Cập nhật:  GMT+7
VuG6tUDhu7Y1ZDtsbFThu7TEqU3Dom1kOOG7tFdF4bqzbuG7neG7tjVo4bu2NTvDqeG7tmThu4/hu7Zqbjlt4bu24buXLuG7tmwhbeG7tmThu4vhu7Y3IG3hu7bhu4vhu7Y1LDXhu7Zt4bqpZeG6teG7tsSRw6LDo2Xhu7Zlb8Oi4bu2xKnhurXhuqU74bu2eT41Vi/hurVAV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdWw6LEkeG6s+G7tmxrNVThu7QvLzXhu6o0O8OpxKnhurVubeG6tcOp4buq4buXZS82OGxjbcOpxKkvZTjGoWwvQD89JS8kPzYjQD0kJSM9bUAq4bu4QD0mZEDhu6pixKnhurPhu7Thu7YvV1bEqVdN4bq1OMOp4bu2TWtuZeG6s+G7tm0ixJHhu7bhu7Phu5Phu7Y0LMOp4bu2Q+G6teG6peG7tm3DtcOsZeG6s+G7tk3hurXhu43hu53hu7bhu5c8ZeG7tk1rbmXhurPhu7bDtWhl4bqz4buo4bu2bCxl4bqz4bu2ZTvhu53hu7bhu6wjPy0/4buu4bu2bWvhuqFl4bu2Y+G6tW7hu7bhu5fhu5M14bu2beG6qWXhurXhu7bhu7XDosSDZeG7tnnDouG6oWXhu6jhu7ZMaGXhu7ZEO+G7qOG7tkQ7w6Lhu7bDveG6tSJu4buo4bu24bq04bq7O+G7tnnhuqdl4bq14bu2Nynhu7Y14bq54bu2xJHDtTvhu7bhu5fhu5E74bu2N+G6o2Xhu7bEkcO1O+G7tm3DqeG7quG7tsO9KGXhurXhu7Y0LMOp4bu2bWvDqWXhurPhu7Zl4bq14buVZeG6s+G7tuG6s8Oiw63hu7ZtacOi4bu2ZOG7j+G7tmpuOW3hu7bhu5cu4bu2bCFt4bu2ZOG7i+G7tjcgbeG7tjXhurnhu7Zl4bqzbuG7neG7tjVo4bu2NTvDqeG7tuG7myjhu53hu7ZrO+G7tm0hw6Lhu7Y1LDXhu7Y34bqtO+G7tsSp4bq1w7VoZeG6s+G7tmUu4bud4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXROG7j+G7tmpuOW3hu7bhu5cu4bu2bCFt4bu2ZOG7i+G7tjcgbeG7tjXhurnhu7Zl4bqzbuG7neG7tjVo4bu2NTvDqeG7tuG7myjhu53hu7ZrO+G7tm0hw6Lhu7bhurVu4budxINlxajhu7bEkMO1w61l4bqz4bu2w73hurUu4buo4bu2xJDDtcOtZeG6s+G7tkXhurU54bu24busbeG6qWXhurXhu7bhu7XDosSDZeG7tnnDouG6oWXhu67hu6jhu7bEkMO1w61l4bqz4bu2TcOo4buo4bu2xKjhurXDqWXhurPhu7ZN4bq1ZuG7tuG7rG3huqll4bq14bu2RDvDouG7tsO94bq1Im7hu67hu6jhu7bhu5zhuqFl4bu2w73hurUibuG7qOG7tk3hurVuMWXhu7bDveG6tSJu4bu24busbeG6qWXhurXhu7ZMaGXhu7ZEO+G7ruG7qOG7tuG6tOG6uzvhu7Z54bqnZeG6teG7tjd9NeG7tjTDosSDbeG7tm0hw6Lhu7Y1LDXhu7bhurVu4budxINlxajhu7bEkDvDouG7tsO94bq1Im7hu7bhu5cu4bu2w707w6nhu7bEqOG6tcOpZeG6s+G7quG7tsO9KGXhurXhu7Y0LMOp4bu2NSDEqeG7tjfhu4Xhu7Zr4buNw6Lhu7Zrw6nhu7Zt4bq1w6LhuqFl4bu2bTvDosWo4bu2NSDEqeG7tkDhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFfhurTDosSDZeG7tmU74bud4bu24busIz8tP+G7ruG7qOG7tmspZeG6teG7tizEqeG7tm3hurUgxKnhu7Y14bq54bu2bWvDsjXhu7Zqbjvhu7Z5PjXhu7Z54buF4bu24buXacOi4bu2xJHhu4Vt4bu24buXw7Nl4bqz4bu24bubw6ks4bud4bu2beG6tSDEqeG7tm1r4bqhZeG7tmPhurVu4bu24buX4buTNeG7tmU7xJHhu7ZNa25l4bqz4bu2Sm7hu4c14bu2bcOi4bqjxKnhu7Ztw7I14bu2NuG6rTXhurXhu7Y14bq1buG7neG6r2Xhu7bhu5fDo+G7tsSp4bq14bqlO+G7tk0i4bud4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RX4buz4buT4bu2NCzDqeG7tm3hu5Hhu7Y34bqhxJHhu7ZlO+G7neG7tuG7rCM/LT/hu67hu7Y34bqjZeG7tjfhuqHEkeG7tj1ALT/hu6jhu7Y2w6nhu7YoZeG6teG7tuG6tcO14buLZeG6s+G7tjXhu4074bu2ayll4bq14bu2LMSp4bu2beG6tSDEqeG7tmpuO+G7tnk+NeG7tnnhu4Xhu7bhu5dpw6Lhu7bhu5fDs2XhurPhu7bhu5vDqSzhu53hu7Zt4bq1IMSp4bu2xKnhurUsbeG7tm1rw6Lhuq9l4bu2beG7keG7tm0wZeG6s+G7tm3hurUgxKnhu7Y34bqjZeG7tiXhu6rhu7jhu7jhu7jEkeG7tmXhuqFl4bu24buL4bu2eT414bu2eeG7heG7tuG7ly7hu7Y1LDXhu7Zt4bqpZeG6teG7tk3hurU7ZeG6teG7tuG6tOG6uTvhu6jhu7ZF4bqz4bq1xIPhu7ZyZeG7tmzDoOG7tjXhurnhu7bEkcO1O+G7tuG7l+G7kTvhu6jhu7bEkcO1O+G7tm3DqeG7qOG7tjXhurnhu7ZlaMOi4bu2xJHDtTvhu7ZrIG3hu7Ztw6nhu7bhu6xkw7XDrGXhurPhu7bEkcO1O+G7tsSp4bq1ZuG7tjTDouG6o2Xhu7ZA4bu44bu4LSPhu7jhu7jEkcSRLzfDrG3hu67hu6jhu7Zrw6LhuqFl4bqz4bu2NSw14bu2beG6qWXhurXhu7bhurThurs74bu2eeG6p2XhurXhu6jhu7bEqOG6tW/hu7ZN4bq14bq94buo4bu24buc4bqhZeG7tnksw6Lhu6jhu7ZELsOp4bu2w707w6Lhu6jhu7ZEO8Oi4bu2w73hurUibuG7qOG7tuG7tcOixINl4bu2ecOi4bqhZeG7qOG7tkxoZeG7tkQ74bu2NeG6ueG7tsSRw7U74bu2ayBt4bu2bcOp4bu24busZMO1w6xl4bqz4bu2xJHDtTvhu7bEqeG6tWbhu7Y0w6LhuqNl4bu2I+G7uOG7uC094bu44bu4xJHEkS83w6xt4buu4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXQ+G6tW7hu7bhu5fhu5M14bu24bq0LuG7tkXhu4XDouG7tm3hu5Hhu7ZlO+G7neG7tjfhuqNl4bu2ZeG6sy7hu53hu7Y9QC0/4bu2NeG6ueG7tsSRw7U74bu2ZeG6tcOiw6Nu4bu2ZWjDouG7qOG7tmvDouG6oWXhurPhu7Zl4bqzLuG7neG7tiM64bu24buXLuG7tj3hu7gtP+G7tjXhurnhu7bEkcO1O+G7tuG7l+G7kTvhu6jhu7bEkcO1O+G7tm3DqeG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V8O9IMSp4bu2N+G7heG7tmvhu43DouG7tmvDqeG7tm3hurXDouG6oWXhu7ZtO8Oi4bu2NsOp4bu2xJHDtTvhu7ZkaWXFqOG7tjUgxKnhu7ZA4buo4bu2a8Oi4bqhZeG6s+G7tjUsNeG7tm3huqll4bq14bu24bq04bq7O+G7tnnhuqdl4bq14buo4bu2xKjhurVv4bu2TeG6teG6veG7qOG7tuG7nOG6oWXhu7Z5LMOi4buo4bu2RC7DqeG7tsO9O8Oi4buo4bu2RDvDouG7tsO94bq1Im7hu6jhu7bhu7XDosSDZeG7tnnDouG6oWXhu6jhu7ZMaGXhu7ZEO8Wo4bu2NSDEqeG7tiPhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFfhu7Phu5Phu7Y0LMOp4bu2beG6tcOtw6Lhu7Ztw6LhuqNt4bu2ZeG6sy7hu53hu7bhu5cu4bu2N+G6ocSR4bu2Iz8tP+G7tm0hw6Lhu7Y1LDXhu7Y34bqtO+G7tsSp4bq1w7VoZeG6s+G7tm1r4bqhZeG7tjUo4bu2ZcO1aTXFqFYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V8So4bq14bqlO+G7tk0i4bud4bu2eT414bu2eeG7hcWo4bu2ReG6tcOiw6Nu4bu2xJEi4bud4buo4bu2NeG6ueG7tsSRw7U74buo4bu2xJHDtTvhu7bhu5fhu5E74buo4bu2NeG6ueG7tmVow6Lhu7bEkcO1O+G7tm3DqeG7tjfhuqNl4bu2ayBt4bu2bcOp4bu24buXLuG7tmsow6Lhu7ZrLDXhu7Y14bq54bu2NuG7gWXhurPhu6rhu7bhurLDouG6ueG7tmXhurVh4buq4bu2TWvDqWXhurPhu7Y1aGXhu7Y24buBZeG6s+G7tjXhurnhu7Zj4bq1KOG7tmU8ZeG6s+G7tuG7myjhu53hu7ZrO+G7tm3hu4fhu6jhu7Zk4buHNeG7tuG7ly7hu7bhurPDouG6ueG7tuG6s8OiMW3hu7bEkSFl4bq14buq4bu24bu14buF4bu2MsSR4bu2beG7keG7tirhu7jhu7Yt4bu2Oj/DmuG7quG7tkXhurXDosSDbeG7tjfhu4Xhu7Zt4bq1IMSp4bu2ZeG6tSBt4bu2beG7kcWo4bu2IyPhu7Yt4bu2IyXhu7Y34buF4bu2w73hu6rhu7ZF4bq1w6LEg23hu7Y34buF4bu2NTvDqeG7tmXhurUgbeG7tm3hu5HFqOG7tj3hu7jhu7Yt4bu2PT3hu7Y34buF4bu2w73hu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFfEqOG6teG6pTvhu7bhu7Xhu4Fl4bqz4bu2eT414bu2eeG7hcWo4bu2ReG6tcOiw6Nu4bu2xJEi4bud4buo4bu2NeG6ueG7tsSRw7U74buo4bu2xJHDtTvhu7bhu5fhu5E74buo4bu2NeG6ueG7tmVow6Lhu7bEkcO1O+G7tm3DqeG7tjfhuqNl4bu2ayBt4bu2bcOp4bu24buXLuG7tmsow6Lhu7ZrLDXhu7Y14bq54bu2NuG7gWXhurPhu6rhu7bhurLDouG6ueG7tmXhurVh4buq4bu2TWvDqWXhurPhu7Y1aGXhu7Y24buBZeG6s+G7tjXhurnhu7Zj4bq1KOG7tmU8ZeG6s+G7tuG7myjhu53hu7ZrO+G7tm3hu4fhu6jhu7Zk4buHNeG7tuG7ly7hu7bhurPDouG6ueG7tuG6s8OiMW3hu7bEkSFl4bq14buq4bu24bu14buF4bu2MsSR4bu2beG7keG7tirhu7jhu7Yt4bu2OjrDmuG7quG7tkXhurXDosSDbeG7tjfhu4Xhu7Zt4bq1IMSp4bu2ZeG6tSBt4bu2beG7kcWo4bu2Iz3hu7Yt4bu2Iyrhu7Y34buF4bu2w73hu6rhu7ZF4bq1w6LEg23hu7Y34buF4bu2NTvDqeG7tmXhurUgbeG7tm3hu5HFqOG7tj3hu7jhu7Yt4bu2PT3hu7Y34buF4bu2w73hu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdN4bq1O2XhurXhu7bhurThurk74bu2LeG7tk3hurXhu5E74bu2TeG6tcOi4bqhZS3hurRu4bqjxajhu7bEkCLhu53hu7Zt4bq1O+G7neG7tjdmw6Lhu6jhu7Y14bq54bu2xJHDtTvhu7ZrLsOp4bu24buXLuG7tjbhu4Fl4bqz4bu24buXLsOi4bu2ZWjDosav4bu2a8Oi4bqhZeG6s+G7tsSp4bq14bqlO+G7tnk+NeG7tjXhurXDosOjbuG7tm3hu4fDouG7tuG7ly7hu7Y34bqhxJHhu7Zl4bq1w6LDo27hu7bEkSLhu53hu6jhu7Y14bq54bu2xJHDtTvhu7ZrLsOp4bu24buXLuG7tjbhu4Fl4bqz4bu2ayjDouG7tmssNeG7quG7tuG6ssOi4bq54bu2bSLhu53hu7ZlO8SR4bu2NSDEqeG7tiMtPeG7quG7tk1rw6ll4bqz4bu2NWhl4bu2NuG7gWXhurPhu7Y14bq54bu2Y+G6tSjhu7ZlPGXhurPhu7bhu5so4bud4bu2azvhu7Zt4buH4buo4bu2ZOG7hzXhu7bhu5cu4bu24bqzw6Lhurnhu7bhurPDojFt4bu2xJEhZeG6teG7quG7tuG7teG7heG7tjLEkeG7tm3hu5Hhu7YlJeG7ti3hu7Y6KsOa4buq4bu2ReG6tcOixINt4bu2N+G7heG7tm3hurUgxKnhu7Zl4bq1IG3hu7Zt4buRxajhu7YjJOG7ti3hu7YjJuG7tjfhu4Xhu7bDveG7quG7tkXhurXDosSDbeG7tjfhu4Xhu7Y1O8Op4bu2ZeG6tSBt4bu2beG7kcWo4bu2PSPhu7Yt4bu2PSXhu7Y34buF4bu2w73hu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFfhu7Uu4bu2RV1l4bqz4bu2N+G6o2Xhu7Z54bqnZeG6teG7tk3hurVuMWXFqOG7tsSQIuG7neG7tm3hurU74bud4bu2N2bDouG7qOG7tjXhurnhu7bEkcO1O+G7tmsuw6nhu7bhu5cu4bu2NuG7gWXhurPhu7bhu5cuw6Lhu7ZlaMOi4buq4bu24bqyw6Lhurnhu7ZtIuG7neG7tmU7xJHhu7Y1IMSp4bu2Iy094buq4bu24bu14buF4bu2MsSR4bu2beG7keG7tiXhu7jhu7Yt4bu2OiXDmuG7quG7tkXhurXDosSDbeG7tjfhu4Xhu7Zt4bq1IMSp4bu2ZeG6tSBt4bu2beG7kcWo4bu2IyXhu7Yt4bu2Iz/hu7Y34buF4bu2w73hu6rhu7ZF4bq1w6LEg23hu7Y34buF4bu2NTvDqeG7tmXhurUgbeG7tm3hu5HFqOG7tj0j4bu2LeG7tj0l4bu2N+G7heG7tsO94buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXnDqTbhu53hu7RXTSLhu53hu7ZF4bqzbuG7neG6oWXFqOG7tkXhurXDosOjbuG7tsSRIuG7neG7qOG7tjXhurnhu7bEkcO1O+G7tmsuw6nhu7bhu5cu4bu2ayjDouG7tmssNeG7tjXhurnhu7Y24buBZeG6s+G7quG7tuG6ssOi4bq54bu2bSLhu53hu7ZlO8SR4bu2NSDEqeG7tiMtPeG7quG7tk1rw6ll4bqz4bu2NWhl4bu2NuG7gWXhurPhu7Y14bq54bu2Y+G6tSjhu7ZlPGXhurPhu7bhu5so4bud4bu2azvhu7Zt4buH4buo4bu2ZOG7hzXhu7bhu5cu4bu24bqzw6Lhurnhu7bhurPDojFt4bu2xJEhZeG6teG7quG7tuG7teG7heG7tjLEkeG7tm3hu5Hhu7YqJeG7ti3hu7Y6P8Oa4buq4bu2ReG6tcOixINt4bu2N+G7heG7tm3hurUgxKnhu7Zl4bq1IG3hu7Zt4buRxajhu7YjQOG7ti3hu7YjJOG7tjfhu4Xhu7bDveG7quG7tkXhurXDosSDbeG7tjfhu4Xhu7Y1O8Op4bu2ZeG6tSBt4bu2beG7kcWo4bu2Iybhu7Yt4bu2PeG7uOG7tjfhu4Xhu7bDveG7qlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V0U7xJHhu7Z54buFxajhu7bEkCLhu53hu7Zt4bq1O+G7neG7tjdmw6Lhu6jhu7Y14bq54bu2xJHDtTvhu7ZrLsOp4bu24buXLuG7tjbhu4Fl4bqz4bu24buXLsOi4bu2ZWjDouG7qOG7tjXhurXDosOjbuG7tm3hu4fDouG7tjXhurnhu7bEkcO1O+G7tmsuw6nhu7bhu5cu4bu2NuG7gWXhurPhu7ZrKMOi4bu2ayw14buq4bu24bqyw6Lhurnhu7ZtIuG7neG7tmU7xJHhu7Y1IMSp4bu2Iy094buq4bu2TWvDqWXhurPhu7Y1aGXhu7Y24buBZeG6s+G7tjXhurnhu7Zj4bq1KOG7tmU8ZeG6s+G7tuG7myjhu53hu7ZrO+G7tm3hu4fhu6jhu7Zk4buHNeG7tuG7ly7hu7bhurPDouG6ueG7tuG6s8OiMW3hu7bEkSFl4bq14buq4bu24bu14buF4bu2MsSR4bu2beG7keG7tirhu7jhu7Yt4bu2Oj/DmuG7quG7tkXhurXDosSDbeG7tjfhu4Xhu7Zt4bq1IMSp4bu2ZeG6tSBt4bu2beG7kcWo4bu2IyThu7Yt4bu2Iybhu7Y34buF4bu2w73hu6rhu7ZF4bq1w6LEg23hu7Y34buF4bu2NTvDqeG7tmXhurUgbeG7tm3hu5HFqOG7tj3hu7jhu7Yt4bu2PT3hu7Y34buF4bu2w73hu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdD4bq1buG7tuG7l+G7kzXhu7bhurQu4bu2ReG7hcOixajhu7ZF4bq1w6LDo27hu7bEkSLhu53hu6jhu7Y14bq54bu2xJHDtTvhu6jhu7bEkcO1O+G7tuG7l+G7kTvhu6jhu7Y14bq54bu2ZWjDouG7tsSRw7U74bu2bcOp4bu24buXLuG7tmsow6Lhu7ZrLDXhu7Y14bq54bu2NuG7gWXhurPhu6rhu7bhurLDouG6ueG7tmXhurVh4buq4bu2TWvDqWXhurPhu7Y1aGXhu7Y24buBZeG6s+G7tjXhurnhu7Zj4bq1KOG7tmU8ZeG6s+G7tuG7myjhu53hu7ZrO+G7tuG6s8Oi4bq54bu24bqzw6IxbeG7tsSRIWXhurXhu6rhu7bhu7Xhu4Xhu7YyxJHhu7Zt4buR4bu2KuG7uOG7ti3hu7Y6JsOa4buq4bu2ReG6tcOixINt4bu2N+G7heG7tm3hurUgxKnhu7Zl4bq1IG3hu7Zt4buRxajhu7YjJOG7ti3hu7YjKuG7tjfhu4Xhu7bDveG7quG7tkXhurXDosSDbeG7tjfhu4Xhu7Y1O8Op4bu2ZeG6tSBt4bu2beG7kcWo4bu2PUDhu7Yt4bu2PT3hu7Y34buF4bu2w73hu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpcm5t4bq1w6lr4bu0V03hurU4w6nhu7ZF4bq1O2U2O2VWL8SpVw==

Theo Nhandan

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lặng ngẫm về mùa vu lan

Lặng ngẫm về mùa vu lan
2018-08-25 15:56:37

PTĐT - Rằm tháng 7 hằng năm là dịp để tất cả mọi người cùng ngẫm lại về đạo hiếu làm con và nghĩa cử bản thân đối với bậc sinh thành. Vu lan, hai từ thôi mà gợi nhắc bao đạo nghĩa...

Hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân

Hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân
2018-08-25 06:15:02

PTĐT - BHYT toàn dân là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm bảo đảm an sinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Với nhiều biện pháp đồng bộ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long