Cập nhật:  GMT+7
KGYgXeG6q2o4cXFAW+G7n1JncmpkWylL4bunOF1q4buXbF1xOHNd4bqp4bqhbV1xw7VdMl1qYWtdceG6peG7n11sZmFdYuG6s2w6XWbhu6ddZsOybOG7hV1ycOG7p8ahbOG7hV1mw7PhuqsoL2YgKSjhu59d4bqrajhxcUBb4bufRmQ4Ylsp4bueUkNSXS1dQm1dw6BsZl1m4bun4budbOG7hV3huqvDuThdZm1hbF1q4bunc13huqnhuqFtXXHDtV0yOl1yxrBdbOG7hWF3XSAzLzZdY+G6vWxdbDh3Ol1ycOG6u2xdY8OtOF3huqlhbF1yw6xsZl3hu55mdF1SZsOzXeG6q25da+G7pzhd4butxrA4Ol1r4bunOF1ybTpda+G7pzhdcOG6tXJdcm1d4but4buXZ11q4bun4bubbOG7hV1r4bunOF1jbV1j4bun4bub4bqrXXLDoWdd4bqrOeG6q11ycMOha11ycOG6u2xdY8OtOF3huqlhbF1yxrBdNzUtMCIwa2s7XUvhu6c4XWrhu5dsXcSp4bq9cl1m4bub4bufXeG7reG7l2ddZsO0XXJmw7l3XWNn4bq/bF1Gbzhd4bqoaWxmXWvhu51dMF3huqvhu6s4XXbDoF1jOXddxKlmZ+G6vWxda+G7qeG6q11s4bun4buX4bqrXeG6qznhuqtdceG7j2zhu4VdauG6u2xd4bqrOG07KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKVLDoWddZnN34bq/bF1SZjhsZl1SZsO5dzpda+G7pzhdauG7l2xd4bqr4buRbOG7hV3hu4Vn4buPbOG7hV1xxJFyXWPhuqFdamFrXWPhu5Nd4bqr4bqzd13hu4XhurN3XXHhuqXhu59dIF1sZmFdYuG6s2xd4butYV3DoGxmXWbhu6fhu51s4buFXSBdbGZhXcSpZjnhuqs6XWPDtGzhu4VdcmbGoWdd4buF4bqzd11yZmfhur9yXWbDoWdda+G7kXJdccO1XXJhZ11xw6BsXeG6q8O5OF1DYWdd4bufZjlyXXJmOGxmXeG7rWFdcnBzd8OqbF1maWxmXWZzd+G6v2xdbGbhu6ddazl3XeG7n2Y5cl1xbmzhu4U6XWs5d13huqs4a2RwODpdcmfhu61nOl1jZ8Oqc11mbzg6XXLDuV1qw6FsZuKApigv4bufKSjhu59d4bqrajhxcUBb4buf4bqobWJ3WylSw6FnXXJmYWxmXeG7n2bDtV3hu6xn4bq/cl1ScGk6XWvhu6c4XWrhu5dsXeG7rWFd4buFZ+G7j2zhu4VdccSRcl1j4bqhXWpha11m4bunXWbDsmzhu4VdNl3hu59mb2zhu4VdZsOz4bqrXeG7rWFdbGZhXeG6q+G7j2zhu4Vd4butw7pd4bqrw7k4XSBdcnDhu6fGoWzhu4VdZsOz4bqrXXLDoWdd4bufZuG7p8ahbOG7hV3hu6zhurNsXeG6quG7lTsoL+G7nyko4bufXeG6q2o4cXFAW+G7n+G6qG1id1spQ+G7gV3FqWzhu4Vd4bufZm5d4but4buXZ13DoGxmXWbhu6fhu51s4buFXeG6q8O5OF1mbWFsXWrhu6dzXeG6qeG6oW1dccO1XTI6XXJw4bun4buX4bqrXWNubOG7hWF3XSAxLzY6XeG6qOG6qkZd4bue4bqqUlJd4butYV1SxKjhuqpMXXLDrGxmXWPhuqFd4bqrbl3hu63huqNsXeG6qcOgbF3hu4Xhu6tnXVPhuqhMQl3huqs54bqrXWZzd+G6v2xdcmZhbGZdcmbDrV3hu61hXeG6qznhuqtd4bqr4buVXeG7oXM4bF1qZ+G6u2xd4buhczhsXeG7rcOqXeG7rWfhur/huqtd4bqrZsO5XWPhu5Fs4buFXXJwZ+G7gWxdxKlmOGdd4bqrOeG6q13huqln4bq/bF3hu59mOeG7n13FqWzhu4Vd4bufZm47KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKUZn4bq/bF1sOHc6XeG6qDhsXeG6q2bDrF1mc3dd4bue4bqqUlJd4butYV1SxKjhuqpMXeG6qznhuqtdZnN34bq/bDpdcmZhbGZd4bufZsO1Ol1yZsOtXXbhuqE/XeG6qOG6qkZd4bue4bqqUlJd4butYV1SxKjhuqpMXeG6qznhuqtdduG6oTpd4bufZuG7p8ahbOG7hV3hu61hXeG7rOG6o2xd4bufZm9s4buFXVJm4bunxqFs4buFXXJw4bup4bqrXeG6qOG6qkZd4bue4bqqUlJd4butYV1SxKjhuqpMXeG6qznhuqtd4bqr4bq14bufXWM4bOG7hV1y4buTXeG6q2bFqeG6q11ycOG7qeG6q13huqk4bF1s4buFZmfhurtrXXJ04bqrOl1yZmRtXWLhu41nXXJmbWzhu4Vd4bqpOW1ddsOgXWrhu6Vd4butYV1yaWxmXWZpbGZda+G7pzhdauG7pV1j4buBXeG6q2bDuV1j4buRbOG7hV3huqs54bqrXeG6qWfhur9sXeG7n2Y54bufXcWpbOG7hV3hu59mbj9dcmbhu49s4buFXXJnbF3huqvDoGxmXeG6qTltXcSpw63hu59dcmbGoWddY+G6vWxd4bqrOeG6q1124bqhOl3hu59m4bunxqFs4buFOl1yZsOtXXJw4bq1bF3hu61hXWzhu4Xhu6fGoWddYuG6s2xdY+G7gV3hu59mb2zhu4VdcnA5bGY6XWxm4bq1cl1qYV3huqs54bqrXcSpZnNd4but4bup4bqrXWLhu4dd4bqpw61ddsOgd11wOF1xw6FyXWrhu51dY+G6tXI6XWrhu6Vd4buhc8SRcjpdbOG7heG6peG7n110bOG7hT9dceG6t2xdcThs4buFXXJwZ+G7gWxdxKlmOGdd4bufZuG7p+G7lWzhu4VdOWxdceG7lV1yOWxdYuG6s2xdcsOhZ13huqs54bqrXeG7rXVs4buFXXJm4bq14bufXXJw4bulbOG7hV3hu61kbF1x4buPbOG7hTpdxKlmc13hu63hu6nhuqtd4bqrbl1s4buFc3dd4bqr4buVXXbDoHddcDhdauG7pV3hu6FzxJFyOl1xw6FyXWrhu51dY+G6tXI6XXHDoXJdauG7nV3huqnGoV1x4buPbOG7hTpdcXPDtWdd4butYV3huqs54bqrXcSpZnNd4but4bup4bqrXcSpZjhnXXJmOeG6q13EqWY5bOG7hV1xw6BsXWPhur1sXWzhu5VnXThsXXJtYWw7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/huqhtYndbKeG6qjnhuqtdY8OtOF3hu59m4bun4buVbOG7hTpd4bqrOeG6q11s4buFYWxmXeG6q2bFqeG6q11s4bqjbOG7hV3huqvhu6Vs4buFXWPhuqFd4bqrZsO5XWPhu5Fs4buFXeG6qcO1XXJwaF1q4bup4bqrXWrhu6fhu5ts4buFOl3hu59m4bun4buVbOG7hV1yZ+G6v2xd4bqrxalzXWbhu5E6XeG6q8Wpc11sw6FsOl1sZnNdd+G6vXNd4bufZuG6p2tdcmZkbV3hu59m4bun4buVbOG7hV3huqtm4bqza13igJwyXXLDoWdd4bqrZuG7meKAnXLDoWdd4bqrOeG6q13EqWZzXeG7reG7qeG6q112c2zhu4Vdd+G6vXM6XWxm4bq1cl1qYV3huqs54bqrXcSpZnNd4but4bup4bqrXWLhu4dd4bqpw61d4bqrZmc4XeG6q8Ojcl1j4buBXXHhurdsXXE4bOG7hV3FqWzhu4Vd4bqrxalzXcSpZmdd4bqrbl134bq7c13huqvDonM6XcSpw63hu59dcmbGoWc7XeG6quG7j2zhu4VdcnddUkxGRl1MZmFdbOG7p+G7l+G6q11L4buRcl1yZmFsZl3hu61n4bq7bF3EqFLhuqpSUkpd4bueZnRdUmbDs11j4bqhXeG6q2bDuV1j4buRbOG7hV3hu63huqVsXWZhbGZd4bqrOeG6q13huqvDtWzhu4VdYuG7p+G7l2ddY+G6uzpd4bqrOeG6q11mw7Rd4bqrZsWpOF1yZmRtXeG7n2bhu6fhu5Vs4buFXTlsXWPhuqFdY+G7p+G7m+G6q13hu59m4bq7XWJzd+G6v3JdY+G7gV1jw6BrXeG6qcOgbV04bF1ybWFsP11x4bq3bF1xOGzhu4Vd4bufZuG7p+G7lWzhu4VdOWxd4bqp4buVa11yZ+G6u3NdY8OqXeG7n2ZvbOG7hV1r4bunOF1q4buXbF3hu4XhurN3XWzhu4XhuqXhu59ddGzhu4U7KC/hu58pKOG7n13huqtqOHFxQFvhu5/hu7dzcmZtcFspQ0dMRl3hu6zhu6QoL+G7nyk=

ĐINH VŨ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019

Phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2019
2018-08-16 07:41:44

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế năm 2019 là 259.598 và yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành...

Chủ động ứng phó với bão số 4

Chủ động ứng phó với bão số 4
2018-08-16 07:36:45

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa có Công điện số 38/CĐ-TW về ứng phó với bão số 4.

Hiệu quả công tác dân vận ở Thanh Ba

Hiệu quả công tác dân vận ở Thanh Ba
2018-08-14 07:52:53

PTĐT-Những năm qua, huyện Thanh Ba đã nỗ lực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, nhờ đó, ý Đảng gần với lòng dân; chủ trương, đường lối chính sách của Đảng,

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long