Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqr4oCcw5R04bqk4bq+cOG7rcOp4buxw7nhu6104oCdw6nDgsSQw6nhu6xzdOG7pcOp4bq24bqk4bq+4bujw4LhuqkvdOG6u+G6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sFThu5ln4buRZeG6q+G7qmnDqcOK4buLw6nhu7F14buf4butw6nhu63huqZ14bq1w6nDguG6ssO54butdMOp4buT4bu5w6nhu5Fu4butw6nDguG6ssO6w6nhu6l04buz4butc8Op4buT4bu34butc8Op4buT4buf4bqk4bq1w6nhu5Phu6Vnw6l0w7nhu610w6nDtHThuqrDqeG6vuG7o+G6pMOp4buracOp4buT4bu3dcOp4but4bqmdeG6tcOp4bq6deG7ocO0w6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhu6nhu6PDgsOpw7Rv4bqkw6l0w63DqcOCw7Phu61z4bq1w6nhurbhuqThur7DqXThu6/DrcO0dMOp4bq6acOp4bqwdGjDgsOpw4LhurJ1cOG7rcOp4bq0w6zhu63DqcOK4bqkb8OCw6nDgsOy4bqww6nDguG6suG6pOG7rXPDqcOCdOG7meG7r8Opw7Row7TDqeG7seG7s8OpdMO54butdMOp4bupdeG7rXTDqcOC4bujw6nDtHfhu63DqeG7qXR2w6nhu6l04buJ4but4bq1w6nhurThu6/hu61zw6nhu5LDrOG7rXPDqcO14bu54bq1w6nDtHTDuuG7rXTDqeG6tuG6pOG6vuG7n+G7rcOpw4rhu4vDqSFvw4LDqSF0xKnhu61z4bq1w6l04bqk4bq+4buh4butw6khdGfhu610w6kuw4Dhu63DqeG7k+G7i8Opw4LDsuG6sMOpw4LhurLhuqThu61zw6nhu6vhu4vhu610w6nhu5PDreG7r+G6tcOpw7R04bunw6nhu5PDreG7r8Opw4LhurJ1cOG7rcOp4bupdGd1w6nDgnRFw7TDqXR14buh4butw6nDtGjDtMOpw7R0Q8OA4butc8Opw4LhurLDueG7rXTDqeG7qXXhu610w6nDguG7o8Op4but4buz4butc8Op4butc3R14buh4bqww6nDguG6snjhu61zw6nhu5N1cOG7scOpw4LhurLhu53hu63DqcO0w4DDqeG6tMSCw6lzxKnhu63DqeG6uuG6oHXDqcOCdEXDtMOpw4J1ceG7rcOp4butdGrhu7HDqeG6sHRow4LDqXThuqThur7DqeG7q8ODdcOpw4J04buj4bq1w6nDgnXhu5/hu7HDqeG7reG7ieG7rXPDqeG6tG3hu63DqcO0dsOpw7Thuqpnw6nhu5Phu6Vnw6nhurB0Q8OA4butc8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOUZ+G6sMOCdeG7r+G7rWXhuqvhuql14buxc8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZXXDlOG7meG7rcOC4buZ4bqyZcOp4bq0w4Lhur7hu6vhu5nhuqFl4bq8deG7kcOCdOG6t8Op4bq74bq54bq54bq54bqww4rhurPDqXThu5l1c3TDguG6t8Op4buH4bq/4bq54bqww4rhurNlw6nhurThurLDtOG6oWUvL8O0w6LDtWfhu6/hurB04bqkw4J04buvw6Lhurrhu60v4buR4buZ4bq04bupw4Lhu6/hurAv4but4buZ4bq84bq0L+G6veG6vcOq4buDL+G6u+G6u+G6u+G7keG7geG6u+G6ueG6u+G7h+G7geG6ucOC4buD4bq54bq74bq/4bur4bq9LXXhu7FzLeG7hcOqZuG7hcOixrDhurBzZcOpZ+G7q8OC4bqhZeKAnMOUdOG6pOG6vnDhu63DqeG7scO54butdOKAncOpw4LEkMOp4busc3Thu6XDqeG6tuG6pOG6vuG7o8OCZcOp4bq8deG7kcOCdOG6oWXhurvhurnhurnhurllw6l04buZdXN0w4LhuqFl4buH4bq/4bq5ZcOpL+G6q+G6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDlGfhurDDgnXhu6/hu61l4bqr4bus4bqk4buzdcOp4buR4budw6nhurR14butdMOp4bq0w6zhu63DqcOC4bqy4bud4butw6nhu610acOp4bq0aeG7rcOpw4J04buZ4buvw6nhu6lGw6nDgnThuqTDssOCw6nhu7HhuqB1w6nDtOG6qmfDqVQhNMOp4but4buz4butc8Op4burbuG7scOpIW/DgsOpIXTEqeG7rXPDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqvhu5Lhu7fhu61zw6nDtHTDusOp4buSdeG7rXTDqeG7sHXhu610w6kh4bqkb+G7rS3DqcOVw7rDqcOCdEPDqeG7ksOs4butc8Op4bqq4bq+w6nDiuG7i8Opw7R04buvw6nDtXXhu6PDguG6t8Op4oCc4buScMOpdHXhu6Hhu63DqcOCdEXDtMOpdHZnw6nhu6xzdOG7pcOp4bq24bqk4bq+4bujw4LDqeG7ksOtdcOpdOG7uXXDqeG7ksOs4butc8Opw7Xhu7nDqcOK4buL4bq1w6kow5Xhu6zhu5DDqcOK4buLw6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhu6nhu6PDqXThu6/DrcO0dMOp4bqwdGjDgsOpw4LhurJ1cOG7rcOp4bupdeG7rXTDqcOC4bujw6ktw6nDiuG7i8OpdOG7uXXDqXN1Z3XDqeG7k+G7r8Ot4butw6nhur3hurnhur3hurst4bq94bq54bq94buHw6nDguG6suG7neG7rcOpw7TDgMOp4bq0xILDqcO04buJ4butw6nDtETDqeG6umnhu6/DqcOCdEHDqeG7rXRD4bqu4butc+G6tcOp4bupdMO6w6l0w7LhuqTDqeG6umnDqeG7k3Xhu5/huqTDqeG7qXXhu6Hhu63hurXDqeG7q2fhu6/DqeG7k+G7ueG7rXPDqcOCdEXDtMOpw4Lhu6PDqcO04bqqZ8Op4buT4bulZ8Op4bqwdEPDgOG7rXPDosOpIeG6suG7r+G7rXPDqeG7k3bhurXDqcOK4buLw6nhurB0buG7rcOpw4J0aeG7rXTDqcO1Z8Opw4J1cOG6pMOp4bq64bqs4butc8Op4bupdGjDtMOp4butdGfhuqThurXDqeG7scOBdcOpw4J1cOG6pMOp4bq64bqs4butc8Op4bq04bubw6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhu5Phu5/DqWjhu63DqeG6sHRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXXhu610w6nDguG7o8Opw7R04buvw6nhurB04bqsw6l0w4PhurDDosOpw5Row7TDqcOCdXDhuqTDqeG6uuG6rOG7rXPDqeG7rWnhur7DqeG6tOG7m8Op4burdeG7neG7rcOp4bup4bujw4LDqeG6uuG6oHXDqeG7rXRn4bqkw6nDgsOt4buvw6nhurJnw6nDtGjDtMOp4bq0w6zhu63DqeG6sHThu43hu7HDqXRp4butc8OpdHZnw6nhu7Fn4butc8Opw4LDuuG7rXTDqcOCw7LhurDDqcOC4bqy4bqk4butc8Opw4LhurLhu53hu63DqeG7k+G7pWfDqcO1aeG7reKAncOi4buSQ2fDqcO0dOG6puG7rXPDqcOC4buzdcOp4buTdcOp4bux4bu5w4LDqeG6unfhu61zw6nhurbhuqRn4butdMOpw4rhu4vhurXDqcSCw6nhu7HDgXXDqeG7rcOAdcOp4buT4buj4butw6nDlcO6w6nDgnRDw6nhu5LDrOG7rXPDqeG6quG6vsOpw4rhu4vDqeG7k+G7n+G6pMOpc3XhuqB1w6nDgnR14buh4bqkw6nhurJp4butdMOp4bqyeMOCw6LDqeG7qHThuqTDqTThu5nhu7HhurXDqeG7kOG7tcO0w6kh4bujw6nhu6tpw6nhu6l04bqkw6nhurpFw7TDqeG6uuG6rOG7rXPDqeG7k+G7t3XDqcO0Z+G7r+G6tcOp4butdG7hu63DqeG7kW7hu63DqeG6sHRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqcO0buG6vsOp4burbuG7scOp4butc3R14buh4bqw4bq1w6nDtG7hur7DqeG7q2/hur7DqXPDgeG6tcOpw7R04bqk4bq+cOG7rcOpdHZnw6nDgnRp4butdMOpw7Ru4bq+w6lzw4HDqeG7q+G6oOG7rcOp4buTcMOpw4Lhu4nhu61zw6lzdWjDqcOC4bqy4bulw6nDguG6suG7neG7rcOp4bux4bu5w4LDqeG7k8OA4butw6nhurrhu6XDqeG7kXXhu6Hhu63DqcOCw7rDtHTDqeG6ssSQ4butc8Oiw6lUaeG7rXPDqeG7reG7ieG7scOpw4rhu4vDqcOC4bqy4bu34butc8Op4bux4bqgdcOpc8Oz4butw6nhu4Phurl0Z8Op4bqyxJDhu61z4bq1w6nDgnThuqTDqeG7rXTDsuG6sMOpw4LEkMOp4bqyxJDhu61zw6nhu5PDrcOCw6nhu4fhurXhu4HDqcOC4bunw6nhu5Phu7fhu61zL+G7reG7ieG7seG6tcOpw4LEkMOp4buTdsOp4butdHXhu5/huqTDqXThu7nDqeG6ukPDgOG7rcOp4bur4bud4butw6nDgnThu69ow4LDqeG7rXN0w6jhu6/DosOp4buSa8O0w6nDtXXhu6HDguG6tcOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOp4buS4bufw6lo4butw6kh4bqy4bu34butc8Opw7Ru4bq+w6lzw4HDqeG7q+G6oOG7rcOpw7Thuqpnw6l04bqk4bq+4buh4but4bq1w6nhu5Phu6Phu63DqeG7rWfhur7DqcOK4buLw6nhu5Phu4vDqcO0dOG6pOG6vnDhu63DqXR2Z8Opw4LhurLhu53hu63DqeG6u+G6uXRnw6nhurLEkOG7rXPDqXPDgcOp4bur4bqg4but4bqzw6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6nhurbhuqTDrOG7rcOp4bur4buA4bq1w6nDtcOs4buvw6nhurrhu6HhurXDqeG6sHR34butc8Opw7R0aOG6vuG6tcOpw7R04bq4Z8Opw7R0aOG6vsOp4bqyxJDhu61zw6nhu5NDw4PDtMOp4bq24bqkZ+G7rcOpw4Ju4bux4bq1w6nhu6l04buz4butc8Op4buTcMOpw4rDrOG6vsOp4bqyZ8Opw7Row7TDqeG6uuG6qMOpw7R0aOG6vsOp4bqyxJDhu61zw6nhu6tp4buxw6nDrOG7rXTDqXRDxILhu61zw6nhu5Phu6Phu63DqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOp4bq6acOp4buT4bqidcOp4bq04bu14butc8Op4butdG7hu63DqeG7kW7hu63DosOp4buodOG7s+G7rXPDqcO0dOG7p8Opw7R04bqmw6nDguG6snjhu61zw6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4butw6nhurLEkOG7rXPDqcO0buG6vsOpc8OBw6nhu6vhuqDhu63hurXDqeG6uuG6rOG7rXPDqXN3w6nhu5Phu7d1w6nDgnRv4bqww6nDgnThuqThu7nDtMOp4bupdOG6pMOpT+G6sOG6tcOp4buS4bu34butc8Opw5R0eeG7seG6tcOp4buodGfhu61z4bq1w6k04bqkdeG6tcOp4buw4bqgdeG6tcOpw4rhu4vDqcO0dOG7p8Op4buTw63hu6/DqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXRndcOpw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOp4buR4bu34butw6nhu5NBdeG6tcOpw4LDusO0dMOpw4LhuqjDqeG7k2/DguG6tcOpw7TDrHXDqcOCw63hu6/DqeG6ukPhuqLhu63DqcOCw63hurDDqcOCdGnhu610w6nDguG6suG7t+G7rXPDqcO0buG6vsOp4buJ4butw6nhurbhuqTDrMOp4butdEPDqcO1Q8SCdcOp4buQdXHhu63hurXDqeG7rXThu4vhu63hurXDqcO0Z+G7seG6tcOp4bq24bqk4buAw4LigKbDqeG7k0PDg8O0w6nhu6l04buvw6zhu61zw6nhurvhur/hurl0Z8Oiw6kh4bqy4buv4butc8Op4buRdeG7oeG7rcOpw4LDusO0dMOp4bq64bqs4butc8Op4buT4bu3dcOpw4J0b+G6sOG6tcOpw4rhu4vDqcO0dOG7p8Op4buTw63hu6/DqcOC4bqy4bu34butc8Opw4LhurLhu53hu63DqeG7g+G6uXRnw6nDtHTDqMOp4bq6acOp4bup4bujw4LDqXTDg+G6sMOpw4LhurLhu7fhu61zw6nDtHnDqeG7k3DDqcO0dOG7ieG7rcOp4but4bqk4buzdcOp4buTw611w6lzdWfDqeG6tOG6psO0w6nhu610Q8Opw4LhurJu4bqk4bq1w6nDtXfDosOp4buS4buj4butw6nhu61n4bq+4bq1w6nDguG7r2nhu63DqcOK4buLw6nhu5Phu4vDqcO0dsOp4buH4buBdGfDqcO0dMOow6nDtHThu6/DqcOCdOG6pMOpdOG7r8Otw7R04bq1w6nhu63hu4nhu61zw6nhurThuqRvw4LDqeG7k8Otw4LDqeG6u+G6u+G7hcOpw4LDrS90Z+G6tcOp4bq0w6zhu63DqeG7q0PDg+G7rXPDqeG7g+G7h+G7g8Opw4Jv4butL+G7reG7ieG7scOiw6kh4buvaeG7rcOpw4rhu4vDqcO0dsOpc8Oz4butw6nhurvDouG6veG6ueG6ucOpw7Thu6/hu63DqcOC4bqybuG6pOG6tcOpw7V34bqzw6nhur/DouG6veG6ueG6ucOpw7Thu6/hu63DqeG7q8OD4butw6nhurppw6nhu4fhu4HDqeG7rXN0w7nhu63DqcO04buv4butw6lzdWfDqcO0w7Phu7HDouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDleG7r+G7keG6vmXhuqsy4bqs4butc8Opw4LhurJC4butc8Opw4J0b+G6sMOpw6zhu610w6l0Q8SC4butc8Op4burQsOpw4J1cOG6pMOp4bux4buL4butw6nhurThu7Phu61zw6nhu5Jp4bq1w6lz4bu34buxw6nDtGjDtMOp4bupdOG6pMOp4buwQ8OA4butc8OpIeG6suG7neG6tcOp4buQ4bu5w7TDqcOUw4nhuqThurXDqeG7ksO54butdOG6tcOp4buS4bu34but4bq1w6nDlG/hu7HhurXDqcOCdEPhuqLhu61zw6nDiuG6pOG6vuG7neG7rcOpw7Xhu6XDqeG7rXPDsuG6sMOp4bqm4butc8Oiw6nhu7B4dcOp4but4buJ4buxw6nhurrhuqzhu61zw6nhu61p4bq+w6nDtXnDqeG7k+G7t+G7rXPDqcOC4bqyxKnhu61zw6nhu7Fpw6nhu5F14buh4butw6nDgsO6w7R0w6nhu6vDrXXDqeG6suG7ueG7rXPDqeG7qXThu6/DrOG7rXPDqeG7heG6uXRnw6LDqSHhurJD4bqgw7TDqeG7k27hur7DqeG7qXThuqTDqeG6ukXDtMOpw4LhurJC4butc8Opw7REw6nhu7Hhuqxnw6nhu6tCw6nhu6vhu53hu63DqeG7rUPhuqDDtMOpw4LhurJp4butw6nhurpp4buvw6nhu6l0dsOpc3XhurjDqeG7k0PDg8O0w6nDgnThuqrhur7DqeG6tMOs4but4bq1w6nhu5LDrOG7rXPDqcO14bu5w6nhu5Phu5/DqcOK4bqkb8OCw6nhurrhuqB1w6lU4bqk4bq+4buh4butw6nhuqrhur7hurXDqSjDleG7rOG7kMOpdOG6pOG6vuG7oeG7rcOp4buTw7PhuqTDqcOCQ8Op4buTxKnhurDDqcO14bqiw6nhu5Phu53DqeG6tuG6pGd1w6nDiuG6pOG7rXPDqeG6tuG6pGfhu610w6nhu63hu53hu63DqcO0aMO0w6l04bu5w6nhu5Fu4butw6nhur7hu53hu63DqcOCbuG7scOp4buTw7PhuqTDqcOCQ8Opw7Rn4butdMOpw4Jow7TDosOp4bus4buJ4buxw6nhurrEkGfDqeG6tuG6pGfDqcOK4buLw6nDtHThu6fDqeG7k8Ot4buvw6nhu610buG7rcOp4buRbuG7rcOpw4J0w7rDqeG7k3Vw4buxw6nDtGfhu610w6nDgmjDtMOp4bq/4bq5dGfDqeG7seG7ucOCw6nhurrhuqjDqeG7q+G6pmfhurXDqeG7seG7ucOCw6nhurrhuqjDqcO0aOG6tcOpw4LhurLhu53hu63DqeG7sWvDgsOp4butQ+G6oMO0w6nhu63huqThu7N1w6nhurrhu6XDgsOp4buTxqHDqcOC4bqyROG7rXPDosOpVHXhu6Hhu63DqcOCQeG7rXPDqeG6tOG7tcOp4buTaeG7rcOp4bq64bulw4LDqeG7k8ahw6nDguG6skThu61zw6nDtOG6qmfDqcOK4buLw6lzw7Phu63DqcO14bu14butw6nhurrDreG7rcOpw7Thu6/hu63hurXDqcOCxJDDqeG7reG6pOG7s3XDqcO0aOG6tcOp4bq64bulw4LDqcOCdOG6pMOp4butdMOy4bqww6nDtOG6qmfDqeG7rXND4bqidcOp4buRbuG7rcOpw4Lhu4nhu61zw6nhu6vhu53hu63DouG6qS/hurDhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurDDlGfhurDDgnXhu6/hu61l4bqr4bqpdeG7sXPDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWV1w5Thu5nhu63DguG7meG6smXDqeG6tMOC4bq+4bur4buZ4bqhZeG6vHXhu5HDgnThurfDqeG6u+G6ueG6ueG6ueG6sMOK4bqzw6l04buZdXN0w4LhurfDqeG7h+G7heG6ueG6sMOK4bqzZcOp4bq04bqyw7ThuqFlLy/DtMOiw7Vn4buv4bqwdOG6pMOCdOG7r8Oi4bq64butL+G7keG7meG6tOG7qcOC4buv4bqwL+G7reG7meG6vOG6tC/hur3hur3DquG7gy/hurvhurvhurvhu5Hhu4Hhurvhurnhurvhu4fhu4Hhu4XDguG7g+G7g+G7g+G6veG7q+G7hS3hur1y4bq54buRZ+G7heG6ueG6ueG6uXLhu4Xhur/hur3hu5Hhu4Vm4buZw6rhur/hu4PDosaw4bqwc2XDqWfhu6vDguG6oWXigJzDlHThuqThur5w4butw6nhu7HDueG7rXTigJ3DqcOCxJDDqeG7rHN04bulw6nhurbhuqThur7hu6PDgmXDqeG6vHXhu5HDgnThuqFl4bq74bq54bq54bq5ZcOpdOG7mXVzdMOC4bqhZeG7h+G7heG6uWXDqS/huqvhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqww5Rn4bqww4J14buv4butZeG6qzLhuqzhu61zw6nDguG6skLhu61zw6nDgnRv4bqww6nhur/hurl0Z8Op4butc0PhuqJ1w6nhu5Fu4butw6nDtGfhu610w6nDgmjDtMOp4bux4bu5w4LDqeG6uuG6qMOp4bur4bqmZ+G6tcOp4bux4bu5w4LDqeG6uuG6qMOpw7Ro4bq1w6nDguG6suG7neG7rcOp4buxa8OCw6nhu61D4bqgw7TDqeG7reG6pOG7s3XDqeG6uuG7pcOCw6nhu5PGocOpw4LhurJE4butc8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6q+G7qmnDqcOK4buLw6nhu7F14buf4butw6nhu63huqZ14bq1w6nhu5Phu6Vnw6l0w7nhu610w6nhu6l04buz4butc8Opw4J04bqkw7Lhu63DqeG7q8ODdcOp4buTcMOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpw4J14bud4bqkw6nDtHTDusOp4bq64bufw6l0w63DqcOCw7Phu61zw6lzdWfhu6/DqcOCdOG7s+G7rXPDqcOC4bqy4buv4butc8Opw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Op4but4buz4butc8Opw4J04buz4butw6nhu7HhuqB1w6nhuqfhu6wh4buw4bqtw6LDqS7hu6/hu61zw6nhu5LDrOG7rXPDqcO14bu5w6nDiuG7i8OpIW/DgsOpIXTEqeG7rXPDqcOKaMO0w6nhu5Phu6Xhu610w6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhu6wh4buww6nhu6tpw6nhu610deG7oeG7scOp4bq64bqow6nDguG6snjhu61zw6nDgm7hu7HhurXDqeG7reG7neG7rcOp4bq24bqk4bq+4bujw4LDqcOCbuG7scOpw7R04bunw6nhu5PDreG7r8Opw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOiw6nhu5Lhu6Phu63DqeG7rWfhur7DqXThu6HDqcOCdOG7teG7rXPDqeG7k3Xhu6Hhu63hurXDqcOC4bqyQ+G6ouG7rXPhurXDqcOC4bqyw63hu7HDqcO0w4DDqcO1w6zhu63DqeG7k0PDg8O0w6l04buvaeG7rcOpw4J0deG7oeG7reG6s8Op4buRdeG7oeG7rcOp4buxw63hu6/DqeG7reG7s+G7rXPDqcOCdOG7s+G7rcOpw4LEkOG7rXPDqcO1Q+G6oMO0w6nhu5NDw4PDtMOp4buTQXXDqeG7seG6oHXhurPDqcOCQeG7rXPDqeG7rXPhuqThu7fhu63DqeG6uuG7teG7rcOpdOG6pOG6vsOp4buT4bu54butc8Op4buTw7PhuqTDqcOCQ8Opw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Op4busIeG7sMOpc3VndcOp4buT4buvw63hu63DqeG6veG6ueG6u+G7gS3hur3hurnhurtmw6nhu5PDrcOCw6lzw7Phu63DqeG6v+G7gcOpw4Lhu6fDqeG7k+G7t+G7rXPhurPDqcOC4bqy4buv4butc8Op4buTdsOpdOG6pOG6vsOp4buT4bu54butc8Op4buTduG7rXPDqXN24bqww6nDtOG6qmfDqcO04bu54butc8Op4buT4bu34butc8Op4buRbuG7rcOpw7RDw6nDtWrhu61zw6lzduG6sMOp4butc2nhur7DqcO04buz4butc+G6tcOpdHXhu6Phu63DqeG6veG7gcOi4bq54bq54bq54bux4bq9w6nhu5Nvw4LDqcO0aMO0w6nhu6vhu6/DrXXhurXDqXThu69nw6nhu7Fp4bqk4bq1w6nhu61z4bqk4bq+4bud4butw6nhurrDssOCw6nhu6t14buh4bqkw6nDguG6suG7pcOpc3Vow6nDquG6teG7gcOpw4Lhu6fDqeG7k+G7t+G7rXPDosOp4buS4buj4butw6nhu61n4bq+w6nDiuG7i8Op4buTw63DgsOp4bq74bq/L+G6u2bDqcOCdeG7neG6pMOpw7R0w7rDqeG7rCHhu7DhurXDqeG7gy/hurvhur/DqeG7qXThuqTDqeG7k8Otw4LDqeG7qXThuqTDqeG7rCHhu7DDosOiw6LDqcOUw4DDqcO0b+G6pMOpw7Ru4bq+w6nDguG6suG7t+G7rXPhurXDqeG6usOyw4LDqeG7reG6pOG7s3XDqcOCxJDhu61zw6nDtUPhuqDDtMOp4buTQ8ODw7TDqcO0dOG6pOG6vnDhu63DqeG7keG7pcO0dMOpw4LDusO0dMOpw7RFw7TDosOp4bus4buJ4butc8Op4bq04bqkb8OC4bq1w6nDtHRvw4LDqeG7q0PDg+G7rXPDqcO0aMO0w6nhurTDrOG7rcOp4bqwdOG7jeG7scOp4but4buz4butc8Op4butc3R14buh4bqww6nhu5Phu5/huqTDqcOC4buJ4butc8Oi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qzThu4vDqcOCw63hu6/DqeG7k3Xhu5/huqTDqeG7qXXhu6Hhu63DqcOCdOG6pMOy4butw6nhu6vDg3XhurXDqeG7qXThuqThur7hu6Phu63DqeG7qXTDusO0dMOpw7Row7TDqcO0aMOp4butdG7hu63hurXDqcOCw7LhurDDqcOCdHDDqeG7k8Oz4bqkw6nDgkPDqeG6umnhu6/DqcO0aMO0w6nhu61zaeG7rXTDqeG7rXN04buf4bq1w6nDgnVw4bqkw6nDgnThuqrDqcO04buz4butc8Op4butc3R14buh4bqww6LDqeG7rHR14buf4bqkw6l04bu5w6nhu5Phu4vDqcOCw7nhu7HDqeG7qXXhu6Phu7HDqcOCdOG7pcOpw4LhurJD4bqi4butc8Opw4J14bud4bqkw6nDgnThuqjDqeG6umnDqeG7k8Oz4bqkw6nDgkPDqeG7rXRpw6nDikPEguG7rXPhurXDqcO0aMO0w6nDgnR14bujw4LDqcO14bulw6nhu7Fo4bq+w6nhu7F2w7ThurXDqcO0w6x1w6nDgnXhu6Phu63DqcO04buz4butc8Op4butc3Thu6HDqeG7k3DDqeG6sHRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOpw7R04bujw6nDtXXhu6Phu63DqeG7q27hu7HDqeG6tMOs4but4bq1w6nhurTDiWfDqcO0dOG6uGfDqcO0w4DDqeG7qXTDuuG6tcOpw4pn4bq+w6nDimjDguKApsOpIeG6suG7neG7rcOp4buT4bulZ8Opw7Vp4butw6nDguG7r2nhu63DqcOK4buLw6nDtHbDqXRndcOp4buR4buvZ+G7rXTDqeG7rXN0deG7oeG6sOG6tcOp4bux4bu5w4LDqcO0w4DDqeG6tMSCw6lzw63DtHTDqeG7qXThu7Phu61zw6nhu63huqThu61z4bq1w6nhurRo4bqkw6nDtMOAw6nhurTEgsOpw7R04bujw6nDtXXhu6Phu63DqcO0dMOo4bq1w6l0Z3XDqVQhNMOp4buTdsOp4buracOpVCE0w6nDtHTDqMOpw5Thu43hu7HDqeG7sEbDqeG7k8Oz4bqkw6nDgkPDqeG6sHRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqcO0dMOow6nhurTDrcO0dMOp4bq6acOpVCE0w6nhu63hu7Phu61zw6nhu6tu4buxw6khb8OCw6khdMSp4butc+G6s8Op4bq74bq9w6nDtMOAw6nhurTEgsOpw7R04bujw6nDtXXhu6Phu63DqXPDgeG6tcOp4buraeG7scOp4bux4bu5w7ThurXDqeG6u+G6ucOpw7TDgMOp4bq0xILDqXN1Z8Opw7Thu7Phu61zw6nDtMOAw6nhu6l0w7rhurXDqeG6tMOs4butw6nDiuG6pG/DgsOpw7TDiWfDqcO04bqk4bu14butw6nDtMOJZ8Opw4rhu6PhurDigKbDqcOCdOG6pMOpdOG6psOCw6lzw7Phu63DqeG6u+G6ueG6ucOp4burZ+G7r8Op4buT4bu54butc8Opw7R2w6nhurp14buhw7TDqeG7q2nhu7HDqeG6unXhu6HDtMOpw4J0Q+G6ouG7rXPDqcOK4bqk4bq+4bud4butw6nhurrhuqB1w6nhu7FEw7TDqcOCdOG6pMOp4butdMOy4bqww6nDtcO54butdMOp4bq24bqkbuG7rcOp4bq/4bq14buBw6nDguG6snXhu6HhuqTDqeG7k+G7t+G7rXMv4burZ+G7r8Op4buT4bu54butcy/DgnRo4butc8Oiw6nDlGjDtMOp4butc2nhu610w6nhu5Hhu6XDtHTDqeG6uuG6qMOp4bqwdGjDgsOpw4LhurJ1cOG7rcOp4butdGfhu610w6nhu610Q+G6t8Op4buQ4bulw7R0w6nhurrhuqjDqeG6usOy4butw6nDgsOsdeG6tcOpw7ThuqThu61zw6lE4butc8Op4bq6w7LDgsOpw4JDw6nDim7hur7DqeG7kUXhu61z4bq1w6nhurrDssOCw6nDgkPDqeG7reG7s+G7rXPDqeG7rXN0deG7oeG6sMOiw6kh4buvaeG7rcOpw4rhu4vDqcO0dsOpc8Oz4butw6nhurvhurnhurnDqXThu7nDqeG7qXXhu610w6nhu5Hhu69n4butdOG6tcOp4buR4bulw7R0w6nhurrhuqjhurXDqeG7k2jhurDDqUThu61zw6nDtMOAw6nDtcOs4butw6nhu6104bqkw6nDtMOz4bqkw6nhurB04bqow7TDqeG6uuG6qMOp4buT4bqidcOp4bq04bu14butc8Op4bq0deG7rXTDqXThu6/DrcOC4bq1w6nhurTDrOG7rcOpw4rhuqRvw4LDqcO04bqqZ8Op4butdG7hu63DqeG7kW7hu63DosOpIUHhu61zw6nhu7FEw7TDqcO1aOG7rcOp4burxqHDqXRp4butc8Op4but4buJ4buxw6lzw7Phu63DqcOq4bq5w6nDguG7p8Op4buT4bu34butc8Opw7R04bqqw6nhur7hu6PhuqTDqcO0aMO0w6nhu6104bqkw6nhur7hu6PhuqTDqeG6sHThu43hu7HDqeG6sHThuqjDtMOp4bq64bqow6nhurR14butdMOpdOG7r8Otw4LDqcO04bqqZ8Op4butc0PhuqJ1w6nhu5Fu4butw6LDosOi4bqpL+G6sOG6q+G6qeG6sMOpw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sMOV4buv4buR4bq+ZeG6qyHhurLhu6/hu61zw6nhu610deG7oeG7scOp4bup4buGw6nhur3hurnhur3hurkt4bq94bq54bq94buB4bq1w6nhu5LDrOG7rXPDqcO14bu5w6nDiuG7i8OpIW/DgsOpIXTEqeG7rXPDqcO0dOG7p8Op4buTw63hu6/DqcOCdeG7o+G6sMOpw4LhuqjDtMOp4butbuG7rXPDqcO0Z+G7r8OpdHXhu6HhuqTDqeG6tuG6pMOsw6nhu6l14butdMOpw4Lhu6PDqcOCdOG7meG7r8OpdEPhuqDhu61zw6l0aeG7rXPDqXR2Z+G6s8Op4buT4bu34butc8Opw4J04bqidcOp4buT4buN4bq+w6nhu7HDreG7rXTDqcO04buz4butc8Op4butc3R14buh4bqww6nhurppw6nDgnVw4bqkw6nDgnThuqrDqcO04buz4butc8Op4butc3R14buh4bqww6nhurppw6nhu5Hhu6XDtHTDqeG6uuG6qMOp4butdGrhu7HDqcOCw63hu6/DqeG6tEXDqeG6sHRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqcO1RMOCw6nhurB0aMOp4bq64bufw6nhu6l14butdMOpw4Lhu6PDosOpIcSQw6nhu5N2w6nhu61u4butc8Opw7Rn4buvw6nhu5PhuqJ1w6nhurThu7Xhu61zw6nhurrDssOCw6nDtHRvw4LhurXDqcOCdeG7rXTDqcOCdMOz4butw6nDtHThu6/DqeG7rXRu4butw6nhu5Fu4butw6LDqTp0b+G7rcOp4buTb+G6pMOp4buT4buj4butw6nhu63hu4nhu7HDqeG6veG6ueG6veG7geG6tcOpw4J04bqkw6nhu610w7LhurDDqcO1w7nhu610w6nhurbhuqRu4butw6nhu5PDs+G6pMOp4butc0PhuqJ1w6nDguG6suG7neG7rcOpw6rhu4fDqcOC4bqydeG7oeG6pMOp4buT4bu34butcy/hu63hu4nhu7HhurPDqXN1w6zhu7HDqcOC4buEw6nhu6vhu6HDqXThu7nDqeG7rXN0w6jhu6/hurXDqcO0w7Lhu63DqeG7rXN0w6jhu6/DqXRp4butc8Op4but4buJ4buxw6nDgsSQw6nhurnhurXhu4PDoy3hurnhurXhu4Phu4HDo+G6s8OpZuG6v8Ojw6nhu5Fu4butw6nhurThu7XDqcOCdGfhu7HDqXN1Z8Opw7XDrOG7r8OpdHVw4buxw6nhur7DqcOC4buj4bq1w6nhu4XhurnDqcOCQcOpw7R0RMO0w6nDtMOAw6nhurTEgsOp4buSw6zhu61zw6l04buvaeG7rcOpw4J0aeG7rXTDqcOC4bu1w4LDqeG7rXR14buh4buxw6nhurrhuqjDqcOC4bqyxILDqeG7q+G7neG7rcOp4bq6acOp4bqwdG/hu63DqeG7k2/huqTDqeG7k+G7o+G7rcOp4but4buJ4buxw6nhur3hurnhur3hu4HDqcO0dsOp4bq74bq5w6nhu6l04bqkw6nhu5PDrcOCw6nhu6wh4buww6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqww6nDtOG7q2fhurThurThuqFl4bqwR+G6pMOCdOG7r+G6smXhuqshdOG6puG6vsOpVGrhu61z4bqpL+G6sOG6qw==

Thúy Hằng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức sống mới ở Văn Lang

Sức sống mới ở Văn Lang
2024-07-19 16:41:00

baophutho.vn Mấy năm gần đây, diện mạo xã Văn Lang (huyện Hạ Hòa) ngày càng khởi sắc với những con đường nhựa, đường bê tông rộng rãi, phẳng phiu, những dãy...

Phát triển kinh tế tập thể ở Tam Nông

Phát triển kinh tế tập thể ở Tam Nông
2022-09-16 09:54:00

baophutho.vn Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song các mô hình kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX trên địa bàn huyện Tam Nông đã có những đóng góp...

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng
2022-09-16 07:50:00

baophutho.vn Trên địa bàn xã Trưng Vương (TP Việt Trì) có nhiều dự án (DA) đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, đòi hỏi phải thực hiện công tác đền bù, giải...

Phù Ninh phát triển nông nghiệp hàng hóa

Phù Ninh phát triển nông nghiệp hàng hóa
2022-09-15 13:06:00

baophutho.vn Phù Ninh là huyện nằm trong vùng kinh tế động lực của tỉnh. Những năm gần đây, với mục tiêu xây dựng và phát triển nông nghiệp theo hướng sản...

Hiệu quả giảm nghèo ở Cự Thắng

Hiệu quả giảm nghèo ở Cự Thắng
2022-09-15 12:02:00

baophutho.vn Là xã miền núi thuộc vùng an toàn khu cách mạng (CT229), Cự Thắng (Thanh Sơn) có diện tích tự nhiên trên 2.900ha, hơn 6.000 nhân khẩu, trong đó...

Phát triển chăn nuôi bền vững

Phát triển chăn nuôi bền vững
2022-09-15 10:02:00

baophutho.vn Những năm gần đây, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ, thể hiện vai trò then chốt trong ngành nông nghiệp. Cơ cấu,...

Sông “nuốt” đất, nước “lấn” làng

Sông “nuốt” đất, nước “lấn” làng
2022-09-14 15:12:00

baophutho.vn Sau cơn mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 2 Mulan diễn ra vào giữa tháng 8 vừa qua, mực nước sông Hồng lên cao, chảy xiết đã khiến bờ, vở...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long