Cập nhật:  GMT+7
SOG7tExKw5kmw5Q3N0XEqDThu7fhu7Y4JsWoxKhJ4buL4bu04bqhSjgjw5nhu7RKOsOjIMOZSnHhu7I54bqnWTpKcOG7tjrhu7RK4bu3NuG7tuG7rjhKOOG7tuG7rjRK4buL4bu04bqhSjgjw5nhu7RK4bu3UzRK4bumO+G7kjpKauG7kWR5Skbhu4vhu5NK4bu1xq/DmUdIL+G7tExJSDRKw5kmw5Q3N0XEqDThu5PFqMOU4bukxKhJSDjDlMOaJsWoSjc44bqnJsWoRcSoP8OUNuG7suG7tjrhur5NNOG6pUrDlDk4O8SoSUg4NklIOOG7pElIOMOUw5omxahKNzjhuqcmxahFxKg/w5Q24buy4bu2OuG6vk004bqlSsOUOTg7xKhJSDg2SUg44bukSUjhu7Y/4buySjc2w5lFxKjhu7Q4ODThur4vL8Oaw5Q7NOG7tDk44bu0O+G7guG6tTovOybhu6Thu6TDlDjDlC/DosWow5o34bu2OMWoLzjhu7Y6LTg5w5ktNzktKuG7tsWoOi9MS0vhu4vDtMOsZEvDrOG7iWQvTUtMSy/Dky9MTcOSw5XDrMOsw6zDkuG7jMOsTC9MTcOSw5NOTk5Mw5NP4buOT05f4bu2w5JOX0tOTE5Nw5Phu4IlNOG7ssSoSsOUJuG7tuG7sjpFxKg24bu24buy4bu0OMSoSUgvOOG7pElILzg2SUg4NklIOOG7pElINEnhurk64bu04bq+SuG7t+G7t+G6pOG6tHFILzRJSC844bukSUgvODZJSC84w5TDmibFqElx4buy4buS4bqnSk8tTeG7hko44buY4bu2Snnhu7ThuqFK4buL4bu04bqhSjgjw5nhu7Thu4ZKODY7OuG7skrDmjlb4bu2Sjjhu7bhu640SuG7i+G7tOG6oUo4I8OZ4bu0Sirhu7bhu6w/SuG7t1s64buySuG7keG7tuG7kD9K4bumPsOZSuG7t1M0SuG7pjvhu5I6SsOa4buUO0rhu7Thu7ZYP0rhurXhu5JKw5rhu5Q7Sibhu5Y64bu0SuG6pTlROEoq4bu0VDlKRmrhu5FkeUdKw5nhuqHDlErhu4vhu5NK4bu1xq/DmUrhu4vDlC02xag6Snkmxagt4bq1w5Thu4ZK4buL4bu04bqhSjgjw5nhu7RKOsOjIMOZSnHhu7I54bqnWTpKcOG7tjrhu7RK4bu3NuG7tuG7rjhKOuG7tFE6Sj/hu5g64bu04buGSuG6tOG7tlc4SnHDlD9K4bq14buSSuG7i+G7k0rhu7XGr8OZSsOZLEo1OcOUOkrhu7RXSjg2OeG6p1Y6Sjjhu7Q+OuG7sko4PjhK4bum4buoNOG7gkrhu7c2Ozrhu7JKw5k8OuG7skrDmTl9w5lK4bumUTlKODbDlDrhu7RK4buy4bu24buU4bu2SjThu7QsOuG7skrhu6RQOko4fcOZ4buGSjrhu7RQOkrhu6RQOkrhurThu7ZXOEpxw5Q/SiY5PDpKOuG7tFM6SuG7psOjMcOZSjfhurFKw5lbSuG6teG6o0rhurXhu5JK4bu0XUo4NjFKOOG6r0rhu4vhu5NK4bu1xq/DmUpGODbDoyDDmUrhu6ZQ4bqnSibhu5JK4bu34bu2VzRK4buf4bu04buaw5lH4buCSC80SUg0SsOZJsOUNzdFxKg0w6w74buk4bqnxKhJ4bu3Njs64buySjjhu7Qw4bu2SirhuqlK4bqlUOG6p0rhu6ThurE64buySuG6teG7kko04bu04buQOEo4NuG7tlg6SuG7plE4SjrDoyDDmUrhu7Thu7ZXOko6w5Thuqfhu4ZK4bq04bu2VzhKccOUP0rDmeG7tGFKODYhOuG7sko4xqA64buySsOZw6MwOuG7skrhu7QxNEo44buQw5lKODvhu5I6SuG7pOG7tlc6SuG6tSDhu7ZKw5nhu5DDmUo6w6Mgw5lKw5ksSjU5w5Q6SuG7tFdKODY54bqnVjpKOOG7tD464buy4buGSjrhu7TDo0rhu4vhu5NK4bu1xq/DmeG7hko64bu0UThKJuG7kkrhurVWSirhu7Y64bu0Sjjhu67hu4ZKOOG7tMOjIjrhu7JKP+G7mOG7tkrhurXhu5JK4bumUjlKOMOj4buCSnHhu7ThurM64buySjrhu7LDozDhu7ZK4bq04bu2VzhKccOUP0rhu6bDozHDmUrhu6bhu5I7Sjjhu5g7SjJK4buL4buTSuG7tcavw5lKODbDoyDDmUrhu6ZQ4bqnSibhu5JKNzHhu7ZK4bukUOG6p0om4bu24busOkoq4buuOOG7hko4xqA64buySsOZw6MwOuG7skrhu7QxNEo44buQw5lK4buy4bu24bqzw5RK4bu0w5Thu7ZKOsOjIMOZ4buCSuG7i+G7kMOZSuG7pDvDlDrhu7RKOuG7tFA6SuG7i+G7k0rhu7XGr8OZSuG7puG7rjpK4bq04bu2VzhKccOUP0oq4bu0PDrhu7JKw5nhu7Q9SuG7psOjMcOZSsOZ4bu04buSO0rhu6YsOko64bu0w6NKw5nhu5DDmUo64bu04buSSuG7plI5SjjDo+G7hko/4buSSsOZLjpKJuG7kko64bu04bqzOuG7sko64buyw6Mw4bu2SsOa4buYOkrDmeG6ocOUSjrhu7RQOkrhu6RQOkrhurThu7ZXOEpxw5Q/4buCSC80SUg0SsOZJsOUNzdFxKg0w6w74buk4bqnxKhJ4buL4bu04bqhSjgjw5nhu7RKOsOjIMOZSnHhu7I54bqnWTpKcOG7tjrhu7RK4bu3NuG7tuG7rjhK4bum4buQOuG7tErhu7Lhu7bhu5BKw5nDlDtKw5nhu5DDmUrhu6ThurFK4buQOkrDmeG6ocOUSmrhu5FkeUo44buY4bu2SuG6tOG7tlc4SnHDlD/hu4BKPzs64buySj85PjpKOOG6r0o44bu04buSOuG7tErDmTw64buySsOZ4bqhw5RKauG7kWR5Sjfhu7BKw5ksSjrhu7Thu7ZWOUo64bu04buSSuG7plI5SjjDo0rDmeG6ocOUSuG7i+G7k0rhu7XGr8OZSuG6teG7kjtK4bq04bu2VzhKccOUP0rhu7QxNEo44buQw5nhu4ZKKuG7tjrhu7RK4bukO8OUOuG7tOG7gkrhu4vhu7ThuqFKOCPDmeG7tEo6w6Mgw5lKKuG7tOG7njrhu7JK4bumIzrhu7Thu4ZKceG7tOG7kko6w6Mgw5lK4bq04bu2VzhKccOUP0rhu6bDlDrhu7JKOl1KJuG6scOZSsOZ4buU4bu2Sjjhu7Thu7ZXOko/POG7tko4NsOjMDrhu7JK4bumUjlKOMOjSjrhu7Lhu5LhuqdKw5nhu5I64buySjg+OErhu7QiOuG7hkomOVM4SjThu7Thu5A0SsOa4buUO0rhu6bhu5Q/SsOZPDrhu7JKw5rhu5w64buySuG6tSDhu7ZKOFE4SsOZ4buUSsOZ4buQw5lKw5rhu6w6Sjjhu7TDlD9K4buy4bu2w5RK4bumUjlKOMOj4buCSC80SUg0SeG7i+G7tOG6oUo4I8OZ4bu0Sirhu7bhu6w/SuG7t1s64buySuG7keG7tuG7kD9K4bumPsOZSmrhu5FkeUrhu4vhu4J5JsWoLeG6tcOUSsOa4buQO0rDmeG7kDtK4bq1IOG7tkrhu4vhu7ThuqFKOCPDmeG7tEo6w6Mgw5lKceG7sjnhuqdZOkpw4bu2OuG7tErhu7c24bu24buuOErhurVWSj99OEo3Pkrhu6ThurFK4buQOko4NiE64buySuG7puG7tlg/Sj/hu5JKauG7kWR5Sjjhu7TDlD9K4buy4bu2w5RKw5rhu5Q7Sibhu5Y64bu0Sjjhu5jhu7ZK4bq04bu2VzhKccOUP+G7hko64bu0w6NKceG7tOG7kko/4buQ4bqnSuG6peG7ti0/xqA64buySnnhu7RhSuG7tSI64buGSuG7psOjMDrhu7JKw5nDlDtKOD7DmUrhu5Phu5JKcX3hu7ZKLUrhu5Phu5Thu7ZKeeG7tC464buy4buGSnHhu7Thu5JKP+G7kOG6p0o34buUOkrhuqU5UThKw5nDlDtKJsOUOuG7tEo44buY4bu2Sjg9OuG7tErDvTnhu5Q64buySsOsQDrhu7Thu4Lhu4Lhu4JK4bulOuG7skrhu4vhu4J5JsWoLeG6tcOUSirhu7Thu5464buySuG7piM64bu04buGSmrhu5FkeUo2UThKNTnDlDpKOFA/Sjgg4bu2SsOZ4buQw5lK4buk4bqxSuG7kDpK4bu0MTRKOOG7kMOZSuG7suG7tuG6s8OUSuG7tMOU4bu2SjrDoyDDmUrhurXhu5JKN+G7sEo6XUom4bqxw5lKOOG7tMOUP0rhu7Lhu7bDlErhu6ZYSsOZ4buQw5lK4buk4bqxSuG7kDpKOuG7kuG6p0rDmSxKOOG7tFhK4bum4buYOErhu7Thu7ZXOUo1OeG7lErDmcOUO0o64bu0UTjhu4JKeeG7tMOjIjrhu7JKw5nhu7RQP0rDmeG6ocOUSmrhu5FkeUom4buSSiY5PDpK4buy4buaOkrDmeG7tOG7ojhK4bu0MTRKOOG7kMOZSirhu7Y64bu0Sjjhu65K4bq1IOG7tko4QDrhu7RK4bu04bqzOUo64buy4bu0I0o4NjnhuqdWOko44bu0Pjrhu7JK4buy4bu24bqzw5RKOuG7tFA6SuG7pFA6SuG7tMOU4bu2SjrDoyDDmeG7gkrhu6U64buySsOZ4bu0O0o24bucOuG7suG7hkrhu7Thu7ZXOko6w5ThuqdK4bumUjlKOMOjSsOZ4bqhw5RK4buL4buTSuG7tcavw5lK4bq14buSO0rhurThu7ZXOEpxw5Q/SsOZ4bu0w6PDlErDmcOUO+G7hko64bu0w6M64buySuG7plDhuqdKJuG7kko6VjpKOOG7lDrhu7JKw5nhu7Q7SuG7tDE0Sjjhu5DDmUoq4bu2OuG7tEo44buuSjThu7Thu5A4Sjg24bu2WDpKODY7OuG7sko4w6MiOuG7skomw5Thu7bhu4JILzjhu6RJSC84NklILzjDlMOaJsWoSeG7t+G7tMWoO0px4bu0UDpK4buJUDo=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Báo chí Việt Nam chào Xuân mới

Báo chí Việt Nam chào Xuân mới
2010-02-04 15:27:00

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Báo chí ngày càng có vị trí xứng đáng; sự phát triển, đổi mới của báo chí là một bằng chứng nói lên không khí xã hội ta ngày càng dân chủ....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long