Cập nhật:  GMT+7
4buy4bqpKiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7jOG6q+G7jeG6u+G6oT3hu7RBZ8Oq4bqtJMOg4bq/PsOqJMOq4bqtPsOq4bqpJOG6rOG6qzzhur8kw6Hhu5Fh4busJMOS4buJJOG6ueG6t+G7jSRhZ8Oq4bqtJOG7jTxhJEFnw6rhuq0kw6Dhur8+w6ok4bqp4buDYSThurlzJOG6qiTDql3hur0k4bqp4buDYSQmJSYqLSYlJibhu7Iv4bqpKuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buy4bqr4bq94bqtJMOyw7Nh4bumPS8vYVc5KeG6v27huqnhu4/hu43huqnhur9X4bufw6ovw6HhuqHDsuG6ueG7jeG6v24vw6rhuqHhu6HDsi8mJiUmLyoqKsOhOyohOiUlJeG7jSohJiYhKuG6uypXw6lu4bqtPSQv4bu04bq6W8Oq4bqpJMOge+G6vyTDkmwk4bqs4bqrPOG6vyTDoeG7kWEk4bufPiTDgD7hur8k4buNe+G6vyThu43Dsynhur8k4bu5IMOq4bqtJOG6ueG6qeG6ocOqJGHhu5MpJOG7jMOsw6rhuq0k4bq6w4DhurrDgCThu57huqvhurXhu40kw4op4bq9JGHhuqnhur8kYTxhJOG7jTZuJOG7jeG6qcOiJMOge+G7jSThu43huqk+w6rhuqkk4buNYmHhuqkkcOG7jzThu40kw7IiYSThu43Ds+G6v8Oq4bqtJOG7jeG6qeG7m2Ek4bqp4bqr4bq1w6okbuG6qeG6v8Oq4bqtJOG7jcOzPuG6vyThu43huqnhuqskw6Dhu48pV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7TDiuG6rT5xJCo6LypWJEFnw6rhuq0kw6Dhur8+w6okw6rhuq0+w6rhuqkk4bqs4bqrPOG6vyTDoeG7kWEk4buNw6wkYeG6qeG7l2Ek4bqpw63huqskw6rhuq3huqlkJMOy4buJJOG6ueG6t+G7jSRhZ8Oq4bqtJOG7jTxhJEFnw6rhuq0kw6Dhur8+w6ok4bqp4buDYSThurlzJOG6qlYk4buNw7PhuqvDosOqJOG6ueG6qSnhuqskw6rhuqnhuqvhurXhur0k4buf4buRJOG7jcOz4buDw6rhuq0k4buNM+G6vSThuqnhu4NhJOG6uXMk4bqq4bqqJMOqXeG6vSThuqnhu4NhJCYlJiotJiUmJlfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu0QWfDquG6rSTDoOG6vz7DqiTDquG6rT7DquG6qSThuqzhuqs84bq/JMOh4buRYSThuqnhuqvhurXDqiRv4buPfcOqJOG6u3Ik4buNw7Phu5thJOG7jeG6q+G6t24kOigkQWfDquG6rSTDoOG6vz7DqiRh4buJJMOybCRZQcOAQcOSw50k4bufxKnhuqsk4bqtNcOqJD9XJSUlJGE8w6okOcOtViTDquG6qT4k4bqt4bqrPOG6v1Ykw6rhuq3hu5Vq4bqrJOG6uynhur8kw6DDrcOq4bqtJFlB4bu5w4rhuqzDiuG6usOAw51XJOG7jMOz4bq/w6rhuq0k4bqp4buDYSThurlzJOG6qiThu5/GoSkkb+G7jylWJEFnw6rhuq0kw6Dhur8+w6okw6rhuq0+w6rhuqkk4bqs4bqrPOG6vyTDoeG7kWEkw6BbJGHhuqnEkSTDoHvhur8k4bufPiThu43Ds+G6q8Oiw6ok4bq54bqpKeG6qyRhPGEk4bqp4bq/e+G7jSTDoMOtw6rhuq0kQWfDquG6rSTDoOG6vz7DqiThu43huqnhuqHhur8kw6DDtcOq4bqtJOG6ueG6tyThuqnhur97YeG6qVckQTxhJEHDgEHDkiTDoFsk4bq7PuG6vSThu41o4buNJGFnw6rhuq0k4buNPGEk4buN4buPceG6scOqJOG7jcOz4buPceG6s8OqViRu4bqpw6wkOeG6q+G6t8OqViRv4buPPMOqJOG7jcOz4bqr4bq14buNJGE8YSRB4bqpxJEk4buN4bqpZFYkw4rhuq3huqlkJG/hu49x4bq34buNJGHhu5MpJMOAfcOq4bqtViRh4bqpYsOq4bqpJMOyPGHhuqlWJG7huqk8biThurvhu4824buNJGHhu5MpJMOK4bqpPiTDquG7lcSpYSTDoOG6t8OqJMOg4bq/PsOqJOG7n+G6q+G6scOq4buuJMOgacOq4bqtJOG7jeG6qWrhuqsk4buN4bqp4bubYSThuqnhuqvhurXDqiThu41o4buNJGHhuqnhu5dhJMOqXcOq4bqtJGHhuqld4bq9JOG6u+G6v1YkOX3hur8k4buf4bq1JG/hu49x4bqzw6ok4bufPiThurtr4bqrJGJh4bqpJOG6qWtuJG7huqk8blYkYeG6qWLDquG6qSTDoDzDquG6rSRh4buTKSTDoMOt4bqrJMOq4bqt4buZJEHhu7nDiuG6rMOK4bq6w4BX4buyL27hu7Thu7JuJGHhurspw7LDsuG7pj1u4bu54bq/w6FxPeG7tMOAMGEkOeG6q+G6teG7jVYk4buNw7Phu5XEqWEkw6rhuqnhu6PDquG6rSTDoeG6q+G6pcOqJDnhuqvhurfDqiRu4bqp4buXYSThu417biRh4buTKSTDoWRh4bqpJDnhurXDquG6qSRB4bq+4bue4bqqw4EtKihWJEFnw6rhuq0kw6Dhur8+w6okw6rhuq0+w6rhuqkkw6BbJGHhuqnEkSTDoHvhur8kYTxhJEHDgEHDkiRh4bqp4buTJMOgw63DquG6rSRu4bqpaOG6qyThuqlrbiThu5/EqeG6qyRh4bqp4buPceG6scOqJOG6vWfDqiThu43Ds+G6q8Oiw6ok4bq54bqpKeG6qyTDoGnDquG6rSQ5w61WJOG6qeG6q+G6teG7jyRv4buPfSRhPGEkOeG6q+G6tcOqJG7huqk8biThu43Ds+G6v8Oq4bqtJGFnw6rhuq0k4buNPGEkbuG6qeG7h8Oq4bqtViRh4bqpaMOq4bqtJMOhZGHhuqnhu64kw6DhurMkcOG7jzThu40kYTxhJMOg4bqr4bqz4buPJOG6ueG6q+G6tcOqJMOgw6Ik4buNw6wkYeG6qeG7l2Ek4buNaOG7jSThuqnhur974buNJMOgw63DquG6rSTDoXtxJOG7nz4k4bqp4buDYVYkw6B94bq9JDl94bq/JGHhuqnhurckw6DDrVYkYeG6qWLDquG6qSTDsjxh4bqpJGHhuqnhur8kQeG7ucOK4bqsw4rhurrDgFckw4rhuqkg4bq9JGHhuqnhuqspJMOyxIMk4bq54bqp4buBJOG6ueG6qV3DqiThu5/EqeG6qyTDoOG6vz7DqiThu5/huqvhurHDqlYkQWfDquG6rSTDoOG6vz7DqiTDquG6rT7DquG6qSTDoFsk4bqp4buLJOG7jcOzayQ6JiRB4bu5w4rhuqzDiuG6usOAJGHhu4Ek4bqp4bq/PsOqJGF9w6rhuqkk4bq54bqp4buBJOG6ueG6qV3DqiQ5ZCR9w6rhuqkk4bqp4buVbMOq4bqtJDls4bqrJMOhZGHhuqkkQeG6vuG7nuG6qsOBLSoo4buuJOG7jcOzKeG6vyQqJVclJSUk4bq54bqpN+G7jyThu43DsynDquG6rSRxJOG7jeG6tyRh4bqp4bq/JEHhu7nDiuG6rMOK4bq6w4Ak4buN4bqp4buPw61hJOG6usOA4bq6w4Ak4buN4bqpPsOq4bqpJG7huqloJOG7nuG6q+G6teG7jSThu4zDs2PigKYk4bu54bqxw6okYXvDquG6qSTDoOG7gVYkYTxhJEHDgEHDkiRh4buZw6rhuq0kw6A3cSThur17w6rhuqkk4buN4buPceG6scOqJOG7jcOz4buPceG6s8OqViThu582w6okw6DDrcOq4bqtJMOgw63huqskw6rhuq3hu5kkQeG7ucOK4bqsw4rhurrDgCRv4buPceG6scOqJOG6reG7gW5WJOG7k8Oq4bqtJOG6qcOtJGFnw6rhuq0k4buNPGEkbuG6qeG7h8Oq4bqtViRh4bqpaMOq4bqtJMOhZGHhuqkkQeG6vuG7nuG6qsOBLSooJMOga+G7jSThuqkp4bqrJOG6rTXDqiQhJSUk4buNw7PhuqvhurXhu48kw6Bpw6rhuq3hu64k4buTw6rhuq0k4bqpw60kYeG6qeG7leG7icOq4bqtJOG7jcOzY8Oq4bqpJOKAnMOS4buBw6rhuq0k4bufPiThur08cSThu41iw6rhuqkkYeG6qeG6vyThuqHhur3igJ1WJG/hu4/DuiTigJzhurw84bqrJDThur0kQWfDquG6rSTDoOG6vz7DquKAnVYk4buN4bqpKeG6vSThuq3huqspJOG6qeG6q+G6t8OqJOG6vTzhu48k4buNY8Oq4bqpJMOq4bqt4buPceG6tcOqViRhPGEk4bqp4bq/e+G7jSTDoMOtw6rhuq0kw6DhurPDqiThu4nDqlYkw6A8biTDquG6reG6qWUpV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu7Lhuqvhur3huq0kw7LDs2Hhu6Y9Ly9hVzkp4bq/buG6qeG7j+G7jeG6qeG6v1fhu5/Dqi/DoeG6ocOy4bq54buN4bq/bi/DquG6oeG7ocOyLyYmJSYvKioqw6E7KiE6JSUl4buNKiEmJiEq4bq7JlfDqW7huq09JC/hu7Thurpbw6rhuqkkw6B74bq/JMOSbCThuqzhuqs84bq/JMOh4buRYSThu58+JMOAPuG6vyThu4174bq/JOG7jcOzKeG6vyRBaiThu43huqnhuqskw6Dhu48pJGHhu5MpJEFnw6rhuq0kw6Dhur8+w6ok4bqs4bqrPOG6vyTDoeG7kWEk4bue4bqr4bq14buNJMOKKeG6vSRh4bqp4bq/JEFnw6rhuq0kw6Dhur8+w6okw6rhuq0+w6rhuqkk4bqs4bqrPOG6vyTDoeG7kWEk4buNxJHDquG6qSRh4buBJOG7jeG6qT7DquG6qSThu41iYeG6qSRw4buPNOG7jSTDsiJhJOG7jcOz4bq/w6rhuq0kbuG6qeG6v8Oq4bqtJOG7jcOzPuG6vyThu43huqnhuqskw6Dhu48pJOKAnMOBe3Ek4buNaOG7jSTigJMk4bqo4buDYSThu41o4buN4oCdV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7RO4bqp4bq/w6rhuq0k4buNw7M+4bq/JOG7jeG6qeG6qyTDoOG7jykkceG6seG7jyTDquG7lcSpYSThuq0iw6ok4bufxKnhuqsk4buf4bqr4bq1YSThuqnhu4NhJOG7jTZuJOG7nz4k4bq7PuG6vSThu43huqnhuqHhur8k4buN4buVJOG7jeG7lWzDquG6rVYkw6B74bq/JMOg4buXYVYkbuG6qeG6v8Oq4bqtJGE8YeG6qSThuqhpJEHhuqliJOG6vOG6q8Oq4bqpJOG7nz4kYTxhJGHhu4/DrWEk4bufNsOqJMOgw63DquG6rSRh4buTKSTDquG6rT7DquG6qSTDoOG7lWthJOG7jcOz4bqrw6LDqiThurnhuqkp4bqrJOG7jeG6qeG6q+G6t+G7jSThu43huqnhu5thViThuqnhuqvhurXhu48kb+G7j33hu64kw6rDreG6qyTDoeG7j8Oq4bqtViRu4bqp4buV4buJw6rhuq0k4buN4bqp4buXYSThuqnhur974buNJMOgw63DquG6rSRBZ8Oq4bqtJMOg4bq/PsOqJMOg4buVa2Ekw6DDrOG6qyThur3EqeG6q1YkYTxhJGHhuqnEkSThu43huqvhurHhu48k4buN4bqp4bubYSThuqnhuqvhurXDqiTDquG6qeG6q+G6teG6vSThu5/hu5Ekw6pd4bq9JCYlJiokw6DhurPhu48kw6B74buNJOG7nz4k4buf4buVa+G7jSTDsuG6vyThu5/EqeG6qyRh4bqpxJEk4buN4bqr4bqx4buPJGHhu5MpJOG6usOA4bq6w4Ak4buNxJHDquG6qSThuq3huqsp4bq/JOG6reG7gW4kbuG6qTXDqiTDqjPDquG6rSRhKeG6vyRh4bqpNOG7jSThurvhu5Vrw6rhuq1WJOG6qeG6q+G6teG7jyRv4buPfSThuq3huqs84bq/JMOh4buRYSThu58+JHAzcSTDoeG7m8Oq4bqtJOG7jcOsJGHhuqnhu5dhJEFnw6rhuq0kw6Dhur8+w6ok4buf4bujw6rhuq0k4bq9e8Oq4bqpV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9buG7ueG6v8OhcT3hu7Thu57EqeG6qyTDquG6qeG7o8Oq4bqtJOG7jeG6qT7DquG6qSThu41iYeG6qSTDoFskw6B74buNJMOg4buVa2FWJEFnw6rhuq0kw6Dhur8+w6okw6rhuq0+w6rhuqkk4bqs4bqrPOG6vyTDoeG7kWEk4buNxJHDquG6qSTDoFskw6Dhu5VrYSThu4zhuqnhu5Mk4buN4buVxKnDquG6rSRB4bqpYsOq4bqpJG7huqnhu5Mk4buNMMOq4bqtJOG7uSDDquG6rSThurnhuqnhuqHDqiThu59jJOKAnMOAWyRh4buBJOG7jeG6qT7DquG6qSThu41iYeG6qSThu43Ds+G6v8Oq4bqtJGFnw6rhuq0k4buNPGEk4bufPiThuqnhur974buNJMOgw63DquG6rSRBZ8Oq4bqtJMOg4bq/PsOqViThuq3hu4FuJG7huqk1w6ok4bufPuG6vyTDsuG7myTDquG6reG6qeG6q+G6tW4kcDNxJMOh4bubw6rhuq0kYeG6qeG7kyTDquG6reG6qWUpJHBbJOG6qcOt4bqrJOG7nz4kOX3hur8k4buf4bq1JOG7jMOsJG/hu49oYeKAnVfhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu04buMw7Phur/DquG6rSThuqnhu4NhJOG6uXMk4bqq4bqqViRBZ8Oq4bqtJMOg4bq/PsOqJMOq4bqtPsOq4bqpJOG6rOG6qzzhur8kw6Hhu5FhJOG7jeG6q+G6t24k4buN4buRYSTDoMOs4bqrJOG6vcSp4bqrJMOqw63huqskw6Hhu4/DquG6rVYkbuG6qeG7leG7icOq4bqtJOG7jeG6qeG7l2Ek4bqp4bq/e+G7jSTDoMOtw6rhuq0kQWfDquG6rSTDoOG6vz7DqiThu43huqnhuqHhur8k4bqp4buVxKnDquG6rSRh4bqp4buTJMOgw63DquG6rVYk4bq74bqrw6rhuqkk4bqp4bq/e+G7jVYk4bqp4bqr4bq14buPJG/hu4994buuJOG7jTZuJOG7jcOz4buPw6rhuq0k4buN4bqp4bubYSThuqnhuqvhurXDqiThu41o4buNJGHhuqnhu5dhJMOqXcOq4bqtJMOge+G6qyTDoeG6q+G6tcOqViRh4bqpXeG6vSThurvhur8k4bufPiQ5feG6vyThu5/hurUkb+G7j3HhurPDqlYk4bq7a+G6qyRiYeG6qSThuqlrbiRu4bqpPG5WJGHhuqliw6rhuqkkw6A8w6rhuq0kYeG7kykkw6DDreG6qyTDquG6reG7mSRB4bu5w4rhuqzDiuG6usOA4buuJOG7jV3DquG6rSRh4buVasOq4bqtJGFnw6rhuq0k4buNPGEk4buN4buPceG6scOqJOG7jcOz4buPceG6s8OqViThuq3huqs84bq/JMOh4buRYVYk4bufNsOqJMOgw63DquG6rSTDoMOt4bqrJMOq4bqt4buZJEHhu7nDiuG6rMOK4bq6w4Ak4buN4bqp4bubYSThuqnhuqvhurXDqiThu41o4buNJMOq4bqt4bqpZCRv4buPceG6t+G7jVYkw6Dhu5Vqw6rhuq0k4bq7aOG6qyRh4buTKSTDgH3DquG6rVYkYeG6qWLDquG6qSTDsjxh4bqpViRu4bqpPG4k4bq74buPNuG7jSRh4buTKSTDiuG6qT4kw6rhu5XEqWFWJGHhu5MpJMOq4bqtPsOq4bqpJOG7nz4kYeG7kykk4buNw6wkYeG6qeG7l2EkQWfDquG6rSTDoOG6vz7DquG7riRv4buPKcOqJOG7jTPhur1WJOG7jXvhur8kw6DhuqvhurPhu48k4bq54bqr4bq1w6okw6DDoiRB4bu5w4rhuqzDiuG6usOAJMOg4buVa2Ek4bqp4buDYSThu402blYkOWnhuqskw6Hhu5Vtw6rhuq0kw6ozw6rhuq0kYSnhur8k4buNw7Njw6rhuqkkw6DDrSRh4bqp4buPceG6scOqJOG6vWfDqlYkw6rhuq3huqnhuqvhurVuJOG7n+G7kVYk4bq5w7okw6pdw6rhuq0kYWfDquG6rSThu408YVYkw6B74bq/JMOg4buXYSTDquG6qT4k4bqt4bqrPOG6v1Ykw6A8biThu5fDquG6rSRx4bqx4buPJGE14buPJMOgw6zhuqsk4bq9xKnhuqsk4bqt4bqrPOG6vyTDoeG7kWFXV1fhu7IvbuG7tOG7sm4kYeG6uynDssOy4bumPW7hu7nhur/DoXE94bu0w4rhuqkzw6okw6FkbiTDqj5xViQ5aMOqJGE8JMOq4bqpM8OqJMOg4buVa2Ek4buNw7Mp4bq/JOG7jTDDquG6rSThurjEkSTDquG6q+G6teG6vSRh4bqp4buV4buJw6rhuq0k4oCc4bueYyTDsuG7myTDquG6reG6qeG6q+G6tW4kcDNxJMOh4bubw6rhuq0k4buNw6wkYeG6qeG7l2EkQWfDquG6rSTDoOG6vz7DquKAneG7riTDquG6qeG6q+G6s+G7jyThu402biThu43huqnDolYkYTwkw6rhuqkzw6okYeG7gSThu43huqk+w6rhuqkk4buNYmHhuqkkcOG7jzThu40kw7IiYSTDoFskw6Dhu5VrYSThu4zDrMOq4bqtJOG6usOA4bq6w4Ak4bue4bqr4bq14buNJMOKKeG6vVYkQWfDquG6rSTDoOG6vz7DqiThuqzhuqs84bq/JMOh4buRYSThu57huqvhurXhu40kw4op4bq9ViThurrhuqvhurHDqiTDoOG6vz7DqiThurop4bq/JMOgw63DquG6rSThu43EkcOq4bqpJOG7jTDDquG6rSRBaiThu43huqnhuqskw6Dhu48pJOG7nz4k4bu5IMOq4bqtJOG6ueG6qeG6ocOqV+G7si9u4bu04buybiRh4bq7KcOyw7Lhu6Y9bsO54buP4buN4bqp4bq/w7M94bu04bq8KeG6qyThuqjhur8p4buyL27hu7Q=

Mai Hoa

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ có á khoa khối B toàn quốc

Phú Thọ có á khoa khối B toàn quốc
2024-07-18 08:39:00

baophutho.vn Theo dữ liệu điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 do Bộ GD&ĐT vừa công bố đã xác định được các thủ khoa, á khoa của Kỳ thi và theo các...

Hạ Hòa thi đua dạy tốt, học tốt

Hạ Hòa thi đua dạy tốt, học tốt
2022-01-07 09:20:00

baophutho.vn Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành Giáo dục huyện Hạ Hòa tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà...

Năm học “đặc biệt”

Năm học “đặc biệt”
2022-01-02 08:46:00

baophutho.vn Năm học 2021-2022 được đánh giá là năm học “đặc biệt” bởi cùng lúc ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phải thực hiện nhiều mục tiêu: Nâng cao...

“Lò luyện” thợ lành nghề

“Lò luyện” thợ lành nghề
2021-12-28 16:01:00

baophutho.vn Để tìm được việc làm với thu nhập ổn định, nhiều người trẻ hiện nay đã không theo đuổi giấc mơ vào đại học mà chuyển hướng lựa chọn học những...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long