Cập nhật:  GMT+7
4buEWcSo4buKVCThu4w0NEPDjDHDvcOdNSTDmcOMRmlZYeG7ijXhu7ZUWeG7infDteG7iuG7n1g24bq1Virhu4p2WTfhu4rDvTM7Kljhu4o1w53hu6ox4buKw5omw5Uq4buKw5rDlMOd4buKU8Od4buuNuG7isO1w53hu6wx4buKWTzDneG7iipZ4buiKuG7ilXhu6Iq4buKw70zNipY4buKdzYoVOG7iuG6seG7tOG7isO1OuG7jOG7ilPhu7QqWeG7iuG6scOV4buK4buPw53hu5DDneG7ijUz4bqj4buKMjbhu6Iq4buKU+G7tmlZYeG7ijXhu7ZUWeG7infDteG7iuG7n1g24bq1Virhu4p2WTfhu4rDvTM7Kljhu4o1w53hu6ox4buEL1nEqEbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDHDtcOZ4buMVcOMRmlZYeG7ijXhu7ZUWeG7infDteG7iuG7n1g24bq1Virhu4p2WTfhu4rDvTM7Kljhu4o1w53hu6ox4buKw5omw5Uq4buKw5rDlMOd4buKU8Od4buuNuG7isO1w53hu6wx4buKWTzDneG7iipZ4buiKuG7ilXhu6Iq4buKw70zNipY4buKdzYoVOG7iuG6seG7tOG7isO1OuG7jOG7ilPhu7QqWeG7iuG6scOV4buK4buPw53hu5DDneG7ijUz4bqj4buKMjbhu6Iq4buKU+G7tuG7hC8xRuG7hDXhu4xTJMOZ4buKNDXhurUkw5lDw4wl4buMM1jDnSrhurpKMeG6s+G7iuG7jDY1JsOMRuG7hDUzRuG7hDVVRuG7hDXhu4xTJMOZ4buKNDXhurUkw5lDw4wl4buMM1jDnSrhurpKMeG6s+G7iuG7jDY1JsOMRuG7hDUzRuG7hDVVRuG7hMOdJVjhu4o0M1RDw4xZNTUx4bq6Ly9T4buMJjFZNjVZJuG6vuG6sSovJiRVVeG7jDXhu4wv4bq3w5lTNMOdNcOZLzXDnSotNTZULTQ2LT3DncOZKi/EqOG7iOG7iGnhu41o4bqr4buIaMOt4bqrL0rhu4jEqOG7iC9NL8SoSk7Dkmhow61OT0/Dky/EqEpOTUtLS0pMS0tKw5Nfw51OS1/hu4hLxKhKS0zhur4jMVjDjOG7iuG7jCTDnVgqQ8OMJMOZVzXDjEbhu4QvNVVG4buELzUzRuG7hDUzRuG7hDVVRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRmlZYeG7ijXhu7ZUWeG7infDteG7iuG7n1g24bq1Virhu4p2WTfhu4rDvTM7Kljhu4o1w53hu6ox4buELzFGdlk/4buKaVlh4buKNeG7tlRZ4buKd8O14buKw70zNipY4buKdzYoVOG7isO1w5Uq4buK4bubWeG7kMOd4buKw6zhuqFU4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGxJEqWeG6uuG7isO9w73hurLhurDhu5/hu4QvMUbhu4QvNVVG4buELzUzRuG7hC814buMUyTDmUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbhu59ZUCrhu4okXcOd4buKJV3DneG7ilRh4buM4buK4budw53hu6gq4buKWcOd4busMeG7ilThu45U4buKNT7hu4pUWeG6oVThu4pZ4bqvNuG7iipYWeG7tuG7iuG6sMOd4busNeG7iuG7n+G7jCXhu4rhurHDleG7ikHhurXhu4pT4buMKuG7isO1OuG7jOG7ilPhu7QqWeG7iuG6sMOd4busNeG7iuG7n+G7jCXDiuG7isOaJsOVKuG7isOaw5TDneG7ilPDneG7rjbhu4rDtcOd4busMeG7ilk8w53hu4oqWeG7oirhu4pV4buiKuG7isO9MzYqWOG7inc2KFThu4rhurHhu7Thu4rDtTrhu4zhu4pT4bu0Klnhu4rhurHDleG7iuG7j8Od4buQw53hu4o1M+G6o+G7ijI24buiKuG7ilPhu7bhu4rhu4bDtTrhu4zhu4rDvcOVw53hu4Lhu4pVJuG7isOaKSpY4buKVFnhu7Lhu4rDtcOVKuG7iuG7m1nhu5DDneG7isOQ4bqhVMOK4buKdlk/4buKaVlh4buKNeG7tlRZ4buKQeG6teG7ilPhu4wq4buKw71Zw6BdKljhu4rhurE54buKdzYoVOG7ilk8w53hu4rDvTM2Kljhu4p3NihU4buKPVk/4buM4buKxKjEqMOK4buKaVlh4buKNeG7tlRZ4buKw7U64buM4buKw73DlcOd4buKVVIq4buKw5rhu6A24buKw5rhu5Lhu4o1WeG7mCXhu4rhurHDleG7iiTDlSXhu4rhurHDneG7rFThu4o1w5TDneG7iuG6sMOd4busNeG7iuG7n+G7jCXhu4o14bqj4buKKljDleG6teG7ikrhu4rDmuG7qirhu4pNLUotSuG7iMSo4buI4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGaVnDneG7sDbhu4pMLUrDiuG7ijXDlMOd4buK4bqw4buYKuG7ijFZOipY4buKdzYoVOG7ilk8w53DiuG7imlZYeG7ijXhu7ZUWeG7inc2KFThu4pZPMOd4buK4buGd8O14buC4buK4bufWDbhurVWKuG7inZZN+G7isO9MzsqWOG7isOa4buS4buKNcOd4buqMeG7isOaKSpY4buKVFnhu7Lhu4rDtcOVKuG7iuG7m1nhu5DDneG7isOQ4bqhVOG7iuG6scOV4buKw5omw5Uq4buKw5rDlMOd4buKU8Od4buuNuG7isO1OuG7jOG7isO9w5XDneG7isO9MzYqWOG7inc2KFThur7hu4ppWWHhu4o14bu2VFnhu4p3w7Xhu4rhu59YNuG6tVYq4buKdlk34buKw70zOypY4buKKlnDneG7rDXhu4okw53hu6w14buKVFnDlSbhu4ol4bqjKljhu4rDkCbDlSrhu4o04buMKljhu4o1WeG7mCXhu4rhurDDneG7rDXhu4rhu5/hu4wl4bq84buKNcOdKuG7ijXDoCAqWOG7ilRZNuG6teG7qirhu4o1WeG7mCXhu4o0xq/hu4pYPzHhu4oxWeG7oCrhu4o14buYKljhu4pUw6BdKljhu4rhurHDleG7ijFZ4buONeG7ijUzw53hu64q4buKWX0q4buKKuG6r+G7jOG7iiUow53hu4oyNuG7jCrhu4pZ4bus4buKWeG6rzbhu4oqWFnhu7bhu4o1MzbhurXhu7Aq4buKNVkoKljDiuG7ilkiMeG7ijXhu45U4buKNSbDlSrhu4pVw53hu6wq4buKWMOd4bqv4buM4buKWeG7jMOd4buKw5Dhu5AqWMOK4buKWeG7jMOd4buK4bufWcOV4buKKsOgW1Thu4rhurHDleG7iipZ4buiKuG7ilXhu6Iq4buKWeG7jMOd4buKKsOgW1Thur7hu4rhu49Zw53hu4oqWVAq4buKNMOj4buKMVnhu4414buKNTPDneG7rirhu4o1WcOd4buqNeG7ijVZw6NU4buK4bqxw5Xhu4pZw53hu6w24buKMjbhu5Dhu4pUYeG7jOG7ijI24buMKuG7ilnhu6zhu4rhurDDneG7rDXhu4rhu5/hu4wl4buKLeG7isO9MzYqWOG7inc2KFThu4o1M+G7qCrhu4o14bueNeG7ilThu5Dhu4pU4buOVOG7iiRAKlnhu4rhurHDo1TDiuG7iiDhu4pU4buOVOG7ilThu54xw4rhu4pU4buOVOG7iipYw5UqWcOK4buKaVlh4buKNeG7tlRZ4buKd8O14buK4bufWDbhurVWKuG7inZZN+G7isO9MzsqWOG7ij1Z4buaKljhu4rDmuG7tipZw4rhu4rhurDDneG7rDXhu4rhu5/hu4wl4buKJMOVJeG7ilnhu6o14buKNOG6oVThu4ol4bu0Klnhu4rDmuG7ruG7iuG6sTYq4buKw5rhu5Qx4buKJSjDneG7ijI24buMKuG7ilnhu6zhu4pZ4bqvNuG7iipYWeG7tuG7iuG6scOV4buKWSIx4buKNeG7jlThu4rhurDDneG7rDXhu4rhu5/hu4wl4buKLeG7isO9MzYqWOG7inc2KFThu4o9WSEqWOG7iipY4bqjKljhu4oxWeG7jjXhu4o1M8Od4buuKuG7ilThu5Dhu4pT4buw4buKMzwqWOG7iiRSKuG7ilRZw53hu7A24buKNOG7ojbDiuG7iipYw5XhurXhu4pUw5UqWOG7ijXDnSrhu4pUUOG6teG7iiRSKuG7iipZ4buMNuG6vOG7iiUmKljhu4olNigq4buKVDgqWOG7iuG6sVvDneG7ijTDo+G7ijFZ4buONeG7ijUzw53hu64q4buKVFk2Kljhu4pUYeG7jOG7ijI24buMKuG7ilnhu6zhu4pZ4buMw53hu4oqw6BbVMOK4buKWeG7jMOd4buKU+G7qCrhu4o0xq/hu4oyNuG7jCrhu4o14buiJeG7ijVZN1Thu4rDmlHhurXhu4pZfSrhu4oq4bqv4buM4buKMjbhu4wq4buKWeG7rOG7iljDneG7jCbhu4okw6A2w4rhu4pZIjHhu4o14buOVOG7iljDneG6r+G7jOG7ilnhu4zDneG7inc2KFThu4pZPMOd4buK4bqxw5Xhu4oqWeG7oirhu4pV4buiKuG7ilnhu4zDneG7iirDoFtU4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGaVk3VOG7iiXhuqMqWOG7iipZ4bqvKljhu4o1WcOVKlnhu4o1w6M24buKNSbhu4okWyrhu4olw5Xhu4oqWeG7oirhu4pV4buiKuG7isO9MzYqWOG7inc2KFThu4pVw6Bbw53hu4o0w6Phu4ok4buSKlnhu4rDmsOUJuG7ilRh4buM4buKw5Dhu5AqWOG7imk8Kljhu4o04buQKuG7isO9MzYqWOG7inc2KFTDiuG7isOa4buS4buKw5rDlDXhu4rDmsOgIlThu4o1MyYqWOG7ilQhKljhu4pUNjxU4buKVOG7kMOd4buKVOG7jlRZ4buK4bqxw5Xhu4olIOG7ilTEg+G7jMOK4buKaVlh4buKNeG7tlRZ4buKd8O14buK4bufWDbhurVWKuG7inZZN+G7isO9MzsqWOG7iirhu6g24buKMy7hurrhu4rhu59Z4bqvKljhu4o9w50qWeG7iipYWcOd4busJeG7ijUzJipY4buKMjbhu47hu4o1M+G7tCpZ4buKMVnhu4414buKNTPDneG7rirhu4pUYeG7jOG7isO9MzYqWOG7inc2KFThu4oz4bueNeG7ilnhuq824buK4buyVFnhu4rDmijDneG7iuG6sVvDneG7iuG6sMOd4busNeG7iuG7n+G7jCXhur7hu4rhu59Z4buiKuG7ilXhu7Yx4buKKsOV4bq1w4rhu4ppWWHhu4o14bu2VFnhu4p3w7Xhu4rhu59YNuG6tVYq4buKdlk34buKw70zOypY4buKJTw14buKJOG7oCrhu4oq4bqv4buM4buKU8OV4bq14buKNSzhu4pU4buQJeG7in0q4buKNMOj4buKWMOdNzHhu4rDmjDhu4oyNsOi4buKU+G7jjbhu4olw5Xhu4rDvTM2Kljhu4p3NihU4buKw5rhu5Lhu4pVw5UqWeG7ilRZJuG7iuG6sMOd4busNeG7iuG7n+G7jCXhu4o1MyYqWOG7ijTDo+G7iipYWcOd4busMeG7isOa4bueNuG7ijUz4buMKlnhu4pYw53DlSpZ4buKw5o8VOG7iiRQMeG7ilXhu6Iq4buKNTxU4buKNTPDoFtU4buKw5rhu6LhurXDiuG7ilTDoSpY4buKKlnDoOG7ilQhKljhu4pUNjxU4buK4bqz4bui4bq14buKVcOjKljDiuG7ijFZ4buONeG7ijUzw53hu64q4buKw5rhu5414buKKsOgW1Thu4oqWMOV4bq14buKKuG7jOG6teG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRsOQKSpY4buKVFnhu7Lhu4rDtcOVKuG7iuG7m1nhu5DDneG7isOQ4bqhVOG7ilPDleG6teG7ijUs4buKKlnhuq8qWOG7iuG7nirhu4o1w6AiKljhu4o1KDXhu4rDmuG7pjHhu4o1MyYqWOG7ilRZNuG6teG7qirhu4o1WeG7mCXhu4rhurDDneG7rDXhu4rhu5/hu4wl4buKJOG7oCrhu4rDmuG7oDbhu4o1w53hu6gqw4rhu4pUWeG6oSpY4buKPcOd4buqKuG7ijTDo+G7ijFZ4buONeG7ijUzw53hu64q4buKJTvDneG7iiXGoDXhu4pUYeG7jOG7iuG6sMOd4busNeG7iuG7n+G7jCXhurzhu4pUWTdU4buKJeG6oypY4buKw5Dhu5AqWOG7imk8Kljhu4o04buQKuG7iuG6sMOd4busNeG7iuG7n+G7jCXhu4o94bqt4buKKsOd4busJeG7isOT4buI4buKKuG7mCXhu4o1WcOVKlnhu4okUDHhur7hu4rDkCkqWOG7ilRZ4buy4buKKuG7qDbhu4ozLuG6uuG7iuG7n1nhu6Iq4buKVeG7oirhu4pZ4buMw53hu4oqw6BbVOG7ilQ/4buKMjbhu4wq4buKWeG7rOG7ijUzNuG6teG7sCrhu4o1WSgqWOG7iiThu6I24buKw5pdw53DiuG7ijXhuqMqWOG7imEqWOG7ilk8w4rhu4pYw503MeG7isOaMOG7iiRSKuG7iipZ4buMNuG7ijUzJipY4buKVDY8VOG7isOa4bueNuG7ijUz4buMKlnhu4pYw53hu5DDneG7ijFZPypY4buKVeG7oirhu4o1PFTDiuG7ilQ4Kljhu4okw6Phu4zhu4pUWTsq4buKVCYq4buKw5rDoF0qWOG7isOaw53hu4ok4buoKuG7ilRZYeG7iipYWUDhu4zhu4rhurPhu5Lhu4pZPMOd4bq84buKNcOdKuG7ijXDoCAqWOG7iiUow53hu4oyNuG7jCrhu4pZ4bus4buKWeG6rzbhu4oqWFnhu7bhu4rhurHDleG7ilkiMeG7ijXhu45U4buKNSbDlSrhu4pVw53hu6wq4buKWMOd4bqv4buM4buKWeG7jMOd4buKKsOgW1Thu4o0xq/hu4o9WSEqWOG7iipY4bqjKljhu4rDmsOgIlThu4o14buYKljhu4pUw6BdKljhu4rhurHDleG7ijVZN1Thu4rDmlHhurXDiuG7ijFZOOG7ilkiMeG7iuG6sVvDneG7iiUmKljhu4olNigq4buK4bqxw5Xhu4o0w6Phu4oxWeG7jjXhu4o1M8Od4buuKuG7ilRh4buM4buKVOG7kOG7ilnhu4zDneG7ilPhu6gq4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xG4bufWeG7njXhu4o1M+G7suG7iuG6sVvDneG7isOi4buKPcOd4buqKuG7ilRh4buM4buKaVlh4buKNeG7tlRZ4buKd8O14buK4bufWDbhurVWKuG7inZZN+G7isO9MzsqWOG7iuG6seG7sOG7iuG6scOd4busVOG7ijXhu5gqWOG7ilTDoF0qWOG7ill9KuG7iirhuq/hu4zhu4oyNuG7jCrhu4pZ4bus4buKWMOd4buMJuG7iiTDoDbDiuG7ilkiMeG7ijXhu45U4buKWMOd4bqv4buM4buKWeG7jMOd4buKdzYoVOG7ilk8w53DiuG7isOaKSpY4buKVFnhu7Lhu4rDtcOVKuG7iuG7m1nhu5DDneG7isOQ4bqhVOG7ilRZJuG7ilPDneG7qjXDiuG7ijI24buM4buKVFk24bq14buqKuG7ijVZ4buYJeG7isOa4buS4buKWTtU4buKWSzDneG7isOaw6AiVOG7iipZw53hu7A24buKPcOdKlnhu4oqWFnDneG7rCXhu4pZJsOUNeG7isOaPCpY4buKVGHhu4zhu4p3NihU4buKWTzDncOK4buKKlnhu5414buKJMOV4buKNTMmKljhu4rhurHDneG7rFThu4o14buYKljhu4pUw6BdKljhu4rhurHhu4zDneG7ijUzOuG7iljDneG7jiXhu4o04buONeG7ijUow53hu4pU4buMJuG7ilRh4buM4buKdzYoVOG7ilk8w53hur7hu4rDvTPhu6gq4buKVH3hu4o0IOG7ilRZ4bqhVOG7iirhu5gqWMOK4buKKlnDneG7rCXhu4rhurE5w4rhu4pUfeG7ilRZ4buq4buKJMOVJeG7iuG6scOd4busVOG7iljhu6Aq4buKWMOdKCpY4buKKlnhu4w2w4rhu4rDmikqWOG7ilRZ4buy4buKw7XDlSrhu4rhu5tZ4buQw53hu4rDkOG6oVThu4pZ4bq14buK4bqxOypY4buKNVldw53hu4pYw53hu4wq4buKNVvDneG7ilnhu4zDneG7inc2KFThu4pZPMOd4buKNMav4buKNeG7mCpY4buKVMOgXSpY4buKWMOd4buMJuG7iiTDoDbDiuG7ijUz4buMJuG7isOaPsOdw4rhu4pZIjHhu4o14buOVOG7ijUzJipY4buKKlnhuq8qWOG7ilQhKljhu4rhurHDneG7rFThu4pUOeG7ijVZ4buu4bq+4buELzFG4buEMUZF4buKw70zJipY4buKNVldw53hu4pYw53hu4wq4buKVFk24bq14buqKuG7ijVZ4buYJcOK4buKw5omw5Uq4buKw5rDlMOd4buKU8Od4buuNuG7isO1OuG7jOG7isO9w5XDneG7isOa4buS4buKJMOVJeG7iuG6scOd4busVOG7iuG6sVvDneG7iiThu5IqWeG7isOaw5Qm4buK4budw53hu6gq4buKWcOd4busMeG7ilThu45U4buKNT7hu4pUWeG6oVThu4pZ4bqvNuG7iipYWeG7tuG7iuG6sMOd4busNeG7iuG7n+G7jCXDiuG7ikHhurXhu4pT4buMKuG7isO1OuG7jOG7ilPhu7QqWeG7iuG6sMOd4busNeG7iuG7n+G7jCXDiuG7inc24bqp4buKw7U64buM4buKU+G7tCpZ4buK4bqxw5Xhu4p2WeG7jjXhu4o1M8Od4buuKuG7iuG6sMOd4busNeG7iuG7n+G7jCXDiuG7iuG7ncOd4buoKuG7ilnDneG7rDHhu4pU4buOVOG7ijU+4buKVFnhuqFU4buKWeG6rzbhu4oqWFnhu7bhu4rDvXbhu4rDtSnhu4ppWeG7suG7iuG7o8OdKlnDiuG7ilRZw5Um4buK4bqz4buS4buKWMOd4buMJuG7iiThu5IqWeG7isOaw5Qm4buKw7124buKw7Up4buKaVnhu7Lhu4rhu6PDnSpZ4bq+4buELzVVRuG7hC81M0bhu4QvNeG7jFMkw5lGw71Zw5km4buK4bufWeG7oirhu4rDreG7oio=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Báo chí Việt Nam chào Xuân mới

Báo chí Việt Nam chào Xuân mới
2010-02-04 15:27:00

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Báo chí ngày càng có vị trí xứng đáng; sự phát triển, đổi mới của báo chí là một bằng chứng nói lên không khí xã hội ta ngày càng dân chủ....

Báo chí Việt Nam chào Xuân mới

Báo chí Việt Nam chào Xuân mới
2010-02-04 15:27:00

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Báo chí ngày càng có vị trí xứng đáng; sự phát triển, đổi mới của báo chí là một bằng chứng nói lên không khí xã hội ta ngày càng dân chủ....

Báo chí Việt Nam chào Xuân mới

Báo chí Việt Nam chào Xuân mới
2010-02-04 15:27:00

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Báo chí ngày càng có vị trí xứng đáng; sự phát triển, đổi mới của báo chí là một bằng chứng nói lên không khí xã hội ta ngày càng dân chủ....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long