Cập nhật:  GMT+7
ừỈỳyẸÒÃỤỤpxUĩĨỦÒÊxự1ỖỎỊyẼĨHỎyỦẴỎỊyẸỮQỎỊyẸỖỎỊyỦĂẸyÚŨẶỎyÒ@ụyẸÃĨyỎỊỈĨHỎừ/ỈỳựừUyẸÒÃỤỤpxUắÊÃẺxựĩỈỰyỦỮPỎỊy1ỈJỎỈyUỈỰyỲWÃyẸÔy1ỖỎỊyẼĨHỎyỤƠyỳẢẢA/13-ĩĩỊyỎỊẮỸyÀ/ỳỳ/ỵýỳÁyỲGyỲĨHẸyỦẴỎỊyẸỮQỎỊyẸỖỎỊyỦĂẸyÚŨẶỎyÒ@ụyẸÃĨyỎỊỈĨHỎyỦÙÕỎỊyẸĂẸyẸỠyỤSyẸÃĨyỎỊỈĨHỎyỌÃyỦƯỸủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựừỦÃÉÒÊyỤỦỸÒÊpxỌÃÙỊĨỎúỵUỶyÃŨỦÕxựừỦÙựừỦẺựừĨỌỊyỤÙẸpx//ẸủÉÃÕUỈŨỦỈÕủỲỎ/ẺÊỤÓỦÕU/ỎÊỴỤ/ỳÁỹA/ỹẠẺỵýÁỵÀýýỦỳỹÀẢẢÀÒỳủOUỊxy/ựừ/ỦẺựừ/ỦÙựừỦÙựừỦẺựắỒẸyỲĨỄỎyỦẰĨyĩÙŨỎỊyỦẪỌyẸÃĨyỎỊỈĨHỎủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự;ỎỈyỌĨỎỈyỈỒÃừ/ỦẺựừ/ỦÙựừ/ỦÃÉÒÊựừUự1ỖỎỊyẼĨHỎyỎỄŨyÙỔúừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựĩỈXẸyỈĨHỎybỊỈLyÚŨỸFỦyỤƠyÀÀ/ỵýỳỹ/ìắỳỷụyỦÙÕỎỊyẼÔyẸÔyỎỜĨyẺŨỎỊyỲGyỦỈĂÕyỊTyÓỈÔyÓỈẴỎụyỲỮPỎỊyỌÂẸyỦÙÕỎỊyỲĨHẸyẼỮÃyỎỊỮQĨyỎỊỈĨHỎyỌÃyỦƯỸyÓỈỖỎỊyẸÔyỎỠĨyẸỮyỦÙƯyỢỎyẼLỎỈyỲẮÕyẸỠyỤSyẸÃĨyỎỊỈĨHỎyÉÂỦyÉŨỜẸủy1ỈJỎỈyUỈỰyẼẲyÉÃỎyỈẮỎỈyẸĂẸybỊỈLyÚŨỸFỦúyỤƠyẢẠ/bì-1íyỎỊẮỸyỵÁ/ỳỵ/ỵýỳỹyỲGyỦẴỎỊyẸỮQỎỊụyẼĐỸyỌẰỎỈyẸỖỎỊyỦĂẸyÓĨIỌyỤÕĂỦyỲẮyẸÃĨyỎỊỈĨHỎyỦÙÕỎỊyỦKỎỈyỈKỎỈyỌPĨùybỊỈLyÚŨỸFỦyỤƠyẠÁ/bì-1íụyỤƠyẢÀ/bì-1íụybỊỈLyÚŨỸFỦyUỈĨỄỎyỈỒUy1ỈJỎỈyUỈỰyỦỈỮQỎỊyÓ#yỦỈĂỎỊyẢyỲẮyỦỈĂỎỊyỳýyỎẴỌyỵýỳÁyỲGyỦẴỎỊyẸỮQỎỊyẸỖỎỊyỦĂẸyÚŨẶỎyÒ@ụyỎẪỎỊyẸÃÕyỈĨHŨyÚŨẶyỈÕẰỦyẼỜỎỊyẸỰÃyẸỠyỤSyẸÃĨyỎỊỈĨHỎủyĩỈỰyỦỮPỎỊy1ỈJỎỈyUỈỰyÉÃỎyỈẮỎỈyìŨỸFỦyẼLỎỈyỤƠyỵAẢÁ/ì3-ĩĩỊyỎỊẮỸyỵẠ/ỳỵ/ỵýỳỷyỲGyẼỢĨyỌPĨyẸỖỎỊyỦĂẸyẸÃĨyỎỊỈĨHỎySyốĨHỦybÃỌyẼFỎyỎẴỌyỵýỵýùyìŨỸFỦyẼLỎỈyỤƠyỳÁỹý/ì3-ĩĩỊyỎỊẮỸyỳỹ/À/ỵýỳÁyUỈỄyẺŨỸHỦyìŨỸyỈÕẰẸỈyỌẰỎỊyÒỮPĨyẸỠyỤSyẸÃĨyỎỊỈĨHỎyỌÃyỦƯỸySyốĨHỦybÃỌyẼFỎyỎẴỌyỵýỵýụyỦCỌyỎỈKỎyỵýỷýủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxự3IyẸỖỎỊyỦĂẸyÚŨẶỎyÒ@yỎỊỮQĨyỎỊỈĨHỎyỲẮyẸÃĨyỎỊỈĨHỎyỌÃyỦƯỸyỦÙỄỎyẸẶyỎỮPẸyẼẰỦyỈĨHŨyÚŨẶụyĩỈỰyỦỮPỎỊy1ỈJỎỈyUỈỰyỸỄŨyẸCŨúừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựỳủy0ỜyẩÃÕyẼỜỎỊy–yĩỈỮỠỎỊyÉĨỎỈyỲẮyộẲyỈỜĨyUỈƠĨyỈRUyỲPĨynỸyÉÃỎyỎỈẪỎyẺẪỎyỦMỎỈy3ỚỎỊybÃĨyỲẮyẸĂẸyẸỠyÚŨÃỎyÒĨỄỎyÚŨÃỎyỦỈXẸyỈĨHỎyÚŨẶỎyÒ@yẸỈẦỦyẸỈỂyỈỒẸyỲĨỄỎyỦẰĨyẸĂẸyẸỠyỤSyẸÃĨyỎỊỈĨHỎyỌÃyỦƯỸyỦÙỄỎyẼLÃyÉẮỎủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựỵủynỸyÉÃỎyỎỈẪỎyẺẪỎyẸĂẸyỦMỎỈụyỦỈẮỎỈyUỈƠyỦÙXẸyỦỈŨỜẸyĩÙŨỎỊyỮỠỎỊyỦỈXẸyỈĨHỎyỎỊỈĨỄỌyẸỈMyẼẰÕyẸỰÃy1ỈJỎỈyUỈỰụyĩỈỰyỦỮPỎỊy1ỈJỎỈyUỈỰyỦẰĨyẸĂẸyỲẴỎyÉẶỎúybỊỈLyÚŨỸFỦyỤƠyẠẢ/bì-1íyỎỊẮỸyỳý/ỳý/ỵýỳÁụybỊỈLyÚŨỸFỦyỤƠyẢÀ/bì-1íyỎỊẮỸyỳý/ỳý/ỵýỳÁyỲGyỲĨHẸyÙẮyỤÕĂỦụyUỈẪỎyÒÕẰĨyỎỊỮQĨyỎỊỈĨHỎyỌÃyỦƯỸyÓỈĨyỦĨFUyỎỈDỎyỲẮÕyẸỠyỤSyẸÃĨyỎỊỈĨHỎùyỦẴỎỊyẸỮQỎỊyẸỖỎỊyỦĂẸyÚŨẶỎyÒ@ụyỎẪỎỊyẸÃÕyỈĨHŨyÚŨẶyỈÕẰỦyẼỜỎỊyẸỰÃyẸĂẸyẸỠyỤSyẸÃĨyỎỊỈĨHỎùyỈÕẮỎyỦỈẮỎỈyỲĨHẸyẸỈŨỸIỎyẼỢĨyẸĂẸyẸỠyỤSyẸÃĨyỎỊỈĨHỎyỌÃyỦƯỸyỦÙỄỎyỦÕẮỎyÚŨƠẸyỦỈÊÕybỊỈLyÚŨỸFỦyỤƠyẢẠ/bì-1íyỎỊẮỸyỵÁ/ỳỵ/ỵýỳỹyẸỰÃy1ỈJỎỈyUỈỰyỦÙỮPẸyỎỊẮỸyỷỳ/ỳỵ/ỵýỳÁụyÉĂÕyẸĂÕyĩỈỰyỦỮPỎỊy1ỈJỎỈyUỈỰyÓFỦyÚŨẶyỦỈXẸyỈĨHỎủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựỷủy0Ờy1ỖỎỊyÃỎụyẸỈMyẼẰÕy1ỖỎỊyÃỎyẸĂẸyẼLÃyUỈỮỠỎỊyỦỈXẸyỈĨHỎyỦƠỦyỲĨHẸyỶĂẸyẼLỎỈyỎỠĨyẸỮyỦÙƯyẸỰÃyỎỊỮQĨyỎỊỈĨHỎyỌÃyỦƯỸụyỎỈBỦyÒẮyỎỊỮQĨyÓỈỖỎỊyẸÔyỎỠĨyẸỮyỦÙƯyỢỎyẼLỎỈùyUỈƠĨyỈRUyẸỈẦỦyẸỈỂyỲPĨyỎỊẮỎỈyẩÃÕyẼỜỎỊy–yĩỈỮỠỎỊyÉĨỎỈyỲẮyộẲyỈỜĨyỦẴỎỊyẸỮQỎỊụyÉẶÕyẼẶỌyÃỎyỎĨỎỈyỦÙDỦyỦXyỦẰĨyẸĂẸyÓỈŨyỲXẸyẸÔyẸỠyỤSyẸÃĨyỎỊỈĨHỎyỌÃyỦƯỸùyỶYyÒ@yỎỊỈĨỄỌyỎỈÝỎỊyỈẮỎỈyỲĨyỲĨyUỈẰỌyUỈĂUyÒŨDỦủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựỹủy0ỜyĩỮyUỈĂUyẸỈỰyỦÙKụyUỈƠĨyỈRUyỲPĨy0ỜyẩÃÕyẼỜỎỊy–yĩỈỮỠỎỊyÉĨỎỈyỲẮyộẲyỈỜĨyỦĨFUyỦỪẸyÙẮyỤÕĂỦyỎỈÝỎỊyÚŨỸyẼLỎỈyẸỰÃyUỈĂUyÒŨDỦyỦÙÕỎỊyỲĨHẸyẼỮÃyỎỊỮQĨyỎỊỈĨHỎyỌÃyỦƯỸyỲẮÕyẸỠyỤSyẸÃĨyỎỊỈĨHỎyÉÂỦyÉŨỜẸyẼIyẸÔyÓĨFỎyỎỊỈLyỤYÃyẼỢĨụyÉỢyỤŨỎỊùyÉĂÕyẸĂÕyĩỈỰyỦỮPỎỊy1ỈJỎỈyUỈỰyỶÊỌyỶẾỦyÚŨỸFỦyẼLỎỈủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựAủy0ỜyĩỈỖỎỊyỦĨỎyỲẮyĩÙŨỸGỎyỦỈỖỎỊụy3ẮĨyĩÙŨỸGỎyỈKỎỈyốĨHỦybÃỌụy3ẮĨyĩĨFỎỊyỎÔĨyốĨHỦybÃỌụyĩỈỖỎỊyỦBỎyỶẲyốĨHỦybÃỌụy0ĂÕybỈẪỎyẺẪỎyỲẮyẸĂẸyẸỠyÚŨÃỎyỦỈỖỎỊyỦBỎyÉĂÕyẸỈJyUỈƠĨyỈRUyẸỈẦỦyẸỈỂyỲPĨy0ỜyẩÃÕyẼỜỎỊy–yĩỈỮỠỎỊyÉĨỎỈyỲẮyộẲyỈỜĨụy0Ờy1ỖỎỊyÃỎyỦŨỸỄỎyỦÙŨỸGỎụyẸŨỎỊyẸBUyỦỈỖỎỊyỦĨỎyẼCỸyẼỰụyÓLUyỦỈQĨyỲGyẸỈJỎỈyỤĂẸỈụyUỈĂUyÒŨDỦyẸỰÃybỈẮyỎỮPẸyỲGyẸỖỎỊyỦĂẸyẸÃĨyỎỊỈĨHỎyỌÃyỦƯỸủ/ủừ/UựừUyẸÒÃỤỤpxU0ÕẺỸxựĩỈÊÕy1ỈJỎỈyUỈỰừ/Uự


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long