@ỰGỞ:GỠ(G {GỴỬNỸGỞŨ@ỬEGỠỬàMGỞŨ@ỬGQN[G8@ỰGăÙ1GỠƠ1GỶOGỠ(G {G0ỬaỠGỬO@ỬG0"#@ỰGQO#G0Ó#GỴỬ:ỮG@ỰO@ỬG 8ỠGỴỬ*RĐGỠỬỮG[ỬVGQO#G0Ó#G0ỬaỠGỬO@ỬĐÉÉÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾỗỰỬXGQX@ỬG :GIIÍ/ÍHIJ/ỗf-ểứG@ỰOăGHĨ/IH/ÍHIJGỠ5MGểỬV@ỬG[Ử5G]1ăGQX@ỬGạỦGỠỬỤGQ,EGỠỬV@ỬG NỠỬGQ:ỮGạ)ỮG0ỬM@ỬG@ỮÙ@Gã1@ỰG[Ử#@ỰGỠ(G {G{GỸỮỦ@GỗMỸG0ỬMỸGỰỮMGỴỬN@ỰGỠỬỮỤ@GỰỮMỮGQ#Ó@GILĨỈG-GILJỈGQ7>ỠGỞM@GỬO@ỬGQƯG0ỬaỠGỬỮŨ@GỠỬV@ỬG NỠỬGQỦ@G(@EGQN[G@ỰỬÝMGỠ5MGfÒ@ỰGạOGỗỬOG@7)ỠĐG0ỬƯGỬỮŨ@G aG0"ỮGỔ@GỠ5MGãỌGỬ,ỮGQ:ỮGạ)ỮG@Ửà@ỰG@Ự7<ỮGỠ=GỠ?@ỰGQ=@ỰGỰ=[GạO#G aG@ỰỬỮŨ[GQỖ1G0"M@ỬGỠNỠỬGỸÓ@ỰGỠ(G {G{GỸỮỦ@GỗMỸG0ỬMỸGỰỮMGỴỬN@ỰGỠỬỮỤ@GỰỮMỮGQ#Ó@GILĨỈG-GILJỈÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾỗỰỬXGQX@ỬG :GIIỊ/ÍHIJ/ỗf-ểứG@ỰOăGHL/IH/ÍHIJGỠ5MGểỬV@ỬG[Ử5G]1ăGQX@ỬGạỦGf;@GỞỮÙ@G[Ử$@ỰG0Ử1,ỠGạ3@ỰG Ổ1EGạ3@ỰGãMGQ7>ỠGỞM@GỬO@ỬG@ỬÔỸG0"ỮƯ@GỴỬMỮG0ỬỮGỬO@ỬGỴỬ#Ò@GÍGfỮỦ1GÌÍGộ1Ớ0G0.GỠỬ8ỠGỠ(G]1M@GQỮỦ1G0"MGỬW@ỬG aGạỦGạỮŨỠGỰỮM#GểỬV@ỬG[Ử5G]1ăGQX@ỬGạỦGf;@GỞỮÙ@G[Ử$@ỰG0Ử1,ỠGạ3@ỰG Ổ1EGạ3@ỰGãMĐGỰ=[G[ỬƠ@G[ỬN0GỬ1ăG@ỬỮŨỸGạ4EG]1ăỦ@GỬÓ@GQỮỦ1G0"MGỬW@ỬG aGỠ5MGf;@GỞỮÙ@G[Ử$@ỰG0Ử1,ỠGạ3@ỰG Ổ1EGạ3@ỰGãMEG@Ổ@ỰGỠM#GỬỮŨ1G]1ÒGỠ?@ỰG0NỠGQỮỦ1G0"MGãáGỶắG0,ỮG[ỬÓỸG{GỴỬ1GạaỠGỞỮÙ@GỰỮ)ỮGỠ5MGệ,GQ,ỮGệỮÙ@G[Ử$@ỰG0ỬR#G]1ăGQX@ỬGỠ5MG[ỬN[GỶ1Ớ0ÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾỗỰỬXGQX@ỬG :GIIỈ/ÍHIJ/ỗf-ểứG@ỰOăGIĨ/IH/ÍHIJGỠ5MGểỬV@ỬG[Ử5G]1ăGQX@ỬGỠỬỮG0ỮỤ0G0"W@ỬG0aEG0Ử5G04ỠEGỸ8ỠG0ỮỦ@G[ỬN[G@ỬỔ@G0Ử7(@ỰGỸÓỮG[ỬÒỮG@,[GQƯGỞÒ#GQÒỸG0ỬỮGỬO@ỬGN@ĐGạỮŨỠG0ÓỸGỰỮàEGỬ#O@G0"ÒEG@,[G@ỰỔ@G NỠỬG@ỬOG@7)ỠG :G0ỮỦ@GQỌG@,[ÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾỗỰỬXGQX@ỬGỰ;ỸGỊGỠỬ7(@ỰEGIIGQỮỦ1EG]1ăGQX@ỬGạỦG0"W@ỬG0aEG0Ử5G04ỠEGỸ8ỠG0ỮỦ@GỸOG[ỬN[G@ỬỔ@G0Ử7(@ỰGỸÓỮGỞXGỴỬ{ỮG0:EGQỮỦ1G0"MEG0"1ăG0:EGãS0GãáG[ỬÒỮG@,[GQƯGỞÒ#GQÒỸG0ỬỮGỬO@ỬGN@GẺỞM#GỰ;ỸG0ỬỮGỬO@ỬGỬW@ỬG[ỬÓ0G0ỮỦ@GạOG0ỬỮGỬO@ỬG@ỰỬÝMGạ4GỞ;ỮG0Ử7<@ỰG0ỬỮŨ0GỬÓỮẼĐGạỮŨỠG0ÓỸGỰỮàEGỬ#O@G0"ÒEG@,[G@ỰỔ@G NỠỬG@ỬOG@7)ỠG :G0ỮỦ@GQỌG@,[GQƯGỞÒ#GQÒỸG0ỬỮGỬO@ỬGN@ÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[ệ#PăFẾỗỰỬXGQX@ỬG :GIIĨ/ÍHIJ/ỗf-ểứG@ỰOăGIJ/IH/ÍHIJGỠ5MGểỬV@ỬG[Ử5G]1ăGQX@ỬGQỮỦ1GỴỮŨ@G Ò@Gã1Ỗ0EGỶÕ[G"N[EG@ỬỚ[GỴỬỜ1GạOGỴỮ@ỬGP#M@ỬGPXỠỬGạ4GỞÒ#GỬO@ỬEGỞÒ#GP7}@ỰG?G0?GQ7>ỠGỞM@GỬO@ỬG@ỬÔỸG0"ỮƯ@GỴỬMỮGạOGỬ7)@ỰGPỢ@G0ỬỮGỬO@ỬGộ1Ớ0G áMGQ.ỮEGỞ.G 1@ỰGfỮỦ1GĨGạOGứỬ4GỶ4ỠGỊGạỦGễM@ỬGỸ4ỠG@ỰO@ỬEG@ỰỬỦGQƠ1G07GỴỮ@ỬGP#M@ỬGỠ=GQỮỦ1GỴỮŨ@GỠ5MGộ1Ớ0GQƠ1G07ÉÊ/[ẾÊ[GỠỶM ẦF[â10Ử#"FẾữỬR#GểỬỮ@Ử[Ử1Ê/[Ế

Theo Chinhphu

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ma túy và “cuộc chiến” không khoan nhượng

Ma túy và “cuộc chiến” không khoan nhượng
2024-05-12 08:34:00

baophutho.vn Ma túy có tác hại khôn lường đối với mọi mặt của đời sống, nó không chỉ hủy hoại sức khỏe, nhân cách, kinh tế, thậm chí tính mạng con người mà...

Hỗ trợ phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em

Hỗ trợ phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em
2017-11-07 07:48:42

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 98/2017/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai...

Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu

Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu
2017-11-04 19:52:36

Chính phủ đồng ý với phương án bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long