Cập nhật:  GMT+7
4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKkDhuqBj4buXJsOj4buJ4buHYibhu53hu4diJsOyY+G7hSZxbGQm4buB4bubeybhur9s4buHWSbhur/GoSbhu43hu5Hhuq/DtFkmw7Vdw7Qm4bq/bybDozfDtOG7uC9jOkDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssOA4buD4bqjdCpA4bu4ZOG7gWImw7Xhu4/huqHhu6gqLy/huqHDncOge+G7g8OyY+G7kcO0Y+G7g8OdceG7hy/huqPEg8O1w6rDtOG7g8OyL+G7h8SDcsO1Lzo8LCEvLjzhuqM7OjwuPDshw7Q6KD86LiHhur86w53hur3DsmIqJi9A4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDDg+G6rSbhuqFj4buXJsOj4buJ4buHYibhu53hu4diJsOyY+G7hSZxbGQm4buB4bubeybhur9s4buHWSbhur/GoSbhu43hu5Hhuq/DtFkmw7Vdw7Qm4bq/bybDozfDtFkm4bqhfeG6oSbDo8OpeybDsmPhu5tr4buHYibhuqE44buHJsO0Y8Ot4buHYibDtGThu4cm4bqhIuG7h2Mmw6B94buDJsOqw6nDsibDtGNtZCbhuqFj4buDJuG6oX3huqEmcyBZJsOyY+G7m23hu4diWSbDtGPDqSbDtOG7jzfhu4cmcVsm4buHYuG7m21kJuG6ozbhu4dZJsOjM+G6oSbDoGThuqfDtCbhur9bJsO0XWQm4buHY3Dhu4diJsOqY+G7kSZx4buf4bqhJsOjICbDoMOpJsO0Y2ThuqfDtCZjXWQm4bqj4buDJuG6v8ahWSbhu4diOcOyJuG6v+G7lcO0WSbDtV3DtCbhur9vJsOjN8O0JsO0Y21kJmJke+G7hyZx4bujeybhu43hu5F7w53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMOSw5TDg8OUJi0mw5RjxIPhu4Mmw7Rjw63hu4diJsO0ZOG7hybDtOG7oybDg1tkJsOKY8SRJsO04bubbuG7h2Imw7Rj4buXdCZxMOG7hybDqmPhu5EmceG7leG6oSZRZOG6p8O0JsOAMeG6oVkm4bqj4buDJiLhu4djJmPhu5tv4buHYibhuqHhu5d7JuG7jyDhu4djJn3DsibDtGM3w7JZJsO04bujJuG7h2JbdCY7PC88JsOjw6Lhu4cmLDovPCbhuqF94bqhJsOqY+G7kSZx4buf4bqhJsO04buP4buD4buHYibDtOG6ueG7h2Mmw7XhurMm4bqh4buFJuG7geG7m3smceG7o3tZJuG7geG7m3smw7Thu4Mmw6PDouG7hybhu483w7Qmw7Thu4Mm4bu04bq/4bubbuG7h2Im4buB4bubeybDsmPEqSbDoGTDouG7hybDtOG7oyY6IT8mLSY7Pz/hu4Hhu4Evw6Nuw7Thu7ZZJsO04buP4bq14buHJmPhuqcmw7Rjw6zhu4diJuG6oX3huqEmw7XDreG7h2JZJsO14buRw6xkJsOqYyIm4buHMOG7h2Imw7XhurMmc+G7kTfDtCZjZOG6p+G7hybhu4Hhu4nDtCbDo27DtCbhur/GoSZxbGQmw6Bk4bq14buHJsOj4buJJuG6v8ahJsO04bujJjpZP+G7gSbDo8Oi4buHJixZP+G7gcOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDDg+G6rSbhuqFj4buXJsOj4buJ4buHYibhu53hu4diJsOyY+G7hSZxbGQm4buB4bubeybhur9s4buHWSbhur/GoSbhu43hu5Hhuq/DtFkmw7Vdw7Qm4bq/bybDozfDtFkmw4B74buHJuG6oWPhurkmY+G7kXQmw5LhuqDDlMOUJnFbJsOUw4rhuqDhu4Ymw7Thurnhu4djJsOjICbhuqHhu4UmcTDhu4cmw6Ai4buHJnThurXhu5Em4bqhOOG7kSbDlOG7j+G7m2/hu4diJsOAe+G7hybhuqFj4bq5JmPhu5F0JsOS4bqgw5TDlCZxWybDlMOK4bqg4buGJuG6oX3huqEmY+G7kXThuqfhu4dZJsO0Y1vhu4djWSbDtGPDqSbhuqFj4bq5JsOjXeG7gybhuqF94bqhJsOg4buJJsOyYznhu4cm4bqhY+G7neG6oSbhu4cw4buHYibDtGPEg+G7gybhuqNpZCbhuqFjM8O0JuG6oWPhurMm4bqhfeG6oSbDoCLhu4cmw7Rk4buHJuG6o+G7nybDoH3hu4NZJuG6oSLhu4djJsOgfeG7gyZxWybhuqNk4bqp4buHJsOgZMOi4buHJuG7geG7m3tZJuG6v8ahJsO04buP4bq14buHJsOjw6l7JsOgW+G7h1gmw7Rjw63hu4diJsO0ZOG7hybhuqEi4buHYybDoH3hu4Mmw6rDqcOyJsO0Y21kJuG6oWPhu4Mm4bqhfeG6oSZzIFkmw7Jj4bubbeG7h2JZJsO0Y8OpJsO04buPN+G7hyZxWybhu4di4bubbWQm4bqjNuG7hybDo+G6rSbDsmNm4buHYlkmw7Thu4994buHY1km4buHYzfDtCbhur9bJsOqY+G7kSZx4buf4bqhJuG6o+G6qSbDoMOpJnMidCbhu497JuG7h2I5w7Im4buT4buHYlkm4bq/xqEm4buN4buR4bqvw7RZJsO1XcO0JuG6v28mw6M3w7RYJsO1NeG7hybDtVvhu4diJsO04buPZOG6reG7hybDqmN7ZCbDsmPhu5tr4buHYiZ94buHJuG7neG7h2Imw7Jj4buFWSbDtWsmw7R94buHJuG6ozbhu4cmw6Phuq0mw6Mi4buBJsOgIuG7gyZ74buHJsO04buDW+G7hybDtMSR4buHYybhu4Fd4buHYiZxWybDtFtkJsO1IuG7hybhuqHhu5d7JuG7h2Lhu5ttZCbhuqM24buHJsOqY2Qm4bqh4buFJsO0ZeG7h2MmY+G7kcOs4buHYiZzInQm4buPe1kmw6Mz4bqhJsOgZOG6p8O0JuG6v+G7m+G7kSZ1JuG7h2Nw4buHYibDqmPhu5EmceG7n+G6oSbDoyAmw6DDqSbDtGNk4bqnw7QmY11kJuG6o+G7gybhur/GoVkm4buHYjnDsibhur/hu5XDtFkmw7Vdw7Qm4bq/bybDozfDtCbDtGNtZCZiZHvhu4cmceG7o3sm4buN4buRe8OdJuG7jlsmw7Xhu4N9w7RZJsOqZOG6reG7gSbDtOG7j3smcVsmw7Thu49k4bqt4buHJsOqY3tkJuG6oX3huqEmw6Bk4bqn4buHJsOyY33DsibDoCLhu4MmceG6pybDo+G6tSbDo2ThuqXhu5FZJmPhu4sm4bqhY+G7nXtZJuG6oX3huqEm4bqhw63hu4diJsO04buPZeG7h2Mmw6N74buHYibDtGNkJuG6ocOt4buHYlkmw7JjfcO0JmNk4bqn4buHWSZz4buhJuG6v3Um4buHYnt0JuG7h2Nw4buHYibDteG7nybhuqHDrCbDo+G6rSbDoyLhu4Emw6Ai4buDJnvhu4cmw7Thu4Nb4buHJuG6ocOt4buHYibDtOG7j2Xhu4djw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQENk4bqn4buHJuG7h3t0WSbhuqF94bqhJsOjw6l7JsOyY+G7m2vhu4diJnFbJuG6oWsm4buN4buReybhuqFj4bud4bqhJuG7hzDhu4diJsOjICbDtGPDreG7h2Imw7Rk4buHJnFbJsO04buPZOG6reG7hybDqmN7ZCbhuqF94bqhJsOgZOG6p+G7hybDsmN9w7Imw6Mi4buBJsOgIuG7gyZ74buHJsO04buDW+G7hybhuqFj4buDJuG7h2Lhu5ttZCbhuqM24buHJsO1ZOG7h2Mmw7XDrOG7h2ImccSD4buHJsO1w63hu4diJuG7h2JmZFkmw7Thu4/hurXhu4cm4bqhfeG6oSbhur/hu4vhu4diJsOgw6hZJsOqY+G7kSZx4buf4bqhJuG7h+G7kcOtZCbDtOG7j+G7i+G7h2Imw7Rj4buXdCbDtSLhu4cmcVsm4bqhfeG6oSbDqmPhu5EmceG7n+G6oSbDqmN7ZCbDtGN94bqhJsOqY+G7g33hu4diJsO1IuG7h8OdJsOUxKkm4bqhY+G7neG6oSbhur/hu5/huqEm4bq/4bubbuG7h2Im4bqhe+G7h2MmYn3huqFZJsOqZOG6reG7gSbDteG7g33DtCZxWyZj4bubbOG7h2Im4bqjw6Hhu4cm4buHYuG7m21kWSbDsmPhu5tr4buHYibDtGThuqfhu4cm4buN4buReybhur9dZCbDtF1kJuG6oX3huqEmw6pj4buRJnHhu5/huqEm4bqh4buFJuG7h2Lhu5F0JuG6oWsmcyJ0JuG7j3sm4bq/xqEm4buN4buR4bqvw7RZJsOqY+G7kSZx4buf4bqhJsO0Y+G7m23hu4diJsOgw6km4buHYjnDsiZxWybhuqF94bqhJsOgw6Lhu4cmw6NmWSbhu4diOOG7gVkmw7Thu49b4buHJuG7jeG7kXsmw7XDreG7h2JZJsO14buRw6xkWSbhu4diZmQmw6Phuq0mw6Mi4buBJsOgIuG7gyZ74buHJsO04buDW+G7hybhuqFj4buDJuG7h2Lhu5ttZCZxWybDsmPhu5tr4buHYibDtGThuqfhu4fDnSbhuqBj4buXJsOj4buJ4buHYibDoMOsJsO04buPxJEm4bq/4buf4bqhJuG6v+G7m27hu4diWSbDsmPhu5tr4buHYibDtGThuqfhu4cm4bqh4bud4buRJmPhu4lZJuG6oeG7neG7kSbhu4dd4buHWSbhu4dj4buRJnTDouG7kSbDsmNh4buBJsO0Y8SD4buDJsOyY+G7m2vhu4diJuG6oWM24buBJi4mw7RdZCbhuqFjaibDtF1kJuG6oX3huqEmw6pj4bubJnHhu5/huqEmc+G7keG7h2ImdMOi4buRWSbhu4djN8O0JuG6v1smw6pj4buRJnHhu5/huqEm4bqj4bqpJsOgw6km4bqhY2R7JuG6oTHDtCbDo+G6rSbDtTXhu4cmw7Vb4buHYibhu53hu4diJuG6oeG7neG7kSbDqmNkJuG6oeG7hSZ04bq14buRJuG6oTjhu5FZJsOqw6nDsibDtGNtZCZiZCJkJsO0aHsmfeG6oWMmw7Qx4bqhJmJke+G7gybDtGPDreG7h2Imw6pjZCbhuqE44buHJsO0Y2TDosO0w53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQOG7hmJ7dCbDtOG7j+G7g+G7h2Im4bqhY2ThuqXhu5EmOzwvPFkm4bqhfeG6oSbDo8OpeybDsmPhu5tr4buHYiZxWybhuqDDreG7h2Imw7R0JsOU4buGQ0Mm4buGY1sm4buH4bubbOG6oSbhu4Hhu4nDtCbDtGNb4buHYyZxZOG6teG7hybDisOU4bqgw5TDlOG6vibDtOG6ueG7h2Mm4bqhxqHhu4diJsOjICbhuqFj4buXJsOj4buJ4buHYibDqmThuq3hu4Emw7Thu497JnE54buHJmNb4buHYybhuqF94bqhJuG6ocOs4buHYibhuqPhu5tsZCbDo+G6tSbDtcOt4buHYlkmw6PhurUm4buHYmZkWSbhuqF94bqhJsO04buPXeG7gSbDoGvhu4Emw7Rk4bq14buRJsOj4bqtJsOjIuG7gSbDoCLhu4Mm4buHYjDhu4cm4bq/xqEmcVsmw7Rk4bq14buRJuG7k+G7h2Imw6rDqcOyJsO0Y21kJsOgIuG7gyZx4bqnJsO1IuG7hyZz4buRN8O0WCbDo+G7i+G7h2Imw7RjbWQmw6DDrCbDtOG7j8SRJuG6oX3hu4cmw6Dhu4kmw7Thu4/hu5/huqFZJuG6oWPhu5cmw6Phu4nhu4diJnE54buHJmNb4buHYybhuqF94bqhJuG6ocOs4buHYibhuqPhu5tsZCbDo+G6tVkm4bqhfeG6oSZj4buLJuG6oWPhu517JsO0Y8SD4buDJsOyY+G7m2vhu4diJn3hu4cmw6MgJsOj4bubbuG6oSbDsmPhurUm4bqj4buRdOG6p8O0WCbDtTXhu4cmw7Vb4buHYibDsmPhu5tr4buHYiZ94buHJsOga+G7gSbDtGThurXhu5Emw6PhuqUmw7JjZuG7h2Im4buB4bubeybhur9s4buHJmI2dCbhu4diOcOyJuG7k+G7h2LDneG7uC/DskDhu7jDsibhuqHhur97w7XDteG7qCrDssWp4buRw7Rj4buD4buPKkDDg2Thu4djJlHGoeG7uC/DskA=

Đinh Vũ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lặng ngẫm về mùa vu lan

Lặng ngẫm về mùa vu lan
2018-08-25 15:56:37

PTĐT - Rằm tháng 7 hằng năm là dịp để tất cả mọi người cùng ngẫm lại về đạo hiếu làm con và nghĩa cử bản thân đối với bậc sinh thành. Vu lan, hai từ thôi mà gợi nhắc bao đạo nghĩa...

Hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân

Hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân
2018-08-25 06:15:02

PTĐT - BHYT toàn dân là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm bảo đảm an sinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Với nhiều biện pháp đồng bộ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long