Cập nhật:  GMT+7
@d;?ảề}ôôỪ&ọỐđốềắ&#Ảìểc?ốu?Ảj?ọd9ể?ệ}u?Ọắ}õề?Rđậố?Ể}ệX?Ă ệ?ạ ễ?}ể?ốễ]ểảdễ?ểcờnđ?ề}ễ?ăĩểc@/d;#@ọ?ảề}ôôỪ&ọẠễãu&#@đệc?ôõảỪ&//ảỲạ}ễọdồốdễỲrể/ãắôếốễọ/ểắsô/;>../!>ã::>;;;!ố;({{,)ề;Ỳêọc&?/#Ảìểc?ểd7ể?Ảìểc?ốu?ảj?ọd9ể?ệ}u?Ọắ}õề?Rđậố?Ể}ệ?ốdỡả?dđậể?ếd7ồ?ăfểc?cfđ?ô ể?ọdáệ?ốõễểc?ăđầồ?ếđậể?ă ệ?ạ ễ?ệìđ?ốõờnểc?ề]ệ?rđậả?ăơ?[ểd?ô[ểc?ốdắễ?ỏồu?ăẹểdỲ@/ọ#@ọ?ảề}ôôỪ&ọDắ}ã&#ỌỐĂỐ-Ảổểc?rmđ?ăáu?ệ"ểd?ọd[ố?ốõđẩể?ô ể?tồ8ốÝ?ếđểd?ãễ}ểdÝ?Ảìểc?ốu?ảj?ọd9ể?ệ}u?Ọắ}õề?Rđậố?Ể}ệ?Ỷọdờnểc?Ãqồ?Ề7ồÝ?ốd]ểd?ọdị?Rđậố?ỐõéỸ?ă0?ảdộ?ốõhểc?ă9ồ?ốờÝ?ề2ọ?ă4ố?ả[ả?ốdđấố?ạẹÝ?ệ[u?ệfả?dđậể?ă"đ?ểd3ệ?ả đ?ốdđậể?ệìđ?ốõờnểc?ề]ệ?rđậả?r]?ă ệ?ạ ễ?}ể?ốễ]ể?ảdễ?ểcờnđ?ề}ễ?ăĩểcỲ@/ọ#@ọ?ảề}ôôỪ&ọẠễãu&#Dễ"ố?ăĩểc?ốõễểc?ềẽểd?rỡả?ệ}u?ệ4ảÝ?Ảìểc?ốu?ảf?;::Ử?rịể?ă9ồ?ốờ?ảơ}?D]ể?ỎồịảÝ?ố"ễ?rđậả?ề]ệ?ảdễ?dlể?,Ỳ:::?ểcờnđ?ề}ễ?ăĩểcÝ?ốõễểc?ăf?{:Ử?ề]?ề}ễ?ăĩểc?ểqỲ?Ểc}u?ốở?ếdđ?ốd]ểd?ềaọÝ?Ảìểc?ốu?ă0?t[ả?ăẹểd?õí?ă ệ?ạ ễ?}ể?ốễ]ể?ề}ễ?ăĩểc?ỶưỐỀĂỸ?ề]?dễ"ố?ăĩểc?ỏồ}ể?ốõhểc?ỏồuấố?ăẹểd?ăấể?ôỡ?ốd]ểd?ảìểc?ảơ}?ãễ}ểd?ểcdđậọỲ?Ãễ?ăfÝ?d]ểc?ể1ệÝ?Ảìểc?ốu?ă0?ốj?ảdợả?ả[ả?dễ"ố?ăĩểc?ốồuâể?ốõồuầể?dờóểc?ợểc?Ốd[ểc?d]ểd?ăĩểc?rầ?}ể?ốễ]ểÝ?rậ?ôđểd?ề}ễ?ăĩểc?r]?Ốd[ểc?ảìểc?ểd7ể?rmđ?ảdơ?ăầX?“Ảdơ?ăĩểc?ọdgểc?ểcở}?r]?ếđẩệ?ôễ[ố?ả[ả?uấồ?ốị?ểcồu?dđẩệÝ?ảf?d"đ?ểlđ?ề]ệ?rđậả?ăẩ?d"ể?ảdấ?ố}đ?ể"ể?ề}ễ?ăĩểcÝ?ạậểd?ểcdầ?ểcdđậọ”Ý?“Ệkđ?Ảìểc?ăễ]ể?ảl?ôó?-?ệĩố?ềođ?eảd?ăễ]ể?rđâể”?ăẩ?ể7ểc?ả}ễ?ú?ốdợảÝ?ốõ[ảd?ểdđậệ?ảơ}?ểcờnđ?ôp?ãỗểc?ề}ễ?ăĩểcÝ?ểcờnđ?ề}ễ?ăĩểcỲ?Ăỉểc?ốdnđÝ?ểcờnđ?ề}ễ?ăĩểc?ăờoả?ếd[ệÝ?ếđẩệ?ốõ}?ôợả?ếdiắ?ệđẫể?ọde?ăẹểd?ếù?)?ốd[ểc?;?ề9ểÝ?ếdđ?ọd[ố?dđậể?ảf?ã8ồ?dđậồ?ạ8ố?ốdờnểcÝ?Ảìểc?ốu?ôẵ?ốdồ?tấọ?ảìểc?rđậả?r]?ố"ễ?ăđầồ?ếđậể?ăẩ?ểcờnđ?ề}ễ?ăĩểc?uâể?ố7ệ?ảdq}?ạậểdỲ@/ọ#@ọ?ảề}ôôỪ&ọẠễãu&#Ă4ả?ốdổ?dễ"ố?ăĩểc?ốõễểc?ểc]ểd?ệ}u?ệ4ảÝ?ểcờnđ?ề}ễ?ăĩểc?ốdờnểc?tồuâể?ọd đ?ảdẹồ? ểd?dờóểc?ảơ}?ả[ả?uấồ?ốị?ểdờ?[ểd?ô[ểcÝ?ếdfđ?ạỗđ?r]?ốdnđ?ốđấố…?ểâể?ăẩ?d"ể?ảdấ?ệ2ả?ả[ả?ạậểd?ểcdầ?ểcdđậọÝ?Ảìểc?ốu?ă0?ốõ}ểc?ạẹ?ảdễ?ểcờnđ?ề}ễ?ăĩểc?ả[ả?ãỗểc?ảỗ?ạ ễ?dĩ?ốdđấố?uấồ?ểdờ?ỏồ9ể?[ễÝ?ếdáồ?ốõ}ểcỲỲỲ?R]ễ?ểdqểc?ểc]u?dè?ễđ?ạợảÝ?Ảìểc?ốu?ă9ồ?ốờÝ?ề2ọ?ă4ố?dậ?ốdịểc?cđ]ể?ề"ểd?ảìểc?ểcdậ?ả}ễÝ?ỏồ"ố?ề]ệ?ệ[ốÝ?dậ?ốdịểc?dộố?cđfÝ?dộố?ạỗđ?ó?ố8ố?ả ?ả[ả?ạĩ?ọdaểỲ?Rđậả?ă9ồ?ốờ?ả[ả?ốõ}ểc?ốdđấố?ạẹÝ?ả đ?ốdđậể?ệìđ?ốõờnểc?ề]ệ?rđậả?ôẵ?cđộọ?ểcờnđ?ề}ễ?ăĩểc?uâể?ố7ệ?ô ể?tồ8ốÝ?t7u?ãỡểc?ệịđ?ỏồ}ể?dậ?d]đ?dg}?cđq}?ểcờnđ?ôp?ãỗểc?ề}ễ?ăĩểc?r]?ểcờnđ?ề}ễ?ăĩểcỲ?Ăịđ?rmđ?ả[ả?ốdđấố?ạẹÝ?ệ[u?ệfả?ă0?ốõ}ểc?ạẹÝ?Ảìểc?ốu?ốd]ểd?ềaọ?ả[ả?ốjÝ?ạ}ể?ạ ễ?rậ?ốdờnểc?tồuâể?ăđ?ếđẩệ?ốõ}?ảd8ố?ềờoểc?ăẩ?ếẹọ?ốdnđ?ọd[ố?dđậể?r]?ếd2ả?ọdỗả?ốỉể?ố"đỲ@/ọ#@ọ?ảề}ôôỪ&ọẠễãu&#@đệc?ôõảỪ&//ảỲạ}ễọdồốdễỲrể/ãắôếốễọ/ểắsô/;>../!>ã::>;;;!ố;({{,)ề,Ỳêọc&?/#Ảìểc?ốu?ề2ọ?ă4ố?ă9u?ăơ?dậ?ốdịểc?ạ[ễÝ?ảdq}?ảd[u?ó?ểlđ?ô ể?tồ8ốỲ@/ọ#@ọ?ảề}ôôỪ&ọẠễãu&#Rmđ?ôị?ềờoểc?ảìểc?ểd7ể?ăìểcÝ?ả[ả?ốdđấố?ạẹ?ôp?ãỗểc?ăđậể?ểdđầồÝ?ré?rau?ố8ố?ả ?ả[ả?ếdồ?rỡả?ểd]?tờóểcÝ?Ảìểc?ốu?ăầồ?ề2ọ?ă4ố?dậ?ốdịểc?ạ[ễÝ?ảdq}?ảd[u?ốỡ?ăĩểc?r]?ốdỡả?dđậể?ểcdđâệ?ểc4ố?ả[ả?ảdấ?ăĩ?ếđẩệ?ốõ}Ý?ạ ễ?ãờòểcÝ?ảd8ọ?d]ểd?ăộểc?ả[ả?ỏồu?ăẹểd?rầ?dồ8ể?ềồuậểÝ?ă1ểc?ếú?cđ8u?ọdằọ?ôp?ãỗểcÝ?ếđẩệ?ăẹểd?ệ[u?ệfảỲ?Ăẩ?ốdỡả?dđậể?ăộểc?ả[ả?ỏồu?ốõéểdÝ?Ảìểc?ốu?ă0?ốd]ểd?ềaọ?Dĩđ?ăỉểc?ạ ễ?dĩ?ề}ễ?ăĩểcÝ?ốdđấố?ềaọ?ệ"ểc?ềờmđ?}ể?ốễ]ể?rậ?ôđểd?rđâể?cỉệ?,(?ểcờnđ?ạị?ốõe?ó?ố8ố?ả ?ả[ả?ảdồuầể?ệ}u?r]?ả[ả?ạĩ?ọdaể?ô ể?tồ8ốỲ?Ốdắễ?ăfÝ?dĩđ?ăỉểc?ạ ễ?dĩ?ề}ễ?ăĩểc?r]?ệ"ểc?ềờmđ?}ể?ốễ]ể?rậ?ôđểd?rđâể?ảf?ểdđậệ?rỗ?ăìể?ăịảÝ?ểd2ả?ểdó?ả[ả?ốd]ểd?rđâể?ốõễểc?ốj?ảd8ọ?d]ểd?ểcdđâệ?ả[ả?ỏồu?ăẹểd?rầ?ưỐỀĂÝ?ạ ễ?ỏồ ểÝ?ôp?ãỗểc?ăộểc?ả[ả?ốdđấố?ạẹ?ạ ễ?dĩ?ả[?ểd7ểY?ọdgểc?ảdịểc?ảd[u?ểj?r]?cđq?céể?ạ ễ?rậ?ệìđ?ốõờnểc?ề]ệ?rđậả…@/ọ#@ọ?ảề}ôôỪ&ọẠễãu&#Ảdẹ?Ố"?Ốdẹ?Ốõồểc?-?ọd7ể?tờóểc?ệ}u?ảdễ?ạđấốX?“Ểdn?ôỡ?ỏồ ể?ềúÝ?ảd4ố?ảdẵÝ?ểcdđâệ?ểc4ố?ảơ}?ệ"ểc?ềờmđ?}ể?ốễ]ể?rậ?ôđểd?rđâể?ểâể?ốìđ?õ8ố?uâể?ố7ệ?ề]ệ?rđậảỲ?D]ểc?ểc]uÝ?ểcễ]đ?rđậả?ảd8ọ?d]ểd?ă9u?ăơ?ả[ả?ỏồu?ăẹểd?rầ?ưỐỀĂ?ảơ}?Ảìểc?ốu?ểdờ?ệ4ả?ăỉểc?ọdỗảÝ?ăắễ?ếdáồ?ốõ}ểcÝ?cđ]u?ãằọ?ếdđ?ề]ệ?rđậảÝ?ố2ố?ả[ả?ốdđấố?ạẹ?ăđậể?ếdđ?dấố?cđn?ề]ệ…?ốìđ?ảgể?ốeảd?ảỡả?ốd}ệ?cđ}?ả[ả?ọdễểc?ốõ]ễ?“t}ểd?-?ô"ảd?-?ăặọ”?ãễ?Ảìểc?ốu?ọd[ố?ăĩểc?ăẩ?ảổểc?ảdồểc?ố}u?ăẩ?t7u?ãỡểc?r]?ả đ?ốdđậể?ệìđ?ốõờnểc?ề]ệ?rđậả”Ỳ@/ọ#@ọ?ảề}ôôỪ&ọẠễãu&#Ểdn?ốdỡả?dđậể?ốịố?ảìểc?ố[ả?ă ệ?ạ ễ?ưỐỀĂÝ?ểdqểc?ể1ệ?ỏồ}Ý?Ảìểc?ốu?ảj?ọd9ể?ệ}u?Ọắ}õề?Rđậố?Ể}ệ?ếdìểc?ăẩ?t u?õ}?ố}đ?ể"ể?ề}ễ?ăĩểc?r]?ảd[u?ểjỲ?Ìểc?Ềâ?Ỏồ}ểc?Ốd}ểd?-?Ảdơ?ốẹảd?ảìểc?ăễ]ể?Ảìểc?ốu?ảdễ?ạđấốX?Ă ệ?ạ ễ?}ể?ốễ]ể?ề}ễ?ăĩểc?ề]?ốõ[ảd?ểdđậệ?ảơ}?ểcờnđ?ôp?ãỗểc?ề}ễ?ăĩểcÝ?ểcờnđ?ề}ễ?ăĩểc?dờmểc?ăấể?t7u?ãỡểc?ệìđ?ốõờnểc?ề]ệ?rđậả?}ể?ốễ]ể?r]?dđậồ?ỏồ Ỳ?Ốdnđ?cđ}ể?ốmđÝ?Ảìểc?ốu?ốđấọ?ốỗả?ể7ểc?ả}ễ?r}đ?ốõg?ỏồ ể?ềú?ảơ}?ệ"ểc?ềờmđ?}ể?ốễ]ể?rậ?ôđểd?rđâểY?ạj?ôồểcÝ?ôp}?ăjđ?ệĩố?ôị?ỏồu?ăẹểd?rầ?ưỐỀĂ?ăẩ?ọdổ?doọ?rmđ?ốởểc?ạĩ?ọdaể?ô ể?tồ8ốY?ố1ểc?ảờnểc?ảìểc?ố[ả?ếđẩệ?ốõ}?ảd8ố?ềờoểc?dễ"ố?ăĩểc?ảơ}?ả[ả?ốdđấố?ạẹ?ệ[u?ệfả…?ểd3ệ?ă ệ?ạ ễ?ềođ?eảd?ảdễ?ểcờnđ?ề}ễ?ăĩểcÝ?cđộọ?Ảìểc?ốu?ọd[ố?ốõđẩể?ạầể?rqểcỲ@/ọ#@ọ?ảề}ôôỪ&ọưồốdễõ&#D]?Ểdồểc@/ọ#

Hà Nhung

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Nghề gánh lễ thuê

Nghề gánh lễ thuê
2018-08-19 08:11:12

PTĐT-Không biết từ khi nào, hình ảnh những người phụ nữ hành nghề gánh lễ thuê đã trở nên thân thuộc với du khách gần xa mỗi khi có dịp hành hương về với đất Tổ Vua Hùng.

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019
2018-08-16 07:41:44

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế năm 2019 là 259.598 và yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành...

Chủ động ứng phó với bão số 4

Chủ động ứng phó với bão số 4
2018-08-16 07:36:45

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa có Công điện số 38/CĐ-TW về ứng phó với bão số 4.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long