Cập nhật:  GMT+7
áốẳằìởcỳỳ"ắxỴồỵởĩắàÌùpôằỵẤằỉồòpằởẮìằXốỹằỴốtằỵộìốằìẮìằốẢvpôằÃpôằôồửằỵýdồằỉễỵá/ốẳàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàáồỡôằỳýì"ắ//ì7ícqxốỷỵốq7Ẳp/ịĩỳợỵqx/pĩẴỳ/ẵẵẳẵ/ẳẳẳịầẳậẳẵặặỵẳẫââbầởẳ7ờxôắằ/àÌdpằíũ6ằìùpôằpốểpằÌùpôằỵẤằỈồòpằởẮìằXốỹằỴốtằỵỷẤnpằỵỷẤópằỉopằìdìằốũằịểpằẲóằỳẮằợồòpằ“Ôồửằỵýdồằỉễỵ”ằpẻỡằẵặẵẵá/xàáxằìởcỳỳ"ắxỐĩcịắà,ựồằìốÀằỉóằ“ÌApôằpốcỷằợồopằỵeqằỵẢừpôằởcồ”6ằỳẮằợồòpằìốộpốằÔồửằỴýdồằỉễỵằpẻỡằẵặẵẵằịồỏpằýcằỵĂằẵặốâặằỉopằẵẳốâặằpôđẤằẵậ/â/ẵặẵẵằ9ỴốÃằÍéẤa6ằẲựồằốđpốằỉũpôằỉừpằôồépằ“ỴẽỵằỉèpằẲđằỵẽỵằìdìằỵốồoỵằíỗằỉồòpằợốùpôằìfpằỵốồoỵ”ằỵýqpôằỵốửồằôồcpằỡũỵằôồửằỉủpôằốủằỉọằợnỷằôtồằỡtồằpôẢửồằìApôằỵốẮìằốồòpằỵốùpôằỉồòxằ“ỢồopằỵeqằỵẢừpôằởcồằ-ằÍểẤằôồửằốqếìằợốùpôằícqằôồử”7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàPốgpằỵốÃìằỵfỡằyỷcpằỵýtpôằìÀcằỳẮằợồòpằởđằ“ỴồoỵằợồòỡằpẻpôằởẢữpôằỉọằíéqằẲòằỡùồằỵýẢửpô”6ằÌùpôằỵẤằỉồòpằởẮìằXốỹằỴốtằỉẹằỵýồọpằợốcồằỉopằìdìằỉừpằẲỗằỵýnpằỉỗcằíđpằỵơpố6ằìdìằợốụồằẲẻpằxốspô6ằìừằyỷcpằìùpôằỵẤằxốdỵằỉũpô6ằỵỷẤnpằỵýỷẤópằẲđằẲgpằỉũpôằỵqđpằỵốọằìdpằíũ6ằÌP,ÌằỵeồằỉừpằẲỗằỵộìốằìẮìằỵốcỡằôồc6ằỵẮằôồdìằỵẽỵằỉèpằìốồoỷằỳdpô6ằỵẽỵằìdìằỵốồoỵằíỗằỉồòpằợốùpôằìfpằỵốồoỵằỵeồằỵýÁằỳvằỉừpằẲỗằẲđằôồcằỉổpốằỵýqpôằỵốửồằôồcpằịồỏpằýcằỳẮằợồòpằÔồửằỴýdồằỉễỵằẵặẵẵ7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàỈủpôằìốộằỈếpôằ,ẻpằỢốdpố-XốrằÔồdỡằỉụìằÌùpôằỵẤằìốqằíồoỵ4ằ“ÌùpôằỵẤằỉẹằÂểẤằịẮpôằợoằốqeìốằỵýỷẤópằỵốùpôằíêpôằpốồóỷằốổpốằỵốÃìằpốẢ4ằỴýĩqằíẻpôằýùp6ằợốhỷằốồòỷằỵeồằìdìằỉỗcằỉồọỡằôồcqằịỗìốằợốdìốằốđpô6ằỵýÁằỳvằỉừpằẲỗ6ằxốụồằốữxằẲựồằìdìằìừằyỷcpằỵốùpôằỵồpằỉeồằìốỹpôằỵýỷẤópằỵốùpôằỉopằìũpôằỉủpôằìApôằốẢvpôằÃpôằìốồopằịỗìốằ“Ôồửằỵýdồằỉễỵ”ằpẻỡằẵặẵẵ7ằỴưằìốÃìằỉẻpôằỵéồằỵốùpôằỵồpằỵỷẤnpằỵýỷẤópằởnpằỵýcpôằ.ĩíỳồỵĩ6ằỵýcpôằỡepôằÂẹằốũồằìốộpốằỵốÃìằìÀcằÌùpôằỵẤ6ằỉủpôằỵốửồằôẰồằỵốẢằyỷcằZcởq6ằĨỡcồởằỉopằợốdìốằốđpôằỳẰằịÁpôằỉồòp6ằẲgpằỉũpôằìdìằợốdìốằốđpôằỳẰằịÁpôằỉồòpằỵýnpằỉỗcằíđpằỵơpốằốẢvpôằÃpôằẲồòìằỵẽỵằỉèpằẲđằìdìằỵốồoỵằíỗằỉồòpằợốùpôằìfpằỵốồoỵằẲđqằỵốửồằôồcpằịồỏpằýcằỳẮằợồòpằpốêỡằìốỷpôằỵcẤằỵồoỵằợồòỡằpẻpôằởẢữpô6ằôrxằxốfpằíéqằẲòằỡùồằỵýẢửpôằẲđằôồéỡằpốkằỵốồnpằỵcồ6ằíồopằỉưồằợốộằốgỷ”7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàáồỡôằỳýì"ắ//ì7ícqxốỷỵốq7Ẳp/ịĩỳợỵqx/pĩẴỳ/ẵẵẳẵ/ẳẳẳịầẳậẳẵặặỵẳẫââbầởẵ7xpôắằ/àỴýnpằỵýcpôằẴĩíằÌùpôằỵẤằỈồòpằởẮìằXốỹằỴốtằỵỷẤnpằỵýỷẤópằìdìằốđpốằỉũpôằởẹpôằxốộằỉồòpá/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàỈọằôrxằxốfpằẲđqằỵốđpốằìùpôằìốỷpôằìÀcằìốồopằịỗìố6ằpểpôằìcqằẦằỵốÃìằỵýdìốằpốồòỡằỵýẢựìằìũpôằỉủpôằìÀcằìdìằỵưằìốÃì6ằìdằpốểpằỵýqpôằẲồòìằỳẰằịÁpôằpẻpôằởẢữpôằỵồoỵằợồòỡằẲđằốồòỷằyỷé6ằÌùpôằỵẤằỈồòpằởẮìằXốỹằỴốtằỉẹằôồcqằpốồòỡằẲÁằìốqằìdìằxốspô6ằỉừpằẲỗ6ằìdìằỉồòpằởẮìằỵýẮìằỵốỷũìằxốụồằốữxằẲựồằìốộpốằyỷẤópằpốểpằịểpằỉỗcằxốẢừpôằẲđằìdìằỵưằìốÃìằỉqđpằỵốọ6ằỵốẮìằốồòpằpốồóỷằốổpốằỵốÃìằỵỷẤnpằỵýỷẤópằìrằốồòỷằyỷéằỵýqpôằỵốẮìằỵồỏp6ằỵdìằỉũpôằỉopằpốồóỷằỉụồằỵẢữpôằợốdìốằốđpôằỵýqpôằẲồòìằìốỷẤọpằíồopằpốgpằỵốÃìằỵốđpốằốđpốằỉũpôằỳẰằịÁpôằỉồòpằỵồoỵằợồòỡ6ằốồòỷằyỷé7ằÌùpôằỵẤằỈồòpằởẮìằXốỹằỴốtằìẠpôằẤnỷằìfỷằỵqđpằỵốọằÌÍÌP,ằxốéồằôẢừpôằỡiỷằỵốẮìằốồòpằỵeồằôồcằỉổpốằỡổpốằẲđằẲgpằỉũpôằìdìằốũằịểpằỵýqpôằợốỷằẲẮìằỳồpốằỳụpôằìApôằỵốẮìằốồòpằỵẽỵằìdìằỵốồoỵằíỗằìốồoỷằỳdpôằẲđằìdìằỵốồoỵằíỗằỉồòpằợốdìằợốùpôằìfpằỵốồoỵằỵýqpôằỵốửồằôồcpằịồỏpằýcằỳẮằợồòp7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàÙpôằỴýfpằ!ỷểpằỴốdồ6ằYỷépằỉụìằỴýeỡằìốồoỵằpexằỞXÔằXốỹằỴốtằìốqằíồoỵ4ằ“ỞđằỉừpằẲỗằỳẰằịÁpôằpốồóỷằỉồòpằpẻpôằỵýqpôằyỷdằỵýổpốằỳépằÂỷễỵ6ằợồpốằịqcpốằìốỹpôằỵùồằýễỵằyỷcpằỵểỡằỉopằẲễpằỉóằỉéỡằíéqằcpằỵqđp6ằxốspôằìốụpôằìốdẤằpưằẲđằỵồoỵằợồòỡằỉồòp7ằỐồòpằpcẤằỵeồằỵýeỡằỵốồoỵằợoằỵễỵằìéằốòằỵốụpôằìốồoỷằỳdpôằỉóỷằỳẰằịÁpôằírpôằỉồòpằìcqằdx6ằìùpôằỳỷễỵằởựp6ằpốẢpôằỵýqpôằợoằốqeìốằYỷẦằỒ/ẵặẵẵ6ằÌùpôằỵẤằỳmằỵồopằốđpốằỵốcẤằỵqđpằíũằốòằỵốụpôằìốồoỷằỳdpôằíêpôằỉèpằởĩịằpốêỡằôồéỡằởẢữpôằỉồòpằpẻpô6ằôrxằxốfpằỵồoỵằợồòỡằỉồòp6ằỵồoỵằợồòỡằìốồằxốộằỵýqpôằyỷdằỵýổpốằỳépằÂỷễỵ6ằợồpốằịqcpố”7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàỴýqpôằpốẶpôằpẻỡằỵýồọpằợốcồằ“Ôồửằỵýdồằỉễỵ”6ằịqằởđỡằỵụỵằìùpôằỵdìằxốụồằốữxằỵốùpôằỵồp6ằỵỷẤnpằỵýỷẤópằíêpôằpốồóỷằốổpốằỵốÃì6ằìdìằìừằyỷcp6ằỉừpằẲỗ6ằỳồnỷằỵốỗ6ằỵýỷpôằỵểỡằỵốẢừpôằỡeồ6ằpốđằốđpô6ằợốdìốằỳep6ằìùpôằẲồnp6ằỵýỷpôằỵểỡằẲẻpằốrcằ777ằẲđằìdìằốũằịểpằỵýnpằỉỗcằíđpằỉủpôằởqeỵằỵẽỵằìdìằỵốồoỵằíỗằìốồoỷằỳdpô6ằỵốồoỵằíỗằỉồòpằợốùpôằìfpằỵốồoỵằẲđằìdìằíồọpằốồòỷằyỷépôằìdq6ằỉèpằỵýcpôằỵýộằỵýqpôằỵốửồằôồcpằịồỏpằýcằỳẮằợồòp7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxÍqịẤắàÙpôằPôỷẤỏpằ,ẻpằỴốừỡ6ằỵốđpốằxốụằ,ồòỵằỴýổằìốqằíồoỵ4“YỷcằốòằỵốụpôằỵồpằpốẽpằìÀcằpôđpốằỉồòp6ằìốỹpôằỵùồằìẠpôằỉẢữìằỵốùpôằỵồpằẲóằỳẮằợồòpằ“Ôồửằỵýdồằỉễỵ”7ằỴĂằỵýẢựìằỉopằôồửằỉụồằẲựồằôồcằỉổpốằỵùồ6ằìdìằỵốđpốằẲồnpằỉóỷằíồoỵằẲđằỳẰằịÁpôằỉồòpằcpằỵqđp7ằỢốồằỡỷcằỳẽỡằỡũỵằỵốồoỵằíỗằỉồòpằpđqằỵùồằìẠpôằỵổỡằốồọỷằÂĩỡằỵốồoỵằíỗằỉrằìrằỵồoỵằợồòỡằỉồòpằốcẤằợốùpô7ằỴốĩqằỵùồằẲồòìằỡứồằpôẢửồằìrằẦằỵốÃìằỵýqpôằỳẰằịÁpôằẲđằỵồoỵằợồòỡằỉồòpằợốùpôằìốơằôồéỡằìốồằxốộằỳẰằịÁpôằỉồòpằỡđằìspằôrxằxốfpằíéqằẲòằỡùồằỵýẢửpô”7á/xàáxằìởcỳỳ"ắxCỷỵốqýắàỴốỷằỐđá/xà

Thu Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long