Cập nhật:  GMT+7
Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2Thu5jDuUXDg3fDuuG6veG6rOG6pMWpd8O54bq94oCcVuG6ouG7peG6veG6rMO5w613w7nhur134bul4buhd+G6veG6v8Oq4bqtw6rDqsOq4bq94buTRcSC4buZ4bq94buZw7nDsnfhur124bqi4bul4bq9d8O64buL4buC4oCdYy/DueG6v2Rj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tMOZxqHDreG7leG6u2Qpw6x3w7rhur3hu4fDqi/hu4fhuqfhur3hu5jDueG7peG6veG7l3jhu4t34bq9KeG6tuG6vTzhu4vhu6Xhur3hu5nDueG7p3fDueG6veG7l2rhur3huqzhuqDhur3hu5nDucOJ4buZ4bq9w7rhu6XEqeG7peG6veG7mcO54buJ4buC4bq94oCcVuG6ouG7peG6veG6rMO5w613w7nhur134bul4buhd+G6veG6v8Oq4bqtw6rDqsOq4bq94buTRcSC4buZ4bq94buZw7nDsnfhur124bqi4bul4bq9d8O64buL4buC4oCd4bq94bqs4buJ4bul4bq94buY4bu5d8O64bq94bq+4bul4buhd+G6vTVrd+G6veG7rsOtd8O64bqn4bq94bqsw7nhu4t3w7nhur3hurTDuUHhur014bulcuG6rOG6vTzhuqTFqeG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buYw63hurThuqzhu6V4d+G6u2Rj4buldsO64bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G7peG7mMahd+G6rMah4bqk4bq74bq94bqm4bqs4buC4buvxqHEg+G6u+G7gOG7peG7leG6rMO5w6Lhur3hu4HDquG7g2jhurThu4bhuqXhur3Ducah4bulw7rDueG6rMOi4bq94bq/4buHZmbhurThu4bhuqXhurvhur3huqbhuqThu5nEg+G6uy8v4buZ4bqt4buTw6144bq0w7nhuqjhuqzDuXjhuq3hur53L+G7lcah4bqm4but4bqseOG6tC93xqHhu4DhuqYv4buB4buD4bq/4buHL+G6v+G6v+G6v+G7lWbhur/hur/Dqmnhu4Fo4bqs4buB4buF4buD4buB4buvZi3hu4Phu4fhu4FmZuG6v+G7h+G7gWYtaWdmZ+G7g8Oq4buB4buHw6rhu4Phuq3hu7HhurTDuuG6u+G6vcOt4buv4bqsxIPhurvhu5jDuUXDg3fDuuG6veG6rOG6pMWpd8O54bq94oCcVuG6ouG7peG6veG6rMO5w613w7nhur134bul4buhd+G6veG6v8Oq4bqtw6rDqsOq4bq94buTRcSC4buZ4bq94buZw7nDsnfhur124bqi4bul4bq9d8O64buL4buC4oCd4bq74bq94buA4bul4buV4bqsw7nEg+G6u+G7gcOq4buDaOG6u+G6vcO5xqHhu6XDusO54bqsxIPhurvhur/hu4dmZuG6u+G6vS9kYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZOG7mMO5RcODd8O64bq94bqs4bqkxal3w7nhur3hu5dF4bqw4buZ4bq94bqs4bqg4bq94buZw7nDieG7meG6vXfDucOyd+G6veG7lcaw4bq04bq94busSOG6vXfhu6VyduG6vWnhu4fhur13a3bhur3huqzDueG7i3fDueG6veG7r8O14bq04bq94buWeOG7i3fhur08V+G7mCnhur3DmcOB4bq94buYw7nhu6fhur1W4buld8O54bq94bqr4buBZi/hu4cv4bq/aeG7h+G6vy3hu4FmL+G7hy/hu4HDquG7geG7g2Lhur3hur7hu4vhur08w7nDrHfDuuG6veG6rMO5w613w7nhur134bul4buhd+G6veG7gcOq4buB4buD4bqt4bq9KeG6uuG6veG7reG7pXJ34bq94buZeeG6veG6puG6uuG6veG6rMO5w6124bq9w7rhu6XDreG6veG7mUTDreG6vTzhuqDhur3hu5nhu7l3w7rhur3hu5d44buLd+G6veG6vuG7i+G6veG7l3jhu4t34bq94bq+4bul4buhd+G6veG6rMO5w613w7nhur134bul4buhd+G6veG7mcOs4buZ4bq94bq0w7nDvXfDuuG6p+G6vTzhuqThuqh3w7rhur3huqzDsnbhuqfhur0h4bqoSeG6veG6tMO5w6zhuqzhur3huqzhuqThu6Vzd+G6veG7l+G7jeG6rOG6veG6vuG7i+G6veG7mOG7uXfDuuG6veG6rOG7guG6vTfhuqDhur3huqZB4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5jDreG6tOG6rOG7pXh34bq7ZGPhu6V2w7rhur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bul4buYxqF34bqsxqHhuqThurvhur3huqbhuqzhu4Lhu6/GocSD4bq74buA4bul4buV4bqsw7nDouG6veG7gcOq4buDaOG6tOG7huG6peG6vcO5xqHhu6XDusO54bqsw6Lhur3hur/hu4dmZuG6tOG7huG6peG6u+G6veG6puG6pOG7mcSD4bq7Ly/hu5nhuq3hu5PDrXjhurTDueG6qOG6rMO5eOG6reG6vncv4buVxqHhuqbhu63huqx44bq0L3fGoeG7gOG6pi/hu4Hhu4Phur/hu4cv4bq/4bq/4bq/4buVZuG6v+G6v8OqaeG7g8Oq4bqs4buFaOG7geG7g+G7r+G7gy3hu4Phu4fhu4Phur9p4buBaeG7hWYtZ+G7geG7g+G6v+G7g2fhu4dp4buH4buB4bqt4bux4bq0w7rhurvhur3DreG7r+G6rMSD4bq74buYw7lFw4N3w7rhur3huqzhuqTFqXfDueG6veKAnFbhuqLhu6Xhur3huqzDucOtd8O54bq9d+G7peG7oXfhur3hur/DquG6rcOqw6rDquG6veG7k0XEguG7meG6veG7mcO5w7J34bq9duG6ouG7peG6vXfDuuG7i+G7guKAneG6u+G6veG7gOG7peG7leG6rMO5xIPhurvhu4HDquG7g2jhurvhur3Ducah4bulw7rDueG6rMSD4bq74bq/4buHZmbhurvhur0vZGMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buYw63hurThuqzhu6V4d+G6u2Q84bqkw6144bq9w7nhuqjhu4Lhur3hu5nDuUXDg3fDuuG6veG7mcO5eOG6veG7mcOs4buZ4bq94buZw6zhur13w7nDsnfhur3hu5fhu4nhuqzhur3DuuG7pcSp4bul4bq9d8OA4bul4bq94buV4bqod8O64bq9V8OtduG6p+G6vVfDiuG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buYw63hurThuqzhu6V4d+G6u2Rj4buldsO64bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G7peG7mMahd+G6rMah4bqk4bq74bq94bqm4bqs4buC4buvxqHEg+G6u+G7gOG7peG7leG6rMO5w6Lhur3hu4HDquG7g2jhurThu4bhuqXhur3Ducah4bulw7rDueG6rMOi4bq94bq/4buHZmbhurThu4bhuqXhurvhur3huqbhuqThu5nEg+G6uy8v4buZ4bqt4buTw6144bq0w7nhuqjhuqzDuXjhuq3hur53L+G7lcah4bqm4but4bqseOG6tC93xqHhu4DhuqYv4buB4buD4bq/4buHL+G6v+G6v+G6v+G7lWbhur/hur/Dqmnhu4Nn4bqs4buFZ+G7hWnhu6/hu4Mt4buD4buH4buD4bq/4buH4buDw6rhu4Hhu4Et4bq/4buF4buF4buF4buBaGZnZmjhuq3hu7HhurTDuuG6u+G6vcOt4buv4bqsxIPhurvhu5jDuUXDg3fDuuG6veG6rOG6pMWpd8O54bq94oCcVuG6ouG7peG6veG6rMO5w613w7nhur134bul4buhd+G6veG6v8Oq4bqtw6rDqsOq4bq94buTRcSC4buZ4bq94buZw7nDsnfhur124bqi4bul4bq9d8O64buL4buC4oCd4bq74bq94buA4bul4buV4bqsw7nEg+G6u+G7gcOq4buDaOG6u+G6vcO5xqHhu6XDusO54bqsxIPhurvhur/hu4dmZuG6u+G6vS9kYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZOG7rHDhuqzhur3huqzDueG6quG7meG6vcO64bulxKnhu6Xhuqfhur3hu5LDrXfhur084bqg4bq94buZw7nDieG7meG6veG7l2rhur3huqzhuqTDrXjhur3hur/DquG6vcO64bulxKnhu6Xhur3hur7EguG7pcOi4bq94bq/4bq9w7rhu6XEqeG7peG6vVfDueG7jeG6rOG6p+G6veG7geG6vcO64bulxKnhu6Xhur1Xw7nFqeG6p+G6veG7geG6vcO64bulxKnhu6Xhur3hu5LDreG6veG7mcO5eOG6veG7mcOs4buZ4bq9d8OA4bul4bq94buV4bqod8O64bq9d8OtduG6veG6vuG7i+G6vXfDiuG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq0w43huqjhuqzDuXjhuqThurtk4buSxal3w7nhur1Xw7nhu6VjL+G6tGQ=

Bình Nhi

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ sẽ có mưa rào và dông

Phú Thọ sẽ có mưa rào và dông
2024-03-28 09:02:00

baophutho.vn Ngày 28/3, theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Việt Bắc, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra-đa thời tiết cho thấy...

Tích cực chăm lo cho cựu chiến binh

Tích cực chăm lo cho cựu chiến binh
2024-03-28 08:24:00

baophutho.vn Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh luôn đồng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long